Nei Gisella Cardia?

Zvishandiso muTrevignano Romano, Italy

Iwo anonzi Marian maapparitions muTrevignano Romano muItaly kuenda kuGisella Cardia zvinyowani. Vakatanga muna 2016 zvichitevera kushanya kwake kuMedjugorje, Bosnia-Herzegovina, uye kutenga kwesitendi yeRudzi Redu, iyo yakazotanga kuchema ropa. Maapparitions atove nyaya yeiyo yekuItaly yenyika terevhizheni panguva iyo muoni akazvibata nerunyararo rwakanaka pamberi pevamwe kushoropodzwa kupisa kubva kunevatsoropodzi vari mu studio akananga kwaari nemabhuku maviri. A Ndihil obstat nguva pfupi yapfuura yakapihwa naAchbishop muPolish shanduro yechipiri yeizvi, Muna Cammino con Maria ("Ari munzira naMary") yakabudiswa na Edizioni Segno, iine nyaya yemahara uye iyo yakabatana meseji kusvika muna 2018. Pari kunze zvakadaro Ndihil obstat haina, kana yega, inoita in situ diocesan kubvumirwa kwemaapparitions, zvirokwazvo haina kukosha. Uye Bhishopi wemunharaunda weCivita Castellana anoita sekunge akatsigira Gisella Carda chinyararire, achipa mukana kune imwe imba kune vashanyi vane hushamwari vakatanga kuungana mumba maCardia kuti vanamate, kana nhau dzeapparitions dzatanga kupararira.

Pane zvikonzero zvakati zvinoverengeka zvekutarisa Trevignano Romano seyakakosha uye yakasimba sosi yemuporofita. Chekutanga, zvirimo zvemashoko aGisella anotendeuka zvakanyanya ne "chiporofita kubvumirana" chakamiririrwa nemamwe magamba epamberi, pasina chiratidzo chekuziva kwake kuvapo (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski , diaries of Bruno Cornacchiola...).

Kechipiri, akati wandei mameseji echiporofita akanyanya kunge anoita kunge azadzikiswa: isu tinowana chikumbiro munaSeptember 2019 kuti tinamate China sezvo iri sosi yezvirwere zvitsva zvinouya nemhepo. . . 

Yetatu, iwo mameseji agara achiperekedzwa nezvinhu zvinoonekwa, humbowo hwemifananidzo hunowanikwa mukati Muna Cammino con Maria, isingagone kuve muchero wekufungidzira kwekufungidzira, kunyanya kuvepo kwechistigmata pamuviri waGiselle uye kutaridzika kwematanda kana zvinyorwa zvechitendero mune ropa pamaoko aGisella. Ona mifananidzo inotorwa kubva kwaari webhusaiti webhusaiti https://www.lareginadelrosario.com/, izvo zvinoti Siate tesoni ("ivai zvapupu"), Abbiate fede ("ivai nekutenda"), Maria santissima ("Mariya anoyera kwazvo"), Popolo mio ("Vanhu vangu), naAmore (" Rudo ").

Ehe, izvi zvingave zvinofungidzira kuti hunyengeri kana kupindira kwemadhimoni, sekudaro kuchema kwemufananidzo weMhandara uye mifananidzo yaJesu mune yaGisella nemurume wake, imba yaGianni. Pfungwa yekuti ngirozi dzakawa dzinogona kunge dziri pakutanga kwemavhidhiyo zvakadaro zvinoratidzika sezvisingabviri, zvakapihwa zvadzo zvechitendero uye kurudziro kuhutsvene. Ipa ruzivo rwedu kuburikidza neufakazi hweavo vanodzidzisa nezvekunze kuti ngirozi dzakawa dzinonyangadza sei nekutya Maria kusvika pakuramba kumutumidza zita, iwo mikana yekuti munhu angangoerekana agadzira kuburitsa mazwi anoti "Maria unoyera""Maria santissima") muropa pane seer muviri wemunhu

Kunyangwe zvakadaro, stigmata yaGisella, iye "hemographic" mifananidzo yeropa, kana zvimisikidzwa zvekubuda ropa hazvifanirwe, ivo pachavo, kutorwa senge chiratidzo chehutsvene hwekuona sekumupa iye. carte blanche maererano nezvose zvichaitika mune ramangwana. 

