Pedro - Kiyi Kubva Kuruoko kuenda Kuruoko Achavhura Mukova weVavengi

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waMay 11, 2024:

Vana vanodikanwa, vavengi vachaita kuti vaparadze zvirongwa zvaMwari, asi Jehovha achavakunda. Kukunda kukuru kuchauya kuvarume nevakadzi vokutenda. Vimba zvizere nesimba raMwari, nekuti chete nenzira iyi unogona kubatsira mukushandurwa kwevanhu. Uri kurarama munguva yemarwadzo, asi usadududza. Pazvinenge zvarasika, Ruoko rune simba rwaJehovha ruchabatsira vaya vakazvipira kwandiri. Udza munhu wose kuti Mwari ari kukurumidza uye kuti ino ndiyo nguva yakakodzera yekudzoka kukuru. Zarurai mwoyo yenyu mugamuchire Kuda kwaShe kwehupenyu hwenyu. Uchaona zvinotyisa panyika. Vazhinji vacharasikirwa nokutenda kwechokwadi uye vachafamba sebofu rinotungamirira bofu. Namata. Kuburikidza chete nesimba remunamato unokwanisa kutakura huremu hwezviedzo zvinouya. Ndipei maoko enyu ndikutungamirirei kuMwanakomana wangu Jesu. Usakanganwa: mumaoko ako, Rosary Tsvene neMagwaro Matsvene; mumwoyo yenyu, rudo rwechokwadi. Pamberi! Mazano andatanga pano ndeaJehovha uye hakuna munhu angaaparadza. Courage! Mushure mekutambudzika kwese, Ishe vachaomesa misodzi yako uye kuchave nerukundo rwechokwadi rweMwoyo Wangu Usina Kufa. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waMay 9, 2024:

Vana vanodikanwa, ndini Amai venyu Vaneshungu uye ndakauya kubva Kudenga kuzokudanai kuti mutendeuke pachokwadi. Usaramba wakapfava. Ino ndiyo nguva yakakodzera yekudzoka kwako. Paridzai zvichemo zvangu kune vese. Ndinoda kukuona uchifara pano paNyika uye gare gare neni kuDenga. Uri kunanga kune ramangwana rinorwadza. mapere acharwisa uye boka richapararira. Chechi yaJesu wangu yakananga kuCalvari. Nekukanganisa kwevafudzi vakaipa, mweya mizhinji icharasika. Namata. Jesu wangu anoda uchapupu hwenyu hwechokwadi. Ida uye dzivirira chokwadi. Kiyi inoenda kubva kune ruoko kuenda kune ruoko ichavhura musuwo wevavengi. Mashawi achapararira muImba yaMwari yose, asi kupfurikidza navarwi vakashinga vakapfeka makasokisi [vaprista], Rukundo rwaMwari ruchaitika. Mumunda wake wemizambiringa muchange muine mbeu yechokwadi chete. Courage! Ndinokuda uye ndichagara ndiri pedyo newe. Chero zvingaitika, usatsauka pachokwadi. Kwenguva refu rima richatonga, asi Chiedza chaShe chicharamba chiri mumwoyo yevakarurama. Ipa zvakanakisisa uye uchave neDenga semubairo. Pamberi! Ndichakunamatira kuna Jesu wangu. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waMay 8, 2024:

Vana vanodikanwa, Kukunda kwaMwari kuchaitika uye vakarurama vachapembera nomufaro. Kunyange mukati mekutambudzika, usarasikirwa netariro yako. Ishe wangu ndivo vanotonga zvinhu zvose. Varume nevakadzi vokutenda vachatambudzirwa kuda nokudzivirira chokwadi. Rudzi rwako ruchagumburwa uye kutambura nekuda kwevana vangu varombo zvichabva pazvibvumirano zvichaitwa. Chechi yaJesu wangu yakananga kunjodzi huru yechikepe. Imi vaShe munofanira kukanda mimbure yechokwadi. Batsirai vana vangu varombo vakasvibiswa nematope edzidziso dzenhema. Ndini Amai vako Vaneshungu uye ndakabva Kudenga kuti ndikubatsire, kuti ndikutungamirire kuna Iye anova Nzira yako, Chokwadi neHupenyu. Nditeererei, nokuti ndinoda kukutungamirirai kuutsvene. Usaora mwoyo. Ani naani ari kuna Jehovha haangakundi. ndinotambudzika nokuda kwezvinoitika kwamuri, asi ndichava nemi. Courage! Panguva ino ndiri kuita kunayisa mvura yenyasha pamusoro pako kubva Kudenga. Enda mberi nenzira yandakakuratidza! Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, Pedro Regis.