Angela – Good Will Triumph

Mukadzi wedu weZaro kuti Angela musi waZvita 8th, 2021:

Ndakaona chiedza chikuru, ndakabva ndanzwa mabhero achirira mukupembera. Amai vakasvika muchiedza ichi, vakakomberedzwa nengirozi duku nehombe dzichiimba rwiyo runotapira. Amai vakanga vakapfeka zvichena; akanga akaputirwa nejira guru reblue. Mumusoro make aive nejira rakapfava (sokunge rakajeka), raidzika kusvika pamafudzi ake. Mumusoro make makange mune korona yenyeredzi gumi nembiri. Muchiuno make maive nebhandi reblue. Tsoka dzake dzakanga dzakashama uye dzakagadzikwa pamusoro pevhu. Paglobe paive nenyoka yaaive akabata negumbo rerudyi. Amai vakatambanudza maoko avo vachigamuchira. Muruoko rwake rworudyi makanga mune rozari tsvene refu chena, sokunge kuti yakagadzirwa nechiedza. Jesu Kristu ngaarumbidzwe 
 
Vana vanodikanwa, ini ndiri Immaculate Conception: Ndini amai venyu uye ndinouya kwamuri kuti ndikuratidzei nzira yekutevera. Musatya kuva zvapupu zvechokwadi. Ndinoziva zvizere kuti uri kusangana nenguva dzakaoma, asi usatya: hausi wega. Vana vangu, manheru ano ndinokukokai kuti musimudze meso enyu kwandiri; Ndini mai vako — ndipe maoko ako, ndiri pano pakati pako. Vana vangu ndauya kuzokuteererai, ndakakutarisai nehunyoro uye ndinokukokai mose kuti muzvitsaurire kuMoyo wangu Wakachena.
 
Vana, zvigadzirirei imi pachenyu zvakanaka nokuda kweKisimusi Tsvene; vhurai mikova yemoyo yenyu uye murege Jesu apinde. Mwanakomana wangu mupenyu uye wechokwadi muSakaramende Rakakomborerwa reAtari. Vana vangu, nguva yose yamunozvifudza neMuviri waJesu, itai saizvozvo nenzira yakakodzera; swedera kuYukaristiya inoera muchimiro chenyasha, reurura nguva zhinji.
 
Vana vanodikanwa, manheru ano uye pazuva ranhasi vanodikanwa kwandiri, ndinokumbira zvakare kuti munamatire Chechi yangu yandinoda. Chechi ichafanira kutsungirira maawa ekurwadziwa uye shungu, nguva dzekuodzwa mwoyo uye kuvhiringidzika. Ipapo kuchauya kucheneswa kukuru, nemiedzo mizhinji… asi mushure, zvese zvinozopenya kupenya kupfuura kare. Usatya: rima harizokunda, zvakanaka zvichakunda, Mwoyo wangu Wakachena uchakunda.
 
Vana vangu, teererai, mutungamirirwe neni; nyengeterera zvikuru kutendeuka kwavatadzi, nyengeterera kuti vose, kunyange vari kure zvikuru, vadzoke kuna Mwari. Mwari vakakumirirai sababa vanomirira mwana akarasika, nemaoko akasununguka;* usanonoke, ndinokumbira kuti utendeuke!
 
Ndakabva ndanamata pamwe chete naAmai. Akatambanudza maoko ake uye maranzi echiedza akabuda mumaoko ake. Amai pavakanga vakatambanudza maoko avo, ndakanzwazve kurira kwebhero mukupemberera, uye nokunyemwerera kwakanaka, vakavapa chikomborero.
 
Muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Ameni.
 
 

 

*Kuverenga kwakabatana

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, Simona naAngela.