Asi pane humwe vhidhiyo humbowo hwezvinhu zvezuva pamberi pezvapupu zvakawanda panguva yemunamato panzvimbo yemashura, yakafanana neyakaitika ye "Kutamba Zuva" muFatima muna 1917 kana zvakapupurirwa naPope Pius XII muVictoria Gardens of the Dogma of the Assept muna 1950. Izvi zviitiko, kana zuva rikaita kutenderera, kupenya kana kushandurwa kuva Mutungamiriri weChisimba, zvakajeka hazvigone kutorerwa nzira dzevanhu, uye kunyorwa (kunyangwe zvisina kukwana) pakamera. chete muchero wekubatanidzwa pamwe chete. Click pano kuti uone vhidhiyo yechishamiso chezuva (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del pekee / "Trevignano Romano - Nyamavhuvhu 17, 2019 - Chishamiso chezuva.") Click pano kuona Gisella, murume wake, Gianni, uye mupristi, vachipupurira chishamiso chezuva muzuva reruzhinji rweimwe yemagariro aGisella eMhandara Maria. (Trevignano Romano miracolo del chete 3 gennaio 2020 / "Chishamiso chaTrevignano Romano wezuva, Ndira 3, 2020") 

Kuzivana nenhoroondo yeMarian apparitions kunoratidza kuti izvi zvishamiso zvinofanirwa kutorwa senge chiratidzo chechokwadi chekutaurirana kwekudenga.

Mharidzo kubva kuna Gisella Carda

Gisella - Kutambudzwa Kuchave Kwakanaka

Gisella - Kutambudzwa Kuchave Kwakanaka

... pavanosarudza kubatanidza zvitendero.
Read More
Gisella - Varwi veChiedza be Ready

Gisella - Varwi veChiedza be Ready

Zvinhu zvese zvava kuda kuparara.
Read More
Gisella - Nguva Yangu Yave Pedyo

Gisella - Nguva Yangu Yave Pedyo

Pinda muareka yesungano. Ndizvo chete zvauchakwanisa kukunda Dutu...
Read More
Gisella - Kwete Mese Makagadzirira

Gisella - Kwete Mese Makagadzirira

Fungisisai uye murinde nokuti nguva yasvika.
Read More
Gisella - Kuvhara Sei Nguva Yekumbundira

Gisella - Kuvhara Sei Nguva Yekumbundira

Huya Kwandiri...
Read More
Gisella - Hauna Kugadzirira!

Gisella - Hauna Kugadzirira!

Munoona zviratidzo, asi hamudi kuona.
Read More
Gisella - Marwadzo Angu Ari Kukura Nesimba

Gisella - Marwadzo Angu Ari Kukura Nesimba

... kutsamwa kwaMwari hakuchagoni kumiswa.
Read More
Gisella - Ave Kuda Kuwira Vanhu

Gisella - Ave Kuda Kuwira Vanhu

Muchinjikwa mukuru uchaonekwa nenyika yese.
Read More
Gisella - Ino inguva yaAntikristu

Gisella - Ino inguva yaAntikristu

...uyo achakurumidza kuoneka.
Read More
Gisella - Runyararo Rwaunoda

Gisella - Runyararo Rwaunoda

Munyengetero usina rudo mashoko asina maturo.
Read More
Gisella - Yambiro Yave Kuitika

Gisella - Yambiro Yave Kuitika

Enda zvino kune kureurura kwevhiki.
Read More
Gisella - Uchatambudzwa seMwanakomana Wangu

Gisella - Uchatambudzwa seMwanakomana Wangu

Marwadzo ako achapiwa mubayiro wakapetwa kane chiuru.
Read More
Gisella – Namatira Chechi

Gisella – Namatira Chechi

Tevera Magisterium yechokwadi yekutenda.
Read More
Gisella – Teerera Vaprofita Vechokwadi

Gisella – Teerera Vaprofita Vechokwadi

Hakuna mapofu anodarika anoramba kuona.
Read More
Gisella - Mwaka Wakaoma Uno

Gisella - Mwaka Wakaoma Uno

Gadzirira kuburuka kweMweya Mutsvene.
Read More
Gisella - Zvese zviri Kuwedzeredzwa

Gisella - Zvese zviri Kuwedzeredzwa

Batana, namata ... mafungu emvura anokonzera njodzi huru.
Read More
Gisella - Kunatswa kunokosha

Gisella - Kunatswa kunokosha

Miedzo inouya ichave isingasviki pasainzi nemushonga.
Read More
Gisella - Hauna Kunzwisisa Here?

