Sei Muranda waMwari Luisa Piccarreta?

Avo vasati vanzwa sumo chaiyo yezvakazarurwa pane “Chipo Chekurarama Kuda kwaMwari,” izvo Jesu akapa kuna Luisa dzimwe nguva zvinokatyamadzwa neshingairo inowanikwa nevaya vane chirevo ichi: "Nei vachinyanya kushamisika nezveshoko remukadzi akadzika uyu wekuItalia akafa makore anopfuura makumi manomwe apfuura?"

Unogona kuwana sumo yakadaro mumabhuku, Korona Ye Nhoroondo, Korona yehutsvene, Zuva reKuda Kwangu (rakaburitswa neVictoria pachayo), Chinongedzo kuBhuku reDenga (iyo inotakura isingabvumirwe), mabasa aFr. Joseph Iannuzzi, nemamwe masosi. Izvi zvinobva PaLuisa uye Zvinyorwa zvake:

Luisa akazvarwa musi waApril 23, 1865 (Svondo yakaziviswa naSt. John Paul II sezuva reMutambo weTsitsi dzaMwari Svondo, maererano nechikumbiro chaIshe muzvinyorwa zveSt. Faustina). Aive mumwe wevanasikana vashanu vaigara mutaundi diki reCorato, Italy.

Kubva pamakore ake ekutanga, Luisa akatambudzwa nadhiyabhorosi uyo akazviratidza kwaari muzviroto zvinotyisa. Nekuda kweizvozvo, akapedza maawa akawanda achinamata Rosary uye achikumbira kuchengetedzwa yevatsvene. Yakanga isiri iyo kusvikira ave “Mwanasikana waMaria” apo hope dzinotyisa dzakazoguma pazera regumi nerimwe. Mugore rakatevera, Jesu akatanga kutaura zvemukati kwaari kunyanya mushure mekugamuchira Chirairo Chitsvene. Paaive nemakore gumi nematatu, Akazviratidza kwaari muchiratidzo chaakaona kubva kubharanda remba yake. Ikoko, mumugwagwa wezasi, iye akaona boka remauto nemasoja akatakura zvombo achitungamira vasungwa vatatu; akaziva Jesu semumwe wavo. Paakasvika pasi pevharanda rake, Akasimudza musoro wake ndokudaidzira achiti: “Mweya, ndibatsire! ” Akarwadziwa kwazvo, Luisa akazvipa kubva musi iwoyo semweya werufu kuripira zvivi zvevanhu.

Pakati pezera regumi nemana, Luisa akatanga kuona zviratidzo uye kuoneka kwaJesu naMaria pamwe nekutambura kwemuviri. Pane imwe nhambo, Jesu akaisa korona yeminzwa pamusoro wake ichimuita kuti atadze kuziva uye kukwanisa kudya kwemazuva maviri kana matatu. Izvi zvakava chinhu chinoshamisa apo Luisa akatanga kugara paEucharist ari ega "chingwa chezuva nezuva." Pese paakamanikidzwa pasi pekuteerera nemureururi wake kuti adye, aisatombokwanisa kugaya chikafu, icho chakazobuda maminetsi gare gare, chisina kusimba uye chitsva, sekunge chakange chisati chambodyiwa.

Nekuda kwekunyadziswa kwake pamberi pemhuri yake, iyo yaisanzwisisa chikonzero chekutambudzika kwake, Luisa akakumbira Ishe kuti vavanze miedzo iyi kune vamwe. Jesu akabva amupa chikumbiro chake nekubvumira muviri wake kutora kusafamba, kuomarara-senge mamiriro akaonekwa senge anga afa. Paingova chete apo mupristi paakaita chiratidzo cheMuchinjikwa pamusoro pemuviri wake ndipo Luisa akawanazve hunyanzvi hwake. Aya mamiriro anoshamisa asingazivikanwe akaramba aripo kusvika parufu rwake muna 1947 - yakazoteverwa nemariro yanga isiri nyaya diki. Munguva iyoyo muhupenyu hwake, haana kana chirwere chemuviri (kudzamara abatwa nemabayo pamagumo) uye haana kuzomborwara nemubhedha, kunyangwe akavharirwa pamubhedha wake mudiki kwemakore makumi matanhatu nemana.

Seizvo zvakazarurwa zvinoshamisa pane Divine Divine akapiwa naJesu kuSt Faustina constitute Kuedza kwekupedzisira kwaMwari kuponesa (pamberi pekuuya kwake kwechipiri munyasha), zvakadarowo Zvizaruro zvake pamusoro peKuda kwaMwari zvakapihwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta constitute Kuedza kwaMwari kwekupedzisira kwekutsveneswa. Kuponeswa nekutsveneswa: izvo zviviri zvekupedzisira zvido izvo Mwari ane kuvana Vaanoda. Iyo yekutanga ndiyo nheyo yekupedzisira; nokudaro, zvakakodzera kuti zvakazaridzwa naFaustina zvive zvakatanga kuzivikanwa; asi, pakupedzisira, Mwari haadi kuti isu tigamuchire ngoni Hwake, asi kuti isu tinogashira Hupenyu Hwake sehupenyu hwedu uye nekudaro tifanane saIye - zvakanyanya sezvinobvira kune chisikwa. Kunyange zvaakazaridzwa naFaustina, ivo pachavo, vanogara vachireva nezve hutsva uhu hwekurarama muKuda kwaMwari (sezvinoita zvakazarurirwa zvimwewo zvakawanda zvakavanzika zvegumi.thzana), rakasiiwa kuLuisa kuti rive gurukota rekutanga uye "munyori" we "hutsva hutsva hutsva" uhwu (sokudanwa kwaiitwa naPapa St. John Paul II). 

Kunyange zvakazaruro zvaLuisa zvichizadzika kana chiitiko (Chechi yakaramba ichisimbisa izvi uye kunyangwe ichiitendera,) zvakadaro vanopa icho chiri, pachena, meseji inoshamisa kwazvo inogona kufungwa nemunhu. Mharidzo yavo inotemesa pfungwa zvekuti kusava nechokwadi muyedzo isingadzivisike, uye kuzvinakidza wakaramba kudaidzirwa, asi nekuda kwekuti pasina zvikonzero zvine musoro zvinosara kusava nechokwadi kwechokwadi. Uye meseji ndeiyi: mushure memazana mana emakore gadziriro mukati menyaya yekuponeswa uye zviuru zviviri zvemakore zvekuwedzera kuputika kugadzirira mukati meChechi nhoroondo, Chechi iri pakupedzisira kugamuchira korona yake; akagadzirira kugashira izvo izvo Mweya Mutsvene waanga uchimutungamidza nguva yese. Hapachina mumwe kunze kwoutsvene chaihwo hweEdheni pachako-hutsvene hwakawanikwa naMariya, nenzira yakakwana kwazvo kupfuura kunyange Adhama naEvha-uye ikozvino yave kuwanikwa yekubvunza. Utsvene uhwu hunodaidzwa kuti "Kurarama muKuda kwaMwari." Iyo inyasha dzekwekwe. Iko kuzadzikiswa kuzere kwemunamato wa "Baba Vedu" mumweya, kuti Kuda kwaMwari kuitwe mauri sekuita kunoitwa nevatsvene vari Kudenga. Hazviratidze chero zvipi zvapo zvekunamata nezviito izvo zveDenga zvanga zvichikumbira kwatiri-kugara tichiita maSakramente, tichinamata Rosary, tichitsanya, tichiverenga Rugwaro, tichizvitsaura kunaMariya, tichiita mabasa entsitsi, nezvimwewo. inodaidzira ichikurumidza uye yakakwidziridzwa, nekuti ikozvino tinogona kuita zvinhu izvi zvese nenzira yakagovaniswa zvechokwadi. 

Asi Jesu akaudzawo Luisa kuti haagutsikane nemweya mishoma pano uye nekugara hutsvene uhu. Ari kuzounza kutonga kwawo pamusoro penyika yose mune rinosvikira Runyararo Era Renyika Dzese. Izvo chete ndizvo zvichaita kuti "Baba Vedu" munyengetero uzadzikiswe zvechokwadi; uye munamato uyu, iwo munamato mukuru pane wakambonyengetera, chiporofita chechokwadi chakataurwa nemiromo yeMwanakomana waMwari. Humambo hwake huchauya. Hapana uye hapana angazvimise. Asi, kubudikidza naLuisa, Jesu ari kukumbira isu tese kuti tive ivo kuzivisa iyi Humambo; kudzidza zvakawanda nezve Kuda kwaMwari (sezvo Iye Akazivisa Zvakadzika kwazvo kuna Luisa); kurarama mukuda kwake isu pachedu uye ndokugadzirira gasi kutonga kwaro kwese; kumupa iye zvido zvedu kuti atipe ake ake. 

