Manuela – Daryk, kaip sakau!

Jėzus į Manuela Strack 30 m. rugpjūčio 2023 d. per Mišias: 

Priėmusi Šventąją Eucharistiją, Šventoji Ostija dešimt kartų plakė mano burnoje kaip širdis. Išgirdau Viešpaties balsą: Aš esu Viešpats, tavo Dievas, ir noriu, kad laikytumėtės Mano įsakymų. Kas mane myli, laikosi Mano įsakymų. Mano širdis plakė dešimt kartų – po vieną už kiekvieną įsakymą.

Kūdikėlis Jėzus į Manuela Strack 25 m. rugpjūčio 2023 d „Maria Annuntiata“ šulinys Sievernich (Vokietija) su daugybe vaikų.

Matau didelį auksinį šviesos rutulį, kurį lydi du mažesni šviesos rutuliai. Jie plūduriuoja virš mūsų danguje ir mus pasiekia nuostabi šviesa. Esame tarsi panirę į šviečiančių spindulių ventiliatorių. Gailestingumo karalius išnyra iš šios šviesos. Jis dėvi puikią auksinę karūną ir Jo Brangaus Kraujo apsiaustą bei mantiją. Chalatas ir mantija išsiuvinėti atviromis auksinėmis lelijomis. Viešpats turi garbanotus juodus ir rudus plaukus ir mėlynas akis. Dešinėje rankoje Jis neša didelį auksinį skeptrą. Jo kairėje rankoje yra nuostabiai šviečianti Vulgata. Dabar atsidaro du rutuliai ir iškyla du angelai paprastais baltais drabužiais.

Jie klaupiasi prieš Kūdikėlį Jėzų, Gailestingumo karalių, ir gieda: Misericordias Domini in aeternum cantabo. [Amžinai giedosiu apie Viešpaties gailestingumą] (3 kartus) Tuo tarpu karališkoji mantija ištiesta ant mūsų kaip palapinė. Gailestingumo karalius prieina ir sako:

Mieli draugai, džiaukitės! Aš esu su jumis ir laiminu jus: vardan Tėvo ir Sūnaus – Aš esu Jis – ir Šventosios Dvasios. Amen!

Ypač sveikinu vaikus! [1]Asmeninė pastaba: prie šulinio buvo daug vaikų. Mano Švenčiausia Širdis yra su jais. Ar jūs taip pat ne Amžinojo Tėvo vaikai? Labai svarbu mylėti ir gerbti vaikus. Ypač gerbkite negimusį. Neatimk jiems teisės į gyvybę! Vaikai – ne tik žmogaus vaisius. Jie taip pat yra dangaus vaisiai!

Viešpats mums pateikia nurodymus apie Gailestingumo namus [2]2021 m. lapkričio mėn. Dangus paprašė priimti motinas ir visuomenės atstumtus vaikus.. Dabar atsidaro Vulgata ir aš matau šios dienos Evangeliją: Mt. 22:36-37: Mokytojau, koks yra didžiausias įsakymas įstatyme? Jis jam pasakė [3]Pakartoto Įstatymo 6: 5: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.

Vulgatos puslapiai toliau verčiasi ir Viešpats sako: Meilė Man, tavo Viešpačiui ir Gelbėtojui, meilė Amžinajam Tėvui yra tokia svarbi. Pamatyk, kaip tave myli Tėvas, kaip aš tave myliu. Ar aš neateinu pas savo avis? Noriu jus paguosti ir priglausti savo Švenčiausioje Širdyje, kaip jūs lopšiate savo vaikus.

Dabar Vulgatoje matau Jobo 24:1 ištrauką: Argi bausmės laiką nenustatė Visagalis? Argi Jo ištikimieji nemato Jo teismo dienų? Dangaus karalius sako: Aš duodu jums savo Žodį ir darau tai po gabalėlio [po truputį], nes Aš esu Viešpats. Kadangi Aš esu Viešpats, niekas negalės Manęs iki galo suprasti! Tai jums duota už jūsų nuolankumą. Aš myliu tave visa širdimi, visa savo Švenčiausia Širdimi! Gailestingumo karalius prideda savo skeptrą prie savo širdies, ir tai tampa įrankiu apšlakstyti Jo brangų kraują. Jis laimina mus savo brangiu krauju ir apšlaksto mus: Vardan Tėvo ir Sūnaus – Aš esu Jis – ir Šventosios Dvasios. Amen.

