Pedro - Usabvumira Dhiyabhorosi Kukunyengera

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waApril 13, 2024:

Vana vanodikanwa, ndini Amai venyu uye ndakauya kubva Kudenga kuzokudanai kuti mutendeuke pachokwadi. Teerera Kudanwa kwangu uye tevedzera Mwanakomana wangu Jesu mune zvese. Uri kurarama munguva yekutambudzika kukuru uye nguva yasvika yeuchapupu hwako hwechokwadi. Hunhu huri kunanga kugomba remweya uye avo vari kure nemunamato havazokwanisa kutakura huremu hwemiyedzo ichauya. Gara kure pane zvese zvinokuendesa kure neMwanakomana wangu Jesu. Chengetedza hupenyu hwako hwemweya uye usabvumira Dhiyabhorosi kukunyengera. Usakanganwa: mumaoko ako, Rosary Tsvene uye Rugwaro Dzvene - mumoyo mako, rudo rwechokwadi. Muchetura unouraya wedzidziso dzenhema uchasvibisa vanhu vazhinji vakatsaurwa uye chokwadi chichavepo munzvimbo shoma. Ndinotambudzika nokuda kwezvinoitika kwamuri. Enda mberi munzira yandakakuratidza! Ndichagara ndinemi. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, Pedro Regis.