Eduardo – Velký den je blíž, než si dokážete představit

Svatý Antonín k Eduardo Ferreira 12. listopadu 2023:

Mír a dobro [tobě]. Velký den je blíž, než si dokážete představit. Připravte se na modlitbu, abyste nebyli zaskočeni a neusnuli. Dnes večer přicházím na toto místo, abych si s tebou promluvil. Probuďte se a přivítejte hlas, který k vám přichází z nebe, moji bratři a sestry. Pán chce obnovit vaše duše, které jsou zkažené hříchem. Přijměte tato poselství: neodmítejte poselství Tří srdcí [Ježíše, Marie a Josefa]. Neodstrkujte je, neduste je, nepohrdejte jimi. Vyslechni je. Toto je pro Brazílii znamení z nebes, hlas Tří srdcí přicházejících do Sao José dos Pinhais. Poslouchej je. Žádám vás jen, abyste milovali a změnili své životy. Hledejte cestu k dokonalosti společně s těmito třemi srdci. Žádám od vás mnoho, je to pro vás mnoho, [ale] mým dnešním poselstvím je milovat a respektovat Tři srdce. Nechte Tři srdce proniknout do vašich srdcí. Tato srdce chtějí být středem vašich životů a vašich rodin. Zcela se odevzdejte Ježíši, nebeské Matce a svatému Josefovi. 
 
Prosím vás, abyste se více modlili za kněze. Modlete se za církev, modlete se za kněze, aby je osvítil Duch svatý. Také vás žádám, abyste zastavili a ukončili hluk v Církvi; vstupujte k bohoslužbám a ne k planým rozhovorům. Kolik rozhovorů je v Církvi? Modlete se za odstranění hlučných nástrojů. Myslíte si, milovaní, že hlučná hudba těší Ježíše? Říkám vám, že ne, to Ho netěší, ale ano, vy se líbíte lidem. Když vstoupíte do Církve, pokloňte se, pokloňte se v přítomnosti Ježíše. Pokloňte se a uznejte, že nejste nic. Pokloňte se a uznejte svou ubohost. Milovaní [množné číslo], modlete se za obrácení chudých kněží. Modlete se, buďte vytrvalí ve svých modlitbách. Neztrácejte čas věcmi, které pominou. 
 
Připojte se ke mně všichni, neboť přijde den, kdy ti, kdo jsou rozptýleni, budou v pokání plakat nad časem promarněným iluzemi, které se vám líbí. Tento čas je časem milosti. Hereze se zmocňují lidstva, dokonce i uvnitř Církve Kristovy. Budete trpět neštěstím a neloajálností za to, že jste si zachovali svého ducha.* Mnozí z vás svedou bitvu urážek v tom, co přijde. Pokrytectví a mor zničí mnohé. Ti, kteří ovládají tento svět, vás zavazují, abyste popírali pravdu napsanou proroky. Musíte být jedno s Bohem, abyste měli sílu v boji proti zlu. Posilte svou nesmrtelnou duši modlitbami. Na národy, které nepřijmou Spasitele, padne trest. Buď poslušný svému Bohu, abys v nadcházející hodině nezakolísal. Buďte vytrvalí, pokorní a aktivní. Neschovávejte se před těmito poselstvími, ale žijte je pro svou vlastní spásu. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.
 
* tj. uchránit své duše před kacířstvím. Poznámka překladatele
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Zprávy.