Pam fod Fr. Michel Rodrigue? Encil Rhithwir

O ran Offeiriad, Exorcist, Sylfaenydd a Superior Cyffredinol The Frawdoliaeth Apostolaidd Saint Benedict Joseph Labre (sefydlwyd yn 2012)

Ar Ebrill 23ain, 2020, aeth Fr. Fe'n hysbyswyd gan Michel Rodrigue nad yw ei esgob, y Parch. Gilles Lemay, yn cefnogi'r Tad. Negeseuon Michel; dywedodd wrth Fr. Michel, yn ysgrifenedig, nad yw'n cefnogi'r syniad o "y Rhybudd, y cosbau, y trydydd Rhyfel Byd, y Cyfnod Heddwch, unrhyw adeiladu llochesau, et cetera." Fr. Mae Michel, sy’n dymuno aros yn ufudd, wedi gofyn i Countdown to the Kingdom ddileu unrhyw sôn ar y wefan hon am gefnogaeth ei esgob i’w negeseuon, yr ydym wedi’i wneud.

Sylwch, er ein bod bellach yn gwybod nad yw'r Esgob Lemay "yn cefnogi" Fr. Negeseuon Michel, mae'n parhau i fod yn wir bod y negeseuon serch hynny Nodyn condemnio. Ni fu ymchwiliad ffurfiol i Fr. Lleoliadau / gweledigaethau Michel ac ati gan yr esgobaeth ac felly, ar y pwynt hwn, rydym yn eu cadw yma ar Countdown to The Kingdom oherwydd bod ein safbwynt yn eu cylch yn aros yr un fath; rydym yn parhau i’w cael yn bwysig i gael eu dirnad gan Gorff Crist gan eu bod yn rhan o “gonsensws proffwydol” gweledydd ledled y byd. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn ymostwng yn llawn i unrhyw ddatganiadau ffurfiol y gall yr Eglwys eu hynganu yn y dyfodol. Hefyd, ni fwriadwyd i unrhyw ddatganiadau blaenorol a bostiwyd ar y wefan hon awgrymu bod Fr. Cafodd negeseuon Michel gymeradwyaeth benodol ei Esgob; dim ond bod Fr. Mwynhaodd Michel ei hun, fel offeiriad mewn safle da, gefnogaeth ei Esgob. Fr. Nid yw datganiad Michel ei fod yn “dweud popeth” wrth yr Esgob, felly, yn golygu bod yr Esgob yn cymeradwyo unrhyw un neu’r cyfan o Fr. Negeseuon Michel.


Fe'ch gwahoddir i fynd ar encil rhithwir gyda Fr. Michel Rodrigue

Lluniwyd y canlynol
gan Christine Watkins

 

Honnir bod Duw y Tad wedi rhoi i Fr. Michel Rodrigue dealltwriaeth syfrdanol o fanwl o ddigwyddiadau i ddod ac o sut i baratoi. (Darllenwch ein Ymwadiad ar yr hafan ynglŷn â dirnadaeth yr holl ddatguddiad preifat yma). Dilynwch y testunau a'r fideos yn y drefn y cânt eu cyflwyno yn y swyddi isod. Fe'ch cymerir trwy dudalennau o negeseuon Fr. Honnir bod Michel wedi derbyn recordiadau o’r nefoedd, fideo a sain o rai o’i sgyrsiau o enciliad o California (Tachwedd 22-24, 2019), ac wedi syntheseiddio ysgrifau o’i gyflwyniadau bywiog. Rwy'n argymell eich bod chi'n cymryd eich amser i ddirnad. Gall y cynnwys newid bywyd, os ydych chi'n caniatáu iddo fod, ac ar frys, os ydych chi'n ei ddeall. Efallai y bydd symud trwy'r deunydd hwn mewn unrhyw ffordd arall yn ddiangen ychydig yn ddryslyd, gan fod pob sgwrs a neges o'r nefoedd yn adeiladu ar yr olaf.

