Enaid Califfornia - Fy Rhwygiadau

Tua 1997, cafodd dyn a dynes yng Nghaliffornia, a oedd yn cyd-fyw mewn bywyd o bechod, dröedigaeth ddwys trwy Drugaredd Dwyfol. Roedd y wraig wedi cael ei hysgogi’n fewnol i gychwyn grŵp rosari ar ôl profi ei nofel Trugaredd Dwyfol gyntaf. Saith mis yn ddiweddarach, dechreuodd cerflun o Our Lady of the Immaculate Heart yn eu cartref wylo olew yn ddystaw (yn ddiweddarach, dechreuodd cerfluniau a delweddau cysegredig eraill olew olew persawrus tra bod croeshoeliad a cherflun o Sant Pio bled. Mae un o'r delweddau hynny bellach yn hongian yng Nghanolfan Marian a leolir yn y Cysegrfa Trugaredd Dwyfol ym Massachusetts. Oherwydd i'r delweddau hyn ddechrau denu llawer o bobl i'w cartref yn y dechrau, cytunodd eu cyfarwyddwr ysbrydol eu bod yn aros yn anhysbys). Arweiniodd y wyrth hon atynt i edifarhau am eu sefyllfa fyw a mynd i briodas sacramentaidd.

Tua chwe blynedd yn ddiweddarach, dechreuodd y dyn yn glywadwy clywed llais Iesu (yr hyn a elwir yn “leoliadau”). Nid oedd ganddo unrhyw gatechesis na dealltwriaeth o'r Ffydd Gatholig, felly roedd llais Iesu yn ei ddychryn a'i swyno. Er bod rhai o eiriau'r Arglwydd o rybudd, disgrifiodd lais Iesu fel un hardd a thyner bob amser. Derbyniodd hefyd ymweliad gan St. Pio a lleoliadau gan St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine o Siena, Sant Mihangel yr Archangel a dwsinau o leoliadau gan Our Lady tra o flaen y Sacrament Bendigedig. Ar ôl cyfleu dwy flynedd o negeseuon a chyfrinachau (sy'n hysbys i'r dyn hwn yn unig ac i'w cyhoeddi yn y dyfodol yn hysbys i'r Arglwydd yn unig) stopiodd y lleoliadau. Dywedodd Iesu wrth y dyn, “Byddaf yn rhoi’r gorau i siarad â chi nawr, ond bydd Fy Mam yn parhau i’ch arwain.”Roedd y cwpl yn teimlo eu bod yn cael eu galw i ddechrau cenacl Mudiad Offeiriaid Marian lle byddent yn myfyrio ar negeseuon Our Lady Fr. Stefano Gobbi . Ddwy flynedd i mewn i'r cenaclau hyn y daeth geiriau Iesu yn wir: Dechreuodd ein Harglwyddes ei arwain, ond yn y ffordd fwyaf rhyfeddol. Yn ystod y cenaclau, ac ar adegau eraill, byddai’r dyn hwn yn gweld “yn yr awyr” o’i flaen nifer y negeseuon o’r hyn a elwir yn “Llyfr Glas, ” y casgliad o'r datguddiadau a roddodd Our Lady iddynt Fr. Stefano Gobbi , “I'r Offeiriaid Meibion ​​Anwylyd Ein Harglwyddes." Mae'r gŵr a'r wraig yn dioddef yn fawr am eu gweinidogaeth, ond yn ei gynnig yn barhaus i'r Arglwydd er iachawdwriaeth eneidiau. Mae'n werth nodi bod y dyn hwn yn gwneud Nodyn darllen y Llyfr Glas hyd heddiw (gan fod ei addysg yn gyfyngedig iawn ac mae ganddo anabledd darllen). Dros y blynyddoedd, byddai'r niferoedd hyn a ddaeth i'r fei yn cadarnhau ar adegau dirifedi y sgyrsiau digymell yn eu cenaclau, a nawr heddiw, y digwyddiadau sy'n digwydd ledled y byd. Fr. Ni fethodd negeseuon Gobbi ond maent bellach yn canfod eu cyflawniad mewn amser real.


Ar Chwefror 20fed, 2021, fe wnaeth yr enaid Califfornia hwn “weld” y rhif 440 o’r Llyfr Glas a chlywodd yn glywadwy Our Lady yn dweud ei fod i “Rhannwch ef gyda'ch brawd.” Heb ddarllen y neges, pasiodd ar hyd y rhif ataf ar unwaith (Mark Mallett), gan nodi bod cerflun Our Lady of Fatima yn eu cartref yn wylo olew yn arw. Edrychais ar y neges ac ysgrifennais ef yn ôl, gan ddweud wrtho mai'r teitl oedd “My Tear Drops”. (Mae'r ddelwedd uchod yn ffotograff o'r cerflun a dynnwyd yn 2012. Tynnwyd y llun isod yn ddiweddar).

