Rugwaro - Kana Hudzvinyiriri Hunopera

Kwasara chinguva chiduku, Rebhanoni richashandurwa rive munda wemichero, uye munda uchanzi idondo. Nezuva iro vamatsi vachanzwa mashoko orugwaro; uye kubva murima nerima, maziso emapofu achaona. Vanyoro vachafara muna Jehovha nokusingaperi, varombo vachafara muMutsvene waIsiraeri. Nokuti mudzvinyiriri haachazovipo uye vanozvikudza vaenda; vose vakasvinurira kuita zvakaipa vachagurwa, avo vane shoko rimwe chete rinopa munhu mhosva, uye vanoteyira mudziviriri wavo pasuo, uye vanosiya vakarurama vasina maturo. -Kuverenga kweMisa kwekutanga kwanhasi

Pazuva rokuuraya kukuru, kana shongwe dzichiwa, chiedza chemwedzi chichaita sezuva uye chiedza chezuva chichawedzera kakapetwa kanomwe sechiedza chemazuva manomwe. Nezuva iro Jehovha achasunga mavanga avanhu vake, achaporesa mavanga ake. -Mugovera wekutanga kuverenga kweMisa

Zuva richapenya kanomwe kupfuura parizvino. —Baba veChechi yepakutanga, Caecilius Firmianus Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes

 

Mabhuku aIsaya naZvakazarurwa angangoita seasina kubatana. Mukupesana, vanongosimbisa mativi akasiana-siana okuguma kwezera. Uprofita hwaIsaya chiono chakamisikidzwa chokuuya kwaMesiya, achakunda uipi ndokupinza Nguva yoRugare. Chikanganiso, sokunge zvakadaro, chavamwe vamaKristu apakuvamba chakanga chakapetwa katatu: kuti kuuya kwaMesia kwaizogumisa nokukurumidza udzvinyiriri; kuti Mesiya aizogadza Umambo chaihwo pasi pano; uye kuti zvese izvi zvaizoitika muhupenyu hwavo. Asi St. Peter pakupedzisira akakanda tarisiro idzi muchiono apo akanyora:

Musarega chokwadi ichi, vadiwa, kuti kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore uye chiuru chakafanana nezuva rimwe. (2 Peter 3: 8)

Sezvo Jesu pachake akanga akanyatsojekesa kuti “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino,”[1]John 18: 36 Chechi yekutanga yakakurumidza kushora pfungwa yekutonga kwezvematongerwo enyika kwaJesu munyama pasi pano se chiuru chemakore. Uye pano ndipo panopindirana Bhuku raZvakazarurwa naIsaya: maKristu ekutanga ainzwisisa zvakajeka kuti “mireniyamu” inotaurwa muna Zvakazarurwa Chitsauko 20 yaive kuzadzikiswa kweNguva yeRugare yaIsaya, uye kuti mushure mekufa kwaAntikristu uye kuguma kwekubata kwepasi rose. “chikara”, Chechi yaizotonga kwe“makore ane chiuru” naKristu. 

Ndakaonawo mweya yevaya vakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu uye nokuda kweshoko raMwari, uye vakanga vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira chiratidzo pahuma dzavo kana pamaoko avo. Vakava vapenyu uye vakatonga pamwe chete naKristu kwemakore ane chiuru. (Zvakazarurwa 20: 4)

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Vanyori veChechi Vapakuvamba vakanyora nezveidzi nguva dze“chikomborero” pachiremera chaSt. John neMagwaro amene. Kushandisa mutauro wedimikira waIsaya kureva zvokunamata chokwadi,[2]Kusiyana nezvinotaurwa nedzimwe nyanzvi dzebhaibheri, St. Augustine aisapikisa kunzwisisa Zvakazarurwa 20:6 sekuvandudzwa kwemweya: “…sokunge chinhu chakakodzera kuti vatsvene vawane zororo reSabata panguva iyoyo. nguva, kuzorora kutsvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubva pakusikwa kwemunhu… (uye) panofanira kutevera kupera kwezviuru zvitanhatu zvemakore, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rezuva rechinomwe mumakore ane chiuru anotevera… Uye pfungwa iyi yaisazopokana, kana zvaidavirwa kuti mufaro wevasande, muSabata iroro, uchange uri wemweya, uye unobva pakuvapo kwaMwari…” —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press vakataura nezvokuzadzika kwaBaba Vedu: pachauya Umambo hwaKristu nohwake zvichaitwa “Panyika sezvazviri Kudenga.”