Dylai pawb fod yn ymwybodol bod Fr. Nid yw Michel yn cymeradwyo negeseuon gweledydd honedig eraill (e.e. John Leary, na negeseuon a gondemniwyd yn ffurfiol “Maria Divine Mercy” neu “Fyddin Mair.” Nid yw’r Tad Michel hefyd yn eiriol dros oroesiad (nid yw ond wedi annog cael ychydig fisoedd o fwyd wrth law allan o bwyll na allai neb, yn ôl pob tebyg, ddadlau ag ef ar ôl COVID-19), ac nid yw ychwaith yn cyfarwyddo ei wrandawyr i fynd i adeiladu "llochesau corfforol." Mae'n dweud, fodd bynnag, fod Duw wedi galw rhai pobl i'w hadeiladu, fel Arch Noa yn ei amser. Mae datganiadau gwallus am y Tad Rodrigue yn bresennol ar y Rhyngrwyd ac yn cael eu gwrthbrofi'n fanylach yn yr erthyglau cyntaf a bostiwyd isod. Rydym yn eich gwahodd i'w darllen, os ydych chi'n ceisio amddiffyniad o Y Tad Michel. Ond os hoffech chi hepgor hynny i gyd a chyrraedd calon yr hyn y mae Duw wedi gofyn iddo ei rannu gyda'r byd ar gyfer ein hoes ni, sgipiwch y swyddi hynny isod pan ddewch chi atynt, a dechreuwch gyda'r swydd sy'n dwyn y teitl "Rhan 1". I gael canllaw dibynadwy i beth yw ei ddysgeidiaeth mewn gwirionedd, cyfeiriwch at y geiriau a lefarwyd gan Fr. Michel ei hun, y gallwch wrando arno a'i ddarllen ar dudalennau'r wefan hon.

Gadewch inni ddechrau. . . Felly pwy yw Fr. Michel Rodrigue?

Wedi'i gymryd o'r llyfr sy'n gwerthu orau, Y Rhybudd: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod:

Fr. Michel Rodrigue yw sylfaenydd ac Abbott brawdoliaeth newydd a gymeradwywyd gan yr Eglwys Gatholig: Frawdoliaeth Apostolaidd Sant Benedict Joseph Labre yn esgobaeth Amos yn Québec, Canada (Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre). Yn enedigol o deulu Catholig ffyddlon o dri ar hugain o blant, tyfodd Michel yn dlawd. Roedd ei deulu'n byw ar ddarn bach o dir fferm, lle roedd gwaith caled a theithiau anwastad i Offeren y Sul gyda phlant lluosog ar gefn ceffyl yn cadw ei deulu'n fyw mewn corff ac ysbryd.

Fel Sant Padre Pio ac eneidiau dethol eraill, dechreuodd Duw Dad siarad â Michel mewn oedran tyner. “Pan oeddwn i’n dair oed,” meddai Fr. Michel, “Dechreuodd Duw siarad â mi, a byddem yn cael sgyrsiau rheolaidd. Rwy'n cofio eistedd o dan goeden fawr y tu ôl i'n cartref ar ein fferm deuluol a gofyn i Dduw, 'Pwy wnaeth y goeden hon?'

"'Fe wnes i,' atebodd Duw. A phan ynganodd y gair, 'Myfi,' yn sydyn cefais olygfa helaeth o'r Ddaear, y bydysawd, a minnau, a deallais fod popeth wedi'i wneud a'i ddal mewn bodolaeth ganddo. . Roeddwn i'n meddwl bod pawb yn siarad â Duw Dad. O dair i chwech oed, fe wnaeth yr Arglwydd fy nghyfarwyddo yn y ffydd a rhoi addysg ddiwinyddol drylwyr i mi. Dywedodd wrthyf hefyd, pan oeddwn i'n dair oed, y byddwn i'n offeiriad. "

Rhoddodd y Tad addysg mor drylwyr i Michel mewn diwinyddiaeth nes iddo fynychu Grand Seminary Quebec ar ôl ysgol uwchradd, profodd allan o'i ddosbarthiadau gydag A +. Yn dilyn hynny, astudiodd Michel seicoleg a meysydd diwinyddiaeth, megis marioleg, niwmatoleg, ysgrifau Tadau'r Eglwys, a graddiodd gyda doethuriaeth mewn diwinyddiaeth.

