Pam Luz de Maria de Bonilla?

Mae'r canlynol wedi'i addasu o'r llyfr sy'n gwerthu orau, Y RHYBUDD: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod.

Mae Luz de María de Bonilla yn gyfrinydd Catholig, stigmatydd, gwraig, mam, Trydydd Gorchymyn Awstinaidd, a phroffwyd o Costa Rica, sy'n byw yn yr Ariannin ar hyn o bryd. Fe’i magwyd mewn cartref crefyddol iawn gydag ymroddiad mawr i’r Cymun, ac fel plentyn, profodd ymweliadau nefol gan ei angel gwarcheidiol a’r fam Fendigaid, a ystyriodd yn gymdeithion a’i chyfrinachau. Yn 1990, derbyniodd iachâd gwyrthiol o salwch, gan gyd-fynd ag ymweliad gan y Fam Fendigaid a galwad newydd a mwy cyhoeddus i rannu ei phrofiadau cyfriniol. Yn fuan, byddai'n syrthio i ecstasi dwys nid yn unig ym mhresenoldeb ei theulu - ei gŵr a'i wyth o blant, ond hefyd o bobl agos ati a ddechreuodd ymgynnull i weddïo; a dyma nhw, yn eu tro, yn ffurfio cenacl gweddi, sy'n cyd-fynd â hi hyd heddiw.

Ar ôl blynyddoedd o gefnu ar ewyllys Duw, dechreuodd Luz de María ddioddef poen y Groes, y mae'n ei chario yn ei chorff a'i henaid. Digwyddodd hyn gyntaf, fe rannodd hi, ddydd Gwener y Groglith: “Gofynnodd ein Harglwydd imi a oeddwn i eisiau cymryd rhan yn ei ddioddefiadau. Atebais yn gadarnhaol, ac yna ar ôl diwrnod o weddi barhaus, y noson honno, ymddangosodd Crist i mi ar y Groes a rhannu Ei glwyfau. Roedd yn boen annisgrifiadwy, er fy mod yn gwybod pa mor boenus bynnag y gall fod, nid cyfanrwydd y boen y mae Crist yn parhau i ddioddef dros ddynoliaeth. ”

Ar Fawrth 19 o 1992, y dechreuodd y Fam Fendigaid siarad yn rheolaidd â Luz de María. Ers hynny, mae hi wedi derbyn dwy neges yr wythnos yn bennaf ac weithiau un yn unig. Daeth y negeseuon yn wreiddiol fel lleoliadau mewnol, ac yna gweledigaethau o Mary, a ddaeth i ddisgrifio cenhadaeth Luz de María. “Doeddwn i erioed wedi gweld cymaint o harddwch,” Dywedodd Luz am ymddangosiad Mary. “Mae'n rhywbeth na allwch chi byth ddod i arfer ag ef. Mae pob tro fel y cyntaf. ”

Rai misoedd yn ddiweddarach, cyflwynodd Mair a Sant Mihangel yr Archangel hi i’n Harglwydd mewn gweledigaeth, ac ymhen amser, byddai Iesu a Mair yn siarad â hi am ddigwyddiadau i ddod, fel y Rhybudd. Aeth y negeseuon o fod yn breifat i'r cyhoedd, a thrwy orchymyn dwyfol, rhaid iddi eu cyfleu i'r byd.

