Pam y Tad Stefano Gobbi?

Yr Eidal (1930-2011) Offeiriad, Cyfriniaeth, a Sylfaenydd Mudiad Offeiriaid Marian

Mae'r canlynol wedi'i addasu, yn rhannol, o'r llyfr, Y RHYBUDD: Tystebau a Phroffwydoliaethau Goleuo Cydwybod, tt. 252-253:

Ganwyd y Tad Stefano Gobbi yn Dongo, yr Eidal, i'r gogledd o Milan ym 1930 a bu farw yn 2011. Fel lleygwr, rheolodd asiantaeth yswiriant, ac yna yn dilyn galwad i'r offeiriadaeth, aeth ymlaen i dderbyn doethuriaeth mewn diwinyddiaeth gysegredig gan Prifysgol Pontifical Lateran yn Rhufain. Yn 1964, cafodd ei ordeinio yn 34 oed.

Yn 1972, wyth mlynedd i mewn i'w offeiriadaeth, aeth Fr. Teithiodd Gobbi ar bererindod i Fatima, Portiwgal. Gan ei fod yn gweddïo yng nghysegrfa Our Lady am offeiriaid penodol a oedd wedi ymwrthod â'u galwedigaethau ac yn ceisio ffurfio eu hunain yn gymdeithasau mewn gwrthryfel yn erbyn yr Eglwys Gatholig, clywodd lais Ein Harglwyddes yn ei annog i gasglu offeiriaid eraill a fyddai'n barod i gysegru eu hunain i Galon Ddihalog Mair a bod yn unedig yn gryf â'r Pab a'r Eglwys. Hwn oedd y cyntaf o gannoedd o leoliadau mewnol y gwnaeth Fr. Byddai Gobbi yn derbyn yn ystod ei oes.

Dan arweiniad y negeseuon hyn o'r nefoedd, aeth Fr. Sefydlodd Gobbi Symudiad Offeiriaid Marian (MMP). Negeseuon Our Lady rhwng Gorffennaf 1973 a Rhagfyr 1997, trwy leoliadau i Fr. Cyhoeddwyd Stefano Gobbi, yn y llyfr, I'r Offeiriaid, Meibion ​​Anwylyd Ein Harglwyddes, sydd wedi derbyn yr Imprimatur o dri chardinal a llawer o archesgobion ac esgobion ledled y byd. Gellir gweld ei gynnwys yma: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf

Wrth gyflwyno llawlyfr de facto y MMP: I'r Offeiriaid, Meibion ​​Anwylyd Ein Harglwyddes, mae'n dweud am y mudiad:

Mae'n waith cariad y mae Calon Fair Ddihalog Mary yn ei gyffroi yn yr Eglwys heddiw i helpu ei phlant i gyd i fyw, gydag ymddiriedaeth a gobaith filial, eiliadau poenus y puro. Yn yr amseroedd hyn o berygl difrifol, mae Mam Duw a'r Eglwys yn gweithredu heb betruso nac ansicrwydd i gynorthwyo'r offeiriaid yn anad dim, sy'n feibion ​​i ysglyfaethu ei mam. Yn naturiol ddigon, mae'r gwaith hwn yn defnyddio rhai offerynnau; ac mewn ffordd benodol, mae Don Stefano Gobbi wedi'i ddewis. Pam? Mewn un darn o'r llyfr, rhoddir yr esboniad canlynol: “Rwyf wedi eich dewis chi oherwydd mai chi yw'r offeryn lleiaf addas; felly ni fydd unrhyw un yn dweud mai eich gwaith chi yw hwn. Rhaid mai Mudiad Marian Offeiriaid yw fy ngwaith yn unig. Trwy eich gwendid, byddaf yn amlygu fy nerth; trwy eich dim byd, byddaf yn amlygu fy ngrym ” (neges Gorffennaf 16, 1973). . . Trwy'r symudiad hwn, rydw i'n galw ar fy mhlant i gyd i gysegru fy Nghalon, ac i ledaenu ym mhob man cenaclau gweddi.