Y fynachlog newydd yn cael ei hadeiladu

Ar ôl sefydlu a rheoli lloches i ieuenctid digartref, a oedd yn cynnig gofal seicolegol ac ysbrydol iddynt, ordeiniwyd Michel Rodrigue yn offeiriad esgobaethol yn ddeg ar hugain oed. Gwasanaethodd fel offeiriad plwyf am bum mlynedd yng ngogledd Ontario nes bod ei esgob yn deall y byddai'n well defnyddio'i ddoniau gan ffurfio clerigwyr yn y dyfodol. Fr. Yna daeth Michel yn offeiriad Sulpsaidd yn dysgu diwinyddiaeth yn Grand Seminary Montreal.

Ar Noswyl Nadolig, 2009, aeth Fr. Cymerodd offeiriadaeth Michel dro rhyfeddol. Cafodd ei ddeffro yn y nos gan bresenoldeb Sant Benedict Joseph Labre, a safodd wrth erchwyn ei wely, gan ysgwyd ei ysgwydd i gael ei sylw. Fr. Deffrowyd Michel a chlywodd lais Duw Dad yn dweud, “Sefwch.” Felly mae Fr. Safodd Michel ar ei draed. “Ewch i'r cyfrifiadur.” Felly ufuddhaodd. "Gwrando ac ysgrifennu." Dyna pryd y dechreuodd Duw bennu'r cyfansoddiad cyfan ar gyfer brawdoliaeth newydd i'r Eglwys, yn gyflymach na Fr. Gallai Michel deipio. Roedd yn rhaid iddo ddweud wrth y Tad am arafu!

Fr. Michel yn derbyn reliquary Sant Benedict Joseph Labre gyda chopi o'i fasg marwolaeth

Yna sibrydodd Duw yn sydyn Fr. Michel i mewn i hediad cyfriniol i'r tir yn Esgobaeth Amos, Quebec, lle roedd am i fynachlog gael ei hadeiladu, a dangosodd ddyluniad y fynachlog iddo yn fanwl. Dywedodd y Tad wrth Fr. Michel mai ef fyddai sylfaenydd y fynachlog hon. Byddai’n cychwyn brawdoliaeth newydd i’r Eglwys o’r enw Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (Frawdoliaeth Apostolaidd Sant Joseff Benedict Labre) er mwyn paratoi offeiriaid ar gyfer dyfodol yr Eglwys Gatholig, ynghyd ag ail gangen ar gyfer y lleyg a gysegrwyd a thraean i deuluoedd. Fr. Ymatebodd Michel i ddechrau gyda theimladau o banig, gan fod ei rwymedigaethau eisoes yn llethol, ond sylweddolodd yn gyflym nad oedd dweud na wrth y Tad yn opsiwn. Heddiw mae'r cyntaf o'r ddau adeilad mynachlog bellach wedi'i adeiladu, yn union fel y cafodd gyfarwyddyd, ac ar hyn o bryd mae angen llawer o gefnogaeth arno i gwblhau'r ail fynachlog erbyn y dyddiad dyledus a roddodd y Tad iddo: diwedd yr haf, 2020.

Ar Fawrth 28, 2020, aeth Fr. Ysgrifennodd Michel cliciwch yma i ddarllen ei lythyr cyfan, Mawrth 26, 2020 i'r rhai sy'n ei helpu i gyflawni prosiect yr Arglwydd o'r fynachlog ar gyfer Eglwys y dyfodol. Mewn un llythyr, mae'n ysgrifennu:

. . . Sylwch ar y ffaith bod pawb sy'n gwybod am ddyfodiad Crist mewn gras yn ein hamser yn feibion ​​a merched Mair, ein Mam. Rydyn ni'n cael ein dewis ar gyfer rôl arbennig: i fod yn ufudd i'r Ysbryd Glân a'n Mam Mary a sefyll yn barod ac yn gallu helpu ein brodyr a'n chwiorydd i gamu i daith yr Eglwys. . .

