Gisella - Tevedza Dzidziso Yechokwadi

Mukadzi Wedu kuenda Gisella Cardia musi waZvita 3, 2023:

Vana vanodikanwa, ndinokutendai nekupindura kudana kwangu mumoyo yenyu. Vana, ndinokukumbirai, tendeukai: hamusisina nguva. Funga nezvehupenyu husingaperi muparadhiso umo Baba vakakumirira. Vana vanodikanwa, namatirai Chechi yangu inodikanwa; chenjerai mapere akapfeka matehwe emakwai, anotsausa boka rangu, achivatungamirira munyonganyonga. Vana vangu vandinoda (vaprista), munofanira kunzwisisa kuti nzira yamakatora ndiyo nzira inoenda kugomba. Ndinokumbira vafudzi vangu kuti vave vatsvene, vakarurama uye vakarurama: tevera dzidziso yechokwadi yekutenda kusati kwaziviswa kutsauka. Zvino ndinokuropafadzai muzita reUtatu Hutsvene Hutsvene. Ameni.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Gisella Cardia, Messages.