Pam Gisella Cardia?

Apparitions yn Trevignano Romano, yr Eidal

Mae'r apparitions honedig Marian yn Trevignano Romano yn yr Eidal i Gisella Cardia yn gymharol newydd. Dechreuon nhw yn 2016 yn dilyn ei hymweliad â Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, a phrynu cerflun o Our Lady, a ddechreuodd wylo gwaed wedi hynny. Mae'r apparitions eisoes wedi bod yn destun darllediad teledu cenedlaethol Eidalaidd lle bu'r gweledydd yn ymddwyn yn ddigynnwrf rhyfeddol yn wyneb peth beirniadaeth frwd gan banelwyr yn y stiwdio tuag ati hi a dau lyfr. A. Nihil obstat a roddwyd yn ddiweddar gan Archesgob ar gyfer cyfieithiad Pwyleg o'r ail o'r rhain, Yn Cammino con Maria ("Ar y ffordd gyda Mary") cyhoeddwyd gan Edizioni Segno, yn cynnwys stori'r apparitions a'r negeseuon cysylltiedig hyd at 2018. Tra mor dramor Nihil obstat nid yw, ar ei ben ei hun, yn gyfystyr ar y safle cymeradwyaeth esgobaethol y apparitions, yn sicr nid yw'n ddibwys. Ac ymddengys bod Esgob lleol Civita Castellana wedi bod yn gefnogol yn dawel i Gisella Carda, ar ôl rhoi mynediad yn gynnar i gapel i’r ymwelwyr mewnlifiad llethol a ddechreuodd ymgynnull yn nhŷ’r Cardia i weddïo, unwaith i newyddion am y apparitions ddechrau lledaenu.

Mae yna sawl rheswm mawr dros ganolbwyntio ar Trevignano Romano fel ffynhonnell broffwydol a allai fod yn bwysig ac yn gadarn. Yn gyntaf, mae cynnwys negeseuon Gisella yn cydgyfarfod yn agos iawn â'r "consensws proffwydol" a gynrychiolir gan ffynonellau cyfoes eraill, heb unrhyw arwydd o'i hymwybyddiaeth o'u bodolaeth (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, y Tad Michel Rodrigue, y Tad Adam Skwarczynski , dyddiaduron Bruno Cornacchiola ..).

Yn ail, ymddengys bod nifer o'r negeseuon proffwydol amlwg wedi'u cyflawni: rydym yn benodol yn dod o hyd i gais ym mis Medi 2019 i weddïo dros China fel ffynhonnell afiechydon newydd yn yr awyr. . . 

Yn drydydd, yn aml mae ffenomenau gweladwy, tystiolaeth ffotograffig a geir yn y negeseuon Yn Cammino con Maria, na all fod yn ffrwyth dychymyg goddrychol, yn benodol presenoldeb y stigmata ar gorff Giselle ac ymddangosiad croesau neu destunau crefyddol yn gwaed ar freichiau Gisella. Gweler y lluniau a dynnwyd o'i gwefan apparition https://www.lareginadelrosario.com/, sy'n dweud tystiolaeth Siate ("byddwch yn dystion"), Abbiate fede ("bod â ffydd"), Maria santissima ("Mary fwyaf sanctaidd"), Popolo mio ("Fy mhobl), ac Amore (" Cariad ").

Wrth gwrs, mae'n bosibl y gallai'r rhain fod yn dwyll neu ymyrraeth ddemonig hyd yn oed, ynghyd ag wylo cerflun y Forwyn a delweddau o Iesu yng nghartref Gisella a'i gŵr, Gianni. Serch hynny, mae'r syniad y gallai angylion cwympiedig fod yn darddiad y negeseuon yn ymddangos yn annhebygol iawn, o ystyried eu cynnwys diwinyddol a'u anogaeth i sancteiddrwydd. Rhowch ein gwybodaeth trwy dystiolaeth exorcistiaid ynghylch sut mae'r angylion syrthiedig yn twyllo ac yn ofni Mair i'r pwynt o wrthod ei henwi, y siawns y byddai rhywun yn ddigymell yn cymell cynhyrchu'r geiriau "Mair sancteiddiolaf" ("Maria santissima") ymddengys mewn gwaed ar gorff y gweledydd fod nesaf at ddim.