Fy annwyl bobl i Dduw, rydyn ni nawr yn pasio prawf. Bydd digwyddiadau gwych y puro yn cychwyn y cwymp hwn. Byddwch yn barod gyda'r Rosari i ddiarfogi Satan ac i amddiffyn ein pobl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi mewn cyflwr gras trwy wneud eich cyfaddefiad cyffredinol i offeiriad Catholig. Bydd y frwydr ysbrydol yn cychwyn. Cofiwch y geiriau hyn: BYDD MIS Y ROSARY YN GWELD PETHAU FAWR [sy'n golygu sylweddol]!

—Dom Michel Rodrigue

(Nodyn: Ar y cyfan, mae'r Tad Rodrigue yn golygu nodedig, sylweddol. Pan ddaw at ddyddiadau neu amseroedd penodol, fel uchod, gofynnwn i'n darllenwyr ddirnad gyda ni yn ôl yr Ymwadiad ar ein tudalen hafan).

Fr. Michel yn dal reliquary St Benedict Joseph Labre ar ôl derbyn tystysgrif ei ddilysrwydd hefyd.

Mae Duw wedi rhoi dawn i Fr. Michel Rodrigue gydag anrhegion deallusol ac ysbrydol rhyfeddol, fel iachâd, darllen eneidiau, cof ffotograffig (a leihaodd ar ôl llawer o afiechydon difrifol ac wyth trawiad ar y galon!), Proffwydoliaeth, lleoliadau, a gweledigaethau. Mae ganddo warediad naturiol lawen a chwerthin parod, ac ar yr un pryd, difrifoldeb mawr ynglŷn â phethau Duw. Mae wedi gweithio fel athro seminarau, gweinidog ysbyty, exorcist, offeiriad plwyf, ac yn fwyaf diweddar, fel sylfaenydd a Superior Cyffredinol brawdoliaeth newydd yr Eglwys yn Québec sy'n siarad Ffrangeg.

* * *

Mae ein Harglwyddes, ei hun, wedi enwi Fr. Michel Rodrigue, “Apostol yr End Times.” Ychydig, os o gwbl, sydd wedi cael gwybodaeth mor drylwyr a defnyddiol o ddyfodol uniongyrchol ein byd. Fr. Felly mae Michel yn paentio i ni ar gynfas fwy, sy'n datgelu cydgysylltiad a pherthnasedd proffwydoliaethau ar gyfer ein hamser, gan gynnwys y rhai yn yr Ysgrythur. “Nawr, dwi'n deall! Nawr dwi'n gweld! ” Dywedwch bobl sydd wedi clywed Fr. Michel ac sydd o'r blaen wedi ymgolli mewn testunau proffwydol ac wedi dod i'r amlwg yn draws-lygaid.

Mae geiriau Fr. Cymerir Michel ar y wefan hon o recordiadau o'i gyflwyniadau. Mae rhai o'i sgyrsiau ar yr un pwnc wedi'u cyfuno'n un, ac mewn mannau achlysurol, nid yw'r cyfieithiad yn air am air er mwyn defnyddio gramadeg Saesneg iawn.

Fr. Gellir cyrraedd Michel trwy'r post yn y cyfeiriad canlynol. Nid yw wedi gofyn inni sôn am y canlynol, ond os hoffech gyfrannu at ei fynachlog, gallwch wneud sieciau allan i FABL a'u hanfon yno. Fr. Mae Michel yn dymuno ichi wybod, er na all ymateb i bob llythyr oherwydd cyfyngiadau amser, ei fod yn anfon ei gariad a'i weddïau atoch.

Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre
163, Rte 109
Saint-Dominique-du-Rosaire (QC)
J0Y 2K0
Canada

 

Negeseuon gan Fr. Michel Rodrigue

Fr. Michel - Ar Gig Ffabrig

Fr. Michel - Ar Gig Ffabrig

Mae gwyddonwyr yn chwarae gyda deunydd genetig bywyd.
Darllenwch mwy
Fr. Michel - Nawr yw'r Amser

Fr. Michel - Nawr yw'r Amser

Mae Satan yn ymosod ar ddelwedd Duw.
Darllenwch mwy
RHAN 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostol yr End Times

RHAN 1: Fr. Michel Rodrigue: Apostol yr End Times

Fr. Stori bywyd Michel Rodrigue: Pan oedd Michel yn dair oed, dechreuodd Duw siarad ag ef, a byddent yn cael sgyrsiau rheolaidd. . .
Darllenwch mwy
RHAN 2: Tad. Michel Rodrigue - Anturiaethau ym Medjugorje a Phrif Negeseuon Mary

RHAN 2: Tad. Michel Rodrigue - Anturiaethau ym Medjugorje a Phrif Negeseuon Mary

Gan ei fod yn athro seminarau hyddysg mewn sawl maes, dywedodd Fr. Nid oedd Michel Rodrigue yn credu yn Medjugorje, nes i Mary ymddangos iddo a'i dywys yno.
Darllenwch mwy
RHAN 3: Fr. Michel Rodrigue - “Mae Mary Eisoes wedi Galw Apostol yr Amseroedd Olaf”

RHAN 3: Fr. Michel Rodrigue - “Mae Mary Eisoes wedi Galw Apostol yr Amseroedd Olaf”

Gyda’n gilydd, gofynnaf ichi wneud popeth o fewn eich gallu i helpu Fy mab, Michel, i adeiladu’r fynachlog a fydd yn ffurfio’r offeiriaid yn ymwybodol o’r amseroedd gorffen. . .
Darllenwch mwy
RHAN 4: Fr. Mae Michel Rodrigue yn cael ei gymryd gan Sant Padre Pio i'r Nefoedd ac yn Cwrdd â'r Teulu Sanctaidd

RHAN 4: Fr. Mae Michel Rodrigue yn cael ei gymryd gan Sant Padre Pio i'r Nefoedd ac yn Cwrdd â'r Teulu Sanctaidd

Duw Dad: "Rwyf wedi dweud lawer gwaith y byddaf yn amddiffyn fy mhlant yn ystod dyddiau cystudd a thywyllwch."
Darllenwch mwy
RHAN 5: Tad. Michel Rodrigue - Y Rhybudd, y Gorthrymder, a'r Eglwys yn Mynd i Mewn i'r Beddrod

RHAN 5: Tad. Michel Rodrigue - Y Rhybudd, y Gorthrymder, a'r Eglwys yn Mynd i Mewn i'r Beddrod

Sant Mihangel yr Archangel: "Heddiw, yn fwy nag erioed, gweddïwn gyda Mam Duw am i apostolion y dyddiau diwethaf godi!"
Darllenwch mwy
RHAN 6: Fr. Michel Rodrigue - Mathew 24 yn y Beibl yn Siarad Ein Amseroedd

RHAN 6: Fr. Michel Rodrigue - Mathew 24 yn y Beibl yn Siarad Ein Amseroedd

Fr. Mae Michel yn rhannu ystyr rhai darnau yn Efengyl Mathew, Pennod 24, fel y maent yn ymwneud â'n hoes ni, yr amseroedd gorffen.
Darllenwch mwy
RHAN 7: Fr. Michel Rodrigue - Ysgrythurau Apocalyptaidd Cymorth yr Adfent Esbonio Digwyddiadau i Ddod

RHAN 7: Fr. Michel Rodrigue - Ysgrythurau Apocalyptaidd Cymorth yr Adfent Esbonio Digwyddiadau i Ddod

Duw Dad: "Dilynwch ddarlleniadau beunyddiol eich litwrgi Catholig, a byddwch yn deall llawer o Fy ngweithredoedd a llawer o ddigwyddiadau i ddod."
Darllenwch mwy
RHAN 8: Fr. Michel Rodrigue - Y Teulu Sanctaidd: Amddiffyn rhag Tân yn Cwympo O'r Awyr

RHAN 8: Fr. Michel Rodrigue - Y Teulu Sanctaidd: Amddiffyn rhag Tân yn Cwympo O'r Awyr

