Luz - Hunhu Hunoramba Kufona Kwangu Kugadzirira

Ishe wedu Jesu Kristu ku Luz of Maria of Bonilla musi waSeptember 18, 2023:

Vana vangu vandinoda, gamuchirai Rudo Rwangu. Imi muri vana vangu, uye ndinokuchengetedzai kuti murege kupinda muuranda hwechakaipa. Unoenderera mberi munzira yekuraswa nekubatanidza chitadzo chese muhupenyu hwako hwemazuva ese. Ndaimbobatwa neruremekedzo uye kutya kutsvene, asi nhasi ndiri chinhu chinosekwa, uye vanhu vanogara vachizvibvisa paMutemo Wangu, vachidana izvo zvakaipa, zvakanaka, uye vachinakidzwa nezvivi. Wakadarika murayiro wangu; mauya kuzonamata vamwari vechihedheni (1)

Ichi chizvarwa chinotarisana neni pasina kurangarira kuti “Ndini Mwari wavo” (2). Unondigumbura, usingafungi kuti uri kudzokera kumashure pamweya, uchinakirwa nekukambaira pasi senyoka. Vane nhamo vatongi vanopa nyika yavo mumaoko aWakaipa! Vane nhamo vatongi vakadai!

Muchanzwa nezvehondo musingazive chikonzero. Uchaona marudzi achirwa nemarudzi, uye vane simba, vane nyota yehondo, vachavatungamirira vakananga kuHondo Yenyika Yetatu.(3). Vana vangu vachanzwa nzara, mvura icharamba ichifashukira nyika uye inovatora vakashamisika. Nyika ichavhurika panzvimbo imwe nenzvimbo; nyika ichazununguka nokuda kwokudengenyeka kukuru.

Vana vanodikanwa, vanokusekai imi munotenda uye nekuchengetedza kutenda kwenyu muShoko Rangu, asi musatye, musatambure nazvo. Ndipei marwadzo enyu nokusuwa kwenyu. Muhuremu hweMuchinjikwa Wangu, ndakakuberekera zvauri kutambura nhasi. Vana vanodikanwa, zuva richakutungamirirai murima.(4) Zuva harina kurongeka [kureva kuti “kurwara”, enfermo. Noti yeMushanduri.] uye ichanangisa mazhenje egeomagnetic akasimba kuNyika; muzvigadzirire izvo zvakafanira kuti murarame.

Vanhu vanoramba kufona Kwangu kugadzirira. Ndinonzwira tsitsi vanhu vakadai. Murima, havazozivi kushanda nekuita, vachirarama netsitsi dzeavo vakatenda uye vakagadzirira.

Namata, vana Vangu, namata: nyika icharamba ichizununguka zvakanyanya.

Namata, vana Vangu, namatira France nemutungamiri wayo: kudenha kwehuipi kuchaenderera.

Namata, vana Vangu, namatira Mexico: ichatambura nekuda kwekudengenyeka kwenyika.

Ramba uri mumunyengetero nomukuita, zvikurukuru nokuva norudo. Imi muri vana vetsitsi dzangu asi munozvidza: rudzi rwevanhu runoda kuzviriritira, pasina Ini.

Vana Vanodikanwa veMwoyo Wangu: Ndinokudai nemoyo wose, uye ndinokudzivirirai nguva dzose, kana mukandibvumira kuita saizvozvo. Mhepo ichavhuvhuta nesimba uye ichaunza kutambura kune dzimwe nyika, ichikonzera kuparadza kukuru. Vamwe vevana Vangu vane mwoyo wedombo; mwoyo yakadaro ichabatwa zvakasimba kusvikira yapfava. Vana vangu vanozivikanwa nerudo rwavo mumufananidzo wangu, uye kuti vauye kwaNdiri, vanofanira kuda nechiyero chimwe chete chandinovada nacho. (5).

Ndinokudana kuti ubatisise kutenda kwako kumusoro. Zviitiko panyika zvichaitika chimwe pashure pechimwe pasina kuti imi munokwanisa kubatsirana pakati penyika. Yambiro (6) ari kusvika, asi vana vangu vari kure neni. Pinda zvino muimba yako yemukati uye uzvione sezvauri - usina masks, muchiedza chechokwadi, kuti ugadzirise uye utendeuke.

Ndinokudai, vana Vangu, ndinokuropafadzai mose.

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi
Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi
Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Mhinduro yeLuz de Maria

Hama dzangu, Ishe wedu Jesu Kristu anodikamwa akataura izvi kwandiri:

“Mukunda anodikanwa, avo vanopindura kwaNdiri nekukurumidza uye vachiedza kuve vakasiyana nekutsvaga kubatana, kunzwisisa, uye rudo rwehama, vachave neiyo bheji risingadzimiki rerudo Rwangu iro rinozivikanwa nemauto angu engirozi kuti vauye kuzovabatsira, kunyanya. munguva dzenjodzi huru. Mwanasikana, udza vakoma vako nehanzvadzi kuti vakurumidze kufamba munzira yekutendeuka: zviri zvekukurumidzira.

Nekutenda tinovimba, uye nechivimbo chikuru tichabudirira mukuva vana vaMwari vari nani.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mashoko Omuzasi

  1. cf. Hosea 6:7; II Madzimambo. 17:15-17[.]
  2. cf. Joh. 8:58[.]
  3. Nezve Hondo:[.]
  4. Kunyanya kushanda kwezuva:[.]
  5. cf. Joh. 13:34-35[.]
  6. Kabhuku kekudhaunirodha nezveYambiro:[.]
Posted in Luz of Maria of Bonilla, Messages.