Nei Luz de Maria de Bonilla?

Izvi zvinotevera zvinorongedzwa kubva kubhuku rinotengesa zvakanyanya, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.

Luz de María de Bonilla muKaturike asinganzwisisike, anokahadzika, mudzimai, amai, Chitatu Order Augustinian, uye muporofita anobva kuCosta Rica, parizvino achigara kuArgentina. Akakurira mumusha unonamata zvakanyanya nekuzvipira kukuru kune Eucharist, uye semwana, akawana kushanya kwekudenga kubva kumutumwa wake wekuchengetedza uye naamai Vakaropafadzwa, waaiona seshamwari dzake nevaaivimba naye. Muna 1990, akagamuchira kuporeswa kunoshamisa kubva kune chimwe chirwere, achibatana nekushanya kunobva kuna Amai Vakaropafadzwa uye nekudana neruzhinji rwekufona kugovera zviitiko zvake zvakavanzika. Nenguva isipi aizove nekufadzwa kukuru kwete chete pamberi pemhuri yake - murume wake nevana vasere, asiwo nevanhu vepedyo naye vakatanga kuungana kuti vanyengetere; ivo vakaumba chigaro chekunamatira, chinoenderana naye nanhasi.

Mushure memakore ekuzvirega kwake kune kuda kwaMwari, Luz de María akatanga kurwadziwa nemuchinjiro, waanotakura mumuviri wake pamwe nemweya. Izvi zvakatanga kuitika, akagovana, paChishanu Chakanaka: “Ishe wedu vandibvunza kana ndaida kutora chikamu munhamo dzake. Ini ndakapindura ndichivimbisa, uye mushure mezuva rekuenderera mberi kweminamato, husiku ihwohwo, Kristu akazviratidza kwandiri paMuchinjiko akagovana maronda ake. "Kwaive kurwadza kusinga tsanangurike, kunyangwe ndichiziva kuti kunyangwe hazvo kuchirwadza sei, hakusi iko kurwadziwa kwakazara uko Kristu anoramba achitambura nekuda kwevanhu."

Makanga muri munaKurume 19 wa 1992, apo Amai Vakaropafadzwa vakatanga kutaura nguva zhinji naLuz de María. Kubva ipapo, akagamuchira meseji mbiri pasvondo uye pano neapo, mumwe chete. Iwo iwo mameseji pakutanga akauya senzvimbo dzemukati, achiteverwa nezviratidzo zvaMary, akauya kuzotsanangura basa raLuz de María. "Ini ndakanga ndisati ndamboona runako rwakadai." Ruz akadaro nezvekuonekwa kwaMariya. “Chimwe chinhu chausingambofa wakambojaira. Nguva imwe neimwe yakafanana neyokutanga.

Mwedzi inoverengeka gare gare, Maria naMutumwa Michael Mutumwa mukuru vakamuunzira kunaIshe wedu muchiratidzo, uye nekufamba kwenguva, Jesu naMariya vaizotaura kwaari nezvezviitiko zvinouya, seyambiro. Iwo mameseji akaenda kubva pakuvanzika kune veruzhinji, uye nekuraira kwaMwari, anofanirwa kuvadzidzisa kupasirese.

Mazhinji emaporofita Luz de María akave akatowana akatozadziswa, kusanganisira kurwiswa kweTwin Towers muNew York, iyo yakaziviswa kwaari mazuva masere pamberi. Mune iwo mharidzo, Jesu naMariya vanoratidza kusuruvara kwavo kukuru pamusoro pekusateerera kwemunhu mutemo waMwari, izvo zvakamuita kuti abvumirane nezvakaipa uye atorere Mwari. Ivo vanonyevera nyika nematambudziko anouya: chikominisiti uye nechauya chiitiko; hondo uye kushandiswa kwezvombo zvenyukireya; kusvibiswa, nzara, nematambudziko; shanduko, kusagadzikana kwenzanga, uye hutsika hunoshatisa; kupokana muChechi; kudonha kwehupfumi hwenyika; kuoneka kwavazhinji uye kutonga kwenyika kwaantikristu; kuzadzikiswa kweYambiro, Chishamiso, uye nekurangwa; kudonha kwe asteroid, uye shanduko yenyika yepasi, pakati pemamwe meseji. Zvese izvi hazvisi zvekutyisa, asi kukurudzira munhu kuti atendeukire kuna Mwari. Haasi ese mameseji aMwari matambudziko. Kune zvakare kuzivisa kwekutangwazve kwechokwadi kutenda, kubatana kwevanhu vaMwari, iko kukunda kweIsaviro yeMoyo waMariya, uye kukunda kwekupedzisira kwaKristu, Mambo weChisiko, apo kuchange kusisina kupatsanurana, uye tichava vanhu vamwe chete pasi pemumwe Mwari.

Baba José María Fernandez Rojas vakasara padivi paLuz de María semureuriri wavo kubva pakutanga kwenzvimbo dzake nezviratidzo, uye vapristi vaviri vanoshanda naye zvachose. Iwo mameseji aanotambira anorekodwa nevanhu vaviri uye anobva anyorerwa natete. Mumwe mupristi anogadzirisa zviperengo, obva apa mumwezve maficha kuongorora kwekupedzisira asati aisa kune webhusaiti, www.munove # eria.com, kugoverwa pamwe nenyika. Iwo mameseji akaunganidzwa mubhuku rine musoro, Humambo Hwako Huye, uye munaKurume 19, 2017, Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Titular Bishop weEstelí, Nicaragua, akavapa Imprimatur yeChechi. Tsamba yake yakatanga:

Estelí, Nicaragua, Mwaka waIshe wedu, Kurume 19 wa 2017

Humwari hweMutungamiriri weKutendeka Saint Joseph

Mavhoriyamu ane "PRIVate ISUKWA" kubva kudenga, akapiwa kuna Luz de María kubva gore ra2009 kusvika panguva ino, ndakapihwa ini kuti ndiwane kutenderwa. Ini ndakaongorora pamwe nekutenda uye kufarira aya mavhoriyamu ane musoro, ZVIRI MAMBO HUYA, uye ndasvika pakufunga kuti ivo vari kudana kuvanhu kuti vadzokere kunzira inoenda kuupenyu hwusingaperi, uye kuti iwo mameseji kurudziro kubva kudenga munguva dzino. umo munhu anofanira kungwarira kuti arege kutsauka kubva kuIzwi raMwari. 

Muzvakazaruro zvoga zvoga zvakapihwa kuna Luz de María, Tenzi wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Mary vanotungamira matanho, iro basa, uye zviito zvevanhu vaMwari munguva dzino mune izvo vanhu vanofanirwa kudzokera kudzidziso dziri muMagwaro Matsvene.

Iwo mameseji ari mavhoriyamu aya kuratidzwa kwekunamata, huchenjeri hwamwari, uye hutsika kune avo vanovagamuchira nekutenda uye nekuzvininipisa, saka ini ndinovakurudzira kuti iwe uverenge, kufungisisa, uye kuita.

Ini ndinosarudzira kuti ini handina kuwana chero dzidziso yedzidziso inoedza kupokana nekutenda, hutsika uye hunhu hwakanaka, hwandino kupa izvi zvinyorwa izvi ZVINOGONESA. Pamwe chete nemakomborero angu, ndinotaura zvishuwo zvangu zvakanaka zve “Mashoko eDenga” aripano kuti aratidzike mune chimwe chisikwa chakanaka. Ini ndinokumbira Mhandara Maria, Amai va Mwari naamai Vedu, kutireverera kuitira kuti kuda kwaMwari kuitwe

". . . Panyika sezvakunoitwa kudenga (Mt, 6:10). ”

ZVIMWE

Juan Abelardo Mata Guevara, SDB

Musoro Bishop weEstelí, Nicaragua

Pazasi pane mharidzo yakapihwa naLuz de María muEsteril Cathedral muNicaragua, nesumo yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata avo vakamupa Imprimatur:


Tinya apa kuti uone vhidhiyo.