Duw Dad: "Ni fydd y gosb o'r awyr yn taro'r teuluoedd Cristnogol sydd wedi'u cysegru i'r Teulu Sanctaidd a'u gwarchod."
Darllenwch mwy
RHAN 9: Tad. Michel Rodrigue yn erbyn y Diafol

RHAN 9: Tad. Michel Rodrigue yn erbyn y Diafol

Straeon Fr. Mae Michel Rodrigue wedi sôn am ei frwydrau gyda’r diafol a salwch difrifol.
Darllenwch mwy
RHAN 10: Fr. Michel Rodrigue - Pechod, Temtasiwn, a'r Rhybudd sy'n Dod

RHAN 10: Fr. Michel Rodrigue - Pechod, Temtasiwn, a'r Rhybudd sy'n Dod

Duw Dad: "Bydd fy Mab yn cael ei gydnabod yn amlygiad o'i ogoniant a fydd yn goleuo'r awyr, ac ni fydd neb yn gallu ei ddianc."
Darllenwch mwy
RHAN 11: Fr. Michel Rodrigue - Gweddïo dros Eich Hoffai

RHAN 11: Fr. Michel Rodrigue - Gweddïo dros Eich Hoffai

yn siarad â'r rhai sy'n poeni am iachawdwriaeth anwyliaid. Mae llawer yn gofyn imi, “Dad, fy mhlant. Dad, fy mhlant. ”...
Darllenwch mwy
RHAN 12: Fr. Michel Rodrigue - Ar ôl y Rhybudd a'r Ail Ryfel Byd

RHAN 12: Fr. Michel Rodrigue - Ar ôl y Rhybudd a'r Ail Ryfel Byd

Bydd yn rhaid i bobl wneud penderfyniad. Bydd amser trugaredd yn dod i ben, a bydd amser cyfiawnder yn cychwyn.
Darllenwch mwy
RHAN 13: Fr. Michel Rodrigue - Amser y Llochesau

RHAN 13: Fr. Michel Rodrigue - Amser y Llochesau

Cyn gynted ag y byddwch wedi cysegru'ch tir a'ch cartref, mae'ch lloches bellach wedi'i gwarchod gan angel sanctaidd yr Arglwydd.
Darllenwch mwy
RHAN 14: Fr. Michel Rodrigue - Neges am Angylion Ein Gwarcheidwad Pwy Fydd Yn Ein Helpu

RHAN 14: Fr. Michel Rodrigue - Neges am Angylion Ein Gwarcheidwad Pwy Fydd Yn Ein Helpu

Duw Dad: "Mae'r amser bellach wrth eich drws, a dim ond eich angel gwarcheidiol fydd yn eich tywys ar y llwybr i loches."
Darllenwch mwy
RHAN 15: Fr. Michel Rodrigue - Neges gan Our Lady of Knock

RHAN 15: Fr. Michel Rodrigue - Neges gan Our Lady of Knock

Bydd Croes yr oen yn tywynnu cyn bo hir am y Ddaear ...
Darllenwch mwy
RHAN 16: Tad. Michel Rodrigue - Sut i Gysegru'ch Cartref a'ch Tir fel Lloches

RHAN 16: Tad. Michel Rodrigue - Sut i Gysegru'ch Cartref a'ch Tir fel Lloches

Fe fydd arnoch chi angen dŵr wedi'i allblannu a halen wedi'i ddiarddel, sydd hyd yn oed yn fwy grymus yn erbyn y gelyn na dŵr bendigedig a halen bendigedig.
Darllenwch mwy
Rhowch Ddelwedd Gysegredig o'r Teulu Sanctaidd yn Eich Cartref

Rhowch Ddelwedd Gysegredig o'r Teulu Sanctaidd yn Eich Cartref

Amddiffyn rhag Cosbi Tân trwy'r Teulu Sanctaidd ...
Darllenwch mwy
RHAN 17: Fr. Michel Rodrigue - Negeseuon yn 2020. Gweddïwch y Rosari. Bydd Arwyddion Ffug a Phroffwydi Ffug yn Mynd i Mewn i'r Eglwys.

