Luisa Piccarreta - Tsis Ntshai Ntshai

Yexus qhia zaj yog toog no rau Luisa txog kev tiv thaiv los ntawm kev raug tsim txom: “[Peb tus pojniam] tau mus ncig hauv nruab nrab ntawm zeej, thoob plaws txhua haiv neeg, thiab tus poj niam nws cov menyuam thiab cov uas tsis raug ntsia los ntawm qhov raug nplawm. Txhua tus uas yog kuv niam Celestial tau kov, tus nplawm tsis muaj hwj chim kov tej tsiaj ntawd. Yexus Zoo Siab muab Nws Leej Niam txoj cai coj mus rau kev nyab xeeb rau tus uas Nws txaus siab. "

Nyeem ntxiv