Hyd yn oed yn dal i fod, ni ddylid cymryd bod stigmata Gisella, ei delweddau gwaed "hemograffig", na'i cherfluniau gwaedu, ar eu pennau eu hunain, yn arwydd o sancteiddrwydd y gweledigaethwr fel ei rhoi iddi carte blanche o ran yr holl weithgareddau yn y dyfodol. 

Ac eto mae tystiolaeth fideo ychwanegol o ffenomenau solar ym mhresenoldeb tystion lluosog yn ystod gweddi ar safle'r apparition, yn debyg i ffenomena'r “Dancing Sun” yn Fatima ym 1917 neu wedi'i ardystio gan y Pab Pius XII yng Ngerddi y Fatican yn union cyn y cyhoeddiad. o Dogma'r Rhagdybiaeth ym 1950. Mae'n amlwg na ellir ffugio'r ffenomenau hyn, pan ymddengys bod yr haul yn cylchdroi, fflachio neu gael ei drawsnewid yn westeiwr Ewcharistaidd, trwy ddulliau dynol, ac mae'n amlwg nad ydynt yn cael eu recordio (er yn amherffaith) ar gamera. dim ond ffrwyth rhithwelediad ar y cyd. Cliciwch yma i weld fideo o wyrth yr haul (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del sole / “Trevignano Romano - Medi 17, 2019 - Gwyrth yr haul.”) Cliciwch yma i weld Gisella, ei gŵr, Gianni, ac offeiriad, yn dyst i wyrth yr haul mewn cynulliad cyhoeddus o un o apparitions Gisella o'r Forwyn Fair. (Trevignano Romano miracolo del sole 3 gennaio 2020 / “Gwyrth yr haul Trevignano Romano, Ionawr 3, 2020”) 

Mae bod yn gyfarwydd â hanes apparitions Marian yn awgrymu y dylid ystyried y gwyrthiau hyn fel cadarnhad o ddilysrwydd cyfathrebiadau nefol.

Negeseuon gan Gisella Carda

Gisella - Cyn bo hir, Storm

Gisella - Cyn bo hir, Storm

Nid oes dim byd tebyg wedi dod o'r blaen.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd Crefydd Newydd yn cael ei Gosod

Gisella - Bydd Crefydd Newydd yn cael ei Gosod

Cyn bo hir, ni fydd Cristnogaeth yn cael ei phroffesu mwyach.
Darllenwch mwy
Gisella - Ewch i Bregethu!

Gisella - Ewch i Bregethu!

Byddwch yn wir apostolion.
Darllenwch mwy
Gisella - Byddwch yn cael eich tynnu o bopeth

Gisella - Byddwch yn cael eich tynnu o bopeth

Ond cewch lawenydd yn Nuw yn unig.
Darllenwch mwy
Gisella - Pasg Arbennig

Gisella - Pasg Arbennig

Bydd yr arwyddion i ddod yn weladwy i lawer.
Darllenwch mwy
Gisella - Ymddiried popeth i mi

Gisella - Ymddiried popeth i mi

Peidiwch â gadael i ddrwg gymylu'ch meddyliau.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r Trwmpedau Wedi Seinio

Gisella - Mae'r Trwmpedau Wedi Seinio

Dim ond un sydd ar ôl: Cyfiawnder
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r storm ar eich traed chi

Gisella - Mae'r storm ar eich traed chi

Mae'r amseroedd a ragwelwyd wedi dod.
Darllenwch mwy
Gisella - Byddwch yn ofalus o ran brechlynnau

Gisella - Byddwch yn ofalus o ran brechlynnau

Nid oes ots a ydych chi'n cael eich gwawdio.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae popeth yn barod

Gisella - Mae popeth yn barod

Ni fydd y ddaear fel y gwyddoch yn bodoli mwyach.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae Amser y Trugaredd wedi cau

Gisella - Mae Amser y Trugaredd wedi cau

Bydd fflerau solar yn effeithio ar dechnoleg.
Darllenwch mwy
Gisella - Cyn bo hir, Cyfiawnder Duw…

Gisella - Cyn bo hir, Cyfiawnder Duw…

Ychydig iawn o amser sydd ar ôl mewn gwirionedd.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae unbennaeth wedi dod i'r amlwg