RHAN 17: Fr. Michel Rodrigue - Negeseuon yn 2020. Gweddïwch y Rosari. Bydd Arwyddion Ffug a Phroffwydi Ffug yn Mynd i Mewn i'r Eglwys.

Y Fam Fendigaid: "Bydd proffwydi ffug yn perfformio arwyddion gwych o dan bŵer satanig. Dim ond am gyfnod sy'n fyrrach na thridiau y gall y math hwn o arwydd fod."
Darllenwch mwy
Fr. Mae Michel Rodrigue yn Torri Ei Tawelwch ac Yn Ymateb i Esgobion a'r Ffyddloniaid

Fr. Mae Michel Rodrigue yn Torri Ei Tawelwch ac Yn Ymateb i Esgobion a'r Ffyddloniaid

Hoffwn ailadrodd fy ffyddlondeb.
Darllenwch mwy
Ar Lythyr Agored yr Esgob Lemay, Medi 3ydd

Ar Lythyr Agored yr Esgob Lemay, Medi 3ydd

Esboniwyd camddealltwriaeth a aeth i'r afael â dehongliadau anghywir.
Darllenwch mwy
Fr. Nid yw Negeseuon Michel Rodrigue yn cael eu Condemnio

Fr. Nid yw Negeseuon Michel Rodrigue yn cael eu Condemnio

Nodyn byr ar ddatganiad yr Esgob Robert Bourgon.
Darllenwch mwy
Ymateb i Fr. Erthygl Joseph Iannuzzi ar Fr. Michel Rodrigue, Rhan 1

Ymateb i Fr. Erthygl Joseph Iannuzzi ar Fr. Michel Rodrigue, Rhan 1

A yw'n wir, fel y dywedodd Fr. Dywed Iannuzzi, “nad yw Duw yn gweithredu fel hyn”?
Darllenwch mwy
Rhan 2 o Ymateb i Fr. Erthygl Joseph Iannuzzi ar Fr. Michel Rodrigue - On Refuges

Rhan 2 o Ymateb i Fr. Erthygl Joseph Iannuzzi ar Fr. Michel Rodrigue - On Refuges

Yn wahanol i Fr. Mae honiad Iannuzzi, y lloches gorfforol ymhell o fod yn "ddigynsail" mewn datguddiad preifat
Darllenwch mwy
Ymateb i Erthygl Dr. Mark Miravalle ar Fr. Michel Rodrigue

Ymateb i Erthygl Dr. Mark Miravalle ar Fr. Michel Rodrigue

gan yr Athro Daniel O'Connor
Darllenwch mwy
Datganiadau Gwir a Ffug Ynghylch Fr. Michel Rodrigue

Datganiadau Gwir a Ffug Ynghylch Fr. Michel Rodrigue

Mae'n gyffredin, y dyddiau hyn, bod gwybodaeth ffug yn cael ei lledaenu ar y Rhyngrwyd gan bobl ystyrlon. Nid yw'n syndod bod ychydig o "ddatganiadau" ...
Darllenwch mwy
FIDEO NEWYDD. A yw Fr. Michel Rodrigue dilys? Y Gwir am Fr. Michel Rodrigue.

FIDEO NEWYDD. A yw Fr. Michel Rodrigue dilys? Y Gwir am Fr. Michel Rodrigue.

Pwyntiau eglurhad ynghylch Fr. Michel Rodrigue
Darllenwch mwy
Pwy yw'r Real Fr. Michel Rodrigue? Chwilio am y Gwir

Pwy yw'r Real Fr. Michel Rodrigue? Chwilio am y Gwir

Meddyliau ar Fr. Michel Rodrigue gan Christine Watkins sy'n egluro.
Darllenwch mwy
Datganiad ar Fr. Michel Rodrigue

Datganiad ar Fr. Michel Rodrigue

Ar Ebrill 23ain, 2020, aeth Fr. Fe’n hysbysodd Michel Rodrigue nad yw ei esgob, y Parch. Gilles Lemay, yn cefnogi’r Tad. Mae Michel ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn Pam y gweledydd hwnnw?.