Mharidzo dzekudenga yenguva dzino

Usazvidza mazwi evaporofita,
asi edza zvinhu zvese;
batisisai kune izvo zvakanaka ..

(1 VATESARONIKA 5: 20-21)

Nei iyi webhusaiti?

Nerufu rweMupostori wekupedzisira, Ruzhinji Ruzivo rwakapera. Zvese izvo zvinodiwa kuti munhu aponeswe zvakaratidzwa. Nekudaro, Mwari haana kumira kutaura kune zvakasikwa zvake! The Catechism yeChechi yeKaturike inotaura kuti, “kunyangwe dai Zvakazarurwa zvakatozadziswa, hazvisati zvanyatsojekeswa; zvinosara pakutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti vazive kukosha kwazvo mukati memazana emakore ”(n. 66). Chiporofita izwi risingaperi raMwari, achienderera mberi nekutaura kuburikidza nevatumwa vake, avo Testamende Itsva yavanodaidza kuti “maporofita” (1 Cor 12:28). Pane chero chinhu chinotaurwa naMwari chisina kukosha? Isu hatifunge kudaro, ndosaka takagadzira iyi webhusaiti: inzvimbo yeMuviri waKirisito yekuona mazwi ehuporofita anoshamisa. Isu tinotenda kuti Chechi inoda ichi Chipo choMweya Mutsvene zvakanyanya kupfuura nakare-mwenje murima-apo paticha tarisa kusvika kwekuuya kweHumambo hwaKristu.

Disclaimer | Ruzhinji pamwe neIvo zvakazarurwa | Dudziro Dudziro

Nei muoni iyeye?

Recent Posts

Mimwe mhinduro ...

Generic selectors
Mamiriro akasiyana chete chete
Tsvaga mubhuku
Tsvaga muhutano
Post Type Selectors
Tsvaga muzvinyorwa
Ruzi – Mudiwa Wangu, Hausi Woga; Usatya…

Ruzi – Mudiwa Wangu, Hausi Woga; Usatya…

...asi utye kuita zvakaipa.
Read More
Pedro – Nzira Yokuenda Kudenga

Pedro – Nzira Yokuenda Kudenga

...kuburikidza neMuchinjikwa.
Read More
Chiremerera… Mumaoko aBaba

Chiremerera… Mumaoko aBaba

Chii chinoitika kupfungwa dzevanhu vari mu“tsika yorufu”?
Read More
Medjugorje - Iwo Muchetura Masora Anoteedzera Gorosi…

Medjugorje - Iwo Muchetura Masora Anoteedzera Gorosi…

"Darnel akabata mwoyo yakawanda."
Read More
Gisella - Satani Ari Kuburitsa Mweya Wake Wakaipa

Gisella - Satani Ari Kuburitsa Mweya Wake Wakaipa

... kuunza ruvengo neruvengo.
Read More
Pedro – Mbeu Yakakushwa Kare Ichaunza Mufaro

Pedro – Mbeu Yakakushwa Kare Ichaunza Mufaro

Mwari achaita.
Read More

Nemakore

Kurwadziwa Kwevashandi
Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso
Iwo Divine Masuo
Zuva raIshe
Nguva yeZororo
Kuranga kwaMwari
Kutonga kwaantikristu
Mazuva matatu erima
Zuva reRunyararo
Kudzoka Kwesimba raSatani
Kuuya Kwechipiri

Kurwadziwa Kwevashandi

Vashoma vakati wandei vakataura nezvenguva yeKutambudzika kukuru kuri kuuya pamusoro papasi. Vazhinji vakaufananidza nedutu sedutu. 

Yambiro, Kudzokorora, uye Chishamiso

Pakave nezvakakura zviitiko "zvisati zvaitika" uye "mumashure" munhoroondo yemubhaibheri izvo zvakachinja mararamiro ehupenyu hwePanyika. Nhasi, kumwe kuchinja kukuru kunogona kuva pamusoro pedu munguva pfupi iri kutevera, uye ruzhinji rwevanhu haruzive nezvazvo.

Iwo Divine Masuo

Kunzwisisa mukova weTsitsi uye Suo reKutonga panguva yeZiso reDutu ...

Zuva raIshe

Zuva raIshe harisi zuva remaawa makumi maviri nemana, asi zvinoenderana naBaba veChechi,
nguva yenguva apo nyika ichacheneswa uye nevatsvene vachatonga pamwe naKristu.

Nguva yeZororo

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve ...

Kuranga kwaMwari

Ne Yambiro uye Chishamiso zvino kumashure kwevanhu, avo vakaramba kupfuura ne "gonhi reTsitsi" rinofanira kupfuura nepasuo re "kururamisira."

Kutonga kwaantikristu

Tsika Tsvene inotsigira kuti, pakupera kwenguva, mumwe murume anonzi St. Paul akashevedza "asingamiri mutemo" anotarisirwa kusimuka saKristu wenhema munyika, achizvimisikidza sechinhu chokunamatira ...

Mazuva matatu erima

Tinofanira kutaura takasununguka: pamweya uye mutsika kutaura, nyika iri mune yakashata zvakanyanya kupfuura zvayakamboona kare munhoroondo.

Zuva reRunyararo

Nyika ino munguva pfupi inotevera ichava nenguva yakajeka kwazvo yendarama yaakamboona kubvira Paradhiso pachayo. Iko Kuuya kweHumambo hwaMwari, mairi kuda kwake kuitwe pasi pano pasi sokudenga.

Kudzoka Kwesimba raSatani

Chechi inodzidzisa kuti Jesu, zvirokwazvo, achadzoka mukubwinya uye kuti nyika ino, sekuiziva kwedu, ichauya ichimira. Asi izvi hazvizoitika pamberi pehondo inotyisa, yepasi rose umo muvengi achaita kuda kwake kwekupedzisira kutonga pasi rose ...

Kuuya Kwechipiri

Dzimwe nguva 'Kuuya kwechipiri' kunoreva nezvezviitiko zvinosvikira zvakasarudzika kubva kuna Kristu panyama, kuoneka, uye nekuuya chaiko munyama pakupera kwenguva-Yambiro, kutanga kweEra, nezvimwewo. Kuuya 'inoreva kutongwa kwekupedzisira uye kumuka kwekusingaperi kwakatangira pakuuya kwake panyama pakupera kweNguva.

Dziviriro Yemweya

Maitiro emweya uye chengetedza iwe pamwe nevadiwa vako.

Newsletter Signup

Muchiitiko chekuti Big Tech ikativhara, uye iwe uchida kugara wakabatana, ndokumbirawo uwedzere kero yako, iyo isingazombogoveranwa.

Vabatsiri vedu

Christine Watkins

MTS, LCSW, mutauri weKaturike, munyori anotengesa zvakanyanya, CEO uye muvambi weQueen of Peace Media.

Maka Mallett

Munyori weKatorike, blogger, mutauri, uye muimbi / munyori wenziyo.

Daniel O'Connor

Daniel O'Connor purofesa wehuzivi uye chinamato kuState University yeNew York (SUNY) Community College.