Chokwadi, chibvumirano chenyika dzese chinoita kunge chakabuda kuti iwo mharidzo dzaLuz de Maria de Bonilla dzakakodzera kufungwa nezvazvo. Pane zvikonzero zvinoverengeka zveizvi, izvo zvinogona kupfupikiswa seinotevera: 

• The Imprimatur yeChechi yeKaturike, yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata Guevara veEsteril muna 2017 kunyorwa naLuz de Maria mushure ma2009, pamwe chete nechirevo chega chega chinosimbisa kudavira kwake mukutenda kwavo kwemweya.

• Izvo zvinogara zvichikwidziridza zvebhaibheri zvemukati uye mufambiro weiyi mirayiridzo uye kuzvipira.

• Chokwadi chekuti zviitiko zvakawanda zvakafanofungidzirwa mune idzi meseji (kuputika kwemakomo munzvimbo dzakasarudzika, kurwiswa kwemagandanga mune dzimwe nzvimbo, seParis) zvakatoitika zvechokwadi.

• Kuswededzerana uye kutsanangurwa kwakabatana, pasina zano rekupaza, nem meseji kubva kune zvimwe zvakakomba izvo Luz de Maria anoita kunge anga asingazive ega (saFr. Michel Rodrigue uye vaiona muHeede, Germany panguva yeChitatu. Reich).

• Kuvapo kwenhamba inofungidzirwa yezvakaitika zvisinganzwisisike zvinofambidzana naLuz de Maria (kunyadziswa, kuroverera ropa kubuda pamberi pake, mifananidzo yechitendero ichibvisa mafuta). Dzimwe nguva izvi zviri pamberi pezvapupu izvo isu vhidhiyo chiratidzo (ona pano).

Kuti uverenge zvimwe nezve Luz de Maria de Bonilla, ona bhuku racho, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.

Mharidzo kubva kuna Luz de Maria de Bonilla

Luz - Kurwa kuri Kuwedzera Kusingagone Kumiswa.

Luz - Kurwa kuri Kuwedzera Kusingagone Kumiswa.

Kutenda kunodikanwa.
Read More
Luz - Wese Munhu Anofanirwa Kuchinja, Wese Munhu Anofanirwa Kuchinja!

Luz - Wese Munhu Anofanirwa Kuchinja, Wese Munhu Anofanirwa Kuchinja!

Namatai, vana Vangu.
Read More
Luz - Ndini Amai Vako, Uye Ndichave Newe ...

Luz - Ndini Amai Vako, Uye Ndichave Newe ...

... kusvika pakupera kwenguva.
Read More
Luz - Usadyise Dhiyabhorosi Nekusashivirira…

Luz - Usadyise Dhiyabhorosi Nekusashivirira…

...kana nokusateerera.
Read More
Luz - Uri Kugara Pakati Pekuvhiringidzika kukuru…

Luz - Uri Kugara Pakati Pekuvhiringidzika kukuru…

...Chechi yeMwanakomana wangu iri munyonganyonga.
Read More
Luz - Unofanira Kunamata, Vana Vangu, Nyengetera Avo Vari…

Luz - Unofanira Kunamata, Vana Vangu, Nyengetera Avo Vari…

... kuenda kutanga Hondo Yenyika Yetatu.
Read More
Luz - Iwe Unogashira Yedu Dziviriro Yengirozi…

Luz - Iwe Unogashira Yedu Dziviriro Yengirozi…

... pese paunotidaidza.
Read More
Luz - Usatya, Vana Vadiki ...

Luz - Usatya, Vana Vadiki ...

... Ndini Mai vako!
Read More
Luz - Ramba Uchifunga Kuti Munamato Usina Kuita…

Luz - Ramba Uchifunga Kuti Munamato Usina Kuita…

... rakafanana nemuti werose usina kunhuhwirira kukuru.
Read More
Luz - Zvinokurumidza Kuti Utendeuke ... Kubva Kumabasa NeZviito Zvinogumbura…

Luz - Zvinokurumidza Kuti Utendeuke ... Kubva Kumabasa NeZviito Zvinogumbura…

...Utatu Hutsvene tsvene.
Read More
Luz - Saka Ndakudana Kuti Uite saAmai Vangu…

Luz - Saka Ndakudana Kuti Uite saAmai Vangu…

...tsime rerudo rusingapere.
Read More
Luz - Dhiabhori Achaedza Rudzi rweMunhu zvaasati amboita…

Luz - Dhiabhori Achaedza Rudzi rweMunhu zvaasati amboita…

... kuti vatore pamwe naye mweya inodziya uye isina simba pakutenda.
Read More
Luz - SeMuchinda Wemauto eKudenga Ndinofanira Kukuudza…

Luz - SeMuchinda Wemauto eKudenga Ndinofanira Kukuudza…

...kuti uri padyo neYambiro.
Read More
Luz - Mwanakomana Wangu Wamwari Haazotenderi Nyika Kuti Iparadzwe.

Luz - Mwanakomana Wangu Wamwari Haazotenderi Nyika Kuti Iparadzwe.

Achauya nesimba rake uye achamisa kupenga kwavanhu.
Read More
Luz - Rudo rwangu haruna magumo kune avo vanoda kunwa ...

Luz - Rudo rwangu haruna magumo kune avo vanoda kunwa ...

...kubva muchirimo ichi chisingapere.
Read More
Luz - Ndauya Kuzokudana Kuti Upfidze - Ikozvino!

Luz - Ndauya Kuzokudana Kuti Upfidze - Ikozvino!

Ndauya kuzokudana kuti unamate - iko zvino!
Read More
Luz - Teerera Uye Urarame Svondo Rino Tsvene…

Luz - Teerera Uye Urarame Svondo Rino Tsvene…

...sezvo usina kumbozvirarama kare.
Read More
Luz - Ivai vana vechokwadi vekuda kwangu uye musatendera kutya kupinda mamuri ...

Luz - Ivai vana vechokwadi vekuda kwangu uye musatendera kutya kupinda mamuri ...

... nokuti ini, vana vangu, handingatongokurasiyi.
Read More
Luz - Vana Vadiki, Ndinokudaidzai Kuti Mirai Ikozvino…

Luz - Vana Vadiki, Ndinokudaidzai Kuti Mirai Ikozvino…

... uye fungisisa nezvemamiriro ako emweya!
Read More
Luz - Unofanira Kugadzirira Nekukurumidza Kuchinja…

Luz - Unofanira Kugadzirira Nekukurumidza Kuchinja…

... sezvauchazotongwa parudo.
Read More
Luz - Ndauya kuzoburitsa Chakavanzika Chekutanga Chakapihwa naMambokadzi naAmai vedu…

Luz - Ndauya kuzoburitsa Chakavanzika Chekutanga Chakapihwa naMambokadzi naAmai vedu…

...kumwanasikana wake Luz de Maria.
Read More
Ruzi – Mudiwa Wangu, Hausi Woga; Usatya…

Ruzi – Mudiwa Wangu, Hausi Woga; Usatya…

...asi utye kuita zvakaipa.
Read More
Luz - Iyi Yakukwereta Unofanira Kuve Vanhu Vakazvipira Kunamata…

Luz - Iyi Yakukwereta Unofanira Kuve Vanhu Vakazvipira Kunamata…

...nemoyo.
Read More
Luz - Ndatumwa kuzokuropafadza uye kuunza rugare kune avo vasina rugare ...

Luz - Ndatumwa kuzokuropafadza uye kuunza rugare kune avo vasina rugare ...

... kuunza rudo kune avo vanoda kuva nerudo, uye izvi ndichaita!
Read More
Ruzi – Chinyangadzo Chokuparadza Chava Pedyo

Ruzi – Chinyangadzo Chokuparadza Chava Pedyo

nguva yasvika...
Read More
Luz - Iri Gore Rakanyanya Karenda Gore Richatungamira Vamwe…

Luz - Iri Gore Rakanyanya Karenda Gore Richatungamira Vamwe…

...zvichaita kuti vamwe vanhu vamhanyire vakananga ... kwaAntikristu.
Read More
Luz - Ndiye Chikafu Chamwari - Gamuchira Mwanakomana Wangu Wehumwari Zvino ...

Luz - Ndiye Chikafu Chamwari - Gamuchira Mwanakomana Wangu Wehumwari Zvino ...

...mushure ungazotadza kumugamuchira.
Read More
Luz - Teerera kune Nhau Dzichavhundutsa Vanhu…

Luz - Teerera kune Nhau Dzichavhundutsa Vanhu…

...ndichibva kuChechi yeMwanakomana wangu Anoera.
Read More
Luz - Nzira Yekutenda Inoziva Hapana Miganho…

Luz - Nzira Yekutenda Inoziva Hapana Miganho…

... kana kutenda ikoko kuri kwechokwadi.
Read More
Luz - Iwe Uri Kuve Mushoma Murusununguko Rwako…

Luz - Iwe Uri Kuve Mushoma Murusununguko Rwako…

... kushanda uye kuita.
Read More
Luz - Chikafu cheMweya Ndiyo Ekaristi Tsvene…

Luz - Chikafu cheMweya Ndiyo Ekaristi Tsvene…

...chigamuchire uchengete rugare.
Read More
Luz - Anopesana naKristu Ari Kufamba Nedzimwe Nyika…

Luz - Anopesana naKristu Ari Kufamba Nedzimwe Nyika…

... muEurope neAmerica.
Read More
Luz - Uchachema Nekusatenda…

Luz - Uchachema Nekusatenda…

...nekuti makereke achavharwa.
Read More
Luz - Iva Nerudo Uye Zvimwe Zvichaitwa…

Luz - Iva Nerudo Uye Zvimwe Zvichaitwa…

... neImba yaBaba
Read More
Luz - Nekuda kwaMwari Ndichakuratidza…

Luz - Nekuda kwaMwari Ndichakuratidza…

...icho sainzi isati yawanikwa paAyate .
Read More
Luz - Ipa Amai Vangu Vakaropafadzwa Ruoko Rwenyu…

Luz - Ipa Amai Vangu Vakaropafadzwa Ruoko Rwenyu…

... kuti mufambe munzira yakarurama.
Read More
Luz - Rudo rwangu rusingaperi runoda avo vasina kuswedera pedyo neni ...

Luz - Rudo rwangu rusingaperi runoda avo vasina kuswedera pedyo neni ...

...kuita izvozvi.
Read More
Luz - Pakati peHondo, Anopesana naKristu Achasvika…

Luz - Pakati peHondo, Anopesana naKristu Achasvika…

... uye kupa chikafu, mushonga, zvese.
Read More
Luz - Iwe Uchaona Phenomena Pamusoro…

Luz - Iwe Uchaona Phenomena Pamusoro…

...kuti hauna kumbofunga kuti uchazviona.
Read More
Luz - Amai Vakaropafadzwa Vakaonekwa Vatema

Luz - Amai Vakaropafadzwa Vakaonekwa Vatema

ruvara rwaanoshandisa pamberi pezviitiko zvakakomba
Read More
Luz - Uri kutungamirwa seGwai kunobayiwa…

Luz - Uri kutungamirwa seGwai kunobayiwa…

...munguva ino yekurwadziwa.
Read More
Luz – Munamato Wakakosha, Unodiwa Kuti Ukunakire

Luz – Munamato Wakakosha, Unodiwa Kuti Ukunakire

Vana, nguva iri kupera.
Read More
Ruzi – Israeri Achatambura

Ruzi – Israeri Achatambura

...mukuita nekuchimbidza, zvichakweva kutambura.
Read More
Luz - Mvura Ichaonekwa Nenguva isipi Nesimba Rakawanda…

Luz - Mvura Ichaonekwa Nenguva isipi Nesimba Rakawanda…

...kukonzera kuparadzwa kwakakomba
Read More
Luz - Iyo Specter yeHondo Inomhanya neMiddle East…

Luz - Iyo Specter yeHondo Inomhanya neMiddle East…

...inovhenekera nhoroondo.
Read More
Luz - Hondo Yauya Isina Kuziviswa…

Luz - Hondo Yauya Isina Kuziviswa…

... sezvo ichauya isina kuziviswa mune mamwe matunhu.
Read More
Luz – The Great Conflict

Luz – The Great Conflict

Israeri ichatanga moto weHondo Huru. 
Read More
Luz - Anopesana naKristu achaita kupinda kwake…

Luz - Anopesana naKristu achaita kupinda kwake…

... achitungamirira marudzi kuzano rake rakaipa.
Read More
Luz - Simbisa Yako Immune System…

Luz - Simbisa Yako Immune System…

... chirwere chitsva chiri kuuya nesimba guru.
Read More
Luz - Chiitiko Chichaitika…

Luz - Chiitiko Chichaitika…

izvo zvichasiya vanhu vachishamiswa.
Read More
Luz - Hunhu Hunoramba Kufona Kwangu Kugadzirira

Luz - Hunhu Hunoramba Kufona Kwangu Kugadzirira

Ndinonzwira tsitsi vanhu vakadai.
Read More
Luz - Vanhu Vachaparadzaniswa Zvizere…

Luz - Vanhu Vachaparadzaniswa Zvizere…

... hapazovi nenzvimbo yevanodziya.
Read More
Luz – Mvura Ichapinda Mumaguta

Luz – Mvura Ichapinda Mumaguta

Zvinhu zvichasvika tisingazvifungire...
Read More
Luz - Inzwa Shoko raMwari!

Luz - Inzwa Shoko raMwari!

Zvese zviri kuitika mukubwaira kweziso...
Read More
Luz – Kutambura Kuri Kukurumidza Kuswedera

Luz – Kutambura Kuri Kukurumidza Kuswedera

Usatya: Ngirozi dzangu dzinochengetedza dziri kukudzivirira uye dzinokudzivirira.
Read More
Novena kuna Mambokadzi uye Amai veNguva dzekupedzisira

Novena kuna Mambokadzi uye Amai veNguva dzekupedzisira

naLuz de María
Read More
Luz - Kubva kuAberration kuenda kuAberration…

Luz - Kubva kuAberration kuenda kuAberration…

...unhu huri kuswedera pedyo nekusangana nekucheneswa kwahwo.
Read More
Luz - Vachaisa Chitendero Chimwechete

Luz - Vachaisa Chitendero Chimwechete

Kutambudzwa kuchauya kunyange mumhuri.
Read More
Luz - Ndinogara ndichikuropafadza ...

Luz - Ndinogara ndichikuropafadza ...

... nemiwo munofanira kuita zvimwe chetezvo: ropafadzai mumwe nomumwe.
Read More
Luz - Mashoko Angu Ari Kukurumidzira!

Luz - Mashoko Angu Ari Kukurumidzira!

Teererai, vana, teererai!
Read More
Luz – Unofanira Kuzvininipisa

Luz – Unofanira Kuzvininipisa

Vanozvininipisa vanoziva Shoko Rangu havashamiswe ne "mapere akapfeka matehwe emakwai."
Read More
Luz - Kusateerera ...

Luz - Kusateerera ...

... chave chiri chikonzero chekupokana kukuru nekuda kweshungu dzevanhu.
Read More
Luz - Rudzi rweVanhu Runotenda Zvarinoda Kunzwa…

Luz - Rudzi rweVanhu Runotenda Zvarinoda Kunzwa…

... uye iyi inzira yekupandukira Kuda kwaMwari.
Read More
Luz – Unoshaya Kutenda

Luz – Unoshaya Kutenda

Vimba neumwari, asi tanga watendeuka pamabasa ako akaipa nezviito.
Read More
Luz – Muka, Kusati Kwanyanya Kunonoka!

Luz – Muka, Kusati Kwanyanya Kunonoka!

Zvese zvakagadzirirwa neavo vanotenderedza mavhiri emunhu kuti nguva isvike.
Read More
Luz - Uri uye Uchatambudzwa Zvakaoma

Luz - Uri uye Uchatambudzwa Zvakaoma

...nevavengi veKereke.
Read More
Luz - Chii chiri Mauri?

Luz - Chii chiri Mauri?

Zvakawanda zvakadii zvinogara mauri?
Read More
Luz – Charity chombo chevana vaMwari

Luz – Charity chombo chevana vaMwari

Paunowedzera kuzvininipisa, ndipo paunowana makomborero akawanda...
Read More
Luz - Kumbira Zvipo zveMweya Wangu mukati mako ...

Luz - Kumbira Zvipo zveMweya Wangu mukati mako ...

Zvinodiwa kuti uzvitore.
Read More
Luz - Hondo iri Kufambira mberi

Luz - Hondo iri Kufambira mberi

Chengetai mvura mudzimba dzenyu . . .
Read More
Luz - Funga zvakare…

Luz - Funga zvakare…

Uye tsvaga Tsitsi dzaMwari nguva dzese.
Read More
Luz – Zvigadzirirei

Luz – Zvigadzirirei

Nyika ichazununguka nesimba . . .
Read More
Luz – The Great Kutambudzwa

Luz – The Great Kutambudzwa

Zvakasara zvegore rino rekarenda revanhu zvichange zvakaoma…
Read More
Luz - Ava Vanhu Vacharangwa Zvakaoma

Luz - Ava Vanhu Vacharangwa Zvakaoma

Musi wa13 Chivabvu, vanyengeterere Rosary Tsvene.
Read More
Luz - Zvipire Kuchinja

Luz - Zvipire Kuchinja

Hupenyu hwemweya hwevana vangu hauna chinhu…
Read More
Luz - Ini Handisi Kutaura Newe Kuguma Kwenyika…

Luz - Ini Handisi Kutaura Newe Kuguma Kwenyika…

iyo haisati yasvika.
Read More
Luz - Gadzirisa Vechidiki

Luz - Gadzirisa Vechidiki

Chizvarwa ichi chichashandurwa pamweya mushure mekuita zvikanganiso zvakakomba kwazviri.
Read More
Luz - Anopesana naKristu Chaiye achaonekwa

Luz - Anopesana naKristu Chaiye achaonekwa

Enda unogamuchira Muviri neRopa raMambo wedu.
Read More
Luz - Ndini Mutongi Akarurama

Luz - Ndini Mutongi Akarurama

Yave nguva yekuti uve pachena kuti chakanaka chiriko uye chakaipa chiriko.
Read More
Luz - Namata Mwanakomana wangu waMwari uye gadzirira Tsitsi dzaMwari.

Luz - Namata Mwanakomana wangu waMwari uye gadzirira Tsitsi dzaMwari.

Ndinokuropafadza, ndinokuda.
Read More
Luz - Mwanakomana Wangu Wamwari Akatambura zvisingatsananguriki!

Luz - Mwanakomana Wangu Wamwari Akatambura zvisingatsananguriki!

Rangarira mazwi eMwanakomana wangu weKudenga ari pamuchinjikwa.
Read More
Luz - Rudo Ndirwo Chikuru Chaizvo…

Luz - Rudo Ndirwo Chikuru Chaizvo…

...pakati pemichinjikwa.
Read More
Luz - Iwe Uchaona Mwedzi Mutsvuku

Luz - Iwe Uchaona Mwedzi Mutsvuku

Unozodzivirirwa nokutenda kusingaputsi.
Read More
Luz – “Ndakakuregererai” – Amai Maria

Luz – “Ndakakuregererai” – Amai Maria

"Tendeukai nemoyo wakasimba."
Read More
Luz - Vana vaMwari Regererai...

Luz - Vana vaMwari Regererai...

...nekuti kutenda kunovavimbisa kuti Mwari vanochengeta zvese.
Read More
Luz - Zadza Mwoyo Yako neRudo…

Luz - Zadza Mwoyo Yako neRudo…

... uye uve chiedza kuhama nehanzvadzi dzako nguva dzose.
Read More
Luz - Hondo iri kuuya

Luz - Hondo iri kuuya

Ino inguva yekugadzirira.
Read More
Luz - Bheya…Ichaburitsa Arsenal Yayo…

Luz - Bheya…Ichaburitsa Arsenal Yayo…

... uye kukonzera kushamisika.
Read More
Luz - Saamai, Handizokusiye

Luz - Saamai, Handizokusiye

Ndichakukurudzirai nekukutenderai kuti muone munhuwi wangu wekudenga.
Read More
Luz - Gadzirira Yambiro huru

Luz - Gadzirira Yambiro huru

mirai nesimba murutendo, musingazununguki.
Read More
Luz – Chemera Tsitsi

Luz – Chemera Tsitsi

. . . shanduko mumabasa nezviito zvako; ivai zvisikwa zverunako nemunamato
Read More
Luz - Mauto angu akamirira Kufona Imwe chete

Luz - Mauto angu akamirira Kufona Imwe chete

Tanga iyi Lent sekunge ndiyo yekupedzisira ...
Read More
Luz – Muchanzwikwa

Luz – Muchanzwikwa

Huya nenzira yakakosha iyi Chitatu cheMadota. 
Read More
Luz - Muedzo Unogara Pakati Pevanhu

Luz - Muedzo Unogara Pakati Pevanhu

Vana, nyengeterai: Ndiri kukudanai, kwete vamwe.
Read More
Luz - Chokwadi Chedu

Luz - Chokwadi Chedu

Kufungisisa uye Mharidzo naLuz de Maria
Read More
Luz - Ichi Chizvarwa Chinofanirwa Kuzvishandura Pachacho

Luz - Ichi Chizvarwa Chinofanirwa Kuzvishandura Pachacho

Ndekwokukurumidzira kuti rudzi rwomunhu rudzokere kuna Mambo wedu naShe Jesu Kristu.
Read More
Luz - Nguva Yasvika!

Luz - Nguva Yasvika!