Jo palaiminimas apima mus visus, taip pat laiškus prie šulinio su maldos intencijomis ir ypač tuos, kurie galvoja apie Jį iš toli. Viešpats priartėja prie Manuelos.

M: „Prašau, prieik arčiau, Viešpatie“.

Viešpats vėl prieina šiek tiek arčiau M., ištiesia jai ranką ir sako: Amžinajam Tėvui patinka, kai šaukiatės Jo kaip Jo vaikai ir meldžiatės Jo atlygindami. Su meile ir nuolankumu galite sušvelninti bausmę. Daryk kaip sakau! Toliau seka asmeninis pokalbis dėl Šv. Arkangelo Mykolo statulos karūnavimo ateinantį rugsėjį.

Gailestingumo karalius sako: Dabar norėčiau pasikalbėti su Savo įpėdiniais, Mano kunigais, mylimais Mano Švenčiausiosios Motinos sūnumis. Palaimink žmones šiuo suspaudimo laiku! Palaimink [su] Mano meile šiuo metu! Mano palaiminimas šiuo metu išvaro blogį, nes kai laiminai, laiminu aš! Todėl darykite gera ir laiminkite, kad blogis šiuo metu neišplistų. Likite Man ištikimi! Visi sakote „Serviam“ [tarnausiu]!

Mes visi šaukiame: „Serviam!

Dieviškasis kūdikis Jėzus kalba:

Matai, tai aš pats sakramentuose! Jie yra šventi, nes aš esu šventas. Aš juos tau daviau, kad galėčiau sutikti tave danguje, savo Tėvo karalystėje.

M: „Serviam, Viešpatie, Serviam!

Gailestingumo karalius sako: Labai melskitės, kad žemė, pasaulis būtų apsaugoti nuo blogio! Džiaukis, nes aš su tavimi! Amen!

Dangiškasis Karalius nori, kad melstume: "O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, išgelbėk mus nuo pragaro ugnies, vesk visas sielas į dangų, ypač tas, kurioms labiausiai reikia Tavo gailestingumo. Amen." Tada Dieviškasis Vaikas atsisveikina su mumis sakydamas Labas!

M: „Atsisveikink, Viešpatie!

Gailestingumo karalius grįžta į šviesą. Grįždami į šviesą angelai dainuoja:

Augusas

Šv. Mykolo arkangelas į Manuela Strack 15 m. rugpjūčio 2023 d .: 

Danguje virš mūsų sklando didelis auksinis šviesos kamuolys ir mažesnis šviesos kamuolys. Į mus šviečia nuostabi šviesa. Atsidaro didelis šviesos rutulys ir aš matau šv. Mykolą Arkangelą, kylantį iš šviesos ir nusileidžiantį mūsų link. Šventasis Mykolas Arkangelas yra apsirengęs baltais ir auksiniais šarvais. Tačiau mažesnis šviesos rutulys neatsidaro. Šventasis Mykolas pakelia kardą į dangų ir sako: Quis ut Deus! [Kas panašus į Dievą?] Telaimina jus Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Amen.

Ant jo skydo galima pamatyti raudoną kryžių.

Ateinu pas tave draugiškai! Nešiokite mano Viešpaties Jėzaus Kristaus meilę savo širdyse. Neleiskite šėtonui aptemdyti jūsų širdžių. Stovėk tvirtai! Nešiokite Dievo Žodį savo širdyse, ne tik savo lūpose.

