Pam Edson Glauber?

Dechreuodd apparitions of Jesus, Our Lady, a St. Joseph i Edson Glauber, dwy ar hugain oed, a'i fam, Maria do Carmo, ym 1994. Fe'u gelwid yn apparitions Itapiranga, a enwyd ar ôl eu tref enedigol yn jyngl Amazon Brasil. . Nododd y Forwyn Fair ei hun fel “Brenhines y Rosari a Heddwch,” ac roedd y negeseuon yn aml yn pwysleisio gweddïo’r Rosari yn ddyddiol - yn enwedig rosari’r teulu, diffodd y teledu, mynd i Gyffes, Addoliad Ewcharistaidd, yn ogystal â’r cadarnhad mai’r “wir Eglwys yw’r Eglwys Apostolaidd Babyddol, a bod“ llifeiriant o gosbiadau ”yn agosáu yn fuan. Dangosodd ein Harglwyddes nefoedd, uffern a phurgwr i Edson, ac ynghyd â’i Mab, Iesu, rhoddodd ddysgeidiaeth amrywiol i deuluoedd i Maria do Carmo.

Ar ben hynny, gofynnodd Our Lady yn benodol am efengylu Cristnogol wedi'i gyfeirio mewn ffordd wahanol tuag at yr ieuenctid, adeiladu capel syml ar gyfer pererinion, a sefydlu cegin gawl yn Itapiranga ar gyfer plant anghenus.

Daethpwyd o hyd i dad Edson, a oedd yn alcoholig treisgar a droswyd oherwydd dylanwad y apparitions, ar amser, ar ei liniau yn gweddïo ei Rosari yn gynnar yn y bore yn ystafell fyw'r teulu, a dywedodd Our Lady fod darn mawr o dir yr oedd yn berchen arno yn perthyn iddi hi ac i Dduw. Cyffyrddodd Brenhines y Rosari â’i llaw ei hun â llif o ddŵr sy’n llifo o fan y apparitions yn Itapiranga a gofyn am ddod â’r dŵr i’r sâl i’w wella. Mae nifer fawr o iachâd gwyrthiol wedi cael eu riportio, eu hasesu'n gadarnhaol gan feddygon, a chafodd llawer eu hanfon ymlaen i Raglun Apostolaidd Archesgobaeth Itacoatiara. Gofynnodd ein Harglwyddes hefyd am adeiladu capel, sy'n dal i sefyll.

Ym 1997, dechreuodd negeseuon Itapiranga bwysleisio defosiwn i Galon Fwyaf Chaste Sant Joseff, a gofynnodd Iesu am i'r Diwrnod Gwledd canlynol gael ei gyflwyno i'r Eglwys:

Dymunaf i'r dydd Mercher cyntaf, ar ôl Gwledd Fy Nghalon Gysegredig a Chalon Ddihalog Mair, gael ei chysegru i Wledd Calon Fwyaf Chaste Sant Joseff.

Ddydd Mercher, Mehefin 11, 1997, diwrnod, y Wledd hon y gofynnwyd amdani y flwyddyn honno, dywedodd y Fam Fendigaid y canlynol, gan gyfeirio at gyfres o apparitions o’r teulu Sanctaidd a ddigwyddodd yn Ghiaie de Bonate yng ngogledd yr Eidal yn ystod y 1940au— apparitions lle dwyshawyd defosiwn i Sant Joseff hefyd:

Annwyl blant, pan ymddangosais yn Ghiaie di Bonate gyda Iesu a Sant Joseff, roeddwn i eisiau dangos i chi y dylai'r byd i gyd, yn nes ymlaen, gael cariad mawr at Galon Mwyaf Chaste Sant Joseff ac at y Teulu Sanctaidd, oherwydd Satan yn ymosod yn ddwys iawn ar y teuluoedd yn y diwedd hwn, gan eu dinistrio. Ond dwi'n dod eto, gan ddod â grasau Duw, Ein Harglwydd, i'w rhoi i'r holl deuluoedd sydd fwyaf angen amddiffyniad Dwyfol.

Nid oedd Edson erioed wedi clywed am Ghiaie di Bonate nac unrhyw apparitions yno.

Fel sydd wedi digwydd mewn apparitions Marian eraill, megis yn Fatima a Medjugorje, datgelodd Our Lady gyfrinachau Edson sy'n ymwneud â thynged yr Eglwys a'r byd, yn ogystal â digwyddiadau difrifol iawn yn y dyfodol pe na bai dynoliaeth yn trosi. Ar hyn o bryd, mae yna naw cyfrinach: pedair yn ymwneud â Brasil, dwy i'r byd, dwy i'r Eglwys, ac un i'r rhai sy'n parhau i fyw bywyd o bechod. Dywedodd ein Harglwyddes wrth Edson y bydd yn gadael gweladwy ar Fynydd y Groes wrth ymyl y capel yn Itapiranga. Gan ymddangos o flaen y groes ar y mynydd wrth ymyl y capel, dywedodd:

“Fab annwyl, hoffwn ddweud wrthych y prynhawn yma a dweud wrth fy mhlant i gyd bwysigrwydd byw'r negeseuon. I'r rhai nad ydyn nhw'n credu, hoffwn ddweud wrthyn nhw, un diwrnod, lle mae'r Groes hon, y byddaf yn rhoi arwydd gweladwy, a bydd pawb yn credu ym mhresenoldeb fy mam yma yn Itapiranga, ond bydd yn rhy hwyr i'r rhai sydd â heb ei drosi. Rhaid i'r trosiad fod nawr! Yn yr holl leoedd yr wyf eisoes wedi ymddangos ac yn parhau i ymddangos, rwyf bob amser yn cadarnhau fy apparitions fel na fydd unrhyw amheuon, ac yma yn Itapiranga, bydd fy amlygiadau Nefol yn cael eu cadarnhau. Bydd hyn yn digwydd pan ddaw fy apparitions yma yn Itapiranga i ben. Bydd pawb yn gweld yr arwydd a roddir yn y Groes hon; byddant yn edifarhau am beidio â gwrando arnaf, am chwerthin ar fy negeseuon ac ar fy negeswyr, ond bydd yn rhy hwyr oherwydd byddant wedi afradloni fy ngrasau. Byddant wedi colli'r achlysur i gael eu hachub. Gweddïwch, gweddïwch, gweddïwch! ”

Cymeradwyodd Dom Carillo Gritti, Esgob esgobaeth Itacoatiara, gam 1994-1998 y apparitions fel tarddiad "goruwchnaturiol" ar Fai 31, 2009 a gosododd gonglfaen Noddfa newydd yn Itapiranga ar 2 Mai, 2010. Y negeseuon i Edson Glauber, sy'n gyfanswm o dros 2000 o dudalennau, yn gytseiniol iawn â llawer o ffynonellau proffwydol credadwy eraill ac mae iddynt ddimensiwn eschatolegol cryf. Maent wedi bod yn wrthrych Llawer o astudiaethau, ac fe neilltuodd y Mariolegydd blaenllaw Dr. Mark Miravalle o Brifysgol Steubenville lyfr iddyn nhw, o'r enw Y Tair Calon: Apparitions of Jesus, Mary, a Joseph from the Amazon.

Ers marwolaeth Dom Gritti yn 2016, bu gwrthdaro hyd yn hyn heb ei ddatrys rhwng esgobaeth Itacoatiara a’r gymdeithas a sefydlwyd gan Edson Glauber a’i deulu i gefnogi adeiladu’r Cysegr. Cysylltodd Gweinyddwr yr Esgobaeth â’r Gynulleidfa ar gyfer Athrawiaeth y Ffydd a chael datganiad yn 2017 i’r perwyl nad oedd y CDF yn ystyried tarddiad goruwchnaturiol y apparitions, swydd a gynhelir hefyd gan Archesgobaeth Manaus. Ni soniodd y CDF, o dan y Cardinal Gerhard Ludwig Müller ar y pryd, am yr ail weledydd, Maria do Carmo, a gyfarfu yn yr un modd â chymeradwyaeth yr Esgob Gritti, sydd bellach wedi marw.