Fr. Gweithiodd Gobbi yn ddiflino i gyflawni'r genhadaeth a ymddiriedodd Ein Harglwyddes iddo. Erbyn mis Mawrth 1973, roedd tua deugain o offeiriaid wedi ymuno â Mudiad Offeiriaid Marian, ac erbyn diwedd 1985, roedd y Tad. Roedd Gobbi wedi mynd ar fwrdd dros 350 o hediadau awyr ac wedi cymryd nifer o deithiau mewn car a thrên, gan ymweld â phum cyfandir sawl gwaith drosodd. Heddiw mae'r mudiad yn dyfynnu aelodaeth o dros 400 o gardinaliaid ac esgobion Catholig, mwy na 100,000 o offeiriaid Catholig, a miliynau o Gatholigion lleyg ledled y byd, gyda cheunentydd gweddi a rhannu brawdol ymhlith offeiriaid a lleygwyr ffyddlon ym mhob rhan o'r byd.

Ym mis Tachwedd 1993, derbyniodd yr MMP yn yr Unol Daleithiau, a leolir yn St. Francis, Maine, fendith Pabaidd swyddogol gan y Pab John Paul II, a gynhaliodd berthynas agos â'r Tad. Gobbi a dathlu Offeren gydag ef yn ei gapel preifat yn y Fatican yn flynyddol am flynyddoedd.

Mae'r negeseuon a roddodd Our Lady i Fr. Gobbi trwy leoliadau mewnol yw rhai o’r rhai mwyaf niferus a manwl ynglŷn â’i chariad at ei phobl, ei chefnogaeth gyson i’w hoffeiriaid, yr erledigaeth sydd ar ddod o’r Eglwys, a’r hyn y mae hi’n ei alw’n “Ail Bentecost,” term arall am y Rhybudd, neu Goleuo Cydwybod pob enaid. Yn yr Ail Bentecost hwn, bydd Ysbryd Crist yn treiddio enaid byth mor rymus a thrylwyr fel y bydd pawb, ymhen pump i bymtheg munud, yn gweld ei fywyd o bechod. Mae'n ymddangos bod negeseuon Marian i'r Tad Gobbi yn rhybuddio bod y digwyddiad hwn (ac wedi hynny Gwyrth addawedig a Chastisment neu Gosb) i ddigwydd ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. [Neges # 389] Mae negeseuon Our Lady of Good Success hefyd yn sôn y bydd rhai o'r digwyddiadau hyn yn digwydd yn "yr ugeinfed ganrif." Felly beth sy'n esbonio'r anghysondeb hwn yn llinell amser y byd?

“Rwy’n estyn amser trugaredd er mwyn pechaduriaid. Ond gwae nhw os nad ydyn nhw'n cydnabod yr amser hwn o Fy ymweliad. ” (Dyddiadur St. Faustina, # 1160)

Yn negeseuon y Fam Fendigaid i Fr. Gobbi, meddai,

“Llawer gwaith yr wyf wedi ymyrryd er mwyn gosod yn ôl ymhellach ac ymhellach ymhen amser ddechrau'r achos mawr, er mwyn puro'r ddynoliaeth dlawd hon, sydd bellach yn cael ei feddiannu a'i ddominyddu gan ysbrydion drygioni." (# 553)

Ac eto i Fr. Gobbi datgelodd:

"... felly rwyf wedi llwyddo eto i ohirio amser y gosb a ddyfarnwyd gan gyfiawnder dwyfol i ddynoliaeth sydd wedi gwaethygu nag ar adeg y llifogydd." (# 576).

Ond nawr, mae'n ymddangos, nid yw Duw yn oedi ymhellach. Y digwyddiadau a ragfynegodd y Fam Fendigaid i Fr. Mae Stefano Gobbi bellach wedi cychwyn.

