Nei Luz de Maria de Bonilla?

Izvi zvinotevera zvinorongedzwa kubva kubhuku rinotengesa zvakanyanya, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.

Luz de María de Bonilla muKaturike asinganzwisisike, anokahadzika, mudzimai, amai, Chitatu Order Augustinian, uye muporofita anobva kuCosta Rica, parizvino achigara kuArgentina. Akakurira mumusha unonamata zvakanyanya nekuzvipira kukuru kune Eucharist, uye semwana, akawana kushanya kwekudenga kubva kumutumwa wake wekuchengetedza uye naamai Vakaropafadzwa, waaiona seshamwari dzake nevaaivimba naye. Muna 1990, akagamuchira kuporeswa kunoshamisa kubva kune chimwe chirwere, achibatana nekushanya kunobva kuna Amai Vakaropafadzwa uye nekudana neruzhinji rwekufona kugovera zviitiko zvake zvakavanzika. Nenguva isipi aizove nekufadzwa kukuru kwete chete pamberi pemhuri yake - murume wake nevana vasere, asiwo nevanhu vepedyo naye vakatanga kuungana kuti vanyengetere; ivo vakaumba chigaro chekunamatira, chinoenderana naye nanhasi.

Mushure memakore ekuzvirega kwake kune kuda kwaMwari, Luz de María akatanga kurwadziwa nemuchinjiro, waanotakura mumuviri wake pamwe nemweya. Izvi zvakatanga kuitika, akagovana, paChishanu Chakanaka: “Ishe wedu vandibvunza kana ndaida kutora chikamu munhamo dzake. Ini ndakapindura ndichivimbisa, uye mushure mezuva rekuenderera mberi kweminamato, husiku ihwohwo, Kristu akazviratidza kwandiri paMuchinjiko akagovana maronda ake. "Kwaive kurwadza kusinga tsanangurike, kunyangwe ndichiziva kuti kunyangwe hazvo kuchirwadza sei, hakusi iko kurwadziwa kwakazara uko Kristu anoramba achitambura nekuda kwevanhu."

Makanga muri munaKurume 19 wa 1992, apo Amai Vakaropafadzwa vakatanga kutaura nguva zhinji naLuz de María. Kubva ipapo, akagamuchira meseji mbiri pasvondo uye pano neapo, mumwe chete. Iwo iwo mameseji pakutanga akauya senzvimbo dzemukati, achiteverwa nezviratidzo zvaMary, akauya kuzotsanangura basa raLuz de María. "Ini ndakanga ndisati ndamboona runako rwakadai." Ruz akadaro nezvekuonekwa kwaMariya. “Chimwe chinhu chausingambofa wakambojaira. Nguva imwe neimwe yakafanana neyokutanga.

Mwedzi inoverengeka gare gare, Maria naMutumwa Michael Mutumwa mukuru vakamuunzira kunaIshe wedu muchiratidzo, uye nekufamba kwenguva, Jesu naMariya vaizotaura kwaari nezvezviitiko zvinouya, seyambiro. Iwo mameseji akaenda kubva pakuvanzika kune veruzhinji, uye nekuraira kwaMwari, anofanirwa kuvadzidzisa kupasirese.

Mazhinji emaporofita Luz de María akave akatowana akatozadziswa, kusanganisira kurwiswa kweTwin Towers muNew York, iyo yakaziviswa kwaari mazuva masere pamberi. Mune iwo mharidzo, Jesu naMariya vanoratidza kusuruvara kwavo kukuru pamusoro pekusateerera kwemunhu mutemo waMwari, izvo zvakamuita kuti abvumirane nezvakaipa uye atorere Mwari. Ivo vanonyevera nyika nematambudziko anouya: chikominisiti uye nechauya chiitiko; hondo uye kushandiswa kwezvombo zvenyukireya; kusvibiswa, nzara, nematambudziko; shanduko, kusagadzikana kwenzanga, uye hutsika hunoshatisa; kupokana muChechi; kudonha kwehupfumi hwenyika; kuoneka kwavazhinji uye kutonga kwenyika kwaantikristu; kuzadzikiswa kweYambiro, Chishamiso, uye nekurangwa; kudonha kwe asteroid, uye shanduko yenyika yepasi, pakati pemamwe meseji. Zvese izvi hazvisi zvekutyisa, asi kukurudzira munhu kuti atendeukire kuna Mwari. Haasi ese mameseji aMwari matambudziko. Kune zvakare kuzivisa kwekutangwazve kwechokwadi kutenda, kubatana kwevanhu vaMwari, iko kukunda kweIsaviro yeMoyo waMariya, uye kukunda kwekupedzisira kwaKristu, Mambo weChisiko, apo kuchange kusisina kupatsanurana, uye tichava vanhu vamwe chete pasi pemumwe Mwari.

