Medjugorje - Pupurira Rudo

Mukadzi Wedu, Mambokadzi weRunyararo kuMarija, imwe yeiyo Medjugorje zvokurota musi waMay 25, 2023:

Vana vanodikanwa! Ndiri kukudaidza kuti uende muzvisikwa uye kuti unamate kuti Wokumusoro-soro ataure kumoyo wako uye kuti unzwe simba reMweya Mutsvene kuti uone rudo urwo Mwari vanarwo kuzvisikwa zvese. ndinewe uye ndinokureverera. Maita basa nekudavira call yangu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Medjugorje, Messages.