Jennifer - Hu rau Thov Vajtswv rau Cov Tsis Npaj

Peb tus Tswv Yexus rau Jennifer thaum lub Kaum Ib Hlis 18, 2021:

Kuv tus me nyuam, kuv nug kuv cov me nyuam tias txhua hnub ntawm Lub Sij Hawm Txoj Kev Hlub, [1]3: 00PM pib rau thawj hnub Sunday ntawm Advent thiab txuas ntxiv mus txog Hnub Ua Kev Cai Raus Dej Ntawm Kuv Txoj Kev Hlub, uas kuv cov me nyuam yuav nyeem ib nqe lus rau cov uas tsis tau npaj tuaj ntsib kuv thaum lawv tuag. Kuv thov kom Kuv cov me nyuam kuj nyeem ib qho Rosary, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau lub sijhawm no, yog tias ua tau, thov Vajtswv tiv thaiv cov tsev neeg thaum xav txog qhov tsis paub. Kuv thov kom kuv cov me nyuam nyeem St. Michael thov kom muaj zog thiab tiv thaiv los ntawm cov yeeb ncuab tawm tsam. Nwgnuav koj ca le tawm moog qha tsua lub nplajteb kws kuv thov, tsua qhov kuv yog Yexu, hab kuv txujkev hlub hab kev ncaaj nceeg yuav yeej. 

Print Friendly, PDF & Email

Tshooj ntawv

Tshooj ntawv

1 3: 00PM
Muab tso rau hauv Jennifer, lus.