Marija - Zoo siab rau Vajtswv!

Peb Poj Niam rau Marija, ib qho ntawm Medjugorje Cov Kev Pom Kev lub Cuaj Hlis 25, 2022:

Nyob zoo cov me nyuam! Thov kom Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia rau nej paub tias nej yuav muaj kev xyiv fab nrhiav Vajtswv thiab ua timkhawv txog kev hlub yam tsis muaj kev cia siab. Kuv nrog nej, cov me nyuam yaus, thiab, dua, kuv tab tom hu nej sawv daws: ua siab loj thiab ua tim khawv txog tej hauj lwm zoo uas Vajtswv ua nyob rau hauv thiab dhau ntawm nej. Cia li muaj kev xyiv fab nyob hauv Vajtswv. Ua zoo rau koj cov neeg zej zog kom nws yuav zoo rau koj hauv ntiaj teb thiab thov kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, uas raug hem vim Dab Ntxwg Nyoog xav ua tsov rog thiab tsis muaj kev thaj yeeb. Ua tsaug rau koj tau teb rau kuv hu.

Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Medjugorje, lus.