Gisella - Mae unbennaeth wedi dod i'r amlwg

Mae drygioni wedi stopio cuddio'i hun.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae anwireddau yn waeth na chlefyd

Gisella - Mae anwireddau yn waeth na chlefyd

Cyn bo hir, bydd yr anghrist yn ymddangos.
Darllenwch mwy
Gisella - Cyfnod Newydd, Daear Newydd

Gisella - Cyfnod Newydd, Daear Newydd

Peidiwch â bod ofn unrhyw beth.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae Tywyllwch ar fin disgyn

Gisella - Mae Tywyllwch ar fin disgyn

Trosi nawr. Mae'r Antichrist ar fin ymddangos.
Darllenwch mwy
Gisella - Fy Milwyr Goleuni

Gisella - Fy Milwyr Goleuni

Rydym yn eich paratoi ar gyfer y Rhybudd.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae Digwyddiadau Dramatig ac Arwyddion Grandiose yn Dod

Gisella - Mae Digwyddiadau Dramatig ac Arwyddion Grandiose yn Dod

Bydd yn anodd amau ​​eu tarddiad.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd y Rhybudd yn Datgelu Popeth

Gisella - Bydd y Rhybudd yn Datgelu Popeth

Peidiwch â bod yn ffug ... byddwch yn dyst bob amser.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd yr Eglwys yn Byw Ei Dioddefaint

Gisella - Bydd yr Eglwys yn Byw Ei Dioddefaint

Bydd Storm ffyrnig yn ysgwyd y byd.
Darllenwch mwy
Gisella - Y fath yw'r Times

Gisella - Y fath yw'r Times

Ni ellir dal braich Duw yn ôl mwyach.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r Times a Ragwelir o Fatima Onwards wedi Cyrraedd

Gisella - Mae'r Times a Ragwelir o Fatima Onwards wedi Cyrraedd

Darllenwch yr Apocalypse ac ynddo fe welwch y gwir ar gyfer yr amseroedd hyn.
Darllenwch mwy
Gisella - Penderfynu

Gisella - Penderfynu

Mae'r Goleuo yn agos ...
Darllenwch mwy
Gisella - Fel cardotyn gwael

Gisella - Fel cardotyn gwael

... Rwy'n aros am eich cariad.
Darllenwch mwy
Gisella - Nawr Byddwch Yn Gweld Calamities

Gisella - Nawr Byddwch Yn Gweld Calamities

Bydd yr Eglwys yn dioddef cyn ei Aileni.
Darllenwch mwy
Gisella - Iesu, Eich Bwyd a'ch Cynhesrwydd

Gisella - Iesu, Eich Bwyd a'ch Cynhesrwydd

Goleuwch fflam y ffydd.
Darllenwch mwy
Gisella - Dyma Amser yr Erledigaeth

Gisella - Dyma Amser yr Erledigaeth

Gweddïwch, er mwyn i chi adnabod y bleiddiaid mewn dillad defaid.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae Ffordd y Gwrth anghrist yn Agor

Gisella - Mae Ffordd y Gwrth anghrist yn Agor

... ond mae tân yr Ysbryd Glân yn dod.
Darllenwch mwy
Gisella - Casglu cymaint o Eneidiau â phosib

Gisella - Casglu cymaint o Eneidiau â phosib

Dywedwch wrth eich brodyr a'ch chwiorydd am wneud fy ewyllys yn unig.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd y Fatican yn cael ei ysgwyd yn fawr

Gisella - Bydd y Fatican yn cael ei ysgwyd yn fawr

Rwy'n dibynnu ar eich gweddïau i liniaru'r hyn a ddaw.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd afiechydon yn waeth

Gisella - Bydd afiechydon yn waeth

Mae gennych chi un iachâd: gweddi ac ymddiriedaeth
Darllenwch mwy
Gisella - Nawr mae'r Rhybudd yn Agos

Gisella - Nawr mae'r Rhybudd yn Agos

Dychwelaf gyda fy ngrym, gyda fy nghariad a chyda fy mawredd.
Darllenwch mwy
Gisella - Amser o Fendithion hefyd

Gisella - Amser o Fendithion hefyd

... i'r ddiadell fach aros yn gryf.
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd Angen Eich gilydd