Gisella - Hauna Kunzwisisa Here?

... hapachina nguva.
Read More
Gisella - Munguva pfupi, iyo Kupunzika

Gisella - Munguva pfupi, iyo Kupunzika

Iwe wakasarudzwa sevarwi vechiedza.
Read More
Gisella - Fomu Nharaunda Diki

Gisella - Fomu Nharaunda Diki

Ivai vaapositori vaJesu neMoyo wangu.
Read More
Gisella - Ini Handigone Kubata Ruoko rwaBaba Vangu!

Gisella - Ini Handigone Kubata Ruoko rwaBaba Vangu!

Wakuvadza zvakadii iwe, zvakadii zvakaipa zvawakamutsa.
Read More
Gisella - Mukoma Kurwisa Mukoma

Gisella - Mukoma Kurwisa Mukoma

Namatira Chechi.
Read More
Gisella - Chechi iAdrift

Gisella - Chechi iAdrift

Kutsauka pakutenda kwaita kuti ufuratire.
Read More
Gisella - Nzara Iri Kumasuwo

Gisella - Nzara Iri Kumasuwo

Gadzira zvekudya.
Read More
Gisella - Nguva Yakwana

Gisella - Nguva Yakwana

Marwadzo acho achave makuru, makuru kupfuura iwe unogona kufungidzira.
Read More
Gisella - Chechi Iri Kuraidza Kufira Kwavo

Gisella - Chechi Iri Kuraidza Kufira Kwavo

Iva mwenje unopenya murima rino razvino.
Read More
Gisella - Ndinochema

Gisella - Ndinochema

Usatambise nguva yako pazvinhu zvepanyika.
Read More
Gisella - Machechi Achaparadzwa

Gisella - Machechi Achaparadzwa

Kunamata chete uye kuvimba ndiko kunogona kukuponesa.
Read More
Gisella - Iva Akasimba, Namatira kuna Jesu

Gisella - Iva Akasimba, Namatira kuna Jesu

... nekuti nguva yakwana kwaAntikristu.
Read More
Gisella - Idzi Ndidzo Nguva Dzinofanotaurwa

Gisella - Idzi Ndidzo Nguva Dzinofanotaurwa

Izvo zviri kuuya hazvichakwanise kudzikiswa.
Read More
Gisella - Hapasisina Nguva

Gisella - Hapasisina Nguva

Nyika sekuziva kwako yave kuda kuchinja.
Read More
Gisella - Vavengi vanobva kuGungwa

Gisella - Vavengi vanobva kuGungwa

Zvino, kwete mangwana, ndiyo nguva yekutendeuka.
Read More
Gisella - Communism iri Kubata

Gisella - Communism iri Kubata

Tasvika pahondo yekupedzisira.
Read More
Gisella - Simuka, Vhangeri!

Gisella - Simuka, Vhangeri!

Jesu ari kuuya!
Read More
Gisella - Yambiro yave pedyo

Gisella - Yambiro yave pedyo

Munguva pfupi, kuchave nehondo - uye iyo nguva yaAntikristu.
Read More
Gisella - Zvese zviri Kuzadzikiswa Zvakakwana

Gisella - Zvese zviri Kuzadzikiswa Zvakakwana

Ramba, ipapoka, misungo yaSatani, misungo, nyongano
Read More
Gisella - Iyo Nguva Iri Kukurumidza

Gisella - Iyo Nguva Iri Kukurumidza

Avo vakatendeka havafanirwe kutya chinhu.
Read More
Gisella - Isa Moyo Wako Mumunamato

Gisella - Isa Moyo Wako Mumunamato

... zvikasadaro haugone kumira zviri kuuya.
Read More
Gisella - Vazhinji Vawira Mukunyengera Kukuru

Gisella - Vazhinji Vawira Mukunyengera Kukuru

Gara padyo nevapristi vatsvene.
Read More
Gisella - Usashamisike…

Gisella - Usashamisike…

... kutenda kwako kuri kuedzwa.
Read More
Gisella - Murume Achaenda Mad

Gisella - Murume Achaenda Mad

Chinja - hauna nguva yakawanda.
Read More
Gisella - Kudzikisira Kwenhema

Gisella - Kudzikisira Kwenhema

Munguva pfupi, nyonganyonga ...
Read More
Gisella - Gadzirira mune Kukomba

Gisella - Gadzirira mune Kukomba

Jerusarema Idzva rave pedyo.
Read More
Gisella - Rima reKunyengera

Gisella - Rima reKunyengera

Chechi iri mukuvhiringidzika kwakazara.
Read More
Gisella - Kubatana kwePentekosti Itsva