Mae llawer o’r proffwydoliaethau y mae Luz de María wedi’u derbyn eisoes wedi’u cyflawni, gan gynnwys yr ymosodiad ar y Twin Towers yn Efrog Newydd, a gyhoeddwyd iddi wyth diwrnod ymlaen llaw. Yn y negeseuon, mae Iesu a Mair yn mynegi eu tristwch dwys dros anufudd-dod dyn o’r gyfraith Ddwyfol, sydd wedi ei arwain i alinio â drygioni a gweithredu yn erbyn Duw. Maen nhw'n rhybuddio'r byd o ofidiau sydd i ddod: comiwnyddiaeth a'i anterth i ddod; rhyfel a'r defnydd o arfau niwclear; llygredd, newyn, a phlâu; chwyldro, aflonyddwch cymdeithasol, a thrallod moesol; schism yn yr Eglwys; cwymp economi'r byd; ymddangosiad cyhoeddus a thra-arglwyddiaeth fyd-eang y anghrist; cyflawniad y Rhybudd, y Gwyrth, a'r cosbau; cwymp asteroid, a newid daearyddiaeth ddaearol, ymhlith negeseuon eraill. Nid dychryn yw hyn i gyd, ond annog dyn i droi ei syllu tuag at Dduw. Nid yw pob un o negeseuon Duw yn galamau. Mae yna hefyd gyhoeddiadau am atgyfodiad gwir ffydd, undod pobl Dduw, Buddugoliaeth Calon Ddihalog Mair, a Buddugoliaeth olaf Crist, Brenin y Bydysawd, pan na fydd rhaniadau mwyach, a byddwn yn un bobl o dan yr Un Duw.

Mae’r Tad José María Fernandez Rojas wedi aros wrth ochr Luz de María fel ei chyffeswr o ddechrau ei lleoliadau a’i gweledigaethau, ac mae dau offeiriad yn gweithio gyda hi yn barhaol. Mae'r negeseuon y mae'n eu derbyn yn cael eu recordio sain gan ddau berson ac yna'n cael eu trawsgrifio gan leian. Mae un offeiriad yn gwneud cywiriadau sillafu, yna mae un arall yn rhoi adolygiad terfynol i'r negeseuon cyn eu huwchlwytho i'r wefan, www.revelacionesmarianas.com, i'w rannu â'r byd. Mae'r negeseuon wedi'u casglu i mewn i lyfr o'r enw, Dy Deyrnas Dewch, ac ar Fawrth 19, 2017, rhoddodd Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Esgob Titular Estelí, Nicaragua, Imprimatur yr Eglwys iddynt. Dechreuodd ei lythyr:

Estelí, Nicaragua, Blwyddyn Ein Harglwydd, Mawrth 19 o 2017

Solemnity y Patriarch Saint Joseph

Mae'r cyfrolau sy'n cynnwys “DIWYGIO PREIFAT” o'r nefoedd, a roddwyd i Luz de María o'r flwyddyn 2009 hyd heddiw, wedi'u rhoi imi ar gyfer y gymeradwyaeth eglwysig berthnasol. Rwyf wedi adolygu gyda ffydd a diddordeb y cyfrolau hyn o'r enw, THY KINGDOM DEWCH, ac wedi dod i'r casgliad eu bod yn alwad i ddynoliaeth ddychwelyd i'r llwybr sy'n arwain at fywyd tragwyddol, a bod y negeseuon hyn yn anogaeth o'r nefoedd yn yr amseroedd hyn lle mae'n rhaid i ddyn fod yn ofalus i beidio â chrwydro o'r Gair Dwyfol. 

Ymhob datguddiad a roddir i Luz de María, mae ein Harglwydd Iesu Grist a’r Forwyn Fair Fendigaid yn arwain camau, gwaith a gweithredoedd pobl Dduw yn yr amseroedd hyn lle mae angen i ddynoliaeth ddychwelyd at y ddysgeidiaeth a gynhwysir yn yr Ysgrythur Sanctaidd.

Mae'r negeseuon yn y cyfrolau hyn yn draethawd o ysbrydolrwydd, doethineb ddwyfol, a moesoldeb i'r rhai sy'n eu croesawu gyda ffydd a gostyngeiddrwydd, felly rwy'n eu hargymell i chi eu darllen, myfyrio arnynt, a'u rhoi ar waith.

DYCHWELWCH nad wyf wedi dod o hyd i unrhyw wall athrawiaethol sy'n ceisio yn erbyn y ffydd, moesoldeb ac arferion da, yr wyf yn rhoi'r IMPRIMATUR i'r cyhoeddiadau hyn. Ynghyd â fy mendith, rwy’n mynegi fy nymuniadau gorau i’r “Geiriau Nefoedd” a gynhwysir yma atseinio ym mhob creadur o ewyllys da. Gofynnaf i'r Forwyn Fair, Mam Duw a'n Mam, ymyrryd ar ein rhan fel bod ewyllys Duw yn cael ei chyflawni

“. . . ar y Ddaear fel y mae yn y nefoedd (Mt, 6:10). ”

imprimatur

Juan ABELARDO Mata Guevara, SDB

Prif Esgob Estelí, Nicaragua

Isod mae cyflwyniad a roddwyd gan Luz de María yn Eglwys Gadeiriol Esteril yn Nicaragua, gyda chyflwyniad gan yr Esgob Juan Abelardo Mata a roddodd yr Imprimatur iddi:


Cliciwch yma i weld y fideo.

Yn wir, ymddengys bod consensws rhyngwladol wedi dod i'r amlwg bod negeseuon Luz de Maria de Bonilla yn werth eu hystyried. Mae sawl rheswm am hyn, y gellir eu crynhoi fel a ganlyn: 

• Y Imprimatur o’r Eglwys Gatholig, a roddwyd gan yr Esgob Juan Abelardo Mata Guevara o Esteril yn 2017 i ysgrifau Luz de Maria ar ôl 2009, ynghyd â datganiad personol yn cadarnhau ei gred yn eu tarddiad goruwchnaturiol.

• Cynnwys diwinyddol ac addysgeg uchel y negeseuon a'r defosiynau hyn.

• Mae'r ffaith bod llawer o'r digwyddiadau a ragwelir yn y negeseuon hyn (ffrwydradau folcanig mewn lleoedd penodol, ymosodiadau terfysgol mewn lleoliadau penodol, fel Paris) eisoes wedi dod yn wir gyda chywirdeb mawr.

• Y cydgyfeiriant agos a manwl, heb awgrym o lên-ladrad, gyda negeseuon o ffynonellau difrifol eraill yr ymddengys nad oedd Luz de Maria yn ymwybodol ohonynt yn bersonol (megis y Tad Michel Rodrigue a'r gweledigaethwyr yn Heede, yr Almaen yn ystod y Trydydd Reich).

• Bodolaeth nifer sylweddol o ffenomenau cyfriniol parhaus sy'n cyd-fynd â Luz de Maria (gwarthnodi, croeshoelio gwaedu yn ei phresenoldeb, delweddau crefyddol yn exuding olew). Weithiau mae'r rhain ym mhresenoldeb tystion y mae gennym dystiolaeth fideo ar eu cyfer (gweler yma).

I ddarllen mwy am Luz de Maria de Bonilla, gweler y llyfr, Y RHYBUDD: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod.

Negeseuon gan Luz de Maria de Bonilla

Luz - Yr hyn rydych chi'n credu sy'n bell i ffwrdd ...

Luz - Yr hyn rydych chi'n credu sy'n bell i ffwrdd ...

... yn agosach nag yr ydych chi'n meddwl.
Darllenwch mwy
Luz - Edrychwch ar Eich Hun mewn Gwirionedd

Luz - Edrychwch ar Eich Hun mewn Gwirionedd

Ewch i mewn i dawelwch mewnol.
Darllenwch mwy
Luz - Mae Trosi yn Bersonol

Luz - Mae Trosi yn Bersonol

Peidiwch â bod yn oddefol.
Darllenwch mwy
Luz - Pan ddaw Sêl y Bwystfil

Luz - Pan ddaw Sêl y Bwystfil

Pwy fydd yn ffyddlon i'm Mab?
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Digon o Ymrwymiadau Hanner Calon

Luz de Maria - Digon o Ymrwymiadau Hanner Calon

Mae purdeb calon yn fater brys.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Fe ddaw Pla Newydd

Luz de Maria - Fe ddaw Pla Newydd

Nid dychwelyd i normal yw eich realiti.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae Comiwnyddiaeth yn Hyrwyddo

Luz de Maria - Mae Comiwnyddiaeth yn Hyrwyddo

Rydych chi'n rhuthro tuag at yr anghrist.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Bydd yr Haul yn Newid

