Pam Enaid Annhebygol?

Roedd dyn o Ogledd America, sy’n dymuno aros yn ddienw, ac y byddwn yn ei alw’n Walter, ar un adeg yn wrthun o uchel, braggadocious, ac yn gwawdio’r ffydd Gatholig, hyd yn oed i’r pwynt o rwygo gleiniau rosari ei fam allan o’i dwylo gweddïo, gan eu gwasgaru. ar draws y llawr. Yna aeth trwy dröedigaeth ddwys.

Un diwrnod, rhoddodd ei ffrind a'i gyd-weithiwr, Aaron, a oedd wedi cael ei drawsnewid yn Medjugorje yn ddiweddar, lyfr o negeseuon Medjugorje Mary i Walter. Gan fynd â nhw gydag ef i Eglwys Gadeiriol y Sacrament Bendigedig yn ystod ei egwyl ginio o'i swydd fel brocer eiddo tiriog, fe ddifethodd y negeseuon a daeth yn ddyn gwahanol yn gyflym.

Yn fuan wedyn, cyhoeddodd i Aaron, “Mae yna benderfyniad y mae'n rhaid i mi ei wneud yn fy mywyd. Mae angen i mi benderfynu a ddylwn gysegru fy mywyd i Fam Duw. ”

"Mae hynny'n wych, Walter," ymatebodd Aaron, "ond mae'n 9 y bore, ac mae gennym ni waith i'w wneud. Fe allwn ni siarad am hynny yn nes ymlaen."

“Na, mae angen i mi wneud y penderfyniad hwnnw ar hyn o bryd,” a dechreuodd Walter.

Awr yn ddiweddarach, cerddodd yn ôl i mewn i swyddfa Aaron gyda gwên ar ei wyneb a dweud, “Fe wnes i hynny!”

“Wnaethoch chi beth?”

“Cysegrais fy mywyd i Our Lady.”

Felly cychwynnodd antur gyda Duw a'n Harglwyddes na allai Walter erioed fod wedi breuddwydio amdani. Tra roedd Walter yn gyrru adref o'r gwaith un diwrnod, fe wnaeth teimlad dwys yn ei frest, fel llosg calon na wnaeth brifo, ei lethu yn sydyn. Roedd yn deimlad o bleser mor gryf nes iddo feddwl tybed a fyddai’n cael trawiad ar y galon, ac felly tynnodd oddi ar y draffordd. Yna clywodd lais ei fod yn credu mai Duw Dad oedd: “Mae'r Fam Fendigaid wedi eich dewis chi i gael eich defnyddio fel offeryn Duw. Bydd yn dod â threialon gwych a dioddefaint mawr i chi. Ydych chi'n barod i dderbyn hyn? ” Nid oedd Walter yn gwybod beth oedd hyn yn ei olygu - dim ond bod gofyn iddo gael ei ddefnyddio rywsut fel offeryn Duw. Cytunodd Walter.

Yn fuan wedi hynny, dechreuodd Our Lady siarad ag ef, yn enwedig ar ôl iddo dderbyn y Cymun Sanctaidd. Byddai Walter yn clywed ei llais trwy leoliadau mewnol - mewn geiriau mor eglur iddo ef ei hun - a dechreuodd ei arwain, ei siapio a'i ddysgu. Yn fuan iawn dechreuodd ein Harglwyddes siarad trwyddo â grŵp gweddi wythnosol a oedd yn tyfu ac yn tyfu.

Nawr mae'r negeseuon hyn, sy'n annog, siapio, herio, a chryfhau gweddillion ffyddlon yr amseroedd hyn, yr amseroedd gorffen, ar gael i'r byd. Gyda'i gilydd, maent ar gael yn y llyfr: Hi Sy'n Dangos y Ffordd: Negeseuon y Nefoedd ar gyfer ein hamseroedd cythryblus. Mae'r negeseuon, a gafodd eu craffu'n drylwyr gan sawl offeiriad ac a ddarganfuwyd yn rhydd o bob gwall athrawiaethol, yn cael eu cymeradwyo'n galonnog gan yr Archesgob Emeritws Ramón C. Argüelles o Lipa.

Negeseuon gan Enaid Annhebygol

Trobwynt Gwych yn Nhynged Eich Cenedl

Trobwynt Gwych yn Nhynged Eich Cenedl

Blodau cariad bach yw marwolaethau.
Darllenwch mwy
Bydd llawer ohonoch yn dyst i ddychweliad llawen fy Mab.

Bydd llawer ohonoch yn dyst i ddychweliad llawen fy Mab.

Yn glynu'n dynn wrthyf. Mae teyrnasiad y gelyn ar ben.
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.