Nei Jennifer?

Jennifer amai vechidiki vemuAmerican uye amai vemba (zita rake rekupedzisira rakabatwa pachikumbiro chemukuru wake wezvemweya kuitira kuti aremekedze kuvanzika kwemurume wake nemhuri yake.) Aive, pamwe, izvo izvo munhu angadai akadana "anowanzo" weSvondo anoenda Svondo uyo aiziva zvishoma nