Batisisa Kwechinguva

Sezvo kunyomba kuri kubuda muChechi uye miyedzo ichiwanda munyika, kudanwa kwaJesu kune Vakatendeka nhasi kwakafanana kwaakapa muBhuku raZvakazarurwa: kudana kune vakatendeka. kutsungirira uye kuvimba kutsungirira.

verenga Batisisa Kwechinguva, naDaniel O'Connor mubhuku rake Blog.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Kubva Kune Vatinopa, Messages.