Pedro – Uchaona Zvinotyisa Panyika

Mukadzi Wedu Mambokadzi Rugare Pedro Regis musi waOctober 22, 2022:

Vana vanodikanwa, idai Ishe, nokuti Iye anokudai. Itiranai zvakanaka. Kuda nguva dzose. Rudo rwakanakira mweya wako. Uri kurarama munguva yekuvhiringidzika kukuru kwemweya. Chero zvingaitika, usabva pachokwadi. Iwe uchaona zvinotyisa Panyika, asi avo vanoramba vakatendeka kusvika kumagumo vachagamuchira Mubairo waIshe. Ishe wangu vakakugadzirirai izvo zvisati zvamboonekwa nemeso emunhu. Mufaro usingaperi uchava mubairo wevakarurama. Usagare kure naJesu. Usarasikirwa neDenga. Uchange uchine makore akawanda emiedzo yakaoma. Usadzokera shure. Kana zvese zvaita sekunge zvakarasika, Kukunda kwaMwari kuchauya neKukunda kwechokwadi kweMwoyo wangu Wakachena. Pamberi pasina kutya! Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.
Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, Pedro Regis.