Nodyn: Tua 23 mlynedd yn ôl, profodd dyn a dynes yng Nghaliffornia, a oedd yn cyd-fyw mewn bywyd o bechod, dröedigaeth ddwys trwy Drugaredd Dwyfol. Arweiniodd hyn atynt i edifarhau a mynd i briodas sacramentaidd. Tua amser eu tröedigaeth, dechreuodd y dyn yn glywadwy clywed llais Iesu (yr hyn a elwir yn "leoliadau"). Nid oedd ganddo unrhyw gatechesis na dealltwriaeth o'r Ffydd Gatholig, felly roedd llais Iesu yn ei ddychryn a'i swyno. Er bod rhai o eiriau'r Arglwydd o rybudd, disgrifiodd lais Iesu fel un hardd a thyner bob amser. Derbyniodd hefyd ymweliad gan St. Pio a lleoliadau gan St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine of Siena, St. Michael the Archangel a dwsinau gan Our Lady tra o flaen y Sacrament Bendigedig. Ar ôl cyfleu dwy flynedd o negeseuon a chyfrinachau (sy'n hysbys i'r dyn hwn yn unig ac i'w cyhoeddi yn y dyfodol yn hysbys i'r Arglwydd yn unig) stopiodd y lleoliadau. Dywedodd Iesu wrth y dyn, "Byddaf yn peidio â siarad â chi nawr, ond bydd Fy Mam yn parhau i'ch arwain."Roedd y cwpl yn teimlo eu bod yn cael eu galw i gychwyn cenacl o'r Mudiad Marian neu'r Offeiriaid lle byddent yn myfyrio ar negeseuon Ein Harglwyddes at y Tad Stefano. Tua'r amser hwnnw, cychwynnodd cerfluniau a delweddau cysegredig olew persawrus yn anarferol tra bod croeshoeliad a cherflun o Sant . Pio bled (mae un o'r delweddau hynny bellach yn hongian yng Nghanolfan Marian yn y Cysegr Trugaredd Dwyfol ym Massachusetts). Dwy flynedd i'r cenaclau hyn y daeth geiriau Iesu yn wir: Dechreuodd ein Harglwyddes ei arwain, ond yn y y ffordd hynod. Yn ystod y cenaclau, ac ar adegau eraill, byddai'r dyn hwn yn gweld “yn yr awyr” o'i flaen nifer y negeseuon o'r hyn a elwir yn “Llyfr Glas, " casgliad o'r datguddiadau a roddodd Our Lady i Fr. Galwodd Stefano "I'r Offeiriaid Meibion ​​Anwylyd Ein Harglwyddes." Mae'n werth nodi bod y dyn hwn yn gwneud Nodyn darllen y Llyfr Glas hyd heddiw (gan fod ei addysg yn gyfyngedig iawn ac mae ganddo anabledd darllen). Dros y blynyddoedd, mae'r niferoedd hyn sy'n dod i'r fei yn cadarnhau ar adegau dirifedi y sgyrsiau digymell yn eu cenaclau, a nawr heddiw, y digwyddiadau sy'n digwydd ledled y byd. Hynny yw, Fr. Ni fethodd negeseuon Gobbi ond maent bellach yn canfod eu cyflawniad mewn amser real.

Pryd bynnag y bydd y niferoedd hyn ar gael i Countdown to the Kingdom, byddwn ar gael yma.

 


Am gysegriad Marian pwerus, effeithiol, archebwch y llyfr, Cysegriad Mantle Mary: Encil Ysbrydol ar gyfer Cymorth y Nefoedd, wedi'i ardystio gan yr Archesgob Salvatore Cordileone a'r Esgob Myron J. Cotta, a'r cyfeilio Mantell Mary Cysegru Dyddiadur Gweddi. Gweler www.MarysMantleConsecration.com.

Colin B. Donovan, STL, “Marian Movement of Offeiriaid,” Atebion Arbenigol EWTN, a gyrchwyd ar Orffennaf 4, 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm

Gweler uchod a www.MarysMantleConsecration.com.

Pencadlys Cenedlaethol Mudiad Offeiriaid Marian yn Unol Daleithiau America, Mae Our Lady yn Siarad â'i Offeiriaid Anwylyd, 10th Rhifyn (Maine; 1988) t. xiv.

Ibid. t. xii.

Negeseuon gan y Tad Stefano Gobbi

Enaid Califfornia - Mae Duw Gyda Chi!

Enaid Califfornia - Mae Duw Gyda Chi!

Rwy'n eich paratoi ar gyfer Ei Deyrnasiad o Gariad a Heddwch.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Y Dasg yr wyf wedi'i Ymddiried i Chi

Enaid Califfornia - Y Dasg yr wyf wedi'i Ymddiried i Chi

Dewch ag eneidiau i mewn i gae fy Nghalon Ddi-Fwg.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Ni fydd Pwerau Uffern yn Goroesi

Enaid Califfornia - Ni fydd Pwerau Uffern yn Goroesi

Sefydlodd Iesu Ei Eglwys Ar Pedr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Yr Eglwys Ddioddefaint

Enaid Califfornia - Yr Eglwys Ddioddefaint

Yn fuan o'n poen, oes newydd ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Rays My Splendor

Enaid Califfornia - Rays My Splendor

Taenwch belydrau ffydd yn yr amser hwn o apostasi mawr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae'r Arglwydd yn Dod