Gisella - Kubatana kwePentekosti Itsva

Chamupupuri chinorova moyo yese.
Read More
Gisella - Mufundisi Freemasonry Anoda Chechi Imwe

Gisella - Mufundisi Freemasonry Anoda Chechi Imwe

Namatira America, iyo icharangwa ...
Read More
Gisella - Iva Nemwoyo Yakazarukira Mwari

Gisella - Iva Nemwoyo Yakazarukira Mwari

Epidemics inopararira pamusoro pevanhu ...
Read More
Gisella - Nzara Iri Kuuya

Gisella - Nzara Iri Kuuya

Providence inosvika ichibva kumativi ese.
Read More
Gisella - Ndiri Kukudhirowa Pamwe Chete

Gisella - Ndiri Kukudhirowa Pamwe Chete

... kuitira kurwa yekupedzisira hondo.
Read More
Gisella - Kutambudzwa kuri kuenderera mberi

Gisella - Kutambudzwa kuri kuenderera mberi

Namata kuti machechi aisazovharwa.
Read More
Gisella - Iva Nemwoyo Wakachena

Gisella - Iva Nemwoyo Wakachena

... semuApostora Johane.
Read More
Gisella - Yambiro pamusoro peGnosticism

Gisella - Yambiro pamusoro peGnosticism

Vashoma vakatenda mumushonga wechokwadi chete, unova Mwari nekutenda.
Read More
Gisella - Vanotenda Mukuramba

Gisella - Vanotenda Mukuramba

Pakusarudza nyaradzo pachokwadi.
Read More
Gisella - Iyo Yakanyanya Kuchenesa

Gisella - Iyo Yakanyanya Kuchenesa

Usamirira ... tendeuka nguva isati yapera.
Read More
Gisella - Iyo Nguva Inosvika Mhedziso Yayo

Gisella - Iyo Nguva Inosvika Mhedziso Yayo

Chinja nekukurumidza sezvazvinogona.
Read More
Gisella - Munguva pfupi, Anopesana naKristu

Gisella - Munguva pfupi, Anopesana naKristu

Nguva yava pedyo ...
Read More
Gisella - Hapasisina Nguva

Gisella - Hapasisina Nguva

Kubva kuEastern Europe kutambura kwako kuchauya.
Read More
Gisella - Mwanakomana Wangu Ainzi Mad

Gisella - Mwanakomana Wangu Ainzi Mad

Chokwadi chinofanira kusheedzerwa.
Read More
Gisella - Nei Usingavimbi?

Gisella - Nei Usingavimbi?

Jesu anoziva kuzvipa kudya kwake.
Read More
Gisella - Nyengeterera Yandakatsaurwa

Gisella - Nyengeterera Yandakatsaurwa

... namatira kuti vatendeutse moyo yavo.
Read More
Gisella - Munguva pfupi, Dutu

Gisella - Munguva pfupi, Dutu

Hapana chakadai chakauya kare.
Read More
Gisella - Chitendero Chitsva Chichaiswa

Gisella - Chitendero Chitsva Chichaiswa

Munguva pfupi iri kutevera chiKristu hachichazozivikanwi.
Read More
Gisella - Enda undoparidza!

Gisella - Enda undoparidza!

Ivai vapostori vechokwadi.
Read More
Gisella - Unotorerwa Zvese

Gisella - Unotorerwa Zvese

Asi iwe uchava nemufaro muna Mwari oga.
Read More
Gisella - Isita Yakakosha

Gisella - Isita Yakakosha

Zviratidzo zvichauya zvichaonekwa kune vakawanda.
Read More
Gisella - Ipa zvese kwandiri

Gisella - Ipa zvese kwandiri

Usarega zvakaipa zvichivhiringidza pfungwa dzako.
Read More
Gisella - Hwamanda Dzarira

