Telerau ac Amodau a Pholisi Preifatrwydd

Cytundeb Ynglŷn â Defnyddio'r Wefan hon
Darperir y wefan Rhyngrwyd hon fel dull o gyfathrebu, addysg, ysbrydoliaeth a gwybodaeth. Countdown to the Kingdom sy'n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu.

Mae hawlfraint Countdown to the Kingdom neu gan drydydd partïon yn hawlfraint yr holl ddeunydd ar y wefan hon, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'w gynnwys, ysgrifennu, graffeg, ffotograffau, a chod a chymhwysiad y cyfrifiadur.

Gallwch lawrlwytho deunydd o'r wefan hon at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig, ar yr amod bod yr holl hysbysiadau hawlfraint ac eiddo deallusol eraill sy'n gysylltiedig â'r deunydd a lawrlwythwyd yn cael eu cadw. Ni chaniateir storio unrhyw ran o'r deunydd hwn mewn cyfrifiadur heblaw at ddefnydd personol ac anfasnachol.

Ni chewch addasu, copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, uwchlwytho, ail-bostio, trosglwyddo, dosbarthu, fframio nac ailddefnyddio unrhyw ddeunydd o'r wefan hon mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, god, meddalwedd, testun, delweddau, logos, fideo. a / neu sain, trwy unrhyw gyfrwng sy'n bodoli neu heb ei ddyfeisio eto.

Cyfyngiadau Penodol ar Ddefnyddio Deunydd
Rhaid i chi barchu pob nod masnach, hawlfreintiau, nodau gwasanaeth, logos, a patentau ar yr holl eiddo deallusol ar y wefan hon, p'un a yw'r nodau masnach, hawlfreintiau, nodau gwasanaeth, logos, a patentau neu nodau hyn yn perthyn i Countdown to the Kingdom, neu'n drwyddedig o trydydd partïon. Ni chewch ddefnyddio unrhyw un o'r logos, nodau masnach, nodau gwasanaeth, patentau na chynnwys y wefan hon heb gydsyniad ysgrifenedig penodol Countdown i'r Deyrnas.

Hawliau a Roddwyd i Queen of Peace Media
Os ydych chi'n postio neu'n mewnbynnu negeseuon, sylwadau, data, a / neu awgrymiadau sy'n canmol Countdown to the Kingdom neu un o'n gwasanaethau neu gynhyrchion, rydych chi felly'n rhoi'r holl hawliau eiddo deallusol yn y deunydd hwnnw i Countdown to the Kingdom. Bydd y deunydd yn cael ei ystyried yn ddi-hyder, a gall Countdown to the Kingdom ddefnyddio unrhyw syniadau, sylwadau, ac eiddo deallusol mewn unrhyw ffordd y mae'n ei ddewis, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i atgynhyrchu, datgelu a chyhoeddi trwy unrhyw gyfrwng sydd bellach yn bodoli neu eto i fod ddyfeisiwyd.

Mae'r hawliau a roddir yn ddi-freindal, yn barhaus, yn ddiamwys, ac yn ddigyfyngiad, ac yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r hawl i drwyddedu, gwerthu, hawlfraint, nod masnach, nod gwasanaeth, a patentio'r deunydd.

Polisi Preifatrwydd a Rhestr
Os ydych chi'n darparu eich cyfeiriad e-bost i Countdown to the Kingdom i gofrestru ar gyfer cylchlythyr Countdown to the Kingdom, bydd Countdown to the Kingdom yn defnyddio'ch e-bost yn unig ar gyfer anfon y cylchlythyr atoch. Polisi Countdown to the Kingdom yw peidio â darparu eich cyfeiriad e-bost na gwybodaeth i unrhyw drydydd parti.

Ymwadiadau
Gall Cyfri'r Deyrnas ddarparu dolenni i wefannau trydydd parti, neu grybwyll gwefannau Rhyngrwyd a gynhelir gan drydydd partïon. Pan ddefnyddiwch y wefan hon neu unrhyw wefan sy'n gysylltiedig â'r wefan hon neu y sonnir amdani, byddwch yn ei gwneud ar eich risg eich hun. Nid yw Countdown to the Kingdom yn gweithredu nac yn rheoli'r safleoedd trydydd parti hyn, ac felly nid yw'n gwneud unrhyw warantau, ymhlyg na mynegi, am unrhyw ddeunyddiau a geir ar y safleoedd trydydd parti hyn.

Nid yw Countdown to the Kingdom yn gwarantu y bydd y wefan hon, ei chydrannau, na'i swyddogaethau yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau. Nid yw Countdown to the Kingdom yn gwarantu bod y wefan hon nac unrhyw wefan sy'n gysylltiedig â'r wefan hon neu a grybwyllir ar y wefan hon yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd
Ni fydd cysylltiedigwyr Countdown to the Kingdom, nac unrhyw drydydd parti sydd wedi helpu i greu, cynhyrchu, cyflwyno, neu weithredu'r wefan hon, yn atebol am unrhyw iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig neu ganlyniadol sy'n deillio o'r defnydd. o, neu'r anallu i ddefnyddio Countdown i wefan y Deyrnas neu ei chydrannau, am unrhyw reswm o gwbl, gan gynnwys esgeulustod. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n cydnabod ac yn cytuno'n benodol nad yw Countdown to the Kingdom yn atebol am unrhyw ymddygiad o gwbl gan unrhyw ddefnyddiwr. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cydnabod ac yn cytuno i holl delerau'r Cytundeb hwn.

dilysrwydd
Os yw unrhyw un o ddarpariaethau'r Cytundeb hwn yn cael ei ddal yn annilys, ni fydd annilysrwydd o'r fath yn effeithio ar y darpariaethau hynny y gellir eu rhoi ar waith heb y gyfran annilys honno.

Llywodraethu Cyfraith
Mae'r Cytundeb hwn i'w lywodraethu a'i orfodi yn unol â deddfau Talaith California, a'r lleoliad ar gyfer unrhyw achos gweithredu fydd Sacramento County, California.