Martin – Los rau Kev Cog Lus hauv Kev Txhawj Xeeb

Peb Tus Poj Niam Mus Martin Gavenda: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? hauv Dectice, Slovakia, Kaum Ib Hlis 15, 2022:

Kuv cov menyuam uas kuv hlub! Kuv qhov kev xav rau koj niaj hnub no yog tias koj yuav loj hlob hauv kev ntseeg ruaj khov, muaj kev hwm siab, kev hlub thiab kev txo hwj chim, thiab kev hwm tus Cawm Seej uas nyob hauv lub Koom Txoos Dawb Huv. Tus uas hlub kuv Leej Tub kuj yuav rau siab ua raws li Nws hais. Nco ntsoov txais Nws nrog lub siab dawb huv thiab npaj txhij ua ke nrog Kuv Lub Plawv Immaculate, thiab Vajtswv txoj kev kaj yuav nyob hauv koj. Raws li Niam, kuv ntuas kom hloov siab lees txim rau cov uas nyob hauv txoj kev txhaum loj thiab tseem tuaj cuag Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv. Lawv ua tsis tau li ntawd! Cia lawv hloov siab lees txim thaum lawv muaj sijhawm. Kuv raus koj hauv kev hlub ntawm Tswv Yexus lub siab thiab kuv.
Print Friendly, PDF & Email
Muab tso rau hauv Martin Gavenda: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?, lus.