Gisella - Hwamanda Dzarira

Imwe chete yasara: Ruramisiro
Read More
Gisella - Dutu Iri Pauri

Gisella - Dutu Iri Pauri

Nguva dzakafanotaurwa dzasvika.
Read More
Gisella - Iva Nehanya Nezve Mishonga

Gisella - Iva Nehanya Nezve Mishonga

Hazvina basa kana iwe uchisekwa.
Read More
Gisella - Zvese zvakagadzirirwa

Gisella - Zvese zvakagadzirirwa

Pasi sekuziva kwenyu harichazovipo.
Read More
Gisella - Nguva yengoni yakavharwa

Gisella - Nguva yengoni yakavharwa

Solar flares inokanganisa tekinoroji.
Read More
Gisella - Munguva pfupi, Kururamisira kwaMwari…

Gisella - Munguva pfupi, Kururamisira kwaMwari…

Pane nguva shoma yasara.
Read More
Gisella - Udzvanyiriri Hwakavapo

Gisella - Udzvanyiriri Hwakavapo

Zvakaipa zvakamira kuvanda.
Read More
Gisella - Nhema dzakaipisisa kupfuura Denda

Gisella - Nhema dzakaipisisa kupfuura Denda

Munguva pfupi, Anopesana naKristu achaonekwa.
Read More
Gisella - Nguva Itsva, Nyika Idzva

Gisella - Nguva Itsva, Nyika Idzva

Usatya chero chinhu.
Read More
Gisella - Rima rave Kuda Kuburuka

Gisella - Rima rave Kuda Kuburuka

Chinja izvozvi. Anopesana naKristu ave kuda kuonekwa.
Read More
Gisella - Varwi Vangu veChiedza

Gisella - Varwi Vangu veChiedza

Tiri kukugadzirirai yambiro.
Read More
Gisella - Zvinoshamisa Zviitiko uye Grandiose Zviratidzo zviri Kuuya

Gisella - Zvinoshamisa Zviitiko uye Grandiose Zviratidzo zviri Kuuya

Zvichava zvakaoma kusahadzika mavambo avo.
Read More
Gisella - Yambiro Ichafumura Zvese

Gisella - Yambiro Ichafumura Zvese

Usave manyepo ... gara uchipupura.
Read More
Gisella - Chechi Ichararama Kushuva Kwake

Gisella - Chechi Ichararama Kushuva Kwake

Dutu rinotyisa richazunungusa nyika.
Read More
Gisella - Yakadai ndiyo Nguva

Gisella - Yakadai ndiyo Nguva

Ruoko rwaMwari haruchakwanise kudzorwa.
Read More
Gisella - Iyo Nguva Yakafungidzirwa kubva kuFatima Kuenda yasvika

Gisella - Iyo Nguva Yakafungidzirwa kubva kuFatima Kuenda yasvika

Verenga Apocalypse uye mairi uchawana chokwadi chenguva dzino.
Read More
Gisella - Sarudza

Gisella - Sarudza

Chiedza chava pedyo ...
Read More
Gisella - SeMurombo Mupemhi

Gisella - SeMurombo Mupemhi

... Ndakamirira rudo rwako.
Read More
Gisella - Zvino Uchaona Njodzi

Gisella - Zvino Uchaona Njodzi

Chechi ichatambura kusati kwazvarwa patsva.
Read More
Gisella - Jesu, Chikafu chako uye Kudziya

Gisella - Jesu, Chikafu chako uye Kudziya

Vhenekesa murazvo wekutenda.
Read More
Gisella - Ino inguva yekutambudzwa

Gisella - Ino inguva yekutambudzwa

Namata, kuti uone mhumhi dzakapfeka matehwe emakwai.
Read More
Gisella - Mugwagwa waAntikristu unovhura

Gisella - Mugwagwa waAntikristu unovhura

... asi moto weMweya Mutsvene urikuuya.
Read More
Gisella - Unganidza seMweya mizhinji sezvazvinogona

Gisella - Unganidza seMweya mizhinji sezvazvinogona

Udza hama dzako nehanzvadzi kuti vaite chete kuda Kwangu.
Read More
Gisella - Vatican Ichazununguswa Zvikuru

Gisella - Vatican Ichazununguswa Zvikuru

Ndiri kuvimba neminamato yako kudzikamisa zvichauya.
Read More
Gisella - Zvirwere Zvichanyanya

Gisella - Zvirwere Zvichanyanya

Iwe une mushonga mumwe chete: munamato uye kuvimba
Read More
Gisella - Zvino Yambiro yave pedyo

