Eduardo – Namatira Vafundisi

Mukadzi wedu, Mystical Rose, Mambokadzi weRunyararo, ku Eduardo Ferreira musi waApril 12, 2024:

Rugare. Vana vangu ndinokukokai kuti mushingirire muminamato yenyu. Namata. Namata. Nhasi ndinokumbira kuti munamatire vanakomana vangu vaprista. Usarega kuvanamatira. Mazuva akaoma ari kuuya. Namatai vana vangu. Rwa nokunyengetera mazuva ose. Vana vaduku, imi vasanangurwa vangu; sevarwi vangu vaduku, musaore mwoyo mukati mehondo. Namata. Pano ndinokukokai kuti munamatire vanakomana vangu vandinoda [vaprista]. Ini ndiri Mystical Rose, Mambokadzi weRunyararo, Amai veChechi.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Eduardo Ferreira, Messages.