Baba José María Fernandez Rojas vakasara padivi paLuz de María semureuriri wavo kubva pakutanga kwenzvimbo dzake nezviratidzo, uye vapristi vaviri vanoshanda naye zvachose. Iwo mameseji aanotambira anorekodwa nevanhu vaviri uye anobva anyorerwa natete. Mumwe mupristi anogadzirisa zviperengo, obva apa mumwezve maficha kuongorora kwekupedzisira asati aisa kune webhusaiti, www.munove # eria.com, kugoverwa pamwe nenyika. Iwo mameseji akaunganidzwa mubhuku rine musoro, Humambo Hwako Huye, uye munaKurume 19, 2017, Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Titular Bishop weEstelí, Nicaragua, akavapa Imprimatur yeChechi. Tsamba yake yakatanga:

Estelí, Nicaragua, Mwaka waIshe wedu, Kurume 19 wa 2017

Humwari hweMutungamiriri weKutendeka Saint Joseph

Mavhoriyamu ane "PRIVate ISUKWA" kubva kudenga, akapiwa kuna Luz de María kubva gore ra2009 kusvika panguva ino, ndakapihwa ini kuti ndiwane kutenderwa. Ini ndakaongorora pamwe nekutenda uye kufarira aya mavhoriyamu ane musoro, ZVIRI MAMBO HUYA, uye ndasvika pakufunga kuti ivo vari kudana kuvanhu kuti vadzokere kunzira inoenda kuupenyu hwusingaperi, uye kuti iwo mameseji kurudziro kubva kudenga munguva dzino. umo munhu anofanira kungwarira kuti arege kutsauka kubva kuIzwi raMwari. 

Muzvakazaruro zvoga zvoga zvakapihwa kuna Luz de María, Tenzi wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Mary vanotungamira matanho, iro basa, uye zviito zvevanhu vaMwari munguva dzino mune izvo vanhu vanofanirwa kudzokera kudzidziso dziri muMagwaro Matsvene.

Iwo mameseji ari mavhoriyamu aya kuratidzwa kwekunamata, huchenjeri hwamwari, uye hutsika kune avo vanovagamuchira nekutenda uye nekuzvininipisa, saka ini ndinovakurudzira kuti iwe uverenge, kufungisisa, uye kuita.

Ini ndinosarudzira kuti ini handina kuwana chero dzidziso yedzidziso inoedza kupokana nekutenda, hutsika uye hunhu hwakanaka, hwandino kupa izvi zvinyorwa izvi ZVINOGONESA. Pamwe chete nemakomborero angu, ndinotaura zvishuwo zvangu zvakanaka zve “Mashoko eDenga” aripano kuti aratidzike mune chimwe chisikwa chakanaka. Ini ndinokumbira Mhandara Maria, Amai va Mwari naamai Vedu, kutireverera kuitira kuti kuda kwaMwari kuitwe

". . . Panyika sezvakunoitwa kudenga (Mt, 6:10). ”

ZVIMWE

Juan Abelardo Mata Guevara, SDB

Musoro Bishop weEstelí, Nicaragua

Pazasi pane mharidzo yakapihwa naLuz de María muEsteril Cathedral muNicaragua, nesumo yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata avo vakamupa Imprimatur:


Tinya apa kuti uone vhidhiyo.

Chokwadi, chibvumirano chenyika dzese chinoita kunge chakabuda kuti iwo mharidzo dzaLuz de Maria de Bonilla dzakakodzera kufungwa nezvazvo. Pane zvikonzero zvinoverengeka zveizvi, izvo zvinogona kupfupikiswa seinotevera: 

• The Imprimatur yeChechi yeKaturike, yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata Guevara veEsteril muna 2017 kunyorwa naLuz de Maria mushure ma2009, pamwe chete nechirevo chega chega chinosimbisa kudavira kwake mukutenda kwavo kwemweya.