“Jesu, ndinovimba nemi. Kuda Kwako ngakuitwe. Ndinokupa kuda kwangu; ndokumbirawo undipe zvako. "

“Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano sezvinoitwa kudenga. ”

Aya ndiwo mazwi ayo Jesu ari kukumbira isu kuti tigare tine mupfungwa, nemoyo, nemiromo. (Ona PaLuisa uye Zvinyorwa zvake muchidimbu pfupiso pane zvakavanzika zvakajeka zvaLuisa uye mamiriro echechi anozvinyora ezvaakanyora).

Mharidzo kubva kuMubatiri waMwari Luisa Piccarreta

Ndiani Akati Kunzwisisa Kwaiva Nyore?

Ndiani Akati Kunzwisisa Kwaiva Nyore?

Chechi yakarasikirwa nekukwanisa kuona huporofita here?
Read More
Luisa Akarwisa Zvakare

Luisa Akarwisa Zvakare

Responses to latest action against Muranda waMwari
Read More
Chikonzero chaLuisa Piccarreta "Yakamiswa"?

Chikonzero chaLuisa Piccarreta "Yakamiswa"?

Mhinduro kune zvitsva zvitsva.
Read More
Mukudzivirira kwaLuisa Piccarreta

Mukudzivirira kwaLuisa Piccarreta

Mhinduro kukurwisa kutsva.
Read More
Luisa - Aneta neAgony yeMazana emakore

Luisa - Aneta neAgony yeMazana emakore

Pakurwadziwa kwaKristu sevanhu vanochengeta Kuda Kwake, kunopa hupenyu, kubva pakuita kudaro...
Read More
Luisa - MuNzira dzinoenda Kudenga kana Purigatori

Luisa - MuNzira dzinoenda Kudenga kana Purigatori

Kune uyo akagara achiita Kuda kwangu, hapana nzira dzePurigatori...
Read More
Luisa - Kudzoreredzwa kweHumambo

Luisa - Kudzoreredzwa kweHumambo

Zvisikwa zvaneta nekumirira ... kusuwa kwavo kwava pedyo nokuguma.
Read More
Luisa - Husiku hweKuda kwevanhu

Luisa - Husiku hweKuda kwevanhu

... uye nguva dzaAntikristu dzichaguma neKukunda.
Read More
Luisa - Iwo Marwadzo Evashandi muKusikwa

Luisa - Iwo Marwadzo Evashandi muKusikwa

... vakamirira kuratidzwa kwevana vaMwari.
Read More
Luisa - Zvizvarwa Hazvizopera Kusvika…

Luisa - Zvizvarwa Hazvizopera Kusvika…

...Kuda kwangu kunotonga panyika.
Read More
Luisa - Makurukota eJustice Vachave maElements

Luisa - Makurukota eJustice Vachave maElements

Chiyero cheKururamisa kwangu chakazara uye chiri kufashukira pamusoro pezvisikwa.
Read More
Luisa - PaMubatanidzwa Pakati peChechi neNyika

Luisa - PaMubatanidzwa Pakati peChechi neNyika

Kunyanya pavanofarira Chechi Yangu, ndipo panobva panyanya kupopota...
Read More
Luisa - Dova reKuda kwaMwari

Luisa - Dova reKuda kwaMwari

Wakambozvibvunza here kuti kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari” kwakanaka here?
Read More
Luisa - Pakuvhiringidza

Luisa - Pakuvhiringidza

Kuita kwakasimba kwekuda kwako kwakakwana...
Read More
Luisa - Chinangwa cheKuvhiringidzika Kwezvino

Luisa - Chinangwa cheKuvhiringidzika Kwezvino

Iri kugadzirira nzira yekuzvarwa patsva kwemunhu muKuda kwaMwari.
Read More
Luisa – Chokwadi Kupenga!

Luisa – Chokwadi Kupenga!

Mwari anouya kwatiri sokunge akafukidzwa muchinhu chimwe nechimwe chakasikwa...
Read More
Luisa – Basa raKristu risina kukwana, Chinangwa Chedu

Luisa – Basa raKristu risina kukwana, Chinangwa Chedu

Zvose zvinofanira kudzokera pakutanga.
Read More
Luisa - Dziviriro yaMwari

Luisa - Dziviriro yaMwari

Rarama muKuda Kwangu uye usatya chinhu.
Read More
Luisa – Dutu muChechi

Luisa – Dutu muChechi

Vanakomana venhema veChechi vapambi.
Read More
Luisa - Iyo Inoshungurudza Nyika yeChechi

Luisa - Iyo Inoshungurudza Nyika yeChechi

Nhengo dzine utachiona dzichacheneswa.
Read More
Luisa - Chisikwa "Ndinokuda"

Luisa - Chisikwa "Ndinokuda"

Shoko raMwari kubudikidza nekusika...
Read More
Luisa - Chii Chakanyanya Kutsamwisa Dhiyabhorosi

Luisa - Chii Chakanyanya Kutsamwisa Dhiyabhorosi

Mweya muKuda kwaMwari.
Read More
Luisa - Nguva Itsva yeRunyararo uye Chiedza

Luisa - Nguva Itsva yeRunyararo uye Chiedza

Nyika yese yakatsikitsira, yakamirira shanduko, rugare, zvinhu zvitsva.
Read More
Ko Luisa Piccarreta Haabvumirwe?