Gisella - Zvino Yambiro yave pedyo

Ndichadzoka nesimba rangu, nerudo rwangu uye nehukuru hwangu.
Read More
Gisella - Zvakare Nguva yeMakomborero

Gisella - Zvakare Nguva yeMakomborero

... kuti boka diki rirambe rakasimba.
Read More
Gisella - Muchadanana

Gisella - Muchadanana

Nzara ichakurumidza kusvika.
Read More
Gisella - Yambiro kune Vafudzi

Gisella - Yambiro kune Vafudzi

Unganidza boka, dzidzisa kutsvenesa.
Read More
Gisella - Shandura: Nguva Yapera

Gisella - Shandura: Nguva Yapera

.... kuchave nekuteedzana kwezviitiko
Read More
Gisella - Mweya Mutsvene Uchazovhuvhuta Zvakasimba

Gisella - Mweya Mutsvene Uchazovhuvhuta Zvakasimba

Ini ndinotarisira kudzoka kweMwanakomana wangu.
Read More
Gisella - Munguva pfupi, Chitendero Chepasi Chete

Gisella - Munguva pfupi, Chitendero Chepasi Chete

Usatya chinhu kana iwe uina Kristu.
Read More
Gisella - Kuchema Kwemarwadzo Ekuzvara

Gisella - Kuchema Kwemarwadzo Ekuzvara

Mwanakomana wangu achazvarwa pakati pekutambudzika.
Read More
Gisella - Iva SaNoa

Gisella - Iva SaNoa

Wese munhu aimuona semupengo, zvakadaro aive naRutendo.
Read More
Gisella - Mhepo dzehondo

Gisella - Mhepo dzehondo

Usave nehanya neinoita senge runyararo.
Read More
Gisella - Ino inguva yeHondo

Gisella - Ino inguva yeHondo

Kutsanya uye Rosary.
Read More
Gisella - Nei Usiri Kuteerera Amai?

Gisella - Nei Usiri Kuteerera Amai?

Zviratidzo zvasvika uye hauchatendi.
Read More
Gisella - Manyepo Anovanza

Gisella - Manyepo Anovanza

Vachaedza kutaura kuti zviri kuitirwa zvakanaka zvako.
Read More
Gisella - Kudengenyeka kwenyika muVatican

Gisella - Kudengenyeka kwenyika muVatican

Kutsauka pakutenda.
Read More
Gisella - Nguva Yakwana

Gisella - Nguva Yakwana

Shandura.
Read More
Gisella Cardia - Pfupi Ndichapindira

Gisella Cardia - Pfupi Ndichapindira

Kutinhira kukuru kwave kuda kusvika.
Read More
Gisella - Zvese zvave Kuda Kuitika

Gisella - Zvese zvave Kuda Kuitika

Unofanira kusimba mukutenda kuti upone.
Read More
Gisella - Vhura Mwoyo Yako

Gisella - Vhura Mwoyo Yako

Zvikasadaro hausi kuzoona suwo reKudenga rave kuda kuvhurwa.
Read More
Gisella - Dhiabhorosi Anoburitswa

Gisella - Dhiabhorosi Anoburitswa

Iva wakagadzirira chero nguva yeChiedza.
Read More
Gisella - Iyo Chete Nzira

Gisella - Iyo Chete Nzira

Usatya rudo rwaMwari.
Read More
Gisella - Chii Chawaitarisira?

Gisella - Chii Chawaitarisira?

... mushure mezvivi zvese zvakaitwa?
Read More
Gisella - Namatira China

Gisella - Namatira China

Kubva ipapo, zvirwere zvitsva zvichauya.
Read More
Gisella - Nguva Yakwana!

Gisella - Nguva Yakwana!

