Manuela – Jste v soužení

Ježíši, Králi milosrdenství k Manuela Stracková dne 25. března 2024:

…Kdyby lidé nezatvrdili svá srdce a neotevírali je lásce Věčného Otce, vládl by mír. Otcova přikázání by byla dodržována a nedocházelo by k žádným potratům. Jak chcete zachovat mír, když obětujete své děti duchu doby (Zeitgeist)? Ti, kdo se modlí, budou v této době soužení požehnáním. Takto se dívám na Svou Církev, kterou miluji celým Svým Srdcem. Jsem [k nalezení] zcela ve svátostech mé svaté církve. Jsem v ní naživu! Skrze mou svatou církev budete spaseni, budete-li žít v milosti posvěcující, a proto vás velmi prosím, abyste se vydali cestou obrácení, protože je to cesta Mé lásky, Mé nekonečné lásky. Podívejte se na Církev: ona mě následuje. V době soužení vstupuje do utrpení a je na cestě na Golgotu. Podívejte se, jak velký zmatek je ve světě, stejně jako byl mezi Mými v době [Mého pozemského života]. Kdo má sílu a odvahu vyznávat mě, vyznávat Písmo svaté? Moji byli v té době pokoušeni Satanem; ztratili odvahu a platí to i dnes. Proto na ně volám: Mějte odvahu, zůstaňte pevní a spojte se v pravé víře, ve víře svých otců ve víře!...Jsem Velekněz Věčného Otce, pamatujte na to! Nikdo nemůže přijít k Otci než skrze mne! Toto je moje velekněžská modlitba. Modlil jsem se to za Své vlastní. I vy jste moji přátelé a jste chráněni v mé lásce. Seberte odvahu a nebojte se! Věčný Otec dovoluje mnoho věcí, protože slouží k vašemu očištění. Vězte, že žijete v době soužení. Ale toto soužení je také časem radosti pro Mé Vlastní, protože přicházím k vám a dávám vám Svou milost… Pamatujte, drazí přátelé, ti, kteří nekonají dobro, se také budou muset zodpovídat Věčnému Otci. Znovu říkám: Ďábel [Diabolos] je ve vaší zemi tak silný, protože dobro je zanedbáváno! Jsem tedy šťastný, když konáš dobro, když činíš pokání, žádáš o nápravu a pustíš se do modlitby! Slyšte Mé Slovo a nechte je proniknout do vašich srdcí. Čas na konverzi je tady!

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Manuela Stracková, Zprávy.