Mharidzo dzekudenga yenguva dzino

Usazvidza mazwi evaporofita,
asi edza zvinhu zvese;
batisisai kune izvo zvakanaka ..

(1 VATESARONIKA 5: 20-21)

Nei iyi webhusaiti?

Nerufu rweMupostori wekupedzisira, Ruzhinji Ruzivo rwakapera. Zvese izvo zvinodiwa kuti munhu aponeswe zvakaratidzwa. Nekudaro, Mwari haana kumira kutaura kune zvakasikwa zvake! The Catechism yeChechi yeKaturike inotaura kuti, “kunyangwe dai Zvakazarurwa zvakatozadziswa, hazvisati zvanyatsojekeswa; zvinosara pakutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti vazive kukosha kwazvo mukati memazana emakore ”(n. 66). Chiporofita izwi risingaperi raMwari, achienderera mberi nekutaura kuburikidza nevatumwa vake, avo Testamende Itsva yavanodaidza kuti “maporofita” (1 Cor 12:28). Pane chero chinhu chinotaurwa naMwari chisina kukosha? Isu hatifunge kudaro, ndosaka takagadzira iyi webhusaiti: inzvimbo yeMuviri waKirisito yekuona mazwi ehuporofita anoshamisa. Isu tinotenda kuti Chechi inoda ichi Chipo choMweya Mutsvene zvakanyanya kupfuura nakare-mwenje murima-apo paticha tarisa kusvika kwekuuya kweHumambo hwaKristu.

Disclaimer | Ruzhinji pamwe neIvo zvakazarurwa | Dudziro Dudziro

Nei muoni iyeye?

Recent Posts

Mimwe mhinduro ...

Generic selectors
Mamiriro akasiyana chete chete
Tsvaga mubhuku
Tsvaga muhutano
Post Type Selectors
Tsvaga muzvinyorwa
Nhau Dzako dzekuporesa

Nhau Dzako dzekuporesa

Zvipupuriro kubva kuHealing Retreat yedu.
Read More
Medjugorje - Pupurira Rudo

Medjugorje - Pupurira Rudo

Inzwa simba raMweya Mutsvene . . .
Read More
Luz - Kumbira Zvipo zveMweya Wangu mukati mako ...

Luz - Kumbira Zvipo zveMweya Wangu mukati mako ...

Zvinodiwa kuti uzvitore.
Read More
Luz - Hondo iri Kufambira mberi

Luz - Hondo iri Kufambira mberi

Chengetai mvura mudzimba dzenyu . . .
Read More
Zuva 15: Pentekosti Itsva

Zuva 15: Pentekosti Itsva

Pentekosti itsva...yemweya wako.
Read More
Zuva 14: Pakati paBaba

Zuva 14: Pakati paBaba

Kuporeswa kwedu kunofanirawo kuitika zuva nezuva...
Read More

Nemakore

Kurwadziwa Kwevashandi
Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso
Iwo Divine Masuo
Zuva raIshe
Nguva yeZororo
Kuranga kwaMwari
Kutonga kwaantikristu
Mazuva matatu erima
Zuva reRunyararo
Kudzoka Kwesimba raSatani
Kuuya Kwechipiri

Kurwadziwa Kwevashandi

Vashoma vakati wandei vakataura nezvenguva yeKutambudzika kukuru kuri kuuya pamusoro papasi. Vazhinji vakaufananidza nedutu sedutu. 

Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso

Pakave nezvakakura zviitiko "zvisati zvaitika" uye "mumashure" munhoroondo yemubhaibheri izvo zvakachinja mararamiro ehupenyu hwePanyika. Nhasi, kumwe kuchinja kukuru kunogona kuva pamusoro pedu munguva pfupi iri kutevera, uye ruzhinji rwevanhu haruzive nezvazvo.

Iwo Divine Masuo

Kunzwisisa mukova weTsitsi uye Suo reKutonga panguva yeZiso reDutu ...

Zuva raIshe

Zuva raIshe harisi zuva remaawa makumi maviri nemana, asi zvinoenderana naBaba veChechi,
nguva yenguva apo nyika ichacheneswa uye nevatsvene vachatonga pamwe naKristu.

Nguva yeZororo

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve ...

Kuranga kwaMwari

Ne Yambiro uye Chishamiso zvino kumashure kwevanhu, avo vakaramba kupfuura ne "gonhi reTsitsi" rinofanira kupfuura nepasuo re "kururamisira."

Kutonga kwaantikristu

Tsika Tsvene inotsigira kuti, pakupera kwenguva, mumwe murume anonzi St. Paul akashevedza "asingamiri mutemo" anotarisirwa kusimuka saKristu wenhema munyika, achizvimisikidza sechinhu chokunamatira ...

Mazuva matatu erima

Tinofanira kutaura takasununguka: pamweya uye mutsika kutaura, nyika iri mune yakashata zvakanyanya kupfuura zvayakamboona kare munhoroondo.

Zuva reRunyararo

Nyika ino munguva pfupi inotevera ichava nenguva yakajeka kwazvo yendarama yaakamboona kubvira Paradhiso pachayo. Iko Kuuya kweHumambo hwaMwari, mairi kuda kwake kuitwe pasi pano pasi sokudenga.

Kudzoka Kwesimba raSatani

Chechi inodzidzisa kuti Jesu, zvirokwazvo, achadzoka mukubwinya uye kuti nyika ino, sekuiziva kwedu, ichauya ichimira. Asi izvi hazvizoitika pamberi pehondo inotyisa, yepasi rose umo muvengi achaita kuda kwake kwekupedzisira kutonga pasi rose ...

Kuuya Kwechipiri

Dzimwe nguva 'Kuuya kwechipiri' kunoreva nezvezviitiko zvinosvikira zvakasarudzika kubva kuna Kristu panyama, kuoneka, uye nekuuya chaiko munyama pakupera kwenguva-Yambiro, kutanga kweEra, nezvimwewo. Kuuya 'inoreva kutongwa kwekupedzisira uye kumuka kwekusingaperi kwakatangira pakuuya kwake panyama pakupera kweNguva.

Dziviriro Yemweya

Maitiro emweya uye chengetedza iwe pamwe nevadiwa vako.

Newsletter Signup

Muchiitiko chekuti Big Tech ikativhara, uye iwe uchida kugara wakabatana, ndokumbirawo uwedzere kero yako, iyo isingazombogoveranwa.

Vabatsiri vedu

Christine Watkins

MTS, LCSW, mutauri weKaturike, munyori anotengesa zvakanyanya, CEO uye muvambi weQueen of Peace Media.

Maka Mallett

Munyori weKatorike, blogger, mutauri, uye muimbi / munyori wenziyo.

Daniel O'Connor

Daniel O'Connor purofesa wehuzivi uye chinamato kuState University yeNew York (SUNY) Community College.