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

Avo vanopa Isaya dudziro yezvakaitika kare vari kufuratira dzidziso iyi muTsika uye vachibira vakatendeka tariro uye. kusimbiswa kweShoko raMwari ari kuuya. Ko Jesu naSt. Paul vakataura nezvemarwadzo ekuzvara pamberi pe Zuva raIshe kuti kuzvara mwana akafa chete? Zvipikirwa zveTestamende Yekare neItsva here kuti varombo nevanyoro vachagara nhaka yenyika kuti iparare? Utatu Hutsvene here kusimudza maoko avo ndokuti, “Nhamo, takaedza kutambanudza Evhangeri kusvikira kumigumo yapasi, asi dang kana muvengi wedu asingagumi, Satani, aingova akachenjera zvikuru uye akasimba nokuda Kwedu! 

Aiwa, marwadzo okusununguka atiri kutsungirira iye zvino ari kutungamirira ku“kuberekwa” kuchaunza “kudzorerwa kwoUmambo hwaKristu,” vakadzidzisa kudaro Papa Piux X nevateveri vake.[3]cf. Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera Ndiyo kudzoreredzwa kweHumambo hweKuda kwaMwari mumwoyo wemunhu wakarasika muna Adhamu—zvichida “kumuka” iyo St. John anotaura nezvayo pamberi peKutonga Kwekupedzisira.[4]cf. Kumutswa kweChechi Kuchava kutonga kwaJesu “Mambo weMarudzi ose” mukati Chechi yake nenzira itsva, inonzi naPope St. John Paul II kuuya “hutsva uye hutsvene hwamwari. "[5]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari Iyi ndiyo chirevo chechokwadi che“mireniyamu” yekufananidzira inotarisirwa mukati mechiKristu: kukunda uye Zororo reSabata kuvanhu vaMwari:

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Izvi zvichauya rini? Maererano naIsaya neBhuku raZvakazarurwa: pashure kupera kweudzvanyiriri. Uku kutonga kwaAntikristu nevateveri vake, a kutonga “kwevapenyu”, inotsanangurwa seizvi:  

Uye ipapo wakaipa uyo ucharatidzwa, iye Ishe Jesu waachauraya nemweya wemuromo wake; uye achaparadza nokupenya kwokuuya kwake… Ani naani anonamata chikara kana mufananidzo wacho, kana kugamuchira mucherechedzo wacho pahuma kana paruoko, achanwawo waini yokutsamwa kwaMwari…  ( 2 VaTesaronika 2:8; Zvakazarurwa 14:9-10 )

Maererano neMadzibaba eChechi yeKutanga, munyori wezana ramakore rechigumi nepfumbamwe Fr. Charles Arminjon anotsanangura ndima iyi sekupindira pamweya kwaKristu,[6]cf. Kuuya Kwepakati kwete Kuuya Kwechipiri pakuguma kwenyika.

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo Ishe Jesu achazoparadza nekupenya kwekuuya KwaKe”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naiye nekumupfekedza nekupenya kuchaita senge chiratidzo uye Kuuya kwechipiri kwekuuya kwake… -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Hungu, nokuzvitutumadza kwemiromo yake, Jesu achagumisa kuzvitutumadza kwemabhiriyoni enyika, vatengesi vemabhangi, “vanoda rubatsiro” uye maboss avo vari kugadziridza chisiko chose nomufananidzo wavo vamene.

Itya Mwari uye umukudze, nekuti nguva yake yasvika yekuti agare mukutonga [pamusoro]… Bhabhironi guru [uye]… ani naani anonamata chikara kana mufananidzo wacho, kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana paruoko… Ipapo ndakaona denga rakazaruka, uye ipapo pakanga pane bhiza jena; mutasvi waro ainzi “Akatendeka uye wechokwadi.” Chinotonga uye chinorwa nokururama… Chikara chakabatwa uye pamwe chete nacho muprofita wenhema… Vamwe vose vakaurayiwa nomunondo wakabuda mumuromo womunhu akanga akatasva bhiza. (Rev 14:7-10, 19:11, 20-21)

Izvi zvakare zvakaporofitwa naIsaya uyo wakafanotaurawo, mumutauro wakafanana, mutongo unouya uchiteverwa nenguva yerunyararo. 

Acharova vasina mhosva neshamhu yemuromo wake, uye nemweya wemiromo yake achauraya vakaipa. Kururamisira richava bhanhire pachiuno chake, kutendeka richava bhanji pachiuno chake. Ipapo bere rinenge riri mushanyi wegwayana ... nyika izere neruzivo rwaJEHOVHA, semvura inofukidza gungwa…. Nezuva iro, Ishe vachazvitora pamwe chete kuti vatore vakasara vevanhu vake vakasara… Kana kutonga kwako kuchisvika panyika, vagari vepanyika vanodzidza kururamisa. (Isaiah 11:4-11; 26:9)

Iyi Nguva yeRugare ndiyo yaidanwa neMadzibaba eChechi kuti Zororo reSabata. Vachitevera fungidziro yaSt. Peter yekuti “zuva rimwe rakaita sechiuru chemakore”, vakadzidzisa kuti Zuva raJehovha i“zuva rechinomwe” mushure memakore anoda kusvika 6000 kubva kuna Adhamu. 

Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe pamabasa ake ose… Naizvozvo, zororo reSabata richiripo kuvanhu vaMwari. ( VaH 4:4, 9 )

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

Zuva rechisere riripo kusingagumi. 

Nekudaro, hama nehanzvadzi, hatisi kuona kwete hudzvanyiriri hwepasi rose huchipararira nahwo Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya, asi zvine nharo zvichipupurira zvivakwa zvese zve "chiratidzo chechikara" chiri kuiswa munzvimbo: hurongwa hwepasipoti yehutano hwakasungirirwa kune "chiratidzo" chekudzivirira, pasina icho munhu haakwanise "kutenga kana kutengesa" (Rev 13) :17). Nenzira inoshamisa, Orthodox Saint Paisios, uyo akafa muna 1994, akanyora pamusoro paikoku asati afa:

 … Iye zvino mushonga wakagadzirwa kurwisa chirwere chitsva, chinova chinosungirwa uye avo vanochitora vanozomaka… chikwereti, kuwana basa, nezvakadaro. Kufunga kwangu kunondiudza kuti iyi ndiyo nzira iyo Anopesana naKristu akasarudza kutora pasi rese, uye vanhu vasiri chikamu chegadziriro ino havazokwanise kuwana basa zvichingodaro - angave matema kana machena kana matsvuku; mune mamwe mazwi, munhu wese waachazotora kuburikidza nehurongwa hwehupfumi hunodzora hupfumi hwepasi rose, uye chete avo vakagamuchira chisimbiso, mucherechedzo wenhamba 666, ndivo vachakwanisa kutora chikamu mukuita bhizinesi. -Mukuru Paisios - Zviratidzo zveNguva, p.204, Monastery Tsvene yeMount Athos / Yakagoverwa neATHOS; 1st edition, Ndira 1, 2012; cf. washingtoniowa.com

Kana zvirizvo, saka zvinorevawo kuti kupera kwehutongi hwehudzvanyiriri kwave kusvika… uye Kukunda kweMwoyo Wakachena uye kwaJesu, Muponesi Wedu, kwave pedyo. 

Akanga ane mimba uye akachema zvikuru mukurwadziwa paakanga achisununguka. Akazvara mwanakomana, mwanakomana, aizotonga marudzi ose netsvimbo yedare. (Zvak. 12: 2, 5)

… Kubatana kwakakwana naIshe kunakirwa nevaya vanoshingirira kusvika kumagumo: mucherechedzo wesimba rakapihwa vanokunda… vachigovana kumuka uye kubwinya kwaKristu. -The Navarre Bible, Zvakazarurwa; mashoko omuzasi, p. 50

Kune anokunda, anorambira panzira dzangu kusvikira pakuguma, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi; Achaatonga netsvimbo yedare… Uye ndichapa kwaari nyeredzi yemangwanani. (Zvak. 2: 26-28)

Jehovha anotsigira vanozvininipisa; vakaipa anovawisira pasi. -Mapisarema eMugovera

 

—Mark Mallett ndiye munyori we Kutarisana kwekupedzisira uye Iro Zvino iShoko, uye muvambi weCountdown kune Humambo

 

Zvakafanana Kuverenga

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kana Chikominizimu Chidzoka

Millenarianism - zvazviri, uye hazvisi

Maitiro Erai Akarasika

Marwadzo eVashandi ndeechokwadi

Zuva reRuramisiro

Kurevererwa kweUchenjeri

Kumutswa kweChechi

Zororo reSabata rinouya

Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera

Kugadzirira Era Yerunyararo

 

 

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi

1 John 18: 36
2 Kusiyana nezvinotaurwa nedzimwe nyanzvi dzebhaibheri, St. Augustine aisapikisa kunzwisisa Zvakazarurwa 20:6 sekuvandudzwa kwemweya: “…sokunge chinhu chakakodzera kuti vatsvene vawane zororo reSabata panguva iyoyo. nguva, kuzorora kutsvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubva pakusikwa kwemunhu… (uye) panofanira kutevera kupera kwezviuru zvitanhatu zvemakore, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rezuva rechinomwe mumakore ane chiuru anotevera… Uye pfungwa iyi yaisazopokana, kana zvaidavirwa kuti mufaro wevasande, muSabata iroro, uchange uri wemweya, uye unobva pakuvapo kwaMwari…” —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press
3 cf. Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera
4 cf. Kumutswa kweChechi
5 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
6 cf. Kuuya Kwepakati
Posted in Kubva Kune Vatinopa, Rugwaro, Zuva reRunyararo, Iro Zvino iShoko, Kuuya Kwechipiri.