Ein Cyfranwyr

Christine Watkins

Mae Christine Watkins, MTS, LCSW, yn siaradwr ac awdur Catholig poblogaidd, yn byw yng Nghaliffornia gyda'i gŵr a'u tri mab. Gynt yn anffyddiwr gwrth-Gristnogol yn byw bywyd o bechod, dechreuodd fywyd o wasanaeth i'r Eglwys Gatholig ar ôl iachâd gwyrthiol gan Iesu trwy Mair, a'i hachubodd rhag marwolaeth. Cyn ei thrawsnewidiad, dawnsiodd yn broffesiynol gyda Chwmni Bale San Francisco. Heddiw, mae ganddi ugain mlynedd o brofiad fel siaradwr Catholig, encil ac arweinydd cenhadaeth plwyf, cyfarwyddwr ysbrydol, a chynghorydd, gyda deng mlynedd fel cynghorydd galar hosbis a deg fel cyfarwyddwr iachâd ôl-erthyliad. Derbyniodd Watkins ei gradd Meistr mewn Lles Cymdeithasol gan Brifysgol California yn Berkeley, a'i gradd Meistr mewn Astudiaethau Diwinyddol o Ysgol Diwinyddiaeth Jeswit yn Berkeley. Mae Watkins yn cyd-gynnal y sioe “Find Something More, Find Your Way Home,” ar Radio Maria, a chynhyrchu a chynnal ei sioe ei hun ar Shalom World Television. Hi yw Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd www.QueenofPeaceMedia.com ac awdur gwerthwyr gorau Amazon # 1: O DDYNION A MARY; Sut Enillodd Chwe Dyn Brwydr Fwyaf Eu Bywydau, TROSGLWYDDO: Dianc Patricia Sandoval o Gyffuriau, Digartrefedd, a Drysau Cefn Mamolaeth wedi'i Gynllunio, hefyd yn Sbaeneg o dan y teitl, TRANSFIGURADA, LLAWN O GRACE: Straeon Gwyrthiol am Iachau a Throsi trwy Ymyrraeth Mair, CASGLIAD MANTLE MARY: Encil Ysbrydol ar gyfer Cymorth y Nefoedd gyda'r cyfeilio Dyddiadur Gweddi CYFANSODDI MANTLE MARY, a Y RHYBUDD: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod. Gweler www.ChristineWatkins.com, ac i gael mwy o wybodaeth am lyfrau Christine isod, cliciwch yma.

Mark Mallett

Mae Mark Mallett yn newyddiadurwr crud-Gatholig a chyn newyddiadurwr teledu sydd wedi ennill gwobrau. Yn 1993, fe’i gwahoddwyd i wasanaeth Bedyddwyr gan eu ffrind agos, Pabydd sydd wedi cwympo i ffwrdd. Pan gyrhaeddodd Mark a'i wraig Lea, cawsant eu taro ar unwaith gan yr holl ifanc cyplau a'u caredigrwydd. Yn y gwasanaeth, roedd y gerddoriaeth yn brydferth ac yn sgleinio; y bregeth, yn eneiniog, yn berthnasol, ac wedi'i gwreiddio'n ddwfn yng Ngair Duw. Ar ôl y gwasanaeth, daeth sawl cwpl atynt eto. “Rydyn ni am eich gwahodd chi i’n hastudiaeth Feiblaidd nos yfory… ddydd Mawrth, mae gennym ni noson cyplau… ddydd Mercher, rydyn ni’n cael gêm pêl-fasged teulu yn y gampfa… Ddydd Iau yw ein noson ganmoliaeth ac addoliad… Ddydd Gwener yw ein… . ” Wrth iddo wrando, sylweddolodd Mark fod hyn yn wirioneddol Roedd cymuned Gristnogol, nid mewn enw yn unig - nid am awr yn unig ar ddydd Sul.

Ar ôl dychwelyd i'w car, eisteddodd Mark yno mewn distawrwydd syfrdanol. “Mae angen hyn arnon ni,” meddai wrth ei wraig. "Y peth cyntaf a wnaeth yr Eglwys gynnar oedd ffurfio cymuned ond mae ein plwyf yn unrhyw beth ond. Ac oes, mae gennym y Cymun ... ond nid ydym yn ysbrydol yn unig ond hefyd cymdeithasol bodau. Mae angen Corff Crist arnom yn y gymuned hefyd! Wedi'r cyfan, oni ddywedodd Iesu, 'Lle mae dau neu dri wedi ymgynnull yn Fy Enw i, dyna fi yn eu plith? ' Ac 'Dyma sut y bydd pawb yn gwybod mai chi yw fy nisgyblion, os oes gennych gariad at eich gilydd? '" Wedi'i atafaelu â phoen dwfn a dryswch, ychwanegodd Mark: "Efallai y dylem ni ddechrau dod yma ... a mynd i'r Offeren ar ddiwrnod arall."

Y noson honno wrth iddo frwsio ei ddannedd, gan ogwyddo trwy ei feddwl ddigwyddiadau cynharach y dydd, clywodd Mark lais amlwg yn ei galon yn sydyn:

Arhoswch, a byddwch yn ysgafn i'ch brodyr ...

Stopiodd, syllu, a gwrando. Ailadroddodd y Llais:

Arhoswch, a byddwch yn ysgafn i'ch brodyr ...

