Písmo – Tajemství Božího království

Jaké je Boží království? K čemu to mohu přirovnat? Je jako hořčičné semínko, které člověk vzal a zasadil do zahrady. Když vyrostl, stal se z něj velký keř a v jeho větvích přebývali nebeští ptáci. (Dnešní evangelium)

Každý den se modlíme slova: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Ježíš by nás nenaučil modlit se jako takovou, pokud bychom neočekávali, že Království teprve přijde. Ve stejné době byla první slova našeho Pána v Jeho službě:

Toto je čas naplnění. Království Boží je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Označit 1: 15)

Ale pak mluví o budoucích znameních „času konce“ a říká:

…až uvidíte, že se tyto věci dějí, vězte, že Království Boží je blízko. (Lukáš 21:30-31).

Takže, která to je? Je království tady nebo teprve přijde? Je to obojí. Semeno nevybuchne do zralosti přes noc. 

Země vyrábí sama ze sebe, nejprve stéblo, pak klas, pak plné zrno v klasu. (Označit 4: 28)

 

Vláda Boží vůle

Ježíš se vrací k Otci nášmu a učí nás modlit se zásadně za „Království Boží vůle“, když v nás, bude učiněno „na zemi, jako je nebe“. Je zřejmé, že mluví o příchodu projev Království Božího v časném „na zemi“ – jinak by nás jednoduše naučil modlit se: „Přijď království tvé“, aby se čas a dějiny uzavřely. Raní církevní otcové na základě svědectví samotného sv. Jana mluvili o budoucím království na Zemi

Přiznáváme, že království je nám zaslíbeno na zemi, i když před nebem, pouze v jiném stavu existence; pokud to bude po zmrtvýchvstání po tisíc let v božsky vybudovaném městě Jeruzalém… —Tertulian (155–240 nl), otec církve Nicene; Adversus Marcion, otcové Ante-Nicene, Henrickson Publishers, 1995, sv. 3, s. 342-343)

Chcete-li pochopit, co znamenají symbolická slova „tisíc let“, viz Den PáněPodstatné zde je, že sv. Jan napsal a mluvil o naplnění Otče náš:

Muž z nás jménem John, jeden z Kristových apoštolů, přijal a předpověděl, že Kristovi následovníci budou v Jeruzalémě přebývat tisíc let a že poté dojde k univerzálnímu a zkrátka věčnému vzkříšení a soudu. -Svatý. Justin Martyr, Dialog s Trypho, Ch. 81, Otcové církve, křesťanské dědictví

Naneštěstí raní židovští konvertité předpokládali doslovný příchod Krista na zem, aby vytvořili politické království svého druhu, plné banketů a tělesných slavností. To bylo rychle odsouzeno jako hereze milenarismu.(1) Ježíš a sv. Jan mají spíše na mysli an interní realita v samotné církvi:

Církev „je Kristova vláda již přítomná v tajemství“. -Katechismus katolické církve, n. 763

Ale je to vláda, která stejně jako kvetoucí hořčičné semínko ještě není zcela zralá:

Katolická církev, která je Kristovým královstvím na zemi, je předurčena k šíření mezi všemi lidmi a všemi národy… – PAPEŽ PIUS XI. Quas Primas, Encyklika, č. 12, 11. prosince 1925; srov. Katechismus katolické církve, ne. 763

Jak to tedy bude vypadat, až Království přijde „na zemi jako v nebi“? Jak bude toto zralé „hořčičné semínko“ vypadat?