Luz de Maria - Bydd yr Haul yn Newid

Mae'r Arch wedi'i adeiladu.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ar Reoli Meddyliau

Luz de Maria - Ar Reoli Meddyliau

Technolegau newydd sy'n effeithio ar y meddwl ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Rydych Chi Mor Agos at y Digwyddiadau

Luz de Maria - Rydych Chi Mor Agos at y Digwyddiadau

Bydd y Grawys hwn yn cael ei fyw mewn puro.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Bydd yr Eglwys yn cael ei hysgwyd

Luz de Maria - Bydd yr Eglwys yn cael ei hysgwyd

Peidiwch ag ofni, cadwch eich ffydd.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Byddaf yn Byrhau'r Amser

Luz de Maria - Byddaf yn Byrhau'r Amser

Bydd y dyddiau'n rhuthro heibio; rhaid i chi baratoi'ch hun.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Paratowch Eich Cartrefi

Luz de Maria - Paratowch Eich Cartrefi

Fi yw amddiffynwr teuluoedd.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Wedi'i gornelu gan Bwer Byd-eang

Luz de Maria - Wedi'i gornelu gan Bwer Byd-eang

... paratoi dynoliaeth i ofyn yn wirfoddol am farc y bwystfil.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae'r Cynhaeaf yn Agos

Luz de Maria - Mae'r Cynhaeaf yn Agos

... nid Dyfarniad Terfynol y Cenhedloedd, ond y genhedlaeth hon.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Trosedd yw erthyliad

Luz de Maria - Trosedd yw erthyliad

Ydych chi'n teimlo bod cyflawni proffwydoliaeth yn bell i ffwrdd?
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Cadwch Eich Lampau yn Llosgi

Luz de Maria - Cadwch Eich Lampau yn Llosgi

Galwaf arnoch i fod yn rhan o'r Gweddill Sanctaidd.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Bydd Dynoliaeth yn Wynebu Trychinebau

Luz de Maria - Bydd Dynoliaeth yn Wynebu Trychinebau

Bydd y genhedlaeth hon yn wynebu profion Ffydd ar fin digwydd.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Dull Amseroedd Prinder

Luz de Maria - Dull Amseroedd Prinder

Paratowch eich hunain ar gyfer cwymp yr economi
Darllenwch mwy
Mae Iesu Grist yn gofyn i'r Triduum byd-eang hwn gael ei gynnig ar Ragfyr 12 i Our Lady of Guadalupe

Mae Iesu Grist yn gofyn i'r Triduum byd-eang hwn gael ei gynnig ar Ragfyr 12 i Our Lady of Guadalupe

Mae Iesu Grist yn dymuno cysegriad byd-eang ar Ragfyr 12 ...
Darllenwch mwy
Luz - Galwad i Drosi Brys

Luz - Galwad i Drosi Brys

Mwy am yr Ysgwyd Mawr ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ysgwyd Gwych

Luz de Maria - Ysgwyd Gwych

Mae'r ysgwyd mawr a ddatgelwyd gan y Fam hon yn dod ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Afonydd Anufudd-dod

Luz de Maria - Afonydd Anufudd-dod

... yn arwain dynoliaeth i'r Antichrist.
Darllenwch mwy
Luz - Mae'r Cenhedloedd yn Paratoi'r Trydydd Rhyfel Byd

Luz - Mae'r Cenhedloedd yn Paratoi'r Trydydd Rhyfel Byd

Rwyf yma i'ch amddiffyn, ond rhaid ichi droi cefn ar ddrwg.
Darllenwch mwy
Luz - Afonydd Dryswch

Luz - Afonydd Dryswch

Peidiwch ag aros am arwyddion - maen nhw yn eich plith.
Darllenwch mwy
Luz - Y Niwl Trwchus

Luz - Y Niwl Trwchus

Mae drygioni wedi lledu dros ddynoliaeth.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Gwneud Iawn Heddiw

Luz de Maria - Gwneud Iawn Heddiw

Peidiwch ag aros yn oddefol.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Peidiwch ag Aros