O ystyried nad yw'r apparitions bellach yn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol (ond heb eu condemnio'n ffurfiol), gellir gofyn yn gyfreithlon pam ein bod ni, serch hynny, wedi dewis cynnwys deunydd a dderbyniwyd gan Edson Glauber ar y wefan hon. Mae'r gweithredoedd cyfreithiol a gyflawnir gan y CDF yn cyfyngu 1) hyrwyddo Litwrgaidd swyddogol o negeseuon Edson, 2) "lledaeniad ehangach" o'i negeseuon gan Edson ei hun neu ei 'Gymdeithas' yn Itapiranga, a 3) hyrwyddo'r negeseuon o fewn y Prelature o Itacoatiara. Rydym yn parhau i gydymffurfio'n llawn â'r holl gyfarwyddebau hyn; ac, os bydd ei negeseuon yn cael eu condemnio'n ffurfiol yn y dyfodol, yna byddwn yn eu tynnu o'r wefan hon.

Er ei bod yn wir bod Dr. Miravalle wedi tynnu ei lyfr yn ôl ar ôl dysgu am y ddogfen CDF, mae'n werth nodi hefyd bod sawl gwefan ledled y byd sy'n cynnwys deunydd proffwydol honedig sy'n adnabyddus am eu ffyddlondeb i ddysgeidiaeth Eglwys wedi penderfynu parhau i gyhoeddi cyfieithiadau o y negeseuon Itapiranga. Efallai mai'r ffordd orau o egluro hyn yw'r ffaith, yn ystod oes Dom Carillo Gritti, bod apparitions Itapiranga wedi cael cymeradwyaeth anarferol ac mae nifer o sylwebyddion wedi codi cwestiynau ynghylch rheoleidd-dra gweithdrefnol gweithredoedd y Gweinyddwr Esgobaethol. Ar ben hynny, mae brys cynnwys y negeseuon yn golygu y byddai atal lledaenu'r deunydd hwn hyd nes y byddai datrys achos Edson Glauber (a all gymryd sawl blwyddyn) mewn perygl o dawelu llais y nefoedd ar adeg pan fydd angen i ni ei glywed fwyaf.

Negeseuon gan Edson Glauber

Edson - Cyn bo hir, Treialon Gwych

Edson - Cyn bo hir, Treialon Gwych

... ond mae amddiffyniad o fewn y Galon Ddi-Fwg.
Darllenwch mwy
Edson - Storm Fawr

Edson - Storm Fawr

Bydd llawer yn colli eu ffydd.
Darllenwch mwy
Edson - Peidiwch â Cholli Ffydd!

Edson - Peidiwch â Cholli Ffydd!

Mae'n caru chi gyda chariad mor fawr.
Darllenwch mwy
Edson - Fy Nghalon, y Wialen Mellt

Edson - Fy Nghalon, y Wialen Mellt

Cyn bo hir, bydd yr Eglwys Sanctaidd yn cael ei chlwyfo.
Darllenwch mwy
Edson - Gofalwch am Eich Cartrefi

Edson - Gofalwch am Eich Cartrefi

Glanhewch eich cartrefi o bob budreddi.
Darllenwch mwy
Edson - Heb Offeiriaid

Edson - Heb Offeiriaid

... ni allwch gael y nerth i ymladd.
Darllenwch mwy
Edson - Derbyn Fflam Fy Nghalon

Edson - Derbyn Fflam Fy Nghalon

Mae llawer o galonnau yn oer mewn ffydd.
Darllenwch mwy
Edson - Mae ein Harglwyddes yn ymddangos ...

Edson - Mae ein Harglwyddes yn ymddangos ...

... i gasglu ei phlant mewn gweddi.
Darllenwch mwy
Edson - Beth sy'n Amhosib i Chi

Edson - Beth sy'n Amhosib i Chi

... mae fy Mab yn rhoi grantiau trwy'r Weddi Rosari a Iesu.
Darllenwch mwy
Edson - Gweddi i Sant Mihangel

Edson - Gweddi i Sant Mihangel

Ymladd y rhai sy'n ein hymladd.
Darllenwch mwy
Edson - Dyddiadur Dyddiol

Edson - Dyddiadur Dyddiol

Gweddïwch ac ymprydiwch. Gweddïwch ac ymprydiwch. Gweddïwch ac ymprydiwch.
Darllenwch mwy
Edson - Ymddiried yng Nghariad Iesu

Edson - Ymddiried yng Nghariad Iesu

Mae ergyd angheuol yn dod yn fuan i'r Eglwys.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Gweddïwch yn Ddwys

