Luz – mano mylimasis, tu ne vienas; Nebijok…

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žinia į Luzas de Maria de Bonilla 19 m. vasario 2024 d.

Mylimi vaikai, priimkite Mano palaiminimą. Mieli maži vaikai, tęskite vidinių pokyčių keliu, atsivertimo keliu. Patikėkite save Man ir Mano Šventajai Motinai, kuri visada jus saugo. Būkite gėrio, palaiminimo kūriniai visiems savo broliams ir seserims, spinduliuojantys Mano meile šiuo metu, kai meilės trūkumas gyvena širdyse kaip parazitas. Mano vaikai, jūs turite pasiruošti, kad neatidėliotinais laikais, kuriuos turėsite išgyventi dėl žmonijos nepaklusnumo, galėtumėte išsivaduoti iš pinklių ir baimių ir susidurti su viskuo, kas ateina su tikėjimu. Būkite pagalba savo bendražygiams, kad jie nenupultų į neviltį ir nesielgtų skubotai. Atrodys, kad dangus degs, judės iš vienos šalies į kitą ir tada tamsės; tuo metu nejudėkite; likite ten, kur esate ir pasiaukokite Man, pripažinkite savo klaidas ir melskitės, melskitės. (plg. Mt. 26:41; plg. Lk 21)

Mylimieji, Mano Mistinis Kūnas kentės, nes myli mane „dvasia ir tiesa“ (Jn 4:23); jūs patirsite ne tik persekiojimus, bet ir skausmą patirdami panieką, kuriai Aš patirsiu Mano ir tų kitų tikėjimų Mano vaikai, kurie įeis į Mano bažnyčias, kad mane išniekintų. Aš sielvartauju, mano vaikai, sielvartu dėl daugybės įžeidimų, dėl tiek daug šventumo išniekinimo!

Brangūs vaikai, Mano mylimas Taikos angelas [1]Apie taikos angelą:, Mano mylimas Pasiuntinys, ateina jums padėti. Ši Mano namų būtybė ateis pas jus, kad parodytų jums tikrą meilę. Mano meilė, kurią jis gėrė ir kuria jo dvasia buvo maitinama, kad ją atiduotų žmonijai, kuri, jo neatpažinusi, nekęs jo, o atpažinusi – nepriims. Jis bus ištiktas didelių išbandymų, sužeistas ir persekiojamas Antikristo įsakymu. Mano mylimas šventasis Mykolas Arkangelas saugos ir gins jį savo skydu. Mano taikos angelas, mano pasiuntinys, ateis atsiduoti kiekvienam, kuris nori jo klausyti ir iš naujo atrasti kelią į Mano namus.

Iš anksto paminėjau Mano pasiuntinį labai gerai atpažįstamoje Marian Invocation* formoje, tačiau jis dar nerastas, nes stokojama atvirumo apreiškimams. Po jo seks tikinčios moterys ir grupė Mano ištikimų vaikų, kurie matys stebuklus; jie jį gerbs ir mylės. Jo žodis kilęs iš „Mano namai“, jo skiriamasis ženklas yra „Mano meilė“. [* Ispanų kalba Advocación = titulas, šauksmo forma, pvz., „Dievo Motina Taikos Karalienė“, „Visų Tautų Dievo Motina“, „Apreiškimo Mergelė“… Vertėjo pastaba.]

Vaikai, būk dvasiškai brandesnis! Atsimetimas Mano bažnyčioje neišvengiamas. Velnias žino, kad jam liko nedaug laiko, ir stengiasi pristatyti Mano vaikams stabmeldystę, melą ir melą, kad juos suklaidintų ir taip padidintų savo sielų dosnumą. Tai pasiruošimo metas tarp šios gavėnios skausmo. Tai dvasinės stiprybės akimirka per tikėjimą, viltį ir meilę. Nepamiršdami, kad turite pripildyti savo rankas gerais darbais, nepamirškite atlikti tų gerų darbų, apšviestų Mano Šventosios Dvasios ir tikėjimo tų, kurie mane myli. Kviečiu jus būti dvasiškai išmintingais ir pažinti Mano Žodį, (plg. Jn 5, 39), nes aš nenoriu pagoniškos išminties, o tokios, kuri būtų sutelkta į Mano Žodį, kuris yra ir bus per amžius (plg. Mt. 24:35).

Melskitės, mano vaikai; melskitės už šalis, kurios patirs žemės drebėjimus, įskaitant Argentiną, Baja California valstiją, Kosta Riką, Braziliją, Angliją, Meksiką, Nikaragvą.

Melskitės, mano vaikai; melskitės už savo brolius ir seseris, už tuos, kurie, nors ir nekalti, yra paimti į karą.

Melskitės, mano vaikai; melskitės už tuos, kurie kris Balkanuose ir sukels žmonijos siaubą.

Melskitės, Mano vaikai; melstis vieni už kitus.

Gavėnios metu išlikite dvasiškai budrūs. Vienas žmogus turėtų būti jų brolio petys. Tegul kitas būna jų brolio ranka. Tegul kitas yra labdara. Tegul kitas būna meilė savo artimui. Tegul kitas žodis suteikia stiprybės. Tegul kita ranka pakelia kritusius. Melskitės sezono metu ir ne sezono metu. Blogis nesibaigia, o mano vaikai stabdo dėl kvailų dalykų. Su meile sutikite išbandymus ir tęskite kelią, kol velnias jus nesustabdys. Mano mylimasis, tu ne vienas; nebijok, bet bijok daryti pikta. Jūs esate Mano mylimi vaikai ir aš žvelgiu į jus su meile, su amžina meile.

Aš tave laiminu.

Tavo Jėzau

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

 

Luz de María komentaras

Broliai ir seserys, per visą žmonijos istoriją Dangus siuntė ypatingus žmones, kad pažadintų savo vaikus iš dvasinio vangumo, kuriame jie visada gyveno dėl žmogaus valios. Nors žmogus nepaklūsta, dangus perpildytas gailestingumo, susirūpinęs, kad dauguma žmonijos atsiverstų ir įgytų amžinąjį išgelbėjimą. Šis laikas, kuriuo gyvename, nesiskiria. Švenčiausioji Trejybė atsiųs Šventosios Dvasios pripildytą žmogų padėti šiai kartai, ypač dvasiniam augimui ir supratimui, kad negalime gyventi be Dievo, kad galėtume stebėtis Dieviška visagalybe.

Pasiuntinys atvyks po Antikristo pristatymo pasauliui, kad nesusipainiotų su juo. Štai kodėl jis ateis pačiomis žiauriausiomis žmonijos patirtomis akimirkomis; jo misija yra išgelbėti kuo daugiau sielų ir susidurti su Antikristu, kad jį demaskuotų. Pasiuntinys, pripildytas Motinos Švenčiausiosios Motinos meilės, kartu su dangiškomis kariuomenėmis kovos įnirtingiausią paskutinių laikų dvasinę kovą, kuriai vadovaus mūsų Karalienė ir Motina, kuri sutraiškys Šėtono galvą ir galiausiai , triumfuos Nekaltoji Marijos Širdis.

MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS

24.02.2013

Vaikai, nebijokite, nebijokite. Aš atsiųsiu savo legionus iš aukštybių ginti Mano Bažnyčios, o su jais pasiųsiu gynėją, kuris kovos su blogiu ir prieš Antikristą, kurį jis nugalės.

Amen.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Posted in Luzas de Maria de Bonilla.