Gisella - Usarambe Mufaro Uyu

Mwari Baba ku Gisella Cardia on June 28, 2022:

Vana vanodikanwa, ndinoda kuti mumwe nomumwe wenyu arangarire kuti ndiri pamuri. Ndinoziva zvose zvaunoda uye zvose zvaunoda; ndinoda sei kukuona uchiuya kwaNdiri neruvimbo nerudo! Usanyengerwa nehuipi hunoendesa kukuparadzwa zvachose. Vana, rudo rwangu kwamuri rwakakura zvekuti handinzwe mufaro wakaenzana nekuva pakati pevarume. Tarirai, ndinoti kune avo vari muchimiro chezvivi: musafuratira kudana uku kwerudo, zvimwe handizokwanisi kupinda mamuri; Ndinoda kuti muzvichengete kubva kuchivi. Ndinokutarira, asi unoshaya hanya kuti Ndiri pano uye ndinokudana nemufaro Wangu mukuru. Ndinogara ndichida kuva padivi pako ndiine tariro yekuti rimwe zuva uchadzoka kuna Baba vako - chingave chiito chakanakisa cherudo. Ndini tsime mhenyu; Ndinoda kuva mufaro usingaperi kwamuri. Mwanakomana wangu Jesu ari mandiri, uye ini ndiri maari, uye rudo Rwedu, Mweya Mutsvene, unotibata pamwe chete. Uyai munwe kubva muchirimo ichi, uye mufaro wenyu uchava mukuru kusvikira rinhi narinhi. Musava vasina hanya nerudo urwu; saizvozvo chete ucharopafadzwa - tenda chokwadi ichi.

Profita kubva munguva dzakaoma idzi. Tevedzera Magwaro uye kunyanya Mitemo ineGumi. Vana, ndishevedzeiwo nezita rokuti “Baba” kunyange kamwe chete, uye muchava nokuziva kwoupenyu husingaperi. Ndinoti kwamuri, vana vangu vanoshandira Kubwinya Kwangu uye vanoedza kundiita kuti ndizivikanwe uye ndidiwe, kuti mubairo wenyu uchava mukuru, uye muchava nezvakawanda kwazvo nekusingaperi. Ndinokukurudzirai, vanakomana vangu vaprista, kuti muzivise rudo rwaBaba rwandinarwo kwamuri imi mose. Unofanira kushanda kuti kuda kwangu kuitwe; regai kutambisa nguva yenyu nezvinhu zvenyika, uye musava vasingaiti basa, asi itai kuti simba Rangu rizivikanwe. Ini ndinoshuvira kudiwa chete, uye kune imi musiri kuita Kuda kwangu panguva ino, ndinoti, Nhamo! Ndinoti kuvana vangu: Taurai pamusoro pangu, musandiramba. Ini handidi zvibayiro, ndinoda rudo nekuremekedzwa. Tarisai pamuchinjikwa, Sakaramende Yakaropafadzwa, Magwaro Matsvene, kuti munzwisise kuti ndakakudai sei; uye kana mhuri dzikandida zvakanyanya, kundiziva zvakanyanya, kundidaidza zvakanyanya, Ndichavapa rugare Rwangu, Tsitsi Dzangu, uye ndichave wako zvese zvinokwana pane zvese. Usaramba mufaro uyu; Ndinoda kuti unakirwe nechiedza ichi chinozovhenekera hupenyu hwako. Zvino ndinokuropafadzai, vana, muzita reUtatu Hutsvene Hutsvene.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Gisella Cardia, Messages.