Pedro – Masoja Akashinga muCassocks

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waZvita 16th, 2021:

Vana vanodikanwa, musabvumira dhiabhorosi kukubirai rugare rwenyu uye kuti akudzivirirei kubva panzira yandakakuratidzai. Pfugamai mabvi enyu muchinyengetera. Uri kunanga ramangwana rinorwadza. Hondo huru iri kuuya, uye vaya chete vanoda chokwadi ndivo vacharamba vakasimba mukutenda. Mauto akashinga akapfeka makasokisi acharwira iyo, Chechi yechokwadi yaJesu wangu, uye kurwadziwa kuchave kukuru kune avo vakazvipira kwandiri. [1]Enzanisa kune meseji yeMukadzi Wedu weAkita kuna Sr. Agnes Sasagawa muna Gumiguru 1973: “Basa radhiabhorosi richapinda kunyangwe muChechi nenzira yekuti munhu anoona makadhinari achipikisa makadhinari, mabhishopi achipikisa mabhishopi. Vaprista vanondinamata vachashorwa uye vachashorwa navamwe vavo…makereke nemaatari zvakaputswa; Chechi ichange izere neavo vanogamuchira zvibvumirano uye dhimoni richamanikidza vaprista vazhinji nemweya yakatsaurwa kusiya basa raShe. Dhimoni rinenge richinyanya kurwisana nemweya yakatsaurirwa kuna Mwari. Pfungwa yekurasikirwa kwemweya mizhinji ndiyo yakonzera kusuwa kwangu." [Nb. Mushure memakore masere ekuferefeta, Mufundisi John Shojiro Ito, Bhishopi weNiigata, Japan, akaziva “hunhu hunoshamisa hwenhevedzano yezviitiko zvisinganzwisisike pamusoro pechifananidzo chaAmai Vatsvene Maria” uye vakabvumira “muDiocese yose, kunamatwa kwaMaiguru. Amai Vatsvene vaAkita, vachimirira kuti Holy See ibudise mutongo wakakwana panyaya iyi.”]—cf. ewt.com ndinotambudzika nokuda kwezvichauya nokuda kwenyu. Tsvaka simba mumunamato wepachokwadi, muKupupura, uye muYukaristiya. Avo vanoteerera kukumbira kwangu vachawana kukunda kukuru. Pamberi pasina kutya! Ndinokuda uye ndichagara ndinewe! Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.
 

Pa Zvita 14th, 2021:

Vana vanodikanwa, Jesu Wangu anokudai, asi musakanganwe: Ndiye Mutongi Akarurama achapa munhu mumwe nemumwe mubairo zvinoenderana nemaitiro avo muhupenyu huno. Iye achaparadzanisa hundi kubva muzviyo. Avo vanodyara chokwadi chehafu, vachikonzera hupofu hwemweya muvazhinji vevana Vangu varombo, havazopindi muNzvimbo Yake Isingaperi. Chenjerai kuti murege kunyengerwa. Vanyengeri vekutenda vachaita uye vachavhiringa vazhinji. Gara naJesu. Ida uye dzivirira chokwadi. Gamuchira Evhangeri yaJesu Wangu uye uteerere kune dzidziso dzechokwadi Magisterium yeChechi Yake. Ini ndini Mai vako Vashungu ndinotambura nekuda kwezvauri kuuya. Namata. Namata. Namata. Nesimba remunamato chete unogona kuwana kukunda. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva nerugare.
 

Pa Zvita 11th, 2021:

Vana vanodikanwa, musatendera murazvo wokutenda kuti udzime mukati menyu. Hapana kukunda pasina Muchinjikwa. Uri kunanga kune ramangwana remiyedzo mikuru. Tsvaka simba muna Jesu. Maari ndimo mune kukunda kwako. Chivanhu chakananga kugomba rakadzika-dzika rekuzviparadza iro vanhu vakagadzirira nemaoko avo. ndinotambudzika nokuda kwezvichauya nokuda kwenyu. Ndipei maoko enyu uye ndichakutungamirirai kuna Iye Uyo ari Nzira yenyu chete, Chokwadi, neHupenyu. Ndinokuzivai mumwe nomumwe wenyu nezita, uye ndakabva Kudenga kuti ndikubatsirei. Uchava namakore mazhinji okutambudzika, asi ini ndichava newe. Courage! Ishe uchapusika misodzi yako, uye uchaona Ruoko rune simba rwaMwari ruchishanda. Pamberi! Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi

1 Enzanisa kune meseji yeMukadzi Wedu weAkita kuna Sr. Agnes Sasagawa muna Gumiguru 1973: “Basa radhiabhorosi richapinda kunyangwe muChechi nenzira yekuti munhu anoona makadhinari achipikisa makadhinari, mabhishopi achipikisa mabhishopi. Vaprista vanondinamata vachashorwa uye vachashorwa navamwe vavo…makereke nemaatari zvakaputswa; Chechi ichange izere neavo vanogamuchira zvibvumirano uye dhimoni richamanikidza vaprista vazhinji nemweya yakatsaurwa kusiya basa raShe. Dhimoni rinenge richinyanya kurwisana nemweya yakatsaurirwa kuna Mwari. Pfungwa yekurasikirwa kwemweya mizhinji ndiyo yakonzera kusuwa kwangu." [Nb. Mushure memakore masere ekuferefeta, Mufundisi John Shojiro Ito, Bhishopi weNiigata, Japan, akaziva “hunhu hunoshamisa hwenhevedzano yezviitiko zvisinganzwisisike pamusoro pechifananidzo chaAmai Vatsvene Maria” uye vakabvumira “muDiocese yose, kunamatwa kwaMaiguru. Amai Vatsvene vaAkita, vachimirira kuti Holy See ibudise mutongo wakakwana panyaya iyi.”]—cf. ewt.com
Posted in Messages, Pedro Regis.