Ko Luisa Piccarreta Haabvumirwe?

Zvaanyora zvingaverengwa zvakakotsekana here?
Read More
Rugwaro - Bvunza, Tsvaka, uye Gogo

Rugwaro - Bvunza, Tsvaka, uye Gogo

Mwari vakakuchengetera Chipo chakakosha kuchizvarwa chino... kwauri.
Read More
Mwari Haasi Zvaunofunga

Mwari Haasi Zvaunofunga

Pakuita kuti Mwari vakude...
Read More
Luisa - Mheremhere Yavose

Luisa - Mheremhere Yavose

Ini ndichavandudza nyika nebakatwa, moto, uye mvura ...
Read More
PaLuisa uye Zvinyorwa zvake

PaLuisa uye Zvinyorwa zvake

Mutauri wenguva dzino.
Read More
Luisa - Mabasa eMweya Yemukati

Luisa - Mabasa eMweya Yemukati

Pasina chokwadi, mabasa edu akafa.
Read More
Luisa uye Yambiro

Luisa uye Yambiro

Varume vachazviona sevakarasika.
Read More
Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

Yambiro ichatakurawo Ropafadzo.
Read More
Luisa - Marudzi Achapenga

Luisa - Marudzi Achapenga

Vachitaura pachavo!
Read More
Luisa - Vanoteerera Hurumende, asi Kwete Ini

Luisa - Vanoteerera Hurumende, asi Kwete Ini

Vanoramba vasina hanya.
Read More
Luisa - Ndicharova Vatungamiriri

Luisa - Ndicharova Vatungamiriri

Avo vashoma vakasara vanozokwana kugadzirisa nyika. 
Read More
Luisa Piccarreta - Ngatitarisei Kupfuura

Luisa Piccarreta - Ngatitarisei Kupfuura

Kuona Humambo Hwangu hwakavakwazve, ndinobva mukusuwa kwakadzika kuenda kumufaro mukuru ...
Read More
Iyo Nguva yekudzoreredzwa kwepasirese

Iyo Nguva yekudzoreredzwa kwepasirese

Kudzivisa Kuuya kweHumambo kunoenderana newe.
Read More
Luisa Piccarreta - Iye Anorarama Muchibvumirano Changu

Luisa Piccarreta - Iye Anorarama Muchibvumirano Changu

Iwe unoda here kuziva kuti rumuko chairwo rwemweya rwunoitika riinhi?
Read More
Hutsva uye hutsvene hutsva

Hutsva uye hutsvene hutsva

Kuuya kweHumambo hwaMwari pasi pano, mukuzadzika kwemunamato waBaba Vedu pachawo, hakusi...
Read More
Luisa Piccarreta - Kukurumidzisa Kuuya kweHumambo

Luisa Piccarreta - Kukurumidzisa Kuuya kweHumambo

Jesu anotsiura Luisa nesu tese: “Naizvozvo, iwe-namata, uye kuchema kwako ngakurambe kuchiti: 'Humambo hweFiat yako...
Read More
Luisa Piccarreta - Hapana Kutya

Luisa Piccarreta - Hapana Kutya

Jesu akaratidza chiono ichi kuna Luisa maererano nekudzivirirwa kubva kuZvirango zvaiuya: “[Mukadzi wedu] akatenderera nepakati pe...
Read More
Luisa Piccarreta - Era yeRudo Rwamwari

Luisa Piccarreta - Era yeRudo Rwamwari

Nezve Era iyi ichavepo panyika yese, Jesu akazivisa Luisa: "Zvinhu zvese zvichashandurwa ... Kuda kwangu ...
Read More
Luisa Picarretta - Pachirango

Luisa Picarretta - Pachirango

Jesu anotaurira: Mwanasikana wangu, zvese zvawakaona [Kurangwa] zvichashandira kuchenesa nekugadzirira mhuri yemunhu. Izvo mhirizhonga ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.