Mharidzo dzekudenga yenguva dzino

Usazvidza mazwi evaporofita,
asi edza zvinhu zvese;
batisisai kune izvo zvakanaka ..

(1 VATESARONIKA 5: 20-21)

Nei iyi webhusaiti?

Nerufu rweMupostori wekupedzisira, Ruzhinji Ruzivo rwakapera. Zvese izvo zvinodiwa kuti munhu aponeswe zvakaratidzwa. Nekudaro, Mwari haana kumira kutaura kune zvakasikwa zvake! The Catechism yeChechi yeKaturike inotaura kuti, “kunyangwe dai Zvakazarurwa zvakatozadziswa, hazvisati zvanyatsojekeswa; zvinosara pakutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti vazive kukosha kwazvo mukati memazana emakore ”(n. 66). Chiporofita izwi risingaperi raMwari, achienderera mberi nekutaura kuburikidza nevatumwa vake, avo Testamende Itsva yavanodaidza kuti “maporofita” (1 Cor 12:28). Pane chero chinhu chinotaurwa naMwari chisina kukosha? Isu hatifunge kudaro, ndosaka takagadzira iyi webhusaiti: inzvimbo yeMuviri waKirisito yekuona mazwi ehuporofita anoshamisa. Isu tinotenda kuti Chechi inoda ichi Chipo choMweya Mutsvene zvakanyanya kupfuura nakare-mwenje murima-apo paticha tarisa kusvika kwekuuya kweHumambo hwaKristu.

Disclaimer | Ruzhinji pamwe neIvo zvakazarurwa | Dudziro Dudziro

Nei muoni iyeye?

Recent Posts

Generic selectors
Mamiriro akasiyana chete chete
Tsvaga mubhuku
Tsvaga muhutano
Tsvaga muzvinyorwa
Tsvaga mumapeji
Pedro Regis - Kutambudzwa Kwakakura Kunouya

Pedro Regis - Kutambudzwa Kwakakura Kunouya

Vimba naye uye uchave anokunda.
Read More
Luz de Maria - Hupengo hweMunhu huri pamusoro

Luz de Maria - Hupengo hweMunhu huri pamusoro

Hondo iri kutungamira kuhondo yenyika.
Read More
Pedro Regis - Kuvhiringidzika kukuru

Pedro Regis - Kuvhiringidzika kukuru

Usatendera Dhiabhori kukunyengera uye kukuchengetedza kubva pachokwadi.
Read More
"" machira_per_page ":" 3 "," katsi ":" "," dhizaini:: "dhizaini -1", "pagination": "manyepo", "gridcol": "3", "showDate": "ichokwadi", "showCategory": "manyepo", "showContent": "chokwadi", "mazwi_limit": "20", "showreadmore": "ichokwadi", "kurongeka": "DESC", "kurongeka": "post_date", "showAuthor ":" nhema "," media_size ":" hombe "," show_tags ":" manyepo "," show_comments ":" ichokwadi "}

Nemakore

Kurwadziwa Kwevashandi
Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso
Iwo Divine Masuo
Zuva raIshe
Nguva yeZororo
Kuranga kwaMwari
Kutonga kwaantikristu
Mazuva matatu erima
Zuva reRunyararo
Kudzoka kweSatani Simba
Kuuya Kwechipiri

Kurwadziwa Kwevashandi

Vashoma vakati wandei vakataura nezvenguva yeKutambudzika kukuru kuri kuuya pamusoro papasi. Vazhinji vakaufananidza nedutu sedutu.

Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso

Pakave nezvakakura “zvisati zvaitika” uye “mushure” zviitiko munhoroondo yemubhaibheri zvakachinja mararamiro ehupenyu Pasi pano. Nhasi, kumwe kuchinja kunokosha kungave kuri patiri munguva pfupi iri kuuya, uye ruzhinji rwevanhu hapana chavanoziva.

Iwo Divine Masuo

Kunzwisisa mukova weTsitsi uye Suo reKutonga panguva yeZiso reDutu ...

Zuva raIshe

Zuva raIshe harisi zuva remaawa makumi maviri nemana, asi zvinoenderana naBaba veChechi,
nguva yenguva apo nyika ichacheneswa uye nevatsvene vachatonga pamwe naKristu.

Nguva yeZororo

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve ...

Kuranga kwaMwari

Ne Yambiro uye Chishamiso zvino kumashure kwevanhu, avo vakaramba kupfuura ne "gonhi reTsitsi" rinofanira kupfuura nepasuo re "kururamisira."

Kutonga kwaantikristu

Tsika Tsvene inotsigira kuti, pakupera kwenguva, mumwe murume anonzi St. Paul akashevedza "asingamiri mutemo" anotarisirwa kusimuka saKristu wenhema munyika, achizvimisikidza sechinhu chokunamatira ...

Mazuva matatu erima

Tinofanira kutaura takasununguka: pamweya uye mutsika kutaura, nyika iri mune yakashata zvakanyanya kupfuura zvayakamboona kare munhoroondo.

Zuva reRunyararo

Nyika ino munguva pfupi inotevera ichava nenguva yakajeka kwazvo yendarama yaakamboona kubvira Paradhiso pachayo. Iko Kuuya kweHumambo hwaMwari, mairi kuda kwake kuitwe pasi pano pasi sokudenga.

Kudzoka kweSatani Simba

Chechi inodzidzisa kuti Jesu, chaizvo, achadzoka mukubwinya uye kuti nyika ino, sekuziva kwedu, ichauya yakamira. Asi izvi hazvizoitika pamberi pehondo inotyisa, yehondo, umo muvengi achaita yekupedzisira yekutonga nyika ...

Kuuya Kwechipiri

Dzimwe nguva 'Kuuya kwechipiri' kunoreva nezvezviitiko zvinosvikira zvakasarudzika kubva kuna Kristu panyama, kuoneka, uye nekuuya chaiko munyama pakupera kwenguva-Yambiro, kutanga kweEra, nezvimwewo. Kuuya 'inoreva kutongwa kwekupedzisira uye kumuka kwekusingaperi kwakatangira pakuuya kwake panyama pakupera kweNguva.

Vabatsiri vedu

Christine Watkins

MTS, LCSW, mutauri weKaturike, munyori anotengesa zvakanyanya, CEO uye muvambi weQueen of Peace Media.

Daniel O'Connor

MTh, mumiriri wePhD, mutauri weKatorike, munyori, purofesa, uye wezvechitendero.

Maka Mallett

Munyori weKatorike, blogger, mutauri, uye muimbi / munyori wenziyo.

Peter Bannister

MTh, MPhil, muimbi, wezvechitendero, uye munyori.