 

Éra míru a svatosti

Bude to, až bude Kristova nevěsta mocí Ducha svatého navrácena do původního stavu harmonie s Božskou vůlí, které se Adam kdysi těšil v Edenu.(2) 

To je naše velká naděje a naše vzývání: „Přijď tvé království!“ - království míru, spravedlnosti a vyrovnanosti, které obnoví původní harmonii stvoření. -SVATÝ. PÁPEŽ JOHN PAUL II., Obecné publikum, 6. listopadu 2002, Zenit

Ve slově, bude to, až se Církev bude podobat svému manželovi, Ježíši Kristu, který v hypostatickém spojení své božské a lidské přirozenosti, obnoven nebo „vzkříšen“,(3) jakoby spojení Boží a lidské vůle skrze nápravu a vykupitelský čin Jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Dílo Vykoupení tedy bude pouze dokončení, když práce Posvěcení je splněno:

Neboť Ježíšova tajemství ještě nejsou dokonale zdokonalena a naplněna. Ve skutečnosti jsou úplné v osobě Ježíše, ale ne v nás, kdo jsme jeho členy, ani v Církvi, která je jeho mystickým tělem. -Svatý. John Eudes, pojednání „O Ježíšově království“, Liturgie hodin, Sv. IV, str. 559

A co přesně je v Těle Kristově „neúplné“? Je to naplnění Otče náš v nás jako v Kristu. 

„Celé stvoření,“ řekl sv. Pavel, „sténá a pracuje až dosud,“ čeká na Kristovo vykupitelské úsilí o obnovení správného vztahu mezi Bohem a jeho stvořením. Kristův vykupitelský čin však sám o sobě neobnovil všechny věci, jednoduše umožnil vykoupení, zahájil naše vykoupení. Stejně jako se všichni lidé podílejí na neposlušnosti Adama, tak se všichni musí podílet na poslušnosti Krista podle vůle Otce. Vykoupení bude úplné, až když všichni muži budou sdílet jeho poslušnost… — Boží služebník o. Walter Ciszek, Vede mě (San Francisco: Ignatius Press, 1995), str. 116-117

Jak to bude vypadat? 

Je to spojení stejné povahy jako spojení nebe, kromě toho, že v ráji zmizí závoj zakrývající božství ... — Ježíš ctihodné Conchitě, od Procházka se mnou Ježíši, Ronda Chervinová

Sám Bůh zajistil, že vyvolá tu „novou a božskou“ svatost, kterou si Duch svatý přeje obohatit křesťany na úsvitu třetího tisíciletí, aby „učinil Krista srdcem světa“. — PAPEŽ JAN PAVEL II. Adresa Rogationist Fathers, n. 6, www.vatican.va

…Jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dovoleno nosit jasný, čistý lněný oděv... aby si mohl představit církev v nádheře, bez skvrn, vrásek nebo čehokoli podobného, ​​aby mohla být svatá a bez vady. (Zjevení 17:9–8; Efezským 5:27)

Protože toto je vnitřní příchod Království, který bude uskutečněn jako „nové Letnice“,(4) to je důvod, proč Ježíš říká, že Jeho Království není z tohoto světa, tzn. politické království.

Příchod Božího království nelze pozorovat a nikdo neoznámí: ‚Podívejte, tady to je‘ nebo ‚Tam je to‘. Neboť vizte, království Boží je mezi vámi... je blízko. (Lukáš 17:20–21; Marek 1:15)

Magisterský dokument tedy uzavírá:

Pokud před tímto konečným koncem bude mít období víceméně vítězného posvátnosti, takový výsledek nebude dosažen zjevením osoby Kristovy ve Veličenstvu, ale působením těch pravomocí posvěcení, které jsou nyní v práci Duch svatý a svátosti církve. -Výuka katolické církve: shrnutí katolické nauky, London Burns Oates & Washbourne, 1952; uspořádal a upravil kanovník George D. Smith (tuto část napsal opat Anscar Vonier), str. 1140

Neboť Boží království není věcí jídla a pití, ale spravedlnosti, pokoje a radosti v Duchu svatém. (Řím 14:17)

Neboť Boží království není věcí řečí, ale moci. (1 Kor 4; srov. Jan 20)

 