... kuitira kuzadzikiswa kwezvakazarurwa naMai Wedu.
Read More
Luz - Turkey Achatambura kune Core

Luz - Turkey Achatambura kune Core

Yambiro kubva muna 2021...
Read More
Luz – Kuvhiringika Kuchatekeshera

Luz – Kuvhiringika Kuchatekeshera

...kuronga chikuva cheAntikristu.
Read More
Luz – Muri Boka Rake

Luz – Muri Boka Rake

Usatsauka kubva pamisimboti yeVhangeri.
Read More
Luz - Zvinokurumidza Kuti Ukure Mukutenda

Luz - Zvinokurumidza Kuti Ukure Mukutenda

Ziva panguva ino!
Read More
Luz – Namatira Chechi

Luz – Namatira Chechi

Apinda mukutongwa.
Read More
Luz – Ramba Pakunamata

Luz – Ramba Pakunamata

Dzivirira kutenda neruoko rwaMambokadzi wedu naAmai.
Read More
Luz - Namata Mucheche Jesu Muchidyiro

Luz - Namata Mucheche Jesu Muchidyiro

Chiratidzo chikuru chinobva kumusoro chiri kuuya.
Read More
Luz - Ndinouya Kutsvaga Nzvimbo Yekudziisa Muviri Wangu Mudiki Usina Dziviriro

Luz - Ndinouya Kutsvaga Nzvimbo Yekudziisa Muviri Wangu Mudiki Usina Dziviriro

Ndini Mambo werudo mukutsvaga moyo yenyama kuti ndivanze.
Read More
Luz - Ino ndiyo Nguva Yekutanga Yambiro

Luz - Ino ndiyo Nguva Yekutanga Yambiro

. . . kuitira kuti mutende uye mugadzirise.
Read More
Luz - Hunhu Huchapinda Munyonganyonga

Luz - Hunhu Huchapinda Munyonganyonga

Hondo ndiko kurangwa uko vanhu vanozozvipa ivo pachavo.
Read More
Luz – Ramba usingatyi

Luz – Ramba usingatyi

Ino haisiriyo nguva yehupenyu hwemweya husina moyo.
Read More
Luz - Kuparara Kunowedzera Kukura Nezuva

Luz - Kuparara Kunowedzera Kukura Nezuva

Dindingwe rasimuka uye shumba yakabatana nayo chinyararire.
Read More
Luz - Ichi Chizvarwa chiri muGuva Dambudziko

Luz - Ichi Chizvarwa chiri muGuva Dambudziko

Wakaipa aronga kuparadza mhuri.
Read More
Luz – Hondo Ichaenderera

Luz – Hondo Ichaenderera

kusagutsikana kwavanhu kuchavatungamirira pakumukira.
Read More
Luz – Chechi Yangu Ichaita Seisingandizivi

Luz – Chechi Yangu Ichaita Seisingandizivi

Munamato wevanhu vose unodiwa.
Read More
Luz - Chimwe Chiratidzo Chiri Kuonekwa pamberi pako:

Luz - Chimwe Chiratidzo Chiri Kuonekwa pamberi pako:

mwedzi wakapfeka zvitsvuku.
Read More
Luz - Zvakakosha Kuti Iwe Unoziva Testamente Yekare

Luz - Zvakakosha Kuti Iwe Unoziva Testamente Yekare

. . . kuti zvisazoshamisa kwamuri zviri kuitika panguva ino.
Read More
Luz - Pane Kushaya Kuumbwa kwechiKristu

Luz - Pane Kushaya Kuumbwa kwechiKristu

. . . kuitira kuti mugova vana vaMwari vakatendeka.
Read More
Luz - Nyevero nezveDzidziso Dzenhema

Luz - Nyevero nezveDzidziso Dzenhema

Mutemo waMwari haugoni kushandurwa.
Read More
Luz – Muvhimi Achaita. . .

Luz – Muvhimi Achaita. . .

. . . pasina kuzeza panguva yausingatarisiri.
Read More
Luz - Hunhu huri kurembera neshinda

Luz - Hunhu huri kurembera neshinda

Mabasa nezviito zvevanhu veMwanakomana wangu zvinofanira kuramba zvichirerekera kune zvakanaka.
Read More
Luz – Hunhu Huchatambura

Luz – Hunhu Huchatambura

Wakaregeredza chimiro chako chemweya
Read More
Luz – Ivai Vana Vanonamatwa. . .

Luz – Ivai Vana Vanonamatwa. . .

. . . pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa yeAtari.
Read More
Luz - Gadzirira Yambiro

Luz - Gadzirira Yambiro

Unozosangana nezviito zvako nezviito.
Read More
Luz - Hunhu huri kunanga kune kwaAntikristu

Luz - Hunhu huri kunanga kune kwaAntikristu

Ramba - hausi wega.  
Read More
Luz - Kusikwa kuri muMhirizhonga

Luz - Kusikwa kuri muMhirizhonga

Ino ndiyo nguva yokuzadzika.
Read More
Luz – Huipi Hunosvika

Luz – Huipi Hunosvika

Chiyeuchidzo cherusununguko chichawira mugungwa.
Read More
Luz – Ivai Vaiti veKuda kwaBaba

Luz – Ivai Vaiti veKuda kwaBaba

Usafuratira kutambura kwehama nehanzvadzi dzako.
Read More
Luz – Namatira America neRussia. . .

Luz – Namatira America neRussia. . .

. . . vari kuparadzira kukakavara.
Read More
Luz – Guta reMwenje Richadzimwa

Luz – Guta reMwenje Richadzimwa

Vana vangu vachachema.
Read More
Luz - Hondo iri Kuzvimiririra

Luz - Hondo iri Kuzvimiririra

Vanhu veMwanakomana wangu vanofanira kugara vachikura muhupenyu hwemweya
Read More
Luz - Hutachiona Hutsva Huchaonekwa

Luz - Hutachiona Hutsva Huchaonekwa

Musazviparadzanisa neni.
Read More
Luz - Usarasikirwa neMweya Wako

Luz - Usarasikirwa neMweya Wako

Iyo microchip mumiviri yevana vangu ndiyo chisimbiso. . .
Read More
Luz – Korona Inokunguruka

Luz – Korona Inokunguruka

Bere richamuka zvine hasha . . .
Read More
Luz – Ngirozi Yangu Yerugare Ichasvika

Luz – Ngirozi Yangu Yerugare Ichasvika

mushure mokuonekwa kwaAntikristu.
Read More
Luz - Hunhu huchatambura

Luz - Hunhu huchatambura

nyika inomiririrwa nebere ichaita zvisingatarisirwi.
Read More
Luz – Namatira Mexico

Luz – Namatira Mexico

. . . ivhu rayo richazununguka nesimba.
Read More
Luz – Batai Mumunamato. . .

Luz – Batai Mumunamato. . .

. . . kuitira kuti simba rokudengenyeka kwenyika kukuru riderere.
Read More
Luz - Unofanira kuchinja izvozvi. . .

Luz - Unofanira kuchinja izvozvi. . .

. . . uye kuda kuva zvisikwa zvitsva zvachose.
Read More
Luz - Iyi nzara inodiwa kuna Antikristu

Luz - Iyi nzara inodiwa kuna Antikristu

pakupedzisira achavatonga
Read More
Luz - Unoda Chikafu cheEucharist

Luz - Unoda Chikafu cheEucharist

Nguva ino nezviitiko zvayo zviri kukuisa pamuyedzo . . .
Read More
Luz - Yambiro iri Kusvika Nekukurumidza

Luz - Yambiro iri Kusvika Nekukurumidza

Tendeukai, munamate, ipai zvibairo nekutsanya . . .
Read More
Luz – Mwedzi Uchatsvuka

Luz – Mwedzi Uchatsvuka

Nguva dziri kukurumidza; zvakaipa hazvimirire . . .
Read More
Luz - Freemasonry Yapinda Mumba yaMwari

Luz - Freemasonry Yapinda Mumba yaMwari

Antikristu ari kufamba akasununguka Panyika . . .
Read More
Luz – Shanduko Dzatanga . . .