Munguva pfupi iwe uchaona iyo nyika ichichinja.
Read More
Gisella Cardia - Kururamisira kwaMwari Kwave Kuda Kurwisa

Gisella Cardia - Kururamisira kwaMwari Kwave Kuda Kurwisa

Ndinokubvunza zvakare zvakare nemisodzi: namata, namata, namata zvakanyanya
Read More
Gisella Cardia - Hondo Pakati Pezvakanaka Nezvakaipa Iri Kuenderera Mberi

Gisella Cardia - Hondo Pakati Pezvakanaka Nezvakaipa Iri Kuenderera Mberi

Namata, namatira, namatira Chechi
Read More
Gisella Cardia - Chechi Ichamuka Kubva kune Vakafa uye Vachakura

Gisella Cardia - Chechi Ichamuka Kubva kune Vakafa uye Vachakura

Mufaro uchatonga pasi pano.
Read More
Gisella Cardia - Iye zvino Nguva Ipfupi Chaizvo

Gisella Cardia - Iye zvino Nguva Ipfupi Chaizvo

Vazhinji havazivi kuti zvese zviri kudonha sei.
Read More
Gisella Cardia - Zvese zvichawa

Gisella Cardia - Zvese zvichawa

Ndapota, vana, hapachina nguva, tendeuka.
Read More
Gisella Cardia - Yambiro Ichakurumidza Kusvika

Gisella Cardia - Yambiro Ichakurumidza Kusvika

Zvigadzirire iwe pachako chiitiko chakakosha ichi
Read More
Gisella Cardia - Humambo hwaMwari hwave padyo padyo

Gisella Cardia - Humambo hwaMwari hwave padyo padyo

Munguva pfupi ino nguva yekutya, yekusarongeka uye yekuzvikudza haichazovipo.
Read More
Gisella Cardia - Zvese zvinhu zviri Kunanga Kuzviparadza

Gisella Cardia - Zvese zvinhu zviri Kunanga Kuzviparadza

Vazhinji vakatengesa mweya yavo kuna satani.
Read More
Gisella Cardia - Usave Kure naMwari

Gisella Cardia - Usave Kure naMwari

Zvese zvinhu zvino zvinoenderana nesarudzo yako.
Read More
Gisella Cardia - Hana Dzakawanda Dzichazununguswa

Gisella Cardia - Hana Dzakawanda Dzichazununguswa

Usamirire kusvikira panguva iyoyo - gadzirira iwe ...
Read More
Gisella Cardia - Vachabvisa Chibayiro cheEucharistic kubva kuMisa

Gisella Cardia - Vachabvisa Chibayiro cheEucharistic kubva kuMisa

Kana Makereke epanyika akabatana nemasimba epasi, ipapo pachave nekutambudzwa kwechokwadi ...
Read More
Gisella Cardia - Akasarudzirwa Iyi Nguva

Gisella Cardia - Akasarudzirwa Iyi Nguva

Munguva pfupi, bope guru muChechi ...
Read More
Gisella Cardia - Hondo iri Pedyo

Gisella Cardia - Hondo iri Pedyo

Asi usatya, ini ndiri pano kuti ndikudzivirire.
Read More
Gisella Cardia - Hausati Wagadzirira Izvozvi

Gisella Cardia - Hausati Wagadzirira Izvozvi

Usatambisa imwe imwe nguva.
Read More
Gisella Cardia - Pasina nguva Vana Vangu Vakatendeka vachazadzwa neMweya Mutsvene

Gisella Cardia - Pasina nguva Vana Vangu Vakatendeka vachazadzwa neMweya Mutsvene

Zvino matenga nepasi zvakabatana
Read More
Gisella Cardia - Iyo Rosary Ichaunza Dziviriro

Gisella Cardia - Iyo Rosary Ichaunza Dziviriro

Gara uri mukuda kwaMwari.
Read More
Gisella Cardia - Chii Chichauya Chichava Chakaipisisa

Gisella Cardia - Chii Chichauya Chichava Chakaipisisa

Ndanga ndichikugadzirirai zvakanyanya kwenguva dzino.
Read More
Gisella Cardia - Nguva Dzakaipisisa Kuvanhu

Gisella Cardia - Nguva Dzakaipisisa Kuvanhu

Ini ndichakuchengetedza.
Read More
Gisella Cardia - Vanoda Kukuparadzanisa

Gisella Cardia - Vanoda Kukuparadzanisa

Jesu achakurumidza kukusunungura kubva kuudzvinyiriri uhwu.
Read More
Gisella Cardia - Muchinjikwa Uchakurumidza Kuvhenekera Denga

Gisella Cardia - Muchinjikwa Uchakurumidza Kuvhenekera Denga

Muchinjiko anozovhenekera denga ...
Read More
Gisella Cardia - Usakanganwa Kutongwa Kwake

