Luz - Rudo rwangu rusingaperi runoda avo vasina kuswedera pedyo neni ...

Mharidzo yaIshe wedu Jesu Kristu to Luz of Maria of Bonilla musi waZvita 2, 2023:

Vana vanodikanwa, rudo rwangu rusingaperi runoda avo vasina kuswedera pedyo neni kuti vadaro ikozvino. Kubva panzvimbo ino yandiri kutaura newe, ndinoparadzira rudo rwangu kuti rusvike kune avo vanonditendera kupinda mukati memoyo yavo. Ndakapa Shoko Rangu kuti mufunge kutendeuka mugoponesa mweya yenyu (cf. Johani. 8: 28). Ndinokudanai kuti mumwe nomumwe wenyu auye kwandiri; kuziva, kutendeuka uye kugutsikana kuti Ndini Zvandiri.

Kune vazhinji vanoramba vari murima nekuda kwekusaziva muvengi wemweya uye nekumutendera kuti akuite varanda vake, kuti iwe ugobatsira pakundibvisa paatari Dzangu muChechi Dzangu, pamwe naAmai Vangu. Mudiwa wangu, mazhenje ezuva (1) ichaita kukuvadza kwakakomba, kwete chete kukukurukurirana uye chiedza, asiwo kune tectonic kukanganisa, mamiriro ekunze, kuvashandura uye kukonzera matambudziko makuru evanhu. Munhu wese ane rusununguko rwokundigamuchira kana kusandigamuchira. (cf. Johani. 6:67-69) Ibasa Rangu kuti ndidzokorore kwamuri izvo zvandinotambura mukurambwa uye mukuona kuti ndinonyengerwa nevandinoda.

Vana vangu, mvura yakasvibiswa zvakanyanya ichakonzera kukuvadzwa nekuda kwekusangwarira kwemumwe nemumwe wenyu uye tsvina ine radioactive inoisa hupenyu hwevanhu panjodzi. Tarisa mudenga; zviratidzo hazvizotora nguva refu mukuuya, hwamanda dzengirozi Dzangu dzinofamba nePasi rose nekuzivisa kwekunetsana kutsva uye kwakakomba pakati penyika, yezviitiko zvakakomba zvemuchadenga izvo zvinomanikidza hama dzako nehanzvadzi kuchinja nzvimbo dzavanogara.

Namatai, vana Vangu, namatirai Argentina; nyonganyonga yava kusvika.

 Namata, vana vangu, namata; makomo anoputika (2) richatanga kushanda, richikonzera kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.

 Namatai, vana Vangu; Ndinokurumbidzai kuchengetedza vana.

 Namata vana, namatira Europe; ichatambura kusvika pakadzika nekuda kwecommunism (3); haina kunyangarika, asi kuti ichaita kuti vanhu vatambure.

Vana vadiwa, zvakaporofitwa naAmai Vangu (4) riri kuzadzikiswa, asi hamusati muri kugadzirira mumene mumudzimu. Vatarisana nenyonganyonga, rudzi rwomunhu rucharasikirwa nepfungwa yokungwarira nekudzivirira, kuita zvinhu zvisingafungidziriki uye zvisina mufungo. Ita nokungwarira; Anopesana naKristu anonyemwerera paanowana nzvimbo mumweya. Iva wechokwadi, ida muvakidzani wako uye umutsire mwoyo wako kuti mashawi (Mt.13:24-43) zvaunazvo mukati mako zvichadzingwa, uye kuti uve nemoyo munyoro. Vana vanodikanwa, muri kucheneswa uye muchauya pakuona chokwadi chekufona Kwangu. Rarama murunyararo uye netariro yekuona Kukunda kweMwoyo Wangu Wakachena Waamai. Ndinoropafadza pfungwa dzako (5) kuitira kuti vagadzirire zvizere kunditevera uye kukura pamweya, vachinzwisisa maererano neKufona Kwangu. Namata, vana, namata nemoyo wako.

Ndinokuropafadzai. Jesu wenyu.

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

 

Tsanangudzo yaLuz de María

Mabhuratha nemasisita, zvakare, Ishe wedu Jesu Kristu anotiudza: “Rudo rwangu rusingagumi runoda avo vasina kuswedera pedyo Kwangu kuti vadaro izvozvi.” Ngatirangarirei zvatakaudzwa naIshe wedu muna 2013:

ISHE WEDU JESU KRISTU

8.23.2013

“Vanhu vangu vanodiwa, sedza, shingirira, shingirira, nekuti nguva ino nderimwe remakomborero kune avo vanozoziva kuomarara kwenguva ino chaiyo. Ino zvakare inguva yemaropafadzo netsitsi kune avo vanoswedera kwaNdiri. Ndinomira pamberi pegwai rakarasika, pamberi pemwanakomana anorashika, pamberi pemushandi asvika pakupera kwemasikati. Ndauya kuzounganidza munhu wese anoda kugadzirisa hupenyu hwake. Ini ndiri rudo, ndinoda munhu wese, ndinoshuvira kununura munhu wese, asi zvinokasira kuti mugadzirire uye mupe kuda kwenyu kwemunhu, muchindigamuchira muhupenyu hwenyu. Ini ndiri rudo rusingaperi uye ndinomirira mumwe nemumwe, sekunge ndiye ega, kuti aishongedze nendarama yeOfiri.

Mabhuratha nemasisita, mwaka weAdvent yatave kuda kutanga inguva yakafanira yekuti tiende kunaShe, takaziva, takatendeuka, uye tichigutsikana kuti ndiye Muponesi wedu uye mununuri wedu. Ishe vanotikumbira kuti timugamuchire zvakasununguka uye kuti tidzorere nguva dzatakamutambudza nekuramba hama nehanzvadzi dzedu dzinoshayiwa zvikuru, uye kuti titsivire avo vanoramba Amai vake Vatsvene-tsvene. Dai kuedza kwedu kutendeutsa kuchinyatsoshanda uye ngazvitibvumire kuona Kukunda kweMwoyo Wakachena waMaria. Uyai, Ishe Jesu! Ameni.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mashoko Omuzasi

  1. Nezvekuita kwezuva:[.]
  2. Volcanic chiitiko:[.]
  3. Communism:[.]
  4. Kuzadzikiswa kwezviporofita:[.]
  5. About the senses:[.]
Posted in Luz of Maria of Bonilla, Messages.