Rhoddwyd y neges hon yn wreiddiol Fr. Stefano Gobbi ar Ragfyr 31ain, 1990 yn Rubblo, Vicenza, ac mae'n gyson â'r consensws proffwydol ein bod ar drothwy digwyddiadau puro mawr:

 

Fy Rhwygiadau Tear

Ymgynnull gyda mi mewn gweddi o addoliad a gwneud iawn, i dreulio oriau olaf eleni, sydd ar fin dod i ben, mewn gweithred o ymyrraeth ddwys. Gweddïwch er mwyn gofyn am iachawdwriaeth y byd hwn, sydd bellach wedi cyffwrdd â dyfnderoedd impiety ac amhuredd, anghyfiawnder ac egoism, casineb a thrais, pechod a drygioni. Sawl gwaith ac mewn sawl ffordd rydw i wedi ymyrryd yn bersonol i'ch annog chi i drosi ac i ddychwelyd i'ch Arglwydd o'ch heddwch a'ch llawenydd. Dyma'r rheswm dros fy apparitions niferus, am y negeseuon a roddaf trwy'r mab bach hwn i mi ac o'm Gwaith Mudiad Offeiriad Offeiriaid, yr wyf fi fy hun wedi'u lledaenu ym mhob rhan o'r byd. Fel mam, rwyf wedi tynnu sylw dro ar ôl tro at y llwybr y mae'n rhaid i chi gerdded arno i gyrraedd eich iachawdwriaeth.

Ond nid oes neb wedi gwrando arnaf. Maent wedi parhau i gerdded ar hyd y ffordd o wrthod Duw a'i gyfraith cariad. Mae deg gorchymyn yr Arglwydd yn cael eu torri yn barhaus ac yn gyhoeddus. Nid yw diwrnod yr Arglwydd yn cael ei barchu mwyach ac mae ei Enw Sanctaidd mwyaf yn dod yn fwy a mwy dirmygus. Mae praesept cariad cariad cymydog yn cael ei dorri bob dydd trwy egoism, casineb, trais a rhaniad sydd wedi ymrwymo i deuluoedd ac i gymdeithas, a chan ryfeloedd treisgar a gwaedlyd rhwng cenhedloedd y ddaear. Mae urddas dyn, fel creadur rhydd Duw, yn cael ei falu gan gadwyni caethwasiaeth fewnol sy'n ei wneud yn ddioddefwr nwydau anghymesur, o bechod ac amhuredd.

Ar gyfer y byd hwn, mae eiliad ei gosb bellach wedi cyrraedd. Rydych wedi nodi amseroedd blin y puro a rhaid i'r dioddefiadau gynyddu i bawb. Mae angen i hyd yn oed fy Eglwys gael ei phuro o'r drygau sydd wedi ei tharo ac sy'n peri iddi fyw trwy eiliadau o ofid ac o'i hangerdd trist. Sut mae apostasi wedi lledaenu, oherwydd y gwallau sydd ar hyn o bryd yn cael eu lledaenu ac yn cael eu derbyn gan y mwyafrif, heb unrhyw ymateb pellach! Mae ffydd llawer wedi marw allan. Mae pechod, yn ymroddedig, yn gyfiawn, ac nad yw bellach yn cael ei gyfaddef, yn rhoi eneidiau yn gaethweision drygioni a Satan. I ba gyflwr truenus y mae hyn, fy merch anwylaf, wedi cael ei leihau!

Gweddïwch gyda mi yn ystod yr oriau olaf hyn o'r flwyddyn sydd ar fin dod i ben.[1]Nodyn: Dyma'r ail neges yn olynol o'r gweledydd hwn lle mae Our Lady yn siarad am ddiwedd cyfnod amser, h.y. “Canrif” neu “flwyddyn”. Efallai y gallai rhywun ddeall hyn fel ein cenhedlaeth ni ar ddiwedd yr amser arbennig hwn o ras a thrugaredd, wrth i buro’r byd ddechrau. Yn wir, mae'r brawddegau canlynol yn nodi cymaint. Yn ystod ei gwrs, rwyf wedi ymyrryd lawer gwaith eto, i gael rhodd ei drugaredd Ddwyfol gan yr Arglwydd. Ond yr amser sy'n aros amdanoch chi yw'r amser hwnnw pan fydd trugaredd yn cael ei arddel i gyfiawnder dwyfol, er mwyn puro'r ddaear. Peidiwch ag aros am y flwyddyn newydd gyda sŵn, gyda crio a chaneuon llawenydd. Arhoswch amdano gyda gweddi ddwys un sydd am wneud iawn eto am yr holl ddrwg a'r pechod yn y byd. Mae'r oriau rydych chi ar fin byw trwyddynt ymhlith y garreg fedd a'r rhai mwyaf poenus. Gweddïwch, dioddefwch, cynigiwch, gwnewch iawn ynghyd â mi, sef Mam ymyrraeth ac iawndal. Felly rydych chi - fy anwyliaid a'm plant wedi'u cysegru i'm Calon - rydych chi'n dod, yn ystod oriau olaf y flwyddyn, yn fy nagrau'n cwympo, sy'n cwympo ar boen aruthrol yr Eglwys a'r holl ddynoliaeth, wrth i chi fynd i mewn i amseroedd blin y puro a'r gorthrymder mawr.

 

Llun o Chwefror 15fed, 2021

Troednodiadau

Troednodiadau

1 Nodyn: Dyma'r ail neges yn olynol o'r gweledydd hwn lle mae Our Lady yn siarad am ddiwedd cyfnod amser, h.y. “Canrif” neu “flwyddyn”. Efallai y gallai rhywun ddeall hyn fel ein cenhedlaeth ni ar ddiwedd yr amser arbennig hwn o ras a thrugaredd, wrth i buro’r byd ddechrau. Yn wir, mae'r brawddegau canlynol yn nodi cymaint.
Postiwyd yn Enaid Califfornia, negeseuon, Y Poenau Llafur.