Cov Lus Ceeb Toom, Rov Qhia Tus Dua, thiab Txuj Ci Tseem Ceeb

Muaj cov xwm txheej loj "ua ntej" thiab "tom qab" hauv keeb kwm hauv phau npaiv npaum keeb kwm uas tau hloov pauv tib neeg lub neej hauv ntiaj teb. Niaj hnub no, tseem muaj dua lub sijhawm hloov pauv rau peb nyob rau yav pem suab, thiab feem coob ntawm cov neeg tsis paub dab tsi ntawm nws.

Muab tso rau hauv.