Luz de Maria - Peidiwch ag Aros

Mae fy Gweddillion Sanctaidd yn cael eu dewis.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Rwy'n Eich Paratoi

Luz de Maria - Rwy'n Eich Paratoi

... am yr hyn sy'n sefyll wrth y giât.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Symud y Gwenith

Luz de Maria - Symud y Gwenith

Rydym yn cael ein profi.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Gweledigaeth a Myfyrio

Luz de Maria - Gweledigaeth a Myfyrio

Dynoliaeth, peidiwch â bod yn wrthun!
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae Puro'r Ddynoliaeth yn Cyflymu

Luz de Maria - Mae Puro'r Ddynoliaeth yn Cyflymu

Paratowch eich hunain! Bydd yr hyn a fydd yn digwydd yn fwy cludadwy i ddyn os bydd yn aros yn Nuw ...
Darllenwch mwy
Pam na Allwn Ni Gymryd “Y Sglodion.”

Pam na Allwn Ni Gymryd “Y Sglodion.”

Luz de Maria ar y microsglodyn ...
Darllenwch mwy
Mae Luz de Maria - Creation Itelf yn Defnyddio yn Erbyn Dyn

Mae Luz de Maria - Creation Itelf yn Defnyddio yn Erbyn Dyn

Felly byddai'r dyn hwnnw'n dychwelyd at Dduw a'i gydnabod.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ni fydd Bywyd byth yr un peth eto

Luz de Maria - Ni fydd Bywyd byth yr un peth eto

Peidiwch ag ofni: mae'r holl Legions Celestial yn aros
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Elw'r Dynoliaeth Heb Gydnabod yr Arwyddion

Luz de Maria - Elw'r Dynoliaeth Heb Gydnabod yr Arwyddion

Mae Trinitarian Love yn siapio digwyddiad newydd
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae'r Amser yn “Nawr”!

Luz de Maria - Mae'r Amser yn “Nawr”!

Paratowch ar gyfer yr Ysgwyd Mawr.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Cymerwch Gyfrifoldeb am Eich Pechod

Luz de Maria - Cymerwch Gyfrifoldeb am Eich Pechod

Rhaid i chi weld eich hunain fel yr ydych chi.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Peidiwch ag Ofn, Er bod Drygioni yn Llechu

Luz de Maria - Peidiwch ag Ofn, Er bod Drygioni yn Llechu

Nid wyf yn dweud wrthych am ddiwedd y byd, ond puro'r genhedlaeth hon.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Byddwch yn Gariad

Luz de Maria - Byddwch yn Gariad

Dylai Cariad Fy Mab fod yn adnabyddadwy yn Fy ngwir blant.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Datblygiadau Comiwnyddiaeth

Luz de Maria - Datblygiadau Comiwnyddiaeth

Ceisio anhrefn byd-eang o dan orchudd newyn.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae'r Diafol wedi ymdreiddio i'r Eglwys

Luz de Maria - Mae'r Diafol wedi ymdreiddio i'r Eglwys

Rydych chi'n cael eich hun ar hyn o bryd yn rhagweladwy: cyflawniad y datguddiadau.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Aros ar Rybudd Ysbrydol

Luz de Maria - Aros ar Rybudd Ysbrydol

Ni fydd pla, pla a pandemigau, sydd nid yn unig yn heintio'r corff, ond hefyd yr ysbryd, yn dod i ben.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Rydych chi'n Byw o fewn y Cyfri

Luz de Maria - Rydych chi'n Byw o fewn y Cyfri

... i'ch cyfarfyddiad â'r hyn yr wyf wedi'i broffwydo dros ddynoliaeth.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Mae'r Ddraig yn Symudol

Luz de Maria - Mae'r Ddraig yn Symudol

Mae'n angenrheidiol i Fy Mam gael ei chydnabod fel Mam y Ddynoliaeth, Cyd-redemptrix a Mediatrix o bob gras.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ni fydd Iesu byth yn eich gadael

Luz de Maria - Ni fydd Iesu byth yn eich gadael

Mae ei bobl fel defaid heb fugail.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Dim ond Rhagarweiniad yw'r Firws

