Flash Mob – Los thiab txhos caug ua ntej Nws

 

Peb nyob Countdown rau lub Nceeg Vaj hlub Yexus niam—
tiam sis yog Nws ib leeg uas peb pe hawm.
Nws yog peb tus Tswv thiab tus Cawm Seej,
thiab peb txhos caug pe Yexus,
peb tus Vajntxwv thiab peb tus Vajtswv. 

 

 

Cov lus faj lem loj hauv Yaxayas 45:23…

Los ntawm kuv tus kheej kuv tau cog lus,
los ntawm kuv lub qhov ncauj tau tawm mus rau hauv kev ncaj ncees
ib lo lus uas yuav tsis rov qab los:
'Rau kuv txhua lub hauv caug yuav nyo,
Txhua tus nplaig yuav cog lus.'

 

… ntawm Yexus lub npe
txhua lub hauv caug yuav tsum khoov,
ntawm cov nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiab hauv qab lub ntiaj teb,
thiab txhua tus nplaig lees paub qhov ntawd
Yexus Khetos yog tus Tswv,
mus rau lub yeeb koob ntawm Vajtswv Leej Txiv.
(Phil 2: 10-11)

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Los ntawm Peb Cov Neeg Koom Tes, lus.