Martin – Nyengetera Vafundisi

Mukadzi Wedu kuenda Martin Gavenda muDechtice, Slovakia, Kurume 15, 2022:

Vana vangu vandinoda! Ona kuti Mwoyo Unoyera weMwanakomana wangu neMwoyo waAmai wangu wakaputirwa sei muminzwa yezvivi zvenyika yose. Iva netsitsi pavari [Moyo yaJesu naMaria] uye utendeuke. Nyeverera navo, kunyanya maronda akaitwa nevafudzi vakatengesa Moyo yedu Inoera, uye namatira vaprista vakatendeka kuKutenda kwechokwadi vanonyadziswa, vakadzvinyirirwa uye vanotambudzwa. Ndinokunyudza murudo rweMwoyo waJesu nerweMwoyo wangu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Martin Gavenda, Messages.