Šventasis arkangelas Mykolas liepia man pasveikinti kunigą. Vyksta asmeninis bendravimas. Virš arkangelo Mykolo kardo ryškioje šviesoje pasirodo Šventasis Raštas, Vulgata. Ji šviečia ant mūsų. Virš Vulgatos yra auksinis kryžius su gyvu Viešpačiu. Ji taip pat šviečia mums.

Manuela: „Šv. Mykolai, meldžiu tavęs už visus ligonius, už taiką pasaulyje, už visus mūsų ketinimus čia. Jūs taip pat žinote, kad aš atsinešiau keletą ketinimų.

Šventasis Raštas atsidaro ir matau nedidelį tekstą, Ezechielio 7:22-24: Aš nukreipsiu savo veidą nuo jų, kad jie suterštų mano brangenybę. smurtautojai įeis į jį, jie jį išniekins. Padaryk grandinę! Nes kraštas pilnas kruvinų nusikaltimų; miestas pilnas smurto. Aš atvesiu blogiausias tautas, kad jos užvaldys jų namus. Aš padarysiu galą stipriųjų išdidumui, ir jų šventos vietos bus išniekintos.

Šventasis arkangelas Mykolas prieina prie manęs su kardu. Tada jis uždeda kardą man ant peties.

M: „Brangus šv. Mykolai Arkangele, kas tai yra? Tu žinai, kad aš esu moteris“.

Šventasis arkangelas Mykolas atlieka visą riterio aktą ir sako: Tai yra dangaus riteris. Jūs gaunate jį už visus, kurie visa širdimi meldžiasi už Šventąją Bažnyčią, per mano Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangųjį Kraują. Likite tvirti ir ištikimi! Brangusis Mano Viešpaties Kraujas yra jūsų išgelbėjimas. Tu žinai, kad aš esu Brangaus kraujo karys. Dievo meilės karys!

Dabar atsidaro mažesnis šviesos rutulys. Šv. Mykolas sako: Aš nesu vienas!

Dabar iš šio mažesnio šviesos kamuolio išnyra labai jauna moteris, apsirengusi šarvais.

M: „Viešpatie, kas tu, kryžiaus viršūnėje danguje? Kas tai, šventasis arkangelas Mykolas?

Šv. Mykolas sako: Tai [Šv.] Joana iš Orleano.

M: "Ji tokia jauna!"

Šventasis arkangelas Mykolas sako: Viešpats pastatė ją prie jūsų. Artimiausiu metu tai suprasite. Prancūzijoje buvau su ja. Ji bus tavo advokatė. Ypač per Šventosios Bažnyčios nelaimę.

M: „Šv. Arkangele Mykolai, palaimink mūsų rožančius! Joana, būk tokia gera, kad palaimintum mūsų rožančius!

Mūsų rožančius laimina Arkangelas Mykolas ir Šv. Šv. Joana kalba prancūziškai ir nori man kai ką pasakyti. Deja, negaliu jos iki galo suprasti. Aš suprantu: „… toi, fleur de lys rouge,…“ [„tu raudonoji lelija“]. Šventasis arkangelas Mykolas sako, kad šventoji Joana vėl kalbėsis su manimi vėliau. Ji vėl pasirodys.

M: „Šventasis arkangele Mykolai, gelbėk mus nuo karo, blogio ir nelaimės, prašau tavęs“.

Šventasis arkangelas Mykolas įdėmiai žiūri į mane ir sako: Laikai darosi rimti. Labai daug melskitės! Melskis mano Viešpaties Brangiajam Kraujui. Prašykite atlygio prieš Amžinąjį Tėvą. Quis ut Deus? [Kas yra kaip Dievas?] Viešpats tave myli [daugiskaitos] tiek daug! Būkite tuo tikri! Viso gero!

Šv. Arkangelas Mykolas grįžta į šviesą kartu su mažąja Joana. Jie išnyksta.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos

1 Asmeninė pastaba: prie šulinio buvo daug vaikų.
2 2021 m. lapkričio mėn. Dangus paprašė priimti motinas ir visuomenės atstumtus vaikus.
3 Pakartoto Įstatymo 6: 5
Posted in Laiškai.