Luz de Maria - Dim ond Rhagarweiniad yw'r Firws

Mae Pobl Dduw yn eu cael eu hunain yn Gethsemane.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Defaid ymhlith Bleiddiaid

Luz de Maria - Defaid ymhlith Bleiddiaid

Ein Harglwydd hyd at Fehefin 13, 2020: Pobl Anwylyd: Parhewch ar lwybr y dröedigaeth. Aros o fewn fy nghariad, ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Bydysawd yn Anhrefn

Luz de Maria - Bydysawd yn Anhrefn

Dyfalbarhewch, peidiwch â chymryd geiriau'r Nefoedd yn ysgafn.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ni fydd Treialon yn Oedi

Luz de Maria - Ni fydd Treialon yn Oedi

Aros yn ffyddlon yn anad dim arall.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Ymateb

Luz de Maria - Ymateb

A yw "awdurdodau iechyd uwchlaw Duw"?
Darllenwch mwy
Arwynebu Luz de Maria - Gwallgofrwydd Dynol

Arwynebu Luz de Maria - Gwallgofrwydd Dynol

Mae'r frwydr yn arwain at ryfel byd.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Cydnabod Arwyddion yr Amseroedd!

Luz de Maria - Cydnabod Arwyddion yr Amseroedd!

Gwrthsefyll y "don o syniadau" ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Y Rhybudd yn Agos

Luz de Maria - Y Rhybudd yn Agos

Gweddïwch, gan fod Deddf Fy nhrugaredd yn agos at ddynoliaeth ...
Darllenwch mwy
Planhigion Meddyginiaethol

Planhigion Meddyginiaethol

Creodd yr Arglwydd feddyginiaethau o'r ddaear, ac ni fydd dyn call yn eu dirmygu.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Aros yn Ddiogel yn Fy Nghalon

Luz de Maria - Aros yn Ddiogel yn Fy Nghalon

Nid yw aros yn ddiogel yn golygu cael eich rhyddhau o'r hyn a ddaw, ond ei wynebu mewn heddwch.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Dominyddu Trwy Ofn

Luz de Maria - Dominyddu Trwy Ofn

Mae'r strategaeth Seiri Rhyddion wedi'i chynllunio er mwyn dominyddu dynoliaeth trwy ofn.
Darllenwch mwy
Luz de Maria - Dyma'r Amser sy'n Ddim Amser

Luz de Maria - Dyma'r Amser sy'n Ddim Amser

Dyma'r amser sydd ddim yn amser ...
Darllenwch mwy
Defod o'r Ddefod Rufeinig am Fendith Exorcism Halen a Dŵr

Defod o'r Ddefod Rufeinig am Fendith Exorcism Halen a Dŵr

Gweddïau ffurfiol o fendith.
Darllenwch mwy
Brwydro yn erbyn Firysau a Chlefydau…

Brwydro yn erbyn Firysau a Chlefydau…

Defnyddio creadigaeth Duw i hybu ein imiwnedd.
Darllenwch mwy
Grawnwin Bendigedig ar gyfer Amserau Newyn

Grawnwin Bendigedig ar gyfer Amserau Newyn

"Defnyddir eu ffrwythau ar gyfer bwyd, a'u dail ar gyfer iachâd." (Eseciel 47:12)
Darllenwch mwy
Luz de Maria de Bonilla - Gweddïwch yn Erbyn y Feirws

Luz de Maria de Bonilla - Gweddïwch yn Erbyn y Feirws

Our Lady to, Mawrth 15fed, 2020: Plant annwyl fy Nghalon Ddi-Fwg: Rwy'n eich bendithio ar hyn o bryd pan fydd dynoliaeth ...
Darllenwch mwy
Luz de Maria de Bonilla - Puro Llosgfynyddoedd

Luz de Maria de Bonilla - Puro Llosgfynyddoedd

Sant Mihangel yr Archangel i: Blant, bydd dynoliaeth yn dal i gael ei synnu gan gynddaredd llosgfynyddoedd. Bydd dyn eto ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.