Enaid Califfornia - Mae'r Arglwydd yn Dod

Dewch gyda'ch Mam i gwrdd ag ef.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amser yr Arbrawf Mawr

Enaid Califfornia - Amser yr Arbrawf Mawr

Mae amser y treial wedi dod ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amddiffynnydd ac Amddiffynwr

Enaid Califfornia - Amddiffynnydd ac Amddiffynwr

... yn y digwyddiadau poenus sy'n aros amdanoch chi.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Awr y Tywyllwch

Enaid Califfornia - Awr y Tywyllwch

Ai gyda chusan, Jwdas, yr ydych chi'n bradychu Mab y Dyn?
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Mae Amser yr Arbrawf wedi Dod

Enaid Califfornia - Mae Amser yr Arbrawf wedi Dod

... oherwydd caledwch calonnau.
Darllenwch mwy
A ddigwyddodd Cysegriad Rwsia?

A ddigwyddodd Cysegriad Rwsia?

Cwestiwn o bwysigrwydd mawr ... a dadlau.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Popeth ar fin cael ei Gyflawni

Enaid Califfornia - Popeth ar fin cael ei Gyflawni

Yn arwain at y Pentecost newydd.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Ffyddlon, Prydlon, ac Ufudd

Enaid Califfornia - Ffyddlon, Prydlon, ac Ufudd

Yna bydd Crist yn dychwelyd i adfer Teyrnasiad Cariad.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Sicrhewch Hyder yn Eich Mam

Enaid Califfornia - Sicrhewch Hyder yn Eich Mam

Byddwch yn dystion o ffydd yn yr amseroedd hyn o'r apostasi fawr.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Eich Ymateb

Enaid Califfornia - Eich Ymateb

Mae'r amser i frwydro wedi dod.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Edrych i fyny i Baradwys

Enaid Califfornia - Edrych i fyny i Baradwys

Mae'r ddynoliaeth yn teithio ffordd gwrthryfel.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Snare of Discouragement

Enaid Califfornia - Snare of Discouragement

Atebwch gyda gweddi barhaus a dwys.
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Dydd Sadwrn Fy Ngofid Mawr

Enaid Califfornia - Dydd Sadwrn Fy Ngofid Mawr

Heddiw, dwi'n eich casglu chi i Fy mreichiau mamol ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Awr Fy Ngofid Mawr

Enaid Califfornia - Awr Fy Ngofid Mawr

Mae'r Eglwys wedi'i gwneud fel fy Mab, yn ei unigedd a'i gefn ...
Darllenwch mwy
Enaid Califfornia - Amseroedd y Frwydr

Enaid Califfornia - Amseroedd y Frwydr

Dyma fy mrwydr fawr! Mae'r hyn rydych chi'n ei weld a'r hyn rydych chi'n byw drwyddo yn rhan o fy nghynllun.
Darllenwch mwy
Rwy'n Agor y Llyfr wedi'i Selio

Rwy'n Agor y Llyfr wedi'i Selio

Rwy'n agor y Llyfr wedi'i selio ichi, er mwyn i'r cyfrinachau sydd ynddo gael eu datgelu.
Darllenwch mwy
Fr. Stefano Gobbi - Rwy'n Rhannu'r Oriau Poen Hwn

Fr. Stefano Gobbi - Rwy'n Rhannu'r Oriau Poen Hwn

Rydw i hefyd yn rhannu gyda chi wrth fyw allan yr oriau hyn o boen mawr.
Darllenwch mwy
Fr. Stefano-Gobbi - Lliniaru Cyfiawnder

Fr. Stefano-Gobbi - Lliniaru Cyfiawnder

Ein Harglwyddes i, # 282, Ionawr 21ain, 1984:… gallwch chi osgoi'r cynlluniau drwg hyn eto, gall y peryglon fod yn ...
Darllenwch mwy
Fr. Stefano Gobbi - Goleuo Cydwybodau

Fr. Stefano Gobbi - Goleuo Cydwybodau

Bydd fel dyfarniad yn fach.
Darllenwch mwy
Fr. Stefano-Gobbi - Ein Harglwyddes yw'r Arch

Fr. Stefano-Gobbi - Ein Harglwyddes yw'r Arch

Ein Harglwyddes i, Gorffennaf 30ain, 1986 Adeg Noa, yn union cyn y llifogydd, roedd y rhai yr oedd yr Arglwydd wedi ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.