Gisella - Bydd Angen Eich gilydd

Bydd newyn yn cyrraedd yn fuan.
Darllenwch mwy
Gisella - Rhybudd i'r Bugeiliaid

Gisella - Rhybudd i'r Bugeiliaid

Casglwch y praidd, dysgwch sancteiddiad.
Darllenwch mwy
Gisella - Trosi: Mae Amser ar ben

Gisella - Trosi: Mae Amser ar ben

.... bydd cyfres o ddigwyddiadau
Darllenwch mwy
Gisella - Bydd yr Ysbryd Glân Nawr yn Chwythu'n Gryf

Gisella - Bydd yr Ysbryd Glân Nawr yn Chwythu'n Gryf

Rwy'n rhagweld y bydd fy Mab yn dychwelyd.
Darllenwch mwy
Gisella - Cyn bo hir, Crefydd Un Byd

Gisella - Cyn bo hir, Crefydd Un Byd

Peidiwch ag ofni dim os ydych chi gyda Christ.
Darllenwch mwy
Gisella - Pangiau Cry y Geni

Gisella - Pangiau Cry y Geni

Bydd fy Mab yn cael ei eni yng nghanol gorthrymder.
Darllenwch mwy
Gisella - Byddwch Fel Noa

Gisella - Byddwch Fel Noa

Roedd pawb yn ei ystyried yn wallgof, ac eto roedd ganddo Ffydd.
Darllenwch mwy
Gisella - Gwyntoedd Rhyfel

Gisella - Gwyntoedd Rhyfel

Peidiwch â rhoi sylw i'r distawrwydd sy'n ymddangos.
Darllenwch mwy
Gisella - Nawr yw Amser y Frwydr

Gisella - Nawr yw Amser y Frwydr

Ymprydio a'r Rosari.
Darllenwch mwy
Gisella - Pam nad ydych chi'n gwrando ar fam?

Gisella - Pam nad ydych chi'n gwrando ar fam?

Mae'r arwyddion wedi cyrraedd ac nid ydych yn credu o hyd.
Darllenwch mwy
Gisella - Cuddwisgoedd Ffug

Gisella - Cuddwisgoedd Ffug

Byddant yn ceisio dweud ei fod yn cael ei wneud er eich lles.
Darllenwch mwy
Gisella - Daeargryn yn y Fatican

Gisella - Daeargryn yn y Fatican

Yr apostasi.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r Amser ar ben

Gisella - Mae'r Amser ar ben

Trosi.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Yn fuan, byddaf yn ymyrryd

Gisella Cardia - Yn fuan, byddaf yn ymyrryd

Mae'r Thunder Mawr ar fin Cyrraedd.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae popeth ar fin digwydd

Gisella - Mae popeth ar fin digwydd

Rhaid i chi fod yn gadarn mewn ffydd i oroesi.
Darllenwch mwy
Gisella - Agorwch Eich Calonnau

Gisella - Agorwch Eich Calonnau

Fel arall ni welwch borth y Nefoedd ar fin agor.
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r Diafol yn Rhydd

Gisella - Mae'r Diafol yn Rhydd

Byddwch yn barod unrhyw bryd ar gyfer y Goleuo.
Darllenwch mwy
Gisella - Yr Unig Ffordd

Gisella - Yr Unig Ffordd

Peidiwch â bod ofn cariad Duw.
Darllenwch mwy
Gisella - Beth oeddech chi'n ei ddisgwyl?

Gisella - Beth oeddech chi'n ei ddisgwyl?

... wedi'r holl bechodau a gyflawnwyd?
Darllenwch mwy
Gisella - Mae'r Amser ar ben!

Gisella - Mae'r Amser ar ben!

