Martin – Cia li thov lub Rosary

Peb Tus Poj Niam Mus Martin Gavenda: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? nyob rau lub Kaum Hlis 15, 2022

Kuv cov me nyuam uas kuv hlub! Txuas ntxiv mus thov Vajtswv txhua hnub rau tus Vaj Ntsuj Rosary. Thov kom nej tau txais kev txhawb siab los ntawm kev ua siab dawb huv los ntawm tus yam ntxwv ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg txhua tus, uas tau thov cov lus thov no rau kuv txhua hnub vim lawv hwm thiab hlub kuv. Lawv paub tias kev hlub tiag tiag thiab kev hwm rau kuv yuav koom lawv mus ib txhis nrog Vajtswv Triune. Thov Vajtswv rau cov ntsuj plig hauv Purgatory uas thov Vajtswv, kom dhau los ntawm kev thov Vajtswv lub rooj vag saum ntuj ceeb tsheej qhib rau lawv. Kuv raus koj hauv kev hlub ntawm Tswv Yexus lub siab thiab kuv.
Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Martin Gavenda: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?, lus.