• Izvo zvinogara zvichikwidziridza zvebhaibheri zvemukati uye mufambiro weiyi mirayiridzo uye kuzvipira.

• Chokwadi chekuti zviitiko zvakawanda zvakafanofungidzirwa mune idzi meseji (kuputika kwemakomo munzvimbo dzakasarudzika, kurwiswa kwemagandanga mune dzimwe nzvimbo, seParis) zvakatoitika zvechokwadi.

• Kuswededzerana uye kutsanangurwa kwakabatana, pasina zano rekupaza, nem meseji kubva kune zvimwe zvakakomba izvo Luz de Maria anoita kunge anga asingazive ega (saFr. Michel Rodrigue uye vaiona muHeede, Germany panguva yeChitatu. Reich).

• Kuvapo kwenhamba inofungidzirwa yezvakaitika zvisinganzwisisike zvinofambidzana naLuz de Maria (kunyadziswa, kuroverera ropa kubuda pamberi pake, mifananidzo yechitendero ichibvisa mafuta). Dzimwe nguva izvi zviri pamberi pezvapupu izvo isu vhidhiyo chiratidzo (ona pano).

Kuti uverenge zvimwe nezve Luz de Maria de Bonilla, ona bhuku racho, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.

Mharidzo kubva kuna Luz de Maria de Bonilla

Luz - Ino ndiyo Nguva!

Luz - Ino ndiyo Nguva!

Teerera kune zviratidzo nezviratidzo.
Read More
Luz - Runyerekupe rweHondo…

Luz - Runyerekupe rweHondo…

...zvino chirega kuva makuhwa.
Read More
Luz – Remekedzai

Luz – Remekedzai

Wava munhu ane rima pakati pavo pasina kuvimbika...
Read More
Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Luz - Communism iri Kufambira Mberi

...nekusununguka kukuru, kunopiwa nevanhu pachavo.
Read More
Ruzi - Potera muareka yoRuponeso

Ruzi - Potera muareka yoRuponeso

... vachipesana nemasimba ehupfumi akaronga kuparadzira kupererwa panyika.
Read More
Luz - Shanduko inoenderera mberi

Luz - Shanduko inoenderera mberi

Zvinobata nguva yese.
Read More
Luz – Huya Kuna Amai Ava

Luz – Huya Kuna Amai Ava

Haumiriri wega.
Read More
Luz – Zodza Mikova Yako

Luz – Zodza Mikova Yako

... uye zvipire kuKuda kwaMwari.
Read More
Luz – Nyika Ichayerera Nemukaka neuchi

Luz – Nyika Ichayerera Nemukaka neuchi

...nerudo rweVatatu.
Read More
Luz - Nguva yekuzadzikiswa kweHuporofita Hukuru

Luz - Nguva yekuzadzikiswa kweHuporofita Hukuru

Yambiro ichave chiitiko chikuru chetsitsi.
Read More
Ruzi - SeShongwe yeBhabheri

Ruzi - SeShongwe yeBhabheri

Vanhu vakavhiringika, vachiendeswa kuuranda.
Read More
Luz - Iva Kuwedzerwa kweKuda kwaMwari

Luz - Iva Kuwedzerwa kweKuda kwaMwari

Ramba uchiwedzera pakunamata.
Read More
Luz - Ndikumbirei Siku nesikati

Luz - Ndikumbirei Siku nesikati

Chechi iri kunanga mukusawirirana kuzere.
Read More
Luz - Nzara Iri Kuuya

Luz - Nzara Iri Kuuya

Ini ndinokudana kuti urambe uchinamata Holy Rosary uye Chaplet.
Read More
Luz - Dambudziko Rinouya kubva kuEgo

Luz - Dambudziko Rinouya kubva kuEgo

Iva munyoro.
Read More
Luzi - Ruoko rwaMwari Harugone Kudzora

Luzi - Ruoko rwaMwari Harugone Kudzora

... asi Achadzivirira vana Vake.
Read More
Luz - Mushini weCommunism

Luz - Mushini weCommunism

Yakasimuka kudzikisira uye kudzvinyirira vanhu.
Read More
Luz de Maria - Unofanirwa Kurwa Kuti Uchengete Kutenda

