Eduardo - Rudo rwangu rwakakura

Jesu kuna Eduardo Ferreira musi wa29 Gumiguru 2023:

Beloved [rimwechete], panguva ino ndinotarisa vana Vangu vasingandidi, vasingadi kuva neni, vasinganzwi inzwi Rangu. Huwandu hwevana huri kukura vanoshungurudza Mwoyo Wangu zvakanyanya. Vangani vanotanga kufamba munzira yangu, asi vozotsauka uye vasingachandidi.
 
Beloved [muuzhinji]Haiwa Jehovha, ndinokuyambirai: Rudo rwangu rukuru, tsitsi dzangu hadziperi, asi ndakarurama uye ndakatendeka uye handisi bofu. Ndinoona zvese. Iva akatendeka uye akarurama kumunhu wose. Inzwai inzwi rangu, muteererei; Usadzima nzeve. Mucharegererwa kana mukatsvaga kuzvininipisa uye nekuzvininipisa pamberi peMuponesi wenyu. Ndichakuregererai kuburikidza nekukodzera kwemaronda Angu anorwadza uye netsitsi Dzangu. Ndini Jesu weNazareta.
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Eduardo Ferreira, Messages.