Yn fuan fe welwch y byd yn newid.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae Cyfiawnder Duw ar fin streicio

Gisella Cardia - Mae Cyfiawnder Duw ar fin streicio

Gofynnaf ichi unwaith eto mewn dagrau: gweddïwch, gweddïwch, gweddïwch yn fawr
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae'r Frwydr Rhwng Da a Drygioni ar y gweill

Gisella Cardia - Mae'r Frwydr Rhwng Da a Drygioni ar y gweill

Gweddïwch, gweddïwch, gweddïwch dros yr Eglwys
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd yr Eglwys yn Codi oddi wrth y Meirw a'r Blawd

Gisella Cardia - Bydd yr Eglwys yn Codi oddi wrth y Meirw a'r Blawd

Bydd hapusrwydd yn teyrnasu ar y ddaear.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Nawr mae'r Amser yn Wir Byr

Gisella Cardia - Nawr mae'r Amser yn Wir Byr

Nid yw llawer yn sylweddoli sut mae popeth yn cwympo.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd popeth yn cwympo

Gisella Cardia - Bydd popeth yn cwympo

Os gwelwch yn dda, blant, nid oes mwy o amser, trosi.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd y Rhybudd yn Cyrraedd Cyn bo hir

Gisella Cardia - Bydd y Rhybudd yn Cyrraedd Cyn bo hir

Gwnewch eich hun yn barod ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae Teyrnas Dduw yn Agos Iawn

Gisella Cardia - Mae Teyrnas Dduw yn Agos Iawn

Yn fuan, ni fydd yr amser hwn o ofn, anghyfiawnder a balchder yn bodoli mwyach.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae popeth yn anelu tuag at Hunan-ddinistrio

Gisella Cardia - Mae popeth yn anelu tuag at Hunan-ddinistrio

Mae llawer wedi gwerthu eu heneidiau i Satan.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Peidiwch â bod yn bell oddi wrth Dduw

Gisella Cardia - Peidiwch â bod yn bell oddi wrth Dduw

Bydd popeth nawr yn dibynnu ar eich dewis.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd llawer o Gydwybodau yn cael eu hysgwyd

Gisella Cardia - Bydd llawer o Gydwybodau yn cael eu hysgwyd

Peidiwch ag aros tan hynny - paratowch eich hunain ...
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Byddan nhw'n Tynnu'r Aberth Ewcharistaidd o'r Offeren

Gisella Cardia - Byddan nhw'n Tynnu'r Aberth Ewcharistaidd o'r Offeren

Pan fydd Eglwysi’r byd yn uno â phwerau’r byd, yna bydd gwir erledigaeth ...
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Dewiswyd ar gyfer yr amseroedd hyn

Gisella Cardia - Dewiswyd ar gyfer yr amseroedd hyn

Cyn bo hir, cynnwrf mawr yn yr Eglwys ...
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Rhyfel yn Agos Iawn

Gisella Cardia - Rhyfel yn Agos Iawn

Ond peidiwch ag ofni, rydw i yma i'ch amddiffyn chi.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Nid ydych yn Barod Eto

Gisella Cardia - Nid ydych yn Barod Eto

Peidiwch â gwastraffu mwy o amser.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Cyn bo hir bydd fy mhlant ffyddlon yn cael eu llenwi â'r Ysbryd Glân

Gisella Cardia - Cyn bo hir bydd fy mhlant ffyddlon yn cael eu llenwi â'r Ysbryd Glân

Nawr mae'r nefoedd a'r ddaear yn unedig
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd y Rosari yn Dod ag Amddiffyniad

Gisella Cardia - Bydd y Rosari yn Dod ag Amddiffyniad

Byddwch yn ewyllys Duw bob amser.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd yr hyn a ddaw yn llawer gwaeth

Gisella Cardia - Bydd yr hyn a ddaw yn llawer gwaeth

Rwyf wedi bod yn eich paratoi cymaint ar gyfer yr eiliadau hyn.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Yr Amseroedd Gwaethaf i'r Ddynoliaeth

Gisella Cardia - Yr Amseroedd Gwaethaf i'r Ddynoliaeth

Byddaf yn eich amddiffyn.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Maen nhw Am Eich Gwahanu Chi

Gisella Cardia - Maen nhw Am Eich Gwahanu Chi

Cyn bo hir bydd Iesu yn eich rhyddhau o'r unbennaeth hon.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd y Groes yn Goleuo'r Awyr yn fuan

Gisella Cardia - Bydd y Groes yn Goleuo'r Awyr yn fuan

Cyn bo hir bydd y groes yn goleuo'r awyr ...
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Anghofiwch Ddim Ei Gyfiawnder