Šířící se větve království

Nicméně několik papežů během minulého století otevřeně a prorocky promluvilo, že očekávají toto přicházející Království s „neotřesitelnou vírou“.(5) triumf, který nemůže mít než dočasné důsledky:

Zde je předpovězeno, že Jeho Království nebude mít žádné hranice a bude obohaceno spravedlností a pokojem: „V jeho dnech vyroste spravedlnost a hojnost pokoje... A bude vládnout od moře k moři a od řeky k řece. koncích země“… Jakmile lidé v soukromém i veřejném životě uznají, že Kristus je Král, společnost konečně obdrží velká požehnání skutečné svobody, dobře uspořádané disciplíny, míru a harmonie… univerzální rozsah Kristova království si lidé budou stále více uvědomovat pouto, které je spojuje, a tak se mnohým konfliktům buď zcela zabrání, nebo se alespoň zmenší jejich hořkost. – PAPEŽ PIUS XI. Quas Primas, n. 8, 19; 11. prosince 1925

Překvapuje vás to? Proč se o tom v Písmu více nemluví, když je to vyvrcholení lidských dějin? Ježíš vysvětluje služebnici Boží Luise Piccarretové:

Nyní musíte vědět, že po příchodu na zem jsem přišel projevit svou nebeskou nauku, abych dal poznat své lidství, svou vlast a řád, který stvoření muselo zachovávat, aby dosáhlo nebe – jedním slovem, evangelium . Ale o své Vůli jsem neřekl skoro nic nebo jen velmi málo. Téměř jsem to přešel, jen jsem je přiměl pochopit, že to, na čem mi nejvíc záleželo, byla vůle mého Otce. Neřekl jsem téměř nic o Jeho kvalitách, o Jeho výšce a velikosti a o velkých statcích, které stvoření získává tím, že žije v mé Vůli, protože stvoření bylo příliš nemluvně v nebeských věcech a ničemu by nerozumělo. Právě jsem ji naučil modlit se: „Fiat Voluntas Tua, sicut in coelo et in terra“ („Buď vůle tvá jako v nebi i na zemi“) aby se mohla disponovat k tomu, aby poznala tuto Moji vůli, aby ji milovala, aby ji činila, a proto přijala dary, které obsahuje. Nyní, to, co jsem měl v té době udělat – učení o své Vůli, které jsem měl dát všem – jsem dal vám. -objem 13Června 2, 1921

A odevzdaný hojnost: 36 svazků vznešených učení(6) které odhalují věčné hlubiny a krásu Boží vůle, která začala lidské dějiny Fiatem stvoření – ale která byla přerušena Adamovým odchodem z ní.

V jedné pasáži nám Ježíš dává tušit, jak tento hořčičný strom Království Boží vůle expanduje po věky a nyní dospívá. Vysvětluje, jak během staletí pomalu připravoval Církev na přijetí „Svatosti svatostí“:

Jedné skupině lidí ukázal způsob, jak se dostat do svého paláce; druhé skupině ukázal na dveře; do třetího ukázal schodiště; do čtvrté první místnosti; a poslední skupině otevřel všechny místnosti… Viděl jsi, co je život v Mé Vůli?... Je to užívat si, zatímco zůstáváš na zemi, všech božských kvalit... Je to svatost, kterou ještě nepoznáme, a kterou dám poznat, která umístí poslední ozdobu, nejkrásnější a nejskvělejší ze všech ostatních svatostí, a to bude koruna a dokončení všech ostatních svatostí. —Ježíš Luise, sv. XIV, 6. listopadu 1922, Svatí v Boží vůli od Fr. Sergio Pellegrini, p. 23-24; a Dar života v Boží vůli, reverend Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A —

Ke konci světa ... Všemohoucí Bůh a Jeho svatá matka mají vzkřísit velké svaté, kteří ve svatosti překonají většinu ostatních svatých stejně jako libanonské cedry se tyčí nad malými keři. -Svatý. Louis de Montfort, Skutečná oddanost Marii, Článek 47