Luz – Shanduko Dzatanga . . .

. . . asi vashoma vanozvitaura.
Read More
Luz – Chengetedza Kuvimba Kwako

Luz – Chengetedza Kuvimba Kwako

America ichazununguswa . . .
Read More
Luz – Tendeuka uye Utsungirire muKutenda

Luz – Tendeuka uye Utsungirire muKutenda

Njodzi dzinongoitika dzoga dzichawedzera simba.
Read More
Luz - Gara Kure Kune Vanoita Mitongo Yekukurumidza

Luz - Gara Kure Kune Vanoita Mitongo Yekukurumidza

Tsanya, namata, nzwisisa!
Read More
Luz - Nguva Dzakanyanya Kunyanya Kuuya

Luz - Nguva Dzakanyanya Kunyanya Kuuya

Uipi huri kukurumidza kubata vanhu.
Read More
Luz – Kuvhiringika Kwabata

Luz – Kuvhiringika Kwabata

Pinda mukunyarara kwemukati, kure nezvinhu zvenyika...
Read More
CRITICAL WWIII ALERT: Namata Kuzvipira KweMugovera Kwekutanga uye Kukumikidzwa kwaPapa.

CRITICAL WWIII ALERT: Namata Kuzvipira KweMugovera Kwekutanga uye Kukumikidzwa kwaPapa.

Mukadzi wedu weFatima akatiudza zvinounza rugare kana hondo
Read More
Luz - Chitendero Chitsva Chinouya…

Luz - Chitendero Chitsva Chinouya…

... yakasikwa kuti Antikristu akutonge.
Read More
Luz – Vana Vane Moyo Yakaoma

Luz – Vana Vane Moyo Yakaoma

Uri kuona zvibereko zvekusateerera maererano nechikumbiro chaAmai Vangu.
Read More
Luz – Kupenga kwevarume

Luz – Kupenga kwevarume

...ichaita kuti vana vangu vakundwe neupengo hwehondo.
Read More
Luz - Yambiro pamusoro peRussia

Luz - Yambiro pamusoro peRussia

...uye kusuwa kwaJesu.
Read More
Luz – Tiri Munhamo

Luz – Tiri Munhamo

...zvezvichapararira nenyika.
Read More
Luz – Usaora moyo paNhau diki

Luz – Usaora moyo paNhau diki

Iva nekutenda kusingazununguki.
Read More
Luz - Kurumidza Kufona Kutendeuka

Luz - Kurumidza Kufona Kutendeuka

Zvidyei neMuviri neRopa reMwanakomana waMwari.
Read More
Ruzi - Wapfuura Sodhoma neGomora

Ruzi - Wapfuura Sodhoma neGomora

...chikonzero chekusawirirana kweChechi.
Read More
Ruzi - Kuchava neBhabheri

Ruzi - Kuchava neBhabheri

Kuvhiringidzika uye nyonganyonga kubva pakuramba Mwari kwevanhu.
Read More
Luz - Ino ndiyo Nguva!

Luz - Ino ndiyo Nguva!

Teerera kune zviratidzo nezviratidzo.
Read More
Luz - Runyerekupe rweHondo…

Luz - Runyerekupe rweHondo…

...zvino chirega kuva makuhwa.
Read More
Luz – Remekedzai

Luz – Remekedzai

Wava munhu ane rima pakati pavo pasina kuvimbika...
Read More
Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Luz - Communism iri Kufambira Mberi

...nekusununguka kukuru, kunopiwa nevanhu pachavo.
Read More
Ruzi - Potera muareka yoRuponeso

Ruzi - Potera muareka yoRuponeso

... vachipesana nemasimba ehupfumi akaronga kuparadzira kupererwa panyika.
Read More
Luz - Shanduko inoenderera mberi

Luz - Shanduko inoenderera mberi

Zvinobata nguva yese.
Read More
Luz – Huya Kuna Amai Ava

Luz – Huya Kuna Amai Ava

Haumiriri wega.
Read More
Luz – Zodza Mikova Yako

Luz – Zodza Mikova Yako

... uye zvipire kuKuda kwaMwari.
Read More
Luz – Nyika Ichayerera Nemukaka neuchi

Luz – Nyika Ichayerera Nemukaka neuchi

...nerudo rweVatatu.
Read More
Luz - Nguva yekuzadzikiswa kweHuporofita Hukuru

Luz - Nguva yekuzadzikiswa kweHuporofita Hukuru

Yambiro ichave chiitiko chikuru chetsitsi.
Read More
Ruzi - SeShongwe yeBhabheri

Ruzi - SeShongwe yeBhabheri

Vanhu vakavhiringika, vachiendeswa kuuranda.
Read More
Luz - Iva Kuwedzerwa kweKuda kwaMwari

Luz - Iva Kuwedzerwa kweKuda kwaMwari

Ramba uchiwedzera pakunamata.
Read More
Luz - Ndikumbirei Siku nesikati

Luz - Ndikumbirei Siku nesikati

Chechi iri kunanga mukusawirirana kuzere.
Read More
Luz - Nzara Iri Kuuya

Luz - Nzara Iri Kuuya

Ini ndinokudana kuti urambe uchinamata Holy Rosary uye Chaplet.
Read More
Luz - Dambudziko Rinouya kubva kuEgo

Luz - Dambudziko Rinouya kubva kuEgo

Iva munyoro.
Read More
Luzi - Ruoko rwaMwari Harugone Kudzora

Luzi - Ruoko rwaMwari Harugone Kudzora

... asi Achadzivirira vana Vake.
Read More
Luz - Mushini weCommunism

Luz - Mushini weCommunism

Yakasimuka kudzikisira uye kudzvinyirira vanhu.
Read More
Luz de Maria - Unofanirwa Kurwa Kuti Uchengete Kutenda

Luz de Maria - Unofanirwa Kurwa Kuti Uchengete Kutenda

Hauna chekudya here? Nzara yasvika here? Tendeukira Kugoverwa kwaMwari.
Read More
Luz - Mambokadzi wenguva yekupedzisira

Luz - Mambokadzi wenguva yekupedzisira

Mwanakomana wekuparadzwa atove kushanda.
Read More
Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Asi hausi wega.
Read More
Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Chizvarwa chako chinozadzisa kuda Kwangu.
Read More
Luz - Haufambike

Luz - Haufambike

Kutambudzwa kwatanga. . .
Read More
Luz - Ino Inokosha Nguva

Luz - Ino Inokosha Nguva

Zvinhu zvakasimuka zvakamukira munhu.
Read More
Luz - Iko Kurumidza kwehukama naJesu

Luz - Iko Kurumidza kwehukama naJesu

Nguva dzakaoma dzave pedyo kupfuura zvaunofunga.
Read More
Luz - Vechidiki Vawa

Luz - Vechidiki Vawa

Chinja pane zvaunofanira kuva.
Read More
Luz - Kubatana Kunodzora Zvakaipa

Luz - Kubatana Kunodzora Zvakaipa

Iwe unobatana, uchakunda.
Read More
Luzi - Paridza Kutenda Kwako muna Mwari

Luzi - Paridza Kutenda Kwako muna Mwari

Kunatswa kwevanhu kuri kuenderera mberi.
Read More
Luz - Unofanirwa Kuramba Uchifunga

Luz - Unofanirwa Kuramba Uchifunga

Vangani vari kukanganwa kuswedera kweYambiro ...
Read More
Luz - Senge Makwai Asina Mufudzi

Luz - Senge Makwai Asina Mufudzi

Zvakaipa zviri kuramba zvichikuvandira ...
Read More
Luz - Thermometer yeiyo Mukati Hupenyu

Luz - Thermometer yeiyo Mukati Hupenyu

Mabasa ako ega uye maitiro.
Read More
Joinha isu Chipiri, Chikumi 15! Livestream Murazvo weRudo Rosary.

