Luz - Iwe Unogashira Yedu Dziviriro Yengirozi…

Mharidzo yaMutsvene Mikaeri Mutumwa Mukuru to Luz of Maria of Bonilla musi waJune 10, 2024:

Vana vanodikanwa vaMambo wedu naIshe Jesu Kristu, ndinouya kwamuri ndakatumwa neUtatu Hutsvene tsvene. Iwe uchagamuchira dziviriro yedu nengirozi pese paunotidaidza. Sevana vaMwari, vanhu vese vanofanirwa kutarisa kuzviratidzo nezviratidzo zvenguva ino. Panguva yeShongwe yeBhabheri (cf. Genesi. 11:1-9), rudzi rwomunhu rwakanga rwakura zvikuru mukuzvikudza kwarwo zvokuti rwakadavira kuti rwaigona kusvika kuna Mwari ndokuita kuti zviitike zvokuti Iye akavaparadzanisa, achiuya kuzotaura mitauro yakasiana.

Panguva ino, ndinoona hunhu hwakakura muhumwe hwahwo, husisade kusvika kuna Mwari asi hunoshuvira kuti dai Mwari vasipo saIye Wemasimbaose muhupenyu hwemunhu wega wega. Muchatambudzika zvikuru nokuda kwaizvozvi; kwete somuchiitiko cheShongwe yeBhabheri, asi neizvo munhu, iye amene, akazvisikira nokuda kwokurwadziwa kwake amene nokutambura. Muchagomera nokuridza mhere kuti mubatsirwe, asi kutambudzika nokuda kwezvombo zvichamukira munhu pachake. Moto uchadonha uchibva kumusoro, mwoto uchapararira munenge mupasi rose kupfurikidza nesimba renyukireya. [1]Nezvesimba renyukireya Kudada kwomunhu ndiko kunoda kuramba ari tenzi wepasi, kutonga munhu wose uye kuita kuti zvishuvo zvaro zvizadziswe pasi rose.

Iye Akarurama pakati pevakarurama [2]Kudzoka kwaKristu: achauya kuzoparadzanisa gorosi namashawi (cf. Mateu. 13:24-30), kuti aparadzanise chiedza nerima. Mutumwa weRunyararo achauya mushure mekuonekwa pachena kwaAntikristu [3] Zvakazarurwa maererano neMutumwa weRugare:; achatumirwa sechiito chikuru chetsitsi dzaMwari. Achatumwa neUtatu Hutsvene tsvene kuti acheme kuti vanhu vadzokere kuna Mwari; uye apiwa hasha dzaAntikristu, achatambudzwa, asi haangadzivisiki; achanyombwa, asi haazokundiki, nokuti kuva pamberi peMutumwa weRugare, vanhu vachanzwa kurwadziwa kana mufaro mumwoyo yavo maererano neuwandu uye kunaka kwezviito zvavo nemabasa. Iye achatyiwa nokuda kwoutsvene hwake nezvokwadi yake, izvo, kufanana nomunondo, zvichasiya avo vari kufemereka zvikuru vanoda kuita kuti Mutumbi Wakavanzika waMambo Wedu naShe Jesu Kristu ugumburwe.

Ngirozi yeRugare munhu:

Haasi Eria...

Haasi Enoki…

Haasi Johane…

Haasi mumwe kunze kwake, Mutumwa weRugare. Takabatana murudo, ndinokutetererai kuti mukumikidze iyi Chikumi 13 kuMutumwa weRugare.

Nyengetera mumweya nemuzvokwadi.

Namata, vana vaMambo wedu naIshe Jesu Kristu, namata; United States neRussia dziri pedyo zvekuti nhanho imwe isiriyo ichavhenekera moto usingadzoreki wehondo.

Namata, vana vaMambo wedu naIshe Jesu Kristu, namata; tectonic plates dziri kufamba zvine simba mukati menyika. Magnetism inoita nekukwevera mameteorites makuru asingatarisirwe akananga kuNyika.

Namatira Bolivia neCentral America.

Namatirai, vana, namatirai Jamaica; zvichatambura.

Namatai, vana vaMambo wedu naIshe Jesu Kristu, namatirai Argentina; yava kusvika pamharadzano.

Namatai, vana vaMambo wedu naIshe Jesu Kristu; namata takatarisana nehurwere huri kuuya kuvanhu vese.

Watarisana nokutsamwiswa kukuru kwemarudzi, unofanira kuita nokungwarira uye gadzirira. Ivai vaiti veKuda kwaMwari uye muite nokutenda. Haisi nguva yemibvunzo, asi yekuti munhu wega wega azvibvunze mukati: Ndakaita sei? Iva pamweya zvakanyanya mazuva ese. Mumwe nemumwe anovhura nzira yake yekuyanana neKuda kwaMwari. Ndinokudzivirira nemauto angu engirozi.

Mutsvene Mikaeri Mutumwa Mukuru

 

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

Rumbidzai Maria akachena kwazvo, akaberekwa asina zvivi

 

Tsanangudzo yaLuz de María

Hama dzangu, tiri kurarama munguva dzemarwadzo tichitarisana nerufu rwakawanda kwazvo rwakaitika uye ruchaitika nekuda kwehondo. Vakanyura muzvinofarirwa nenyika imwe neimwe, vanhu vakapofumadzwa nekupenga kwesimba. Hondo [Hondo yeNyika Yechitatu] zvisinei ichamiswa naMwari, uye tichapinda mumarwadzo emweya, ayo ari marwadzo akadzama anoenda kupakati pedu chaipo, tave tisingakendengi kudana kwoumwari. Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari ndiMwari uye kuti tiri zvisikwa zvake, uye kuti kupfuura zvose, Kuda kwoUtatu kunotonga uye kuchatonga. Ngatipfugamei mabvi edu uye tirarame nehukuru hwehumwari mukunamata. Ngatimirirei nemoyo murefu kuuya kweMutumwa weRugare.

Amen.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Luz of Maria of Bonilla.