Tyto duše, které jsou již v Ráji, daleko od toho, aby nějak „otrhaly“ velké Svaté včerejška, zažijí větší požehnání v nebi pouze do té míry, do jaké Církev zažije tento „Dar života v Boží vůli“ na zemi. Ježíš to přirovnává k lodi (stroji) s „motorem“ lidské vůle proplouvajícím „mořem“ Boží vůle a uvnitř tohoto „moře“:

Pokaždé, když duše udělá své vlastní zvláštní záměry v mé Vůli, motor uvede stroj do pohybu; a protože moje Vůle je životem Požehnaných i stroje, není divu, že moje Vůle, která vyvěrá z tohoto stroje, vstupuje do Nebe a září světlem a slávou, tryská na všechny, až k mému Trůnu. a pak znovu sestoupí do moře mé vůle na zemi, pro dobro duší poutníků. —Ježíš Luisi, objem 13, 9. srpna 1921

To je možná důvod, proč se vize svatého Jana v Knize Zjevení často střídají mezi chválami, které hlásá Církev militantní na zemi, a poté Církev vítězící již v nebi: apokalypsa, což znamená „odhalení“, je triumfem celé církve — odhalení poslední fáze Kristovy „nové a božské svatosti“.

… Uznáváme, že „nebe“ je místem, kde se děje Boží vůle, a že „země“ se stává „nebem“ - tj. Místem přítomnosti lásky, dobra, pravdy a božské krásy - pouze pokud na zemi vůle Boží je hotová. —POPE BENEDICT XVI, General Audience, 1st February 2012, Vatican City

Proč ho nepožádat, aby nám dnes poslal nové svědky jeho přítomnosti, ve kterém k nám sám přijde? A přestože tato modlitba není přímo zaměřena na konec světa, je skutečnou modlitbu za Jeho příchod; obsahuje celou šíři modlitby, kterou nás sám učil: „Přijď tvé království!“ Pojď, Pane Ježíši! —POPE BENEDICT XVI., Ježíš Nazaretský, Svatý týden: Od vstupu do Jeruzaléma po vzkříšení, str. 292, Ignatius Press 

A teprve potom, když se naplní Otče náš „na zemi i v nebi“, zastaví se čas (chronos) a po Posledním soudu nastane „nová nebesa a nová země“.(7) 

Na konci časů přijde království Boží ve své plnosti. -Katechismus katolické církve, ne. 1060

Generace neskončí, dokud na zemi nebude vládnout Má vůle. —Ježíš Luisi, objem 12, 22. února 1991

 

Epilog

V současnosti jsme svědky „konečné konfrontace“ mezi dvěma královstvími: královstvím Satanovým a královstvím Kristovým (viz Souboj království). Satanovo je šířící se království globálního komunismu(8) která se pokouší napodobit „mír, spravedlnost a jednotu“ falešným zabezpečením (zdravotní „pasy“), falešnou spravedlností (rovnost založená na konci soukromého vlastnictví a přerozdělování bohatství) a falešnou jednotou (vynucená konformita do „jednotného myšlenka“ spíše než spojení v charitě naší rozmanitosti). Proto se musíme připravit na obtížnou a bolestivou hodinu, která se již odehrává. Pro Vzkříšení církve musí nejprve předcházet Umučení církve (Viz Brace for Impact).

Na jedné straně bychom měli předvídat příchod Kristova království Boží vůle radost:(9)

Nyní, když se tyto věci začnou dít, vzhlédni a zvedni své hlavy, protože tvé vykoupení se blíží. (Luke 21: 28)

Na druhou stranu Ježíš varuje, že zkouška bude tak velká, že po svém návratu možná na zemi nenajde víru.(10) Ve skutečnosti v Matoušově evangeliu Otče náš končí prosbou: "Nevystavujte nás závěrečnému testu." (11) Takže naše odpověď musí být jedna z Neporazitelná víra v Ježíše i když nepodléháme pokušení jakési signalizace ctností nebo falešné radosti spoléhající na lidskou sílu, která ignoruje skutečnost, že zlo převládá přesně do té míry, do jaké je ignorujeme:(12)