Edson Glauber - Gweddïwch yn Ddwys

Bydd poenau ac erlidiau mawr yn cyrraedd yn fuan iawn
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Yng nghalon fy mab, ni fyddwch yn ofni unrhyw beth

Edson Glauber - Yng nghalon fy mab, ni fyddwch yn ofni unrhyw beth

Nid yw'r groes, na'r treialon, na'r erlidiau a ddaw i'r byd.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Yn hongian gan edau

Edson Glauber - Yn hongian gan edau

Bydd y byd yn cael ei ysgwyd fel erioed o'r blaen.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Mae'r Awr Benderfynol yn Dod

Edson Glauber - Mae'r Awr Benderfynol yn Dod

Bydd fy ngeiriau a ddywedir yma yn cael eu cyflawni.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Bydd Poenau Yn Dod Yn Gynyddol Chi

Edson Glauber - Bydd Poenau Yn Dod Yn Gynyddol Chi

... gwneud i chi daflu dagrau chwerw am fod wedi aros yn fyddar i lais fy mam.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Paratowch ar gyfer Gwrthdaro Byd-eang

Edson Glauber - Paratowch ar gyfer Gwrthdaro Byd-eang

Nid yw dioddefaint mawr fel erioed wedi digwydd o'r blaen.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Dychwelwch at yr Arglwydd cyn gynted â phosibl

Edson Glauber - Dychwelwch at yr Arglwydd cyn gynted â phosibl

Bydd digwyddiadau gwych yn newid eich bywydau am byth.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Mae Sins yn Achosi Cyfiawnder Dwyfol i Gwympo

Edson Glauber - Mae Sins yn Achosi Cyfiawnder Dwyfol i Gwympo

Newidiwch eich calonnau a bydd yr Arglwydd yn trugarhau wrth bob un ohonoch a'ch teuluoedd.
Darllenwch mwy
Bydd Edson Glauber -Humanity yn cael ei ysgwyd yn fuan gan Ddigwyddiadau Gwych

Bydd Edson Glauber -Humanity yn cael ei ysgwyd yn fuan gan Ddigwyddiadau Gwych

Bydd pob teyrnas o bechod yn cael ei dinistrio gan gyfiawnder dwyfol.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Tri Munud ar ôl ar Gloc Duw

Edson Glauber - Tri Munud ar ôl ar Gloc Duw

... i ddynoliaeth gael ei throsi cyn y digwyddiadau gwych a fydd yn ei ysgwyd am byth.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Bydd Fatima Nawr yn cael ei Gyflawni

Edson Glauber - Bydd Fatima Nawr yn cael ei Gyflawni

Mae amseroedd treialon gwych wedi cyrraedd.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Bydd St Joseph yn Helpu

Edson Glauber - Bydd St Joseph yn Helpu

Gwaeddwch am fy help gyda hyder a ffydd.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Puredigaeth yr Eglwys

Edson Glauber - Puredigaeth yr Eglwys

Oherwydd pechodau, sgandalau a llygredigaethau.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Blaen Brwydr Ewcharistaidd

Edson Glauber - Blaen Brwydr Ewcharistaidd

Byddant yn dweud fy mod yn ddyfais.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Gweledigaeth y Fatican

Edson Glauber - Gweledigaeth y Fatican

Gwaed yn y Fatican!
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Mae'r Times yn aeddfed

Edson Glauber - Mae'r Times yn aeddfed

Trosi, trosi, trosi!
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Peidiwch ag Ofni Erlidiau

Edson Glauber - Peidiwch ag Ofni Erlidiau

Bydd Duw yn gwneud yr hyn na allwch.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Codir y Cleddyf Tanllyd

Edson Glauber - Codir y Cleddyf Tanllyd

Mae dynoliaeth wedi cyrraedd ymyl yr affwys.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Gweddïwch dros Glerigion

Edson Glauber - Gweddïwch dros Glerigion

Mae'r diafol wedi ymosod arnyn nhw'n ffyrnig.
Darllenwch mwy
Edson Glauber - Mae llawer yn cael eu hidlo

Edson Glauber - Mae llawer yn cael eu hidlo

Mae Duw yn dangos i lawer realiti eu heneidiau eu hunain ger ei fron ef.
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.