Gisella Cardia - Usakanganwa Kutongwa Kwake

Munamato wepasirese unosanganisira zvimwe zvitendero haugoneke, nekuti nenzira iyi Chikristu - icho chechokwadi - chingabviswe.
Read More
Gisella Cardia - Tarisa Maitiro Avari Kundirapa

Gisella Cardia - Tarisa Maitiro Avari Kundirapa

Kubvira pakuvhuvhutera, mamwe hutachiona huchaonekwa.
Read More
Gisella Cardia - Nhasi Chechi Iri Kurarama Kushuva Kwayo

Gisella Cardia - Nhasi Chechi Iri Kurarama Kushuva Kwayo

Vashoma vangu vakasara vachatambudzwa
Read More
Gisella Cardia - Zvino zvave Kurumidza

Gisella Cardia - Zvino zvave Kurumidza

Iwe haunzwisisi here kuti nguva idzi dzave kugumisa?
Read More
Gisella Cardia - Jesu Ari Kuuya

Gisella Cardia - Jesu Ari Kuuya

Iwe uchaona chinoshamisa chehupenyu hutsva.
Read More
Gisella Cardia - Mhepo dzehondo

Gisella Cardia - Mhepo dzehondo

Shevedzera zita raJesu!
Read More
Gisella Cardia - Usave Usingaite

Gisella Cardia - Usave Usingaite

Ndichagara ndiri parutivi rwako.
Read More
Gisella Cardia - Kutanga kweApocalypse!

Gisella Cardia - Kutanga kweApocalypse!

Anopesana naKristu anozozvizivisa amene munguva pfupi.
Read More
Gisella Cardia - Namatira America

Gisella Cardia - Namatira America

Zvese zvinongoerekana zvawa.
Read More
Gisella Cardia - Munguva pfupi, Kwakakurumidza

Gisella Cardia - Munguva pfupi, Kwakakurumidza

Chiratidzo chiri kuuya ...
Read More
Gisella Cardia - Hapana Chichava Chakafanana

Gisella Cardia - Hapana Chichava Chakafanana

Yambiro iri kuswededza zvakanyanya.
Read More
Gisella Cardia - Iyo Revolution yagadzirira

Gisella Cardia - Iyo Revolution yagadzirira

Gadzirirai dzimba dzenyu semachechi madiki.
Read More
Gisella Cardia - Order Ichadzoka

Gisella Cardia - Order Ichadzoka

Kushivirira kwechinguva chidiki.
Read More
Gisella Cardia - Kunyarara Kwakakwana Kunze Kwekutya

Gisella Cardia - Kunyarara Kwakakwana Kunze Kwekutya

Usatende nhema dzaSatani nekunyepedzera.
Read More
Gisella Cardia - Jesu Haazombokusiya

Gisella Cardia - Jesu Haazombokusiya

Iwe iwe wataura wako apachokwadi uye anetsananguro "Hongu" hauchashayiwa chinhu.
Read More
Gisella Cardia - Haunzwisise!

Gisella Cardia - Haunzwisise!

Vazhinji havakoshese kuvepo kwangu.
Read More
Gisella Cardia - Tarira, Hondo Yakatotanga

Gisella Cardia - Tarira, Hondo Yakatotanga

Teerera kune kudzvinyirira uye izvo zvavachazoda.
Read More
Gisella Cardia - Chenjera!

Gisella Cardia - Chenjera!

Satani anoda kutonga hupenyu hwako nepfungwa.
Read More
Gisella Cardia - Satani Anotenda Kuti Akatokunda

Gisella Cardia - Satani Anotenda Kuti Akatokunda

Ishe vanokupa rudo mumoyo mako kuti iwe, vana vangu, usarasika.
Read More
Gisella Cardia - Matenga Matsva nepasi Idzva

Gisella Cardia - Matenga Matsva nepasi Idzva

Nokukurumidza matenga anozovhurika uye Mwanakomana waMwari, Ishe wangu, anouya ogadzira matenga matsva nepasi idzva.
Read More
Gisella Cardia - Mabhora eMoto Achaburuka

Gisella Cardia - Mabhora eMoto Achaburuka

Nenguva isipi Nyevero ichave iri pauri, ichikupa sarudzo yekuda Ini kana satani.
Read More
Gisella Cardia - Hazvigone Kukanzurwa

Gisella Cardia - Hazvigone Kukanzurwa

Zvese zvinouya zvichaderedzwa neminamato yako, asi hazvigoni kudzimwa.
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.