…neslyšíme Boha, protože nechceme být rušeni, a tak zůstáváme lhostejní ke zlu.„… Taková dispozice vede k“jistá bezcitnost duše vůči moci zla.„Papež chtěl zdůraznit, že Kristovo pokárání jeho spícím apoštolům -„ buďte vzhůru a buďte ostražití “- platí pro celou historii církve. Ježíšovo poselství, řekl papež, je „trvalé poselství pro celou dobu, protože ospalost učedníků není problémem toho jediného okamžiku, spíše celé historie, „ospalost“ je naše, těch z nás, kteří nechtějí vidět plnou sílu zla a chtějí vstoupit do jeho vášně.“ — Papež Benedikt XVI. Katolická tisková agentura, Vatikán, 20. dubna 2011, obecné publikum

Myslím, že svatý Pavel nastolí správnou rovnováhu mysli a duše, když nás k tomu vyzývá střízlivost:

Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den dostihl jako zloděj. Neboť vy všichni jste dětmi světla a dětmi dne. Nejsme z noci ani z temnoty. Proto nespěte jako ostatní, ale buďme bdělí a střízliví. Ti, co spí, jdou v noci spát a ti, co jsou opilí, se v noci opíjejí. Ale protože patříme ke dni, buďme střízliví, oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu, která je nadějí na spasení. (1. Thess 5: 1-8)

Právě v duchu „víry a lásky“ v nás rozkvete opravdová radost a mír, až překoná každý strach. Neboť „láska nikdy nezklame“(13) a „dokonalá láska zahání veškerý strach“.(14)

Budou všude rozsévat hrůzu, zděšení a jatka; ale přijde konec – moje Láska zvítězí nad všemi jejich zly. Proto vlož svou vůli do Mé a svými skutky rozšíříš druhé nebe nad hlavami všech... Chtějí vést válku – budiž; až se unaví, i já zahájím svou válku. Jejich únava ze zla, jejich rozčarování, deziluze, utrpěné ztráty je připraví k přijetí mé války. Moje válka bude válkou lásky. Má vůle sestoupí z nebe do jejich středu... -Ježíš Luise, Svazek 12, 23. dubna 26

 

—Mark Mallett je autorem knihy Konečná konfrontace  a  Nyní slovoa spoluzakladatel Countdown to the Kingdom

 

Související čtení

The Gift

Jednotná vůle

Skutečné Sonship

Vzkříšení církve

Přicházející nová a božská svatost

Příprava na éru míru

Nadcházející sestup božské vůle

Coming Sabbath Rest

Stvoření znovuzrozen

Jak se Era ztratila

Drahý Svatý otče ... přichází!

Na Luisa a její spisy

 

 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail

 

 

Poznámky pod čarou

 1. srov Milenarianismus – co je a není[]
 2. vidět Jednotná vůle[]
 3. srov Vzkříšení církve[]
 4. vidět Nadcházející sestup božské vůle[]
 5. PÁPEŽE SV. PIUS X, E Supremi, encyklika „O obnově všech věcí“, č. 14, 6-7[]
 6. srov Na Luisa a její spisy[]
 7. srov. Zj 20 – 11-21[]
 8. srov Izajášovo proroctví o globálním komunismu a Když se komunismus vrací[]
 9. Židům 12:2: „Pro radost, která před ním ležela, podstoupil kříž, pohrdl jeho hanbou a posadil se po pravici Božího trůnu.[]
 10. srov. Lukáš 18:8[]
 11. Matt 6: 13[]
 12. srov Dost dobrých duší[]
 13. 1 Cor 13: 8[]
 14. 1 4 John: 18[]
Publikováno v Éra míru, Od našich přispěvatelů, Zprávy.