Pedro - Usabvumira Dhiyabhorosi Kukunyengera

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waJune 6, 2024:

Vana vanodikanwa, suka mweya wako kubva kutsvina yese yepamweya inoburitswa nechivi. Nesakaramende yekureurura unogona kusangana netsitsi dzaJesu wangu. Anokuda uye akakumirira nemaoko maviri. Uri kunanga kune ramangwana renyonganiso huru. Vakaipa vachaita uye vana vangu varombo vachatakura muchinjikwa unorema. Ino ndiyo nguva yekudzoka kwako. Tendeuka! Ini ndini Amai vako vanorwadziwa uye ndinotambura nekuda kwezvinoitika kwauri. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti Pedro Regis musi waJune 8, 2024:

Vana vanodikanwa, Mwanakomana wangu Jesu anokudai uye akakumirirai. Usatsauka kubva munzira yaakakuratidza muVhangeri rake. Tsigira Jesu Nedzidziso dzake. Nemienzaniso yako nemashoko, ratidza munhu wese kuti uri waShe. Usabvumira dhiabhorosi kuti akunyengedze kuburikidza nezvinhu zvinofadza zvenyika ino. Usakanganwa: zvese muhupenyu huno zvinopfuura, asi Nyasha dzaMwari mukati mako dzinogara nekusingaperi. Uri kunanga kune ramangwana rehondo yemweya isina kumbovapo. Chombo chandinokupa pakurwa kukuru ndicho chokwadi. Kukunda kwevakarurama kuchauya kubudikidza nechokwadi. Chero zvingaitika, usatsauka pachokwadi. Muchava namakore mazhinji emiedzo yakaoma, asi musaora mwoyo. ndichava nemi, kunyange musingandioni. Namata. Tsvaka simba muVhangeri neYukaristiya. Ipa zvakanakisisa zvako uye uchapiwa mubayiro mukuru. Gara uchiyeuka: Kudenga kunofanira kuva chinangwa chako. Iri ndiro shoko randinokupai nhasi muzita reUtatu Hutsvene-tsvene. Ndinokutendai nekundibvumira kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. Iva norugare.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, Pedro Regis.