Luz - Inzwa Shoko raMwari!

Mhandara Tsvenetsvene Maria ku Luz of Maria of Bonilla musi waAugust 28:

Vadikani vana veMwoyo wangu Wakachena, saMambokadzi naAmai veNguva Dzokupedzisira, ndinopa kwamuri chikomborero changu. (1), izvo amai vanopa kuvana vavo kuitira kuti vatore matanho akachengeteka, vachivaisa kuKuda kwaMwari. 

Vana munodiwa, munodiwa zvikuru naMai ava. Ndiri kukuona nguva yega yega, ndinofungidzira mabasa ako nezviito kuti ndikukoke kuti urarame nemazvo, ipapo munhu wese anoita sarudzo yake.

Vadikani veMwanakomana wangu wamwari, nguva iri kupfuura iwe usingazvione. Zvose zviri kuitika mukubwaira kweziso, kunyange zvazvo vana vangu vakanyura muzvinhu zvokunyama uye avo venyika kuti vaone kuti zvinhu zvose zvachinjwa: tarisa mamiriro okunze, zuva, zvisikwa, chisimba... 

Zvirwere zvinokonzerwa nemadutu ezuva (2) zvinokukanganisa iwe kudzamara wasangana nechave chiri geomagnetic dutu zvichitevera coronal mass ejection izvo zvinozotungamira mukukundikana kweakawanda zvigadzirwa zvemagetsi. Izvi zvinokonzeresa moto wakakomba, saka unofanirwa kuve wakagadzirira kuve usina simba remagetsi.

Fungai, inzwai shoko raMwari! Fungai, vana, kuti kudanwa kwese ndi“hongu” kuupenyu… Shanduko dziri kuuya muChechi (3) yeMwanakomana wangu, iyo ichavhundutsa nyika. Vazhinji vevana vangu vachavhiringika neizvi. Uri kurarama munguva dzemhirizhonga… Naizvozvo, usafuratira Mwanakomana wangu. Shingirira, ramba, iva nesimba uye vimba nedziviriro yehumwari.

Vana vanodiwa, pasina kukanganwa masaisai ehurwere (4) zvawakararama nazvo, ndinofanira kukuudza kuti uchaedzwa zvakare, kwete neKuda kwaMwari, asi nekuda kwevanhu. Ivai nezvandakukurudzirai kuti muve nezororo panguva yehurwere (5).

Vana vanodikanwa, munzvimbo dzakadzika dzepasi, sezvo mahwendefa etectonic anokweshana - mamwe akadzika kupfuura ayo aunoziva - achaita ruzha rukuru uye anoita kuti mhuka dzemugungwa dzibve kwadzinogara dzichitsvaga kupona.

Namata, vana vangu, namata maererano nezviri kuitika kusiri kuda kwaMwari.

Namatirai vana vangu, namatiranai.

Namata, vana vangu, namatira America: pasi richafamba.

Namata, vana vangu, namata: muColombia, Chile, Ecuador, Argentina, Peru, neBrazil, kuchava nekudengenyeka kwenyika kukuru.

Namata, vana vangu, namatira Spain, iyo icharwiswa; France ichapindirwa, Russia ichatambura, uye Ukraine ichashamisika.

Munamato unosimudzira mweya (6); munamato nemwoyo unogadzirira vanhu kunamata kusingaperi kweUtatu Hutsvene-tsvene kudenga.

Ndinokuropafadza nerudo rwangu rwese.

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Mhinduro yeLuz de Maria

Hama nehanzvadzi,

Mukutarisana nekusagadzikana kwevanhu kwakawanda, ndinokukoka kuti uzvipire kuna Mambokadzi naAmai veNguva dzekupedzisira pakupemberera kwegore rechishanu [yezita iri, rakapihwa Imprimatur naMsgr. Juan Abelardo Mata, Bhishopi weDiocese yeEsteril musi waNyamavhuvhu 3, 2018.Chinyorwa cheMushanduri.]

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mashoko Omuzasi

  1. Kabhuku kanotakurika nezve Mambokadzi naAmai veNguva dzekupedzisira:[.]
  2. Nezvekuita kwezuva:[.]
  3. Nezvezviporofita zveChechi:[.]
  4. Pamusoro pezvirwere:[.]
  5. Pamusoro pemiti yemishonga yakapihwa nedenga:[.]
  6. cf. VaR. 8:26-27[.]
Posted in Luz of Maria of Bonilla, Messages.