Joinha isu Chipiri, Chikumi 15! Livestream Murazvo weRudo Rosary.

St. Michael ari kudaidzira Zuva renyika reKunamata
Read More
Luz - Haisi Nguva Yevaraidzo

Luz - Haisi Nguva Yevaraidzo

... asi nguva yekufungisisa.
Read More
Luz - Kwete Mugumo weNyika

Luz - Kwete Mugumo weNyika

Chizvarwa ichi chiri kunatswa.
Read More
Luz - Nguva Yekusarudza Yevanhu

Luz - Nguva Yekusarudza Yevanhu

Mwanakomana wekuparadzwa akamirira kuoneka.
Read More
Luz - Yambiro yeVaccines Makore Ago

Luz - Yambiro yeVaccines Makore Ago

Zvisimbisa pamwe nezivo!
Read More
Luz - Nhoroondo iri Kutendeuka

Luz - Nhoroondo iri Kutendeuka

Kutendeuka kunofanira kuitika izvozvi!
Read More
Luz - Chizvarwa Chekunatsa

Luz - Chizvarwa Chekunatsa

Dambudziko rako guru: hupofu hwemweya.
Read More
Luz - Zano Rekudzora Nyika

Luz - Zano Rekudzora Nyika

Nyonganiso inouya kuburikidza nekurwara kwemuviri nemweya ...
Read More
Luz - Zvakaipa zvakakukanganisa

Luz - Zvakaipa zvakakukanganisa

... kukuita kuti utye kuzivisa kuti uri Nzvimbo yaMwari!
Read More
Luz - Chaunotenda chiri kure…

Luz - Chaunotenda chiri kure…

... iri padyo kupfuura iwe zvaunofunga.
Read More
Luz - Zvitarise paChokwadi

Luz - Zvitarise paChokwadi

Pinda mukunyarara kwemukati.
Read More
Luz - Shanduko ndeyeMunhu

Luz - Shanduko ndeyeMunhu

Usave munhu anongorega.
Read More
Ruzi - Kana Chisimbiso Chechikara Chichiuya

Ruzi - Kana Chisimbiso Chechikara Chichiuya

Ndiani achavimbika kuMwanakomana wangu?
Read More
Luz de Maria - Zvakaringana Hafu Yemoyo Yekuzvipira

Luz de Maria - Zvakaringana Hafu Yemoyo Yekuzvipira

Kuchena kwemoyo kunokurumidza.
Read More
Luz de Maria - Dambudziko Idzva Richauya

Luz de Maria - Dambudziko Idzva Richauya

Kudzokera pane zvakajairwa haisi yako chaiyo.
Read More
Luz de Maria - Communism iri Kufambira Mberi

Luz de Maria - Communism iri Kufambira Mberi

Urikumhanyira kwaAntikristu.
Read More
Luz de Maria - Zuva Richachinja

Luz de Maria - Zuva Richachinja

Areka yakavakwa.
Read More
Luz de Maria - Pakugadzirisa Pfungwa

Luz de Maria - Pakugadzirisa Pfungwa

Nyowani matekinoroji anokanganisa pfungwa ...
Read More
Luz de Maria - Iwe Uri Pedyo Nezviitiko

Luz de Maria - Iwe Uri Pedyo Nezviitiko

Iyi Lent ichagara mukucheneswa.
Read More
Luz de Maria - Chechi Ichazununguswa

Luz de Maria - Chechi Ichazununguswa

Usatya, chengeta kutenda kwako.
Read More
Luz de Maria - Ndichapfupisa Nguva

Luz de Maria - Ndichapfupisa Nguva

Mazuva achamhanyira; munofanira kuzvigadzirira.
Read More
Luz de Maria - Gadzirira Dzimba Dzako

Luz de Maria - Gadzirira Dzimba Dzako

Ndini mudziviriri wemhuri.
Read More
Luz de Maria - Yakakomberedzwa neGlobal Power

Luz de Maria - Yakakomberedzwa neGlobal Power

... kugadzirira vanhu kuti vazvipire kukumbira mucherechedzo wechikara.
Read More
Luz de Maria - Kukohwa kuri Kusvika

Luz de Maria - Kukohwa kuri Kusvika

... kwete Kutongwa Kwekupedzisira kweMarudzi, asi kwechizvarwa chino.
Read More
Luz de Maria - Kubvisa nhumbu Imhosva

Luz de Maria - Kubvisa nhumbu Imhosva

Unonzwa kuzadzikiswa kwechiporofita kuri kure here?
Read More
Luz de Maria - Chengeta Marambi Ako Achipisa

Luz de Maria - Chengeta Marambi Ako Achipisa

Ndinokushevedza iwe kuti uve mumwe weVatsvene Vakasara.
Read More
Luz de Maria - Hunhu Huchatarisana Nenjodzi

Luz de Maria - Hunhu Huchatarisana Nenjodzi

Chizvarwa ichi chichava chakatarisana nemiedzo yekutenda.
Read More
Luz de Maria - Nguva dzeKushoma Inosvika

Luz de Maria - Nguva dzeKushoma Inosvika

Zvigadzirirei kudonha kwehupfumi
Read More
Luz - Dana kune Inokurumidza Shanduko

Luz - Dana kune Inokurumidza Shanduko

Zvizhinji pakudengenyeka kukuru ...
Read More
Luz de Maria - Kudengenyeka Kukuru

Luz de Maria - Kudengenyeka Kukuru

Kudengenyeka kukuru kwakaratidzwa naamai ava kuri kuuya ...
Read More
Luz de Maria - Nzizi dzekusateerera

Luz de Maria - Nzizi dzekusateerera

... vari kutungamira vanhu kwaAntikristu.
Read More
Luz - Iwo Marudzi Ari Kugadzirira Hondo Yenyika Yechitatu

Luz - Iwo Marudzi Ari Kugadzirira Hondo Yenyika Yechitatu

Ndiri pano kuzokudzivirira, asi iwe unofanira kubva pane zvakaipa.
Read More
Luz - Nzizi dzeNyonganiso

Luz - Nzizi dzeNyonganiso

Usamirire zviratidzo — zviri pakati pako.
Read More
Luz - Iyo Dense Mhute

Luz - Iyo Dense Mhute

Zvakaipa zvakapararira pamusoro pevanhu.
Read More
Luz de Maria - Ita Reparation Nhasi

Luz de Maria - Ita Reparation Nhasi

Usaramba wakangogara.
Read More
Luz de Maria - Usamirire

Luz de Maria - Usamirire

Vakasara Vangu Vatsvene vari kusarudzwa.
Read More
Luz de Maria - Ndiri Kukugadzirira

Luz de Maria - Ndiri Kukugadzirira

... kune chakamira pagedhi.
Read More
Luz de Maria - Kupepeta Gorosi

Luz de Maria - Kupepeta Gorosi

Tiri kuyedzwa.
Read More
Luz de Maria - Chiono & Kufungisisa

Luz de Maria - Chiono & Kufungisisa

Hunhu, usaomese!
Read More
Luz de Maria -Kunatswa kweHumanity kuri Kukurumidza

Luz de Maria -Kunatswa kweHumanity kuri Kukurumidza

Zvigadzirirei! Chii chichaitika chinotakura munhu kana akaramba ari muna Mwari ...
Read More
Nei Tisingakwanise Kutora "Chip."

