Sei maVisionaries emuMukadzi wedu weMedjugorje?

Medjugorje ndeimwe yenzvimbo dzinoshanyirwa "dzinoshingairira" nzvimbo dzepasirese. Muna Chivabvu wa2017, komisheni yakagadzwa naPapa Benedict XVI uye sachigaro naCardinal Camillo Ruini vakapedzisa kuferefeta kwavo nezvemashura. vakavhota vachida kwekuziva mashura emweya wekutanga manapukesheni. Muna Zvita wegore iro, Pope Frances vakamisa kusarudzika kwema diocese akaronga mafambiro, zvichisimudzira Medjugorje kuita chinzvimbo cheshrine. Mumiriri weVatican Archbishop Henryk Hoser akagadzwawo napapa kuti atarisire kuchengetwa kwemapilgrim ikoko, achizivisa muna Chikunguru 2018 kuti musha mudiki "unopa nyasha pasi rese." Muhurukuro yega naBishop Pavel Hnilica, Pope John Paul II vakati, "Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima." Kusvika pari zvino, mashura uye nenyasha dzinoperekedza zvakaburitsa zvinopfuura mazana mana ezvinyorwa zvekuporesa, mazana emabasa kuhupirisita, zviuru zvehushumiri pasirese, uye zvisingaverengeke uye kazhinji kutendeuka kunoshamisa.

Nezve nhoroondo yekutarisisa kweKereke kuona kweMedjugorje, verenga Medjugorje… ZvaungasazivaMark Mallett akapawo mhinduro kumakumi maviri nemana ekupokana nemaapuro. Verenga Medjugorje… Kusvuta Guns 

Kuti uwane inokurudzira yekuverenga inoshamisa shanduko seMedjugorje maapparitions uye kuverenga nhoroondo yeyekutanga apparitions, ona vatengesi vakanyanya, Yakazara YEMAHARA: Zvishamiso Nhau dzeKuporesa uye Shanduko kuburikidza nekureverera kwaMariya uye VEVANHU Uye MARI: Sei Varume Vatanhatu Vakakunda Hondo Huru Kwazvo Hupenyu Hwako.  

Mharidzo kubva kuVictaries eWedu Mukadzi weMedjugorje

Medjugorje - Runyararo ruri munjodzi

Medjugorje - Runyararo ruri munjodzi

Isa Rugwaro Rutsvene panzvimbo inooneka uye rirava mazuva ose.
Read More
Medjugorje - Mukadzi wedu anokumbira Yekukurumidza Rosary Novena yeRunyararo

Medjugorje - Mukadzi wedu anokumbira Yekukurumidza Rosary Novena yeRunyararo

Chikumbiro chekukasira uye chakasiyana.
Read More
Medjugorje uye Pfuti Dzokusvuta

Medjugorje uye Pfuti Dzokusvuta

Kupindura 24 kupokana kune vane mukurumbira apparitions.
Read More
Medjugorje… Izvo Iwe Unogona Kusaziva

Medjugorje… Izvo Iwe Unogona Kusaziva

Kubvisa iyo disinformation pane nhoroondo yeMedjugorje.
Read More
Medjugorje - Zuva rega rega Simba raSatani rakasimba

Medjugorje - Zuva rega rega Simba raSatani rakasimba

... kubudikidza neavo vakasarudza rufu
Read More
Medjugorje - Hunhu Hunodzungaira Pasina Mwari

Medjugorje - Hunhu Hunodzungaira Pasina Mwari

... asi rudo runoita nzira yarwo kuti Mwanakomana wangu avhenekere mwoyo
Read More
Murudo mune Kukunda

Murudo mune Kukunda

... rudo rwuri kubatana neMwanakomana wangu.
Read More
Medjugorje - Iwo Muchetura Masora Anoteedzera Gorosi…

Medjugorje - Iwo Muchetura Masora Anoteedzera Gorosi…

"Darnel akabata mwoyo yakawanda."
Read More
Medjugorje - Ino Nguva…

Medjugorje - Ino Nguva…

... nguva yemunamato.
Read More
Medjugorje - Nyika Inoda Jesu

Medjugorje - Nyika Inoda Jesu

Ndiye rugare.
Read More
Marija – Mhepo Dzakaipa

Marija – Mhepo Dzakaipa

... vari kuvhuvhuta nepasi kuti vaparadze hupenyu.
Read More
Medjugorje - Nzwisisa Hukuru hweMamiriro acho

Medjugorje - Nzwisisa Hukuru hweMamiriro acho

Rugare runotyisidzirwa
Read More
Marija - Modernism Inoda Kupinda

Marija - Modernism Inoda Kupinda

... kukubira kuti usasangana naJesu
Read More
Pedro – Divisheni Mumba yaMwari

Pedro – Divisheni Mumba yaMwari

Vavengi vachaita chiito kuti vadzime kubwinya kwechokwadi.
Read More
Marija – Ndiri Kukudana Kumunamato