Gisella Cardia - Anghofiwch Ddim Ei Gyfiawnder

Nid yw gweddi fyd-eang sy'n cwmpasu mwy o grefyddau yn bosibl, oherwydd fel hyn byddai Cristnogaeth - yr unig wir - yn cael ei diddymu.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Edrychwch Sut Maen Nhw'n Trin Fi

Gisella Cardia - Edrychwch Sut Maen Nhw'n Trin Fi

O'r hydref ymlaen, bydd firysau eraill yn ymddangos.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Heddiw mae'r Eglwys yn Byw Ei Dioddefaint

Gisella Cardia - Heddiw mae'r Eglwys yn Byw Ei Dioddefaint

Bydd fy ngweddillion bach yn cael eu herlid
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Nawr mae'n fater brys

Gisella Cardia - Nawr mae'n fater brys

Onid ydych chi'n deall bod yr amseroedd hyn wedi dod i gasgliad?
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae Iesu'n Dod

Gisella Cardia - Mae Iesu'n Dod

Fe welwch ryfeddod bywyd newydd.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Gwyntoedd Rhyfel

Gisella Cardia - Gwyntoedd Rhyfel

Gwaeddwch enw Iesu!
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Peidiwch â bod yn oddefol

Gisella Cardia - Peidiwch â bod yn oddefol

Byddaf bob amser wrth eich ochr chi.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Dechreuad yr Apocalypse!

Gisella Cardia - Dechreuad yr Apocalypse!

Yr Antichrist a fydd yn datgelu ei hun yn fuan.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Gweddïwch dros America

Gisella Cardia - Gweddïwch dros America

Bydd popeth yn cwympo'n sydyn.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Cyn bo hir, Yn fuan iawn

Gisella Cardia - Cyn bo hir, Yn fuan iawn

Mae'r Goleuo'n dod ...
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Dim byd fydd yr un peth

Gisella Cardia - Dim byd fydd yr un peth

Mae'r Rhybudd yn tynnu'n agosach fyth.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae Chwyldro yn Barod

Gisella Cardia - Mae Chwyldro yn Barod

Paratowch eich tai fel eglwysi bach.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd y Gorchymyn yn Dychwelyd

Gisella Cardia - Bydd y Gorchymyn yn Dychwelyd

Amynedd ychydig yn hirach.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Digon o dawelwch allan o ofn

Gisella Cardia - Digon o dawelwch allan o ofn

Peidiwch â chredu celwyddau a rhithiau Satan.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Ni fydd Iesu byth yn eich gadael

Gisella Cardia - Ni fydd Iesu byth yn eich gadael

Ni fydd gennych chi sydd wedi dweud eich "Ie" diffuant a diffiniol ddim.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Nid ydych yn Deall!

Gisella Cardia - Nid ydych yn Deall!

Nid yw llawer hyd yn oed yn gwerthfawrogi fy mhresenoldeb.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Wele, mae Rhyfel eisoes wedi Dechrau

Gisella Cardia - Wele, mae Rhyfel eisoes wedi Dechrau

Rhowch sylw i unbenaethau a'r hyn y bydd ei angen arnyn nhw.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Gochelwch!

Gisella Cardia - Gochelwch!

Mae Satan eisiau llywodraethu eich bywydau a'ch meddyliau.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Mae Satan yn credu ei fod eisoes wedi ennill

Gisella Cardia - Mae Satan yn credu ei fod eisoes wedi ennill

Bydd yr Arglwydd yn rhoi cariad i chi yn eich calonnau fel na fyddwch chi, fy mhlant, ar goll.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Nefoedd Newydd a Daear Newydd

Gisella Cardia - Nefoedd Newydd a Daear Newydd

Yn fuan bydd y nefoedd yn agor a bydd Mab Duw, fy Arglwydd, yn dod i wneud nefoedd newydd a daear newydd.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Bydd Peli Tân yn Disgyn

Gisella Cardia - Bydd Peli Tân yn Disgyn

Cyn bo hir bydd y Rhybudd arnoch chi, gan roi'r dewis i chi garu Fi neu Satan.
Darllenwch mwy
Gisella Cardia - Ni ellir ei Ganslo

Gisella Cardia - Ni ellir ei Ganslo

Bydd popeth sydd i ddod yn cael ei liniaru gan eich gweddïau, ond ni ellir ei ganslo.
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.