Bythefnos yn ddiweddarach, roedd Mark yn eistedd mewn cadair yn gwylio Cartref Melys Rhufain—Tystiolaeth Dr. Scott Hahn o'r modd yr aeth ati i ddinistrio dysgeidiaeth Gatholig ... ond daeth yn Babydd yn y diwedd. Erbyn diwedd y fideo, roedd y dagrau'n llifo i lawr wyneb Mark ac roedd yn gwybod ei fod ef, hefyd, adref. Dros y blynyddoedd nesaf, ymgollodd Mark mewn ymddiheuriadau Catholig, gan syrthio mewn cariad unwaith eto â Phriodferch Crist, wrth ufuddhau i air arall a ddaeth flwyddyn yn ddiweddarach: "Mae cerddoriaeth yn ddrws i efengylu." Gyda hynny dechreuodd gweinidogaeth gerddoriaeth Mark.

Tra yn Niwrnod Ieuenctid y Byd yn Toronto, Canada yn 2002, lle'r oedd Mark yn canu, galwodd y Pab Sant Ioan Paul II yr ieuenctid i weinidogaeth broffwydol:

Annwyl bobl ifanc, chi sydd i fod yn gwylwyr y bore sy'n cyhoeddi dyfodiad yr haul pwy yw'r Crist Atgyfodedig! -POPE JOHN PAUL II, Neges y Tad Sanctaidd i Ieuenctid y Byd, Diwrnod Ieuenctid y Byd XVII, n. 3; (cf. Yw 21: 11-12)

Tua phedair blynedd yn ddiweddarach, cafodd Mark ddyhead dwfn i weddïo gerbron y Sacrament Bendigedig. Yno, cafodd brofiad dwys lle gwahoddodd yr Arglwydd yn bersonol ef i dderbyn yr alwad hon i fod yn "wyliwr" (gweler Wedi'i alw i'r Wal). O dan ofal cyfarwyddwr ysbrydol, ysgrifennodd Mark Y CYFANSODDIAD TERFYNOL a lansiodd ei flog, Y Gair Nawr, sy'n parhau hyd heddiw i "fod yn olau" i'r cenhedloedd yn yr amseroedd tywyll hyn. Mae Mark hefyd yn cyfansoddwr caneuon gyda saith albwm i’w enw, yn ogystal â’r deyrnged i Sant Ioan Paul II, “Cân i Karol. ” Mae gan Mark a'i wraig wyth o blant ac maen nhw'n byw yng Nghanada. Gwel markmallett.com.

Mae’r ifanc wedi dangos eu bod i fod dros Rufain ac i’r Eglwys yn rhodd arbennig o Ysbryd Duw… ni phetrusais ofyn iddynt wneud dewis radical o ffydd a bywyd a chyflwyno tasg syfrdanol iddynt: dod yn “fore gwylwyr ”ar wawr y mileniwm newydd. -POPE ST. JOHN PAUL II, Novo Millennio Inuente, n.9


(gyda Obstat Nihil)

Peter Bannister

Yn enedigol o Lundain ond yn byw yn Ffrainc er 1994, mae Peter Bannister yn ymchwilydd ym maes gwyddoniaeth a chrefydd, yn gerddor proffesiynol, sy'n cynnwys ei swydd fel organydd Taizé, a gŵr a thad. Mae ganddo raddau meistr o Brifysgol Caergrawnt (cerddoleg) a Phrifysgol Cymru (Diwinyddiaeth Systematig ac Athronyddol) ac mae wedi derbyn sawl gwobr genedlaethol a rhyngwladol am berfformiad a chyfansoddiad cerddorol. Am sawl blwyddyn, bu’n aelod o dîm ymchwil Adran Gwyddoniaeth a Chrefydd Prifysgol Gatholig Lyon ac yn olygydd y safle addysgol Ffrangeg, www.sciencesetreligions.com, a ariannwyd gan Sefydliad Elusen y Byd Templeton. Cyhoeddwyd ei waith ysgolheigaidd ar ddiwinyddiaeth, athroniaeth, a cherddoriaeth gan Wasg Prifysgol Caergrawnt, Ashgate a Routledge; ef yw awdur DIM CYNNIG GAU: Y Pab Ffransis a'i Ddisgynwyr Di-ddiwylliedig.

Daniel O'Connor

Mae Daniel O'Connor yn athro athroniaeth a chrefydd ar gyfer Coleg Cymunedol Prifysgol Talaith Efrog Newydd (SUNY). Yn beiriannydd yn wreiddiol, newidiodd Daniel yrfaoedd ac aeth ymlaen i dderbyn ei radd Meistr mewn Diwinyddiaeth o Goleg yr Apostolion Sanctaidd a Seminary yn Cromwell, CT, ac ar hyn o bryd mae'n fyfyriwr doethuriaeth, yn gweithio ar ei PhD mewn Athroniaeth. Tra bod Daniel yn Gatholig yn anad dim, mae'n teimlo mai ei genhadaeth benodol mewn bywyd yw hyrwyddo rhai datgeliadau preifat: yn enwedig y Trugaredd Dwyfol fel y'i datguddiwyd gan Iesu i St. Faustina Kowalska, a'r Ewyllys Ddwyfol fel y'i datguddiwyd gan Iesu i Wasanaethwr Duw, Luisa Piccarreta. Mae Daniel yn byw yn Efrog Newydd gyda'i wraig a'u pedwar o blant. Gellir dod o hyd i'w wefan bersonol yn www.DSDOConnor.com. Mae'n awdur CROWN SANCTITY: Ar Ddatguddiadau Iesu i Luisa Piccarreta ac CROWN HANES: Cyfnod Gogoneddus Ar fin Heddwch Cyffredinol.