Pam Elizabeth Kindelmann?

(1913-1985) Gwraig, Mam, Cyfriniaeth, a Sylfaenydd Mudiad Fflam Cariad

Cyfrinach o Hwngari oedd Elizabeth Szántò a anwyd yn Budapest ym 1913, a oedd yn byw bywyd o dlodi a chaledi. Hi oedd y plentyn hynaf a'r unig un ochr yn ochr â'i chwe pâr o frodyr a chwiorydd i oroesi i fod yn oedolion. Yn bump oed, bu farw ei thad, ac yn ddeg oed, anfonwyd Elizabeth i Willisau, y Swistir i fyw gyda theulu da. Dychwelodd i Budapest dros dro yn un ar ddeg oed i fod gyda a gofalu am ei mam a oedd yn ddifrifol wael ac wedi'i chyfyngu i'r gwely. Fis yn ddiweddarach, roedd disgwyl i Elizabeth fynd ar drên o Awstria am 10:00 am er mwyn dychwelyd at deulu’r Swistir a benderfynodd ei mabwysiadu. Roedd hi ar ei phen ei hun ac wedi cyrraedd yr orsaf ar gam am 10 yr hwyr Aeth cwpl ifanc â hi yn ôl i Budapest lle treuliodd weddill ei hoes nes iddi farw ym 1985.

Gan fyw fel plentyn amddifad ar fin llwgu, gweithiodd Elizabeth yn galed i oroesi. Ddwywaith, ceisiodd fynd i mewn i gynulleidfaoedd crefyddol ond cafodd ei gwrthod. Daeth trobwynt ym mis Awst, 1929, pan gafodd ei derbyn i gôr y plwyf ac yno cyfarfu â Karoly Kindlemann, hyfforddwr ysgubwr simnai. Priodon nhw ar 25 Mai, 1930, pan oedd hi'n un ar bymtheg oed ac roedd yn ddeg ar hugain. Gyda'i gilydd, roedd ganddyn nhw chwech o blant, ac ar ôl un mlynedd ar bymtheg o briodas, bu farw ei gŵr.

Am flynyddoedd lawer i ddilyn, brwydrodd Elizabeth i ofalu amdani ei hun a'i theulu. Ym 1948, roedd Gwladoli Comiwnyddol Hwngari yn feistr llym, a chafodd ei thanio o’i swydd gyntaf am gael cerflun o’r Fam Fendigaid yn ei chartref. Bob amser yn weithiwr diwyd, ni chafodd Elizabeth ffortiwn dda erioed yn ei llinyn hir o swyddi byrhoedlog, wrth iddi frwydro i fwydo ei theulu. Yn y pen draw, priododd ei phlant i gyd, ac ymhen amser, symud yn ôl i mewn gyda hi, gan ddod â'u plant gyda nhw.

Arweiniodd bywyd gweddi dwys Elizabeth iddi ddod yn Carmelite lleyg, ac ym 1958 yn bedwar deg pump oed, aeth i mewn i gyfnod o dair blynedd o dywyllwch ysbrydol. Tua'r adeg honno, dechreuodd hefyd gael sgyrsiau agos gyda'r Arglwydd trwy leoliadau mewnol, ac yna sgyrsiau gyda'r Forwyn Fair a'i angel gwarcheidiol. Ar Orffennaf 13, 1960, cychwynnodd Elizabeth ddyddiadur ar gais yr Arglwydd. Ddwy flynedd i'r broses hon, ysgrifennodd:

Cyn derbyn negeseuon gan Iesu a'r Forwyn Fair, cefais yr ysbrydoliaeth ganlynol: 'Rhaid i chi fod yn anhunanol, oherwydd byddwn yn ymddiried gyda chenhadaeth wych, a byddwch yn cyflawni'r dasg. Fodd bynnag, mae hyn yn bosibl dim ond os ydych chi'n parhau i fod yn hollol anhunanol, gan ymwrthod â'ch hun. Dim ond os ydych chi hefyd ei eisiau allan o'ch ewyllys rhydd y gellir rhoi'r genhadaeth honno i chi.

Ateb Elizabeth oedd “Do,” a thrwyddi hi, cychwynnodd Iesu a Mair fudiad Eglwys o dan enw newydd a roddwyd i’r cariad aruthrol a thragwyddol hwnnw sydd gan Mair tuag at ei holl blant: “Fflam Cariad.”

Trwy yr hyn a ddaeth Y Dyddiadur Ysbrydol, Dysgodd Iesu a Mair Elisabeth, ac maent yn parhau i gyfarwyddo’r ffyddloniaid yn y grefft ddwyfol o ddioddef er iachawdwriaeth eneidiau. Neilltuir tasgau ar gyfer pob diwrnod o'r wythnos, sy'n cynnwys gweddi, ymprydio, a gwylnosau nos, gydag addewidion hardd ynghlwm wrthynt, gyda grasau arbennig ar gyfer offeiriaid a'r eneidiau mewn purdan. Yn eu negeseuon, dywed Iesu a Mair mai Fflam Cariad Calon Ddihalog Mair yw'r gras mwyaf a roddwyd i ddynolryw ers yr Ymgnawdoliad. Ac yn y dyfodol agos, bydd ei fflam yn amgylchynu'r byd i gyd.

Sefydlodd Cardinal Péter Erdő o Esztergom-Budapest, Primate of Hwngari, gomisiwn i astudio Y Dyddiadur Ysbrydol a’r amrywiol gydnabyddiaethau yr oedd esgobion lleol ledled y byd wedi’u rhoi i fudiad The Flame of Love, fel cymdeithas breifat y ffyddloniaid. Yn 2009, rhoddodd y cardinal nid yn unig yr Imprimatur i Y Dyddiadur Ysbrydol, ond roedd yn cydnabod lleoliadau ac ysgrifau cyfriniol Elizabeth fel rhai dilys, yn “rhodd i’r Eglwys.” Yn ogystal, rhoddodd ei gymeradwyaeth esgobol i'r mudiad Fflam Cariad, sydd wedi gweithredu'n ffurfiol yn yr Eglwys ers dros ugain mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'r mudiad yn ceisio approbation pellach fel Cymdeithas Gyhoeddus y Ffyddloniaid. Ar 19 Mehefin, 2013, rhoddodd y Pab Ffransis ei Fendith Apostolaidd iddo.

Wedi'i gymryd o'r llyfr sy'n gwerthu orau, Y Rhybudd: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod.

Negeseuon gan Elizabeth Kindelmann

Arferion ac Addewidion Fflam Cariad

Arferion ac Addewidion Fflam Cariad

Yn yr amseroedd cythryblus rydyn ni'n byw ynddynt, Iesu a'i Fam, trwy symudiadau diweddar yn y nefoedd ac yn y ...
Darllenwch mwy
Elizabeth Kindelmann - Byd Newydd

Elizabeth Kindelmann - Byd Newydd

Iesu i, Mawrth 24ain, 1963: Siaradodd â mi yn helaeth am amser gras ac Ysbryd ...
Darllenwch mwy
Elizabeth Kindelmann - Storm Fawr

Elizabeth Kindelmann - Storm Fawr

Ein Harglwyddes i, Mai 19eg, 1963: Rydych chi'n gwybod, fy un bach i, bydd yn rhaid i'r etholwyr ymladd yn erbyn y Tywysog ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.