Luz – Požádej o dary mého ducha v tobě…

Náš Pane Ježíši Kriste Luz de Maria de Bonilla 27. května:

Milované děti, žehnám vám. Žijte v bratrství podle mé vůle. Musíte pokračovat na své cestě v míru se svými bratry a sestrami a brát mou lásku, kamkoli půjdete. Vyzývám vás k opravdovému pokání a k vyznání svých hříchů, abyste obdrželi milost větší lásky v tento zvláštní den: svátek mého svatého Ducha. [1]Uznáváme, že jsme chrámy Ducha svatého:

K tomu, abyste překonali vše, co prožíváte, a vše, co má přijít, potřebujete ovoce lásky – lásku, která přesahuje to, co je lidské, lásku, kterou Můj Svatý Duch vylévá na Mé děti tváří v tvář neštěstí a aby nezoufali. Láska mého svatého Ducha vás ochrání před zoufalstvím, být pevní a držet se víry ve Mne. Neustále pros o dary Mého Svatého Ducha ve vás; je nutné, abyste je vlastnil a byl hoden tak velkých pokladů:

Dar moudrosti

Dar porozumění

Dar rady

Dar odvahy

Dar vědění

Dar zbožnosti

Dar bázně Boží

Musíte pracovat a jednat podle mé vůle, být pozorovateli mého zákona, vést důstojný život a žít důstojně. Z darů Mého Ducha Svatého pochází ovoce nezbytné pro spravedlivý život, když si plně uvědomujete, že beze Mne nejste ničím. Tyto jsou:

Láska, která vás vede k lásce, k plnému životu v bratrství a k naplnění prvního přikázání.

Radost, protože jásání duše vám především potvrzuje, že se Mnou nejsou žádné strachy.

Mír je výsledkem pro ty, kteří se odevzdají mé vůli a žijí bezpečně v mé ochraně, navzdory pozemskému životu. 

Trpělivost patří těm, kdo nejsou rušeni ani životními nepřízní, ani pokušením, ale žijí v naprostém souladu se svými bližními.

Trpělivý. Vědět, jak čekat na mou Prozřetelnost, i když se vše zdá nemožné, vám poskytuje velkorysost.

Přívětivost: má ji laskavý a jemný člověk, který si zachovává mírnost při jednání s ostatními.

Laskavost vždy prospěje bližnímu. V těch, kdo mají laskavost, je služba jejich bratrům stálá, v mé podobě.

Mírnost vás udržuje vyrovnanou; je skutečnou brzdou hněvu a hněvu; netoleruje nespravedlnost, nepřipouští pomstu ani zášť.

Věrnost svědčí o mé přítomnosti v osobě, která je Mi věrná až do konce a žije z mé lásky, v pravdě.

Skromnost: jako chrámy Mého Ducha Svatého žijte důstojně a slušně a dávejte tomuto chrámu potřebnou důstojnost, abyste nezarmucovali Mého Ducha Svatého.

Umírněnost: když má člověk mého svatého Ducha, má vysoký stupeň uvědomění; člověk si tak udržuje řád ve svých dílech a činech, netouží po tom, co nevlastní, je svědkem vnitřního řádu a ovládá své choutky.

Čistota: jako chrámy Mého Svatého Ducha jste v opravdovém splynutí se Mnou; k tomu se Mi musíte svěřit, čímž oslabíte nejen tělesné poruchy, ale také vnitřní nepořádek, který vás vede k nepořádku ve vašich dílech a činech.

Milované děti, buďte pravými svědky mého Ducha – ne polovičatě, ale úplně. Modlete se, milované děti, modlete se. Sopky [2]Na sopkách: bude řvát a způsobí, že Mé děti budou trpět a změní klima po celé zemi. Milované děti, modlete se, aby přítomnost mého svatého Ducha v plnosti v mých dětech způsobila, že zlo nepronikne do lidstva. Modlete se, mé děti, na mou církev přijde velká bolest…

Modlete se Mé děti, modlete se, aby mi lidstvo důvěřovalo. Můj Svatý Duch vládne v každém z mých dětí; je na každém, aby Ho přivítal a pracoval a jednal správně, aby ve vás zůstal. Zůstaňte v duchovní pohotovosti. Žehnám vám svou láskou.

Komentář Luz de Maria

Bratři a sestry, ve světle tak velkých darů a ovoce, které pro nás Náš Pán Ježíš Kristus zdůrazňuje, se musíme snažit, abychom je dosáhli důstojně, nespokojili se s tím, že se na ně díváme z dálky, nebo že je nevidíme jako něco nedosažitelného: náš postoj je extrémně důležité. Udržujme si vědomí potřeby být naplněni Duchem svatým v jednotě Nejsvětější Trojice.

Přijď, Duchu svatý, přijď!
A z vašeho nebeského domova
Propusťte paprsek božského světla!

Pojď, Otče chudých!
Přijďte, zdroj veškerého našeho obchodu!
Pojď, v našich ňadrech zářit.

Ty, z utěšitelů nejlepší;
Ty, duše nejvítanější host;
Sladké osvěžení zde níže;

Při naší práci odpočívej nejsladší;
Vděčný chlad v horku;
Útěchu uprostřed žalu.

Ó nejpožehnanější Božské Světlo,
Zářit v těchto svých srdcích,
A naše nejvnitřnější bytí se naplnilo!

Kde nejsi ty, nemáme nic,
Nic dobrého ve skutku nebo myšlení,
Nic bez poskvrny nemocí.

Uzdrav naše rány, obnov naše síla;
Na naše sucho polij svou rosu;
Smyjte skvrny viny:

Ohněte tvrdohlavé srdce a vůli;
Roztavte zmrazené, zahřejte chlad;
Veďte kroky, které jdou z cesty.

Na věřící, kteří zbožňují
A přiznávat se, stále
Ve svém sedminásobném daru sestup;

Dejte jim jistou odměnu ctnosti;
Dej jim svou spásu, Pane;
Dopřejte jim radost, která nikdy nekončí. Amen.
Aleluja.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Publikováno v Luz de Maria de Bonilla, Zprávy.