Luz de Maria - Unofanirwa Kurwa Kuti Uchengete Kutenda

Hauna chekudya here? Nzara yasvika here? Tendeukira Kugoverwa kwaMwari.
Read More
Luz - Mambokadzi wenguva yekupedzisira

Luz - Mambokadzi wenguva yekupedzisira

Mwanakomana wekuparadzwa atove kushanda.
Read More
Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Asi hausi wega.
Read More
Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Luz - Communism iri Kufambira Mberi

Chizvarwa chako chinozadzisa kuda Kwangu.
Read More
Luz - Haufambike

Luz - Haufambike

Kutambudzwa kwatanga. . .
Read More
Luz - Ino Inokosha Nguva

Luz - Ino Inokosha Nguva

Zvinhu zvakasimuka zvakamukira munhu.
Read More
Luz - Iko Kurumidza kwehukama naJesu

Luz - Iko Kurumidza kwehukama naJesu

Nguva dzakaoma dzave pedyo kupfuura zvaunofunga.
Read More
Luz - Vechidiki Vawa

Luz - Vechidiki Vawa

Chinja pane zvaunofanira kuva.
Read More
Luz - Kubatana Kunodzora Zvakaipa

Luz - Kubatana Kunodzora Zvakaipa

Iwe unobatana, uchakunda.
Read More
Luzi - Paridza Kutenda Kwako muna Mwari

Luzi - Paridza Kutenda Kwako muna Mwari

Kunatswa kwevanhu kuri kuenderera mberi.
Read More
Luz - Unofanirwa Kuramba Uchifunga

Luz - Unofanirwa Kuramba Uchifunga

Vangani vari kukanganwa kuswedera kweYambiro ...
Read More
Luz - Senge Makwai Asina Mufudzi

Luz - Senge Makwai Asina Mufudzi

Zvakaipa zviri kuramba zvichikuvandira ...
Read More
Luz - Thermometer yeiyo Mukati Hupenyu

Luz - Thermometer yeiyo Mukati Hupenyu

Mabasa ako ega uye maitiro.
Read More
Joinha isu Chipiri, Chikumi 15! Livestream Murazvo weRudo Rosary.

Joinha isu Chipiri, Chikumi 15! Livestream Murazvo weRudo Rosary.

St. Michael ari kudaidzira Zuva renyika reKunamata
Read More
Luz - Haisi Nguva Yevaraidzo

Luz - Haisi Nguva Yevaraidzo

... asi nguva yekufungisisa.
Read More
Luz - Kwete Mugumo weNyika

Luz - Kwete Mugumo weNyika

Chizvarwa ichi chiri kunatswa.
Read More
Luz - Nguva Yekusarudza Yevanhu

Luz - Nguva Yekusarudza Yevanhu

Mwanakomana wekuparadzwa akamirira kuoneka.
Read More
Luz - Yambiro yeVaccines Makore Ago

Luz - Yambiro yeVaccines Makore Ago

Zvisimbisa pamwe nezivo!
Read More
Luz - Nhoroondo iri Kutendeuka

Luz - Nhoroondo iri Kutendeuka

Kutendeuka kunofanira kuitika izvozvi!
Read More
Luz - Chizvarwa Chekunatsa

Luz - Chizvarwa Chekunatsa

Dambudziko rako guru: hupofu hwemweya.
Read More
Luz - Zano Rekudzora Nyika

Luz - Zano Rekudzora Nyika

Nyonganiso inouya kuburikidza nekurwara kwemuviri nemweya ...
Read More
Luz - Zvakaipa zvakakukanganisa

Luz - Zvakaipa zvakakukanganisa

... kukuita kuti utye kuzivisa kuti uri Nzvimbo yaMwari!
Read More
Luz - Chaunotenda chiri kure…

Luz - Chaunotenda chiri kure…

... iri padyo kupfuura iwe zvaunofunga.
Read More
Luz - Zvitarise paChokwadi

Luz - Zvitarise paChokwadi

Pinda mukunyarara kwemukati.
Read More
Luz - Shanduko ndeyeMunhu

Luz - Shanduko ndeyeMunhu

Usave munhu anongorega.
Read More
Ruzi - Kana Chisimbiso Chechikara Chichiuya

Ruzi - Kana Chisimbiso Chechikara Chichiuya

Ndiani achavimbika kuMwanakomana wangu?
Read More
Luz de Maria - Zvakaringana Hafu Yemoyo Yekuzvipira

Luz de Maria - Zvakaringana Hafu Yemoyo Yekuzvipira

Kuchena kwemoyo kunokurumidza.
Read More
Luz de Maria - Dambudziko Idzva Richauya

Luz de Maria - Dambudziko Idzva Richauya

Kudzokera pane zvakajairwa haisi yako chaiyo.
Read More
Luz de Maria - Communism iri Kufambira Mberi

Luz de Maria - Communism iri Kufambira Mberi

Urikumhanyira kwaAntikristu.
Read More
Luz de Maria - Zuva Richachinja

Luz de Maria - Zuva Richachinja

Areka yakavakwa.
Read More
Luz de Maria - Pakugadzirisa Pfungwa

Luz de Maria - Pakugadzirisa Pfungwa

Nyowani matekinoroji anokanganisa pfungwa ...
Read More
Luz de Maria - Iwe Uri Pedyo Nezviitiko

Luz de Maria - Iwe Uri Pedyo Nezviitiko

Iyi Lent ichagara mukucheneswa.
Read More
Luz de Maria - Chechi Ichazununguswa

Luz de Maria - Chechi Ichazununguswa

Usatya, chengeta kutenda kwako.
Read More
Luz de Maria - Ndichapfupisa Nguva

Luz de Maria - Ndichapfupisa Nguva

Mazuva achamhanyira; munofanira kuzvigadzirira.
Read More
Luz de Maria - Gadzirira Dzimba Dzako

Luz de Maria - Gadzirira Dzimba Dzako

Ndini mudziviriri wemhuri.
Read More
Luz de Maria - Yakakomberedzwa neGlobal Power

Luz de Maria - Yakakomberedzwa neGlobal Power

... kugadzirira vanhu kuti vazvipire kukumbira mucherechedzo wechikara.
Read More
Luz de Maria - Kukohwa kuri Kusvika

Luz de Maria - Kukohwa kuri Kusvika

... kwete Kutongwa Kwekupedzisira kweMarudzi, asi kwechizvarwa chino.
Read More
Luz de Maria - Kubvisa nhumbu Imhosva

Luz de Maria - Kubvisa nhumbu Imhosva

Unonzwa kuzadzikiswa kwechiporofita kuri kure here?
Read More
Luz de Maria - Chengeta Marambi Ako Achipisa

Luz de Maria - Chengeta Marambi Ako Achipisa

Ndinokushevedza iwe kuti uve mumwe weVatsvene Vakasara.
Read More
Luz de Maria - Hunhu Huchatarisana Nenjodzi

Luz de Maria - Hunhu Huchatarisana Nenjodzi

Chizvarwa ichi chichava chakatarisana nemiedzo yekutenda.
Read More
Luz de Maria - Nguva dzeKushoma Inosvika

Luz de Maria - Nguva dzeKushoma Inosvika

Zvigadzirirei kudonha kwehupfumi
Read More
Jesu Kristu anokumbira kuti iyi Triduum yepasirese ipiwe musi waZvita 12 kuna Mai Vedu veGuadalupe

Jesu Kristu anokumbira kuti iyi Triduum yepasirese ipiwe musi waZvita 12 kuna Mai Vedu veGuadalupe

Jesu Kristu anoshuvira kugadzwa kwepasi rese muna Zvita 12 ...
Read More
Luz - Dana kune Inokurumidza Shanduko

Luz - Dana kune Inokurumidza Shanduko

Zvizhinji pakudengenyeka kukuru ...
Read More
Luz de Maria - Kudengenyeka Kukuru

Luz de Maria - Kudengenyeka Kukuru

Kudengenyeka kukuru kwakaratidzwa naamai ava kuri kuuya ...
Read More
Luz de Maria - Nzizi dzekusateerera

Luz de Maria - Nzizi dzekusateerera

... vari kutungamira vanhu kwaAntikristu.
Read More
Luz - Iwo Marudzi Ari Kugadzirira Hondo Yenyika Yechitatu

Luz - Iwo Marudzi Ari Kugadzirira Hondo Yenyika Yechitatu

Ndiri pano kuzokudzivirira, asi iwe unofanira kubva pane zvakaipa.
Read More
Luz - Nzizi dzeNyonganiso

Luz - Nzizi dzeNyonganiso

Usamirire zviratidzo — zviri pakati pako.
Read More
Luz - Iyo Dense Mhute

Luz - Iyo Dense Mhute

Zvakaipa zvakapararira pamusoro pevanhu.
Read More
Luz de Maria - Ita Reparation Nhasi

Luz de Maria - Ita Reparation Nhasi

Usaramba wakangogara.
Read More
Luz de Maria - Usamirire

Luz de Maria - Usamirire

Vakasara Vangu Vatsvene vari kusarudzwa.
Read More
Luz de Maria - Ndiri Kukugadzirira

Luz de Maria - Ndiri Kukugadzirira

... kune chakamira pagedhi.
Read More
Luz de Maria - Kupepeta Gorosi

Luz de Maria - Kupepeta Gorosi

Tiri kuyedzwa.
Read More
Luz de Maria - Chiono & Kufungisisa

Luz de Maria - Chiono & Kufungisisa

Hunhu, usaomese!
Read More
Luz de Maria -Kunatswa kweHumanity kuri Kukurumidza

Luz de Maria -Kunatswa kweHumanity kuri Kukurumidza

Zvigadzirirei! Chii chichaitika chinotakura munhu kana akaramba ari muna Mwari ...
Read More
Nei Tisingakwanise Kutora "Chip."

Nei Tisingakwanise Kutora "Chip."

Luz de Maria pane microchip ...
Read More
Luz de Maria - Zvisikwa pachezvaro zviri Kutarisana neMunhu

Luz de Maria - Zvisikwa pachezvaro zviri Kutarisana neMunhu

Saka murume iyeye aidzoka kuna Mwari omuziva.
Read More
Luz de Maria - Hupenyu Huchazombofa hwakafanana Zvakare

Luz de Maria - Hupenyu Huchazombofa hwakafanana Zvakare

Usatya: Mauto ese Ekudenga akamirira
Read More
Luz de Maria - Hunhu Hunoenderera Pasina Kuziva Zviratidzo

Luz de Maria - Hunhu Hunoenderera Pasina Kuziva Zviratidzo

Rudo rweUtatu runoumba chiitiko chitsva
Read More
Luz de Maria - Iyo Nguva iri "Zvino"!

Luz de Maria - Iyo Nguva iri "Zvino"!

Gadzirira Kugwinya kukuru.
Read More
Luz de Maria - Tora Basa reChivi Chako

Luz de Maria - Tora Basa reChivi Chako

Unofanira kuzviona sezvauri.
Read More
Luz de Maria - Usatya, Kunyange Zvakaipa Zviri Kuvanda

Luz de Maria - Usatya, Kunyange Zvakaipa Zviri Kuvanda

Ini handisi kukuudza nezvekuguma kwenyika, asi kucheneswa kwechizvarwa chino.
Read More
Luz de Maria - Iva Rudo

Luz de Maria - Iva Rudo

Runonzi rudo rweMwanakomana wangu runofanirwa kucherechedzwa muvana Vangu vechokwadi.
Read More
Luz de Maria - Kufambira mberi kweCommunism

Luz de Maria - Kufambira mberi kweCommunism

Kutsvaga nyonganiso yepasi rose pasi pevhara renzara.
Read More
Luz de Maria - Dhiyabhorosi Akapinda muChechi

Luz de Maria - Dhiyabhorosi Akapinda muChechi

Iwe unozviwana iwe pachako panguva yakafanotaurwa: kuzadzikiswa kwezvakazarurwa.
Read More
Luz de Maria - Ramba uri paMweya Alert

Luz de Maria - Ramba uri paMweya Alert

Matambudziko, hosha nematenda, izvo zvisiri kungokanganisa muviri chete, asiwo mweya, hazviregi.
Read More
Luz de Maria - Uri Kurarama Mukati meCountdown

Luz de Maria - Uri Kurarama Mukati meCountdown

... kusangana kwako nezvandakafemera vanhu.
Read More
Luz de Maria - Dhiragoni Iri Kukurudzira

Luz de Maria - Dhiragoni Iri Kukurudzira

Izvo zvinodikanwa kuti Amai Vangu vazivikanwe saAmai Vemunhu, Co-redemptrix uye Mediatrix yevese grace.
Read More
Luz de Maria - Jesu Haazombokusiye

Luz de Maria - Jesu Haazombokusiye

Vanhu vake vakaita semakwai asina mufudzi.
Read More
Luz de Maria - Hutachiona Hwaingova Hutangeri

Luz de Maria - Hutachiona Hwaingova Hutangeri

Vanhu vaMwari vanozviwana vava muGetsemane.
Read More
Luz de Maria - Makwai pakati pemhumhi

Luz de Maria - Makwai pakati pemhumhi

Ishe wedu kusvika muna Chikumi 13, 2020: Vadiwa Vanhu: Endererai munzira yekushandurwa. Ramba uri mukati merudo rwangu, ...
Read More
Luz de Maria - Universe muChaos

Luz de Maria - Universe muChaos

Tsungirira, usatore mazwi eDenga zvishoma.
Read More
Luz de Maria - Miedzo Haizononoka

Luz de Maria - Miedzo Haizononoka

Ramba wakatendeka kupfuura zvese.
Read More
Luz de Maria - Mhinduro

Luz de Maria - Mhinduro

"Vatungamiriri vehutano pamusoro paMwari"?
Read More
Luz de Maria - Kupenga Kwevanhu kuri Kutarisisa

Luz de Maria - Kupenga Kwevanhu kuri Kutarisisa

Hondo iri kutungamira kuhondo yenyika.
Read More
Luz de Maria - Ziva Zviratidzo zveNguva!

Luz de Maria - Ziva Zviratidzo zveNguva!

Dzivisa iyo "wave of mazano" ...
Read More
Luz de Maria - Yambiro Inoswedera

Luz de Maria - Yambiro Inoswedera

Namata, sechiitiko cheTsitsi Dzangu chiri pedyo nevanhu ...
Read More
Mishonga Zvirimwa

Mishonga Zvirimwa

Ishe akasika mishonga kubva pasi, uye munhu anonzwisisa haazozvidzi.
Read More
Luz de Maria - Ramba Wakachengeteka Mumoyo Mangu

Luz de Maria - Ramba Wakachengeteka Mumoyo Mangu

Kugara wakachengeteka hazvireve kusunungurwa kubva kune izvo zvichauya, asi kutarisana nazvo murunyararo.
Read More
Luz de Maria - Kutonga kuburikidza nekutya

Luz de Maria - Kutonga kuburikidza nekutya

Iyo Masonic zano yakarongwa kuitira kutonga vanhu kuburikidza nekutya.
Read More
Luz de Maria - Ino ndiyo Nguva isiri Nguva

Luz de Maria - Ino ndiyo Nguva isiri Nguva

Ino ndiyo nguva isiri nguva ...
Read More
Rite kubva kune yeRoma Tsika kune iyo Exorcism Kukomborera kweMunyu uye Mvura

Rite kubva kune yeRoma Tsika kune iyo Exorcism Kukomborera kweMunyu uye Mvura

Minyengetero ine chimiro chekuropafadzwa.
Read More
Kurwisa maVirusi uye Zvirwere…

Kurwisa maVirusi uye Zvirwere…

Kushandisa zvakasikwa naMwari kuwedzera hutachiona.
Read More
Makombora Akakomborerwa Nguva dzeNzara

Makombora Akakomborerwa Nguva dzeNzara

"Zvibereko zvavo zvinoshandiswa chikafu, uye mashizha avo ekurapa." (Ezekieri 47:12)
Read More
Luz de Maria de Bonilla - Namata Uchirwa neHIV

Luz de Maria de Bonilla - Namata Uchirwa neHIV

Yedu Mukadzi kusvika, Kurume 15, 2020: Vanodikanwa vana veMweya Wangu Asingaiti: Ndinokuropafadzai panguva ino apo vanhu ...
Read More
Luz de Maria de Bonilla - Makomo Anochenesa

Luz de Maria de Bonilla - Makomo Anochenesa

St. Michael Mutumwa mukuru kune: Vana, vanhu vachakatyamadzwa nekutsamwa kwemakomo anoputika achiri kusazivikanwa. Munhu acha ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.