Marija – Ndiri Kukudana Kumunamato

... kukutungamirira munzira yekutendeuka
Read More
Marija - Munguva Ino Yenyasha

Marija - Munguva Ino Yenyasha

Ipa minamato yako uye zvibairo kune vese vari kure ...
Read More
Ivanka – Namata, Namata, Namata

Ivanka – Namata, Namata, Namata

Ndiri kuda minamato yenyu.
Read More
Marija – Dzokera Kumunamato

Marija – Dzokera Kumunamato

Wekumusoro-soro anonditendera kuti ndive Amai vako uye utiziro.
Read More
Medjugorje - Pupurira Rudo

Medjugorje - Pupurira Rudo

Inzwa simba raMweya Mutsvene . . .
Read More
Marija - Vatakuri Verugare

Marija - Vatakuri Verugare

Rega rudo rwaJesu, kuburikidza newe, rushandure vamwe.
Read More
Marija - Nguva Yemunamato

Marija - Nguva Yemunamato

Mharidzo yakapfava, yakakosha.
Read More
Mirjana – Teerera Jesu

Mirjana – Teerera Jesu

...kuti meso ako emweya asvinudzwe.
Read More
Marija – Satani Anoda Kukukwezva

Marija – Satani Anoda Kukukwezva

Ramba uchitendeuka, uchiramba uri mumunamato wakadzama.
Read More
Marija – Ramangwana riri paCrossroads

Marija – Ramangwana riri paCrossroads

...nekuti munhu wanhasi haadi Mwari.
Read More
Jakov - Unorarama Mukusagadzikana uye Kutya

Jakov - Unorarama Mukusagadzikana uye Kutya

Kumbira Jesu kuti vave mutongi wehupenyu hwako
Read More
Marija - Mwoyo Yakawanda Yakavharwa

Marija - Mwoyo Yakawanda Yakavharwa

Namata kuti uvhurike kuti ugamuchire rugare
Read More
Valeria - Vana Vangu Vashoma uye Vashoma

Valeria - Vana Vangu Vashoma uye Vashoma

Dhiyabhorosi ari kupamba vana vangu vasina simba.
Read More
Marija - Vanhu vakasarudza Kufa

Marija - Vanhu vakasarudza Kufa

Pasina Mwari, hauna ramangwana.
Read More
Marija – Fara Muna Mwari!

Marija – Fara Muna Mwari!

Chapupu cherudo chisina miganhu.
Read More
Marija – Ivai Zvapupu zvinofara

Marija – Ivai Zvapupu zvinofara

... zveShoko raMwari, rudo, uye tariro mumoyo mako.
Read More
Medjugorje - Chikamu Chakasimba

Medjugorje - Chikamu Chakasimba

Uipi huri kushanda mumunhu kupfuura nakare kose.
Read More
Medjugorje - Ivai vavaki verunyararo

Medjugorje - Ivai vavaki verunyararo

. . . uye vatakuri verufaro rwaIye Akamutswa
Read More
Medjugorje - Ndiri Kuona Kuti Warasika

Medjugorje - Ndiri Kuona Kuti Warasika

Dzokera kuna Mwari, dzokera kumunyengetero.
Read More
Marija – Mhiripiri

Marija – Mhiripiri

Ndirikudana kuti udzoke kuna Mwari...
Read More
Mirjana – Tarisa KuMwanakomana Wangu

Mirjana – Tarisa KuMwanakomana Wangu

Ramba uchizarura mwoyo yako kwaAri.
Read More
Marija – Simba raSatani Rashanyira Nyika

Marija – Simba raSatani Rashanyira Nyika

Ndibatsireiwo nemunamato kuti Satani asakundikane.
Read More
Marija - Dzokera kumunamato wega

Marija - Dzokera kumunamato wega

Satani ane simba... svinura uye utsunge mune zvakanaka.
Read More
Marija - Pasina Rugare ...

Marija - Pasina Rugare ...

...hauna ramangwana. Dzokera kumunamato.
Read More
Jakov - Muri Vana vaMwari

Jakov - Muri Vana vaMwari

Kumbira kutenda kuti uve wakakodzera zita.
Read More
Medjugorje - Vanoita Runyararo Munyika isina Runyararo

Medjugorje - Vanoita Runyararo Munyika isina Runyararo

Iva nechivimbo chakazara mukuda kwake kutsvene.
Read More
Marija – Parusununguko

Marija – Parusununguko

Izvi zvisungo zvinopesana nerusununguko hazvibvi kuna Mwari.
Read More
Marija - Iva Mufaro uye Runyararo!

Marija - Iva Mufaro uye Runyararo!