Nei Tisingakwanise Kutora "Chip."

Luz de Maria pane microchip ...
Read More
Luz de Maria - Zvisikwa pachezvaro zviri Kutarisana neMunhu

Luz de Maria - Zvisikwa pachezvaro zviri Kutarisana neMunhu

Saka murume iyeye aidzoka kuna Mwari omuziva.
Read More
Luz de Maria - Hupenyu Huchazombofa hwakafanana Zvakare

Luz de Maria - Hupenyu Huchazombofa hwakafanana Zvakare

Usatya: Mauto ese Ekudenga akamirira
Read More
Luz de Maria - Hunhu Hunoenderera Pasina Kuziva Zviratidzo

Luz de Maria - Hunhu Hunoenderera Pasina Kuziva Zviratidzo

Rudo rweUtatu runoumba chiitiko chitsva
Read More
Luz de Maria - Iyo Nguva iri "Zvino"!

Luz de Maria - Iyo Nguva iri "Zvino"!

Gadzirira Kugwinya kukuru.
Read More
Luz de Maria - Tora Basa reChivi Chako

Luz de Maria - Tora Basa reChivi Chako

Unofanira kuzviona sezvauri.
Read More
Luz de Maria - Usatya, Kunyange Zvakaipa Zviri Kuvanda

Luz de Maria - Usatya, Kunyange Zvakaipa Zviri Kuvanda

Ini handisi kukuudza nezvekuguma kwenyika, asi kucheneswa kwechizvarwa chino.
Read More
Luz de Maria - Iva Rudo

Luz de Maria - Iva Rudo

Runonzi rudo rweMwanakomana wangu runofanirwa kucherechedzwa muvana Vangu vechokwadi.
Read More
Luz de Maria - Kufambira mberi kweCommunism

Luz de Maria - Kufambira mberi kweCommunism

Kutsvaga nyonganiso yepasi rose pasi pevhara renzara.
Read More
Luz de Maria - Dhiyabhorosi Akapinda muChechi

Luz de Maria - Dhiyabhorosi Akapinda muChechi

Iwe unozviwana iwe pachako panguva yakafanotaurwa: kuzadzikiswa kwezvakazarurwa.
Read More
Luz de Maria - Ramba uri paMweya Alert

Luz de Maria - Ramba uri paMweya Alert

Matambudziko, hosha nematenda, izvo zvisiri kungokanganisa muviri chete, asiwo mweya, hazviregi.
Read More
Luz de Maria - Uri Kurarama Mukati meCountdown

Luz de Maria - Uri Kurarama Mukati meCountdown

... kusangana kwako nezvandakafemera vanhu.
Read More
Luz de Maria - Dhiragoni Iri Kukurudzira

Luz de Maria - Dhiragoni Iri Kukurudzira

Izvo zvinodikanwa kuti Amai Vangu vazivikanwe saAmai Vemunhu, Co-redemptrix uye Mediatrix yevese grace.
Read More
Luz de Maria - Jesu Haazombokusiye

Luz de Maria - Jesu Haazombokusiye

Vanhu vake vakaita semakwai asina mufudzi.
Read More
Luz de Maria - Hutachiona Hwaingova Hutangeri

Luz de Maria - Hutachiona Hwaingova Hutangeri

Vanhu vaMwari vanozviwana vava muGetsemane.
Read More
Luz de Maria - Makwai pakati pemhumhi

Luz de Maria - Makwai pakati pemhumhi

Ishe wedu kusvika muna Chikumi 13, 2020: Vadiwa Vanhu: Endererai munzira yekushandurwa. Ramba uri mukati merudo rwangu, ...
Read More
Luz de Maria - Universe muChaos

Luz de Maria - Universe muChaos

Tsungirira, usatore mazwi eDenga zvishoma.
Read More
Luz de Maria - Miedzo Haizononoka

Luz de Maria - Miedzo Haizononoka

Ramba wakatendeka kupfuura zvese.
Read More
Luz de Maria - Mhinduro

Luz de Maria - Mhinduro

"Vatungamiriri vehutano pamusoro paMwari"?
Read More
Luz de Maria - Kupenga Kwevanhu kuri Kutarisisa

Luz de Maria - Kupenga Kwevanhu kuri Kutarisisa

Hondo iri kutungamira kuhondo yenyika.
Read More
Luz de Maria - Ziva Zviratidzo zveNguva!

Luz de Maria - Ziva Zviratidzo zveNguva!

Dzivisa iyo "wave of mazano" ...
Read More
Luz de Maria - Yambiro Inoswedera

Luz de Maria - Yambiro Inoswedera

Namata, sechiitiko cheTsitsi Dzangu chiri pedyo nevanhu ...
Read More
Mishonga Zvirimwa

Mishonga Zvirimwa

Ishe akasika mishonga kubva pasi, uye munhu anonzwisisa haazozvidzi.
Read More
Luz de Maria - Ramba Wakachengeteka Mumoyo Mangu

Luz de Maria - Ramba Wakachengeteka Mumoyo Mangu

Kugara wakachengeteka hazvireve kusunungurwa kubva kune izvo zvichauya, asi kutarisana nazvo murunyararo.
Read More
Luz de Maria - Kutonga kuburikidza nekutya

Luz de Maria - Kutonga kuburikidza nekutya

Iyo Masonic zano yakarongwa kuitira kutonga vanhu kuburikidza nekutya.
Read More
Luz de Maria - Ino ndiyo Nguva isiri Nguva

Luz de Maria - Ino ndiyo Nguva isiri Nguva

Ino ndiyo nguva isiri nguva ...
Read More
Rite kubva kune yeRoma Tsika kune iyo Exorcism Kukomborera kweMunyu uye Mvura

Rite kubva kune yeRoma Tsika kune iyo Exorcism Kukomborera kweMunyu uye Mvura

Minyengetero ine chimiro chekuropafadzwa.
Read More
Kurwisa maVirusi uye Zvirwere…

Kurwisa maVirusi uye Zvirwere…

Kushandisa zvakasikwa naMwari kuwedzera hutachiona.
Read More
Makombora Akakomborerwa Nguva dzeNzara

Makombora Akakomborerwa Nguva dzeNzara

"Zvibereko zvavo zvinoshandiswa chikafu, uye mashizha avo ekurapa." (Ezekieri 47:12)
Read More
Luz de Maria de Bonilla - Namata Uchirwa neHIV

Luz de Maria de Bonilla - Namata Uchirwa neHIV

Yedu Mukadzi kusvika, Kurume 15, 2020: Vanodikanwa vana veMweya Wangu Asingaiti: Ndinokuropafadzai panguva ino apo vanhu ...
Read More
Luz de Maria de Bonilla - Makomo Anochenesa

Luz de Maria de Bonilla - Makomo Anochenesa

St. Michael Mutumwa mukuru kune: Vana, vanhu vachakatyamadzwa nekutsamwa kwemakomo anoputika achiri kusazivikanwa. Munhu acha ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.