Ratidza rudo rwangu kune avo vakakundwa neruvengo.
Read More
Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Luz - Unodzokera Kuhupenyu Hupenyu

Asi hausi wega.
Read More
Marija - Iva Munamato

Marija - Iva Munamato

... saka vahedheni vanozonzwa kuti uri wangu.
Read More
Medjugorje - Mwoyo Wangu Unofara

Medjugorje - Mwoyo Wangu Unofara

Yekupemberera makumi mana emakore eedu Mukadzi Mukadzi maitiro muMedjugorje
Read More
Marija - Iva Maoko Anga Munyika Ino Yakarasika

Marija - Iva Maoko Anga Munyika Ino Yakarasika

Siya zvivi, sarudza hutsvene.
Read More
Marija - Pupurira Kutenda Kwako Mumatsutso

Marija - Pupurira Kutenda Kwako Mumatsutso

Dai ichi chingave kutenda kwetariro uye kushinga.
Read More
Eduardo - Zvangu Zviporofita Zviri Kuzadzikiswa

Eduardo - Zvangu Zviporofita Zviri Kuzadzikiswa

Chiratidzo Chikuru muMedjugorje chinosvika ...
Read More
Marija - Ramangwana nderaMwari

Marija - Ramangwana nderaMwari

Anonamata haatyi ramangwana.
Read More
Luisa - Mabasa eMweya Yemukati

Luisa - Mabasa eMweya Yemukati

Pasina chokwadi, mabasa edu akafa.
Read More
Mirjana - Jesu Anomirira Nezvombo Zvakavhurika

Mirjana - Jesu Anomirira Nezvombo Zvakavhurika

Dzokera kumufaro uye chokwadi cheEvhangeri!
Read More
Medjugorje - Munamato nekutsanya

Medjugorje - Munamato nekutsanya

Hondo dzinogona kudzvanywa.
Read More
Medjugorje - Iyo Nguva Yekusununguka

Medjugorje - Iyo Nguva Yekusununguka

Hurege hutonge muhupenyu hwako.
Read More
Valeria - Kunamata uye Kutambura

Valeria - Kunamata uye Kutambura

Zvinove zvepanyika hazvichakukwane.
Read More
Medjugorje - Muri Zvapupu Zvakasarudzwa

Medjugorje - Muri Zvapupu Zvakasarudzwa

Usarega tariro ichidzimwa.
Read More
Medjugorje - Satani Anoda Hondo uye Ruvengo

Medjugorje - Satani Anoda Hondo uye Ruvengo

Mwari ndiye achava simba rako noutiziro.
Read More
Medjugorje - Mwari Ari kundituma kuti Ndikununure iwe nePasi Raunogara

Medjugorje - Mwari Ari kundituma kuti Ndikununure iwe nePasi Raunogara

Kunamata nekutsanya kunoita zvishamiso
Read More
Medjugorje - Zvakaipa Zvichaguma uye Runyararo Ruchatonga

Medjugorje - Zvakaipa Zvichaguma uye Runyararo Ruchatonga

Ino inguva yenyasha.
Read More
Medjugorje - Dhiyabhorosi Ari Kukohwa Mweya

Medjugorje - Dhiyabhorosi Ari Kukohwa Mweya

Nyika itsva yerunyararo inogoneka.
Read More
Medjugorje Messages - "tsvaga rugare, rugare rwechokwadi. . . uwane mufaro wekurarama ”

Medjugorje Messages - "tsvaga rugare, rugare rwechokwadi. . . uwane mufaro wekurarama ”

Mukadzi wedu akazviratidza kuna Medjugorje muoni Ivan musi waChikumi 24, 2020, ndokupa iyi meseji: "Vana vanodikanwa, ndauya ...
Read More
Medjugorje - Iyo Inouya Renewal

Medjugorje - Iyo Inouya Renewal

Mweya Wakachena vanozoshandura kumeso kwepasi.
Read More
Medjugorje - Pupurira Jesu Akamuka

Medjugorje - Pupurira Jesu Akamuka

Usabvumidza miedzo kuomesa moyo wako uye kuti munamato uve segwenga.
Read More
Medjugorje - Satani Ari Kutonga asi Mwari Ari Kuteerera

Medjugorje - Satani Ari Kutonga asi Mwari Ari Kuteerera

Dzokera kuMwanakomana wangu; dzokera kumunamato nekutsanya.
Read More
Medjugorje Visionary Mirjana Soldo paNguva yerunyararo

Medjugorje Visionary Mirjana Soldo paNguva yerunyararo

Iwo maapparitions kuMedjugorje ave pakati peanonyanya kuzivikanwa uye ane zvibereko zvakawanda zveMarian Apparitions munhoroondo. Imwe ye...
Read More
Medjugorje - New Times

Medjugorje - New Times

Mukadzi wedu weMedjugorje kuMarija, Chikumi 25, 2019: Ndiri kukugadzirira nguva nyowani dzaungave ...
Read More
Medjugorje - Ndinoona Zvinhu Zvakanaka uye Zvinosuruvarisa

Medjugorje - Ndinoona Zvinhu Zvakanaka uye Zvinosuruvarisa

Mukadzi wedu weMedjugorje kunaMirjana, Kurume 18, 2020: Vana Vanodikanwa, Mwanakomana wangu, saMwari, aigara akatarisa pamusoro penguva. Ini, se...
Read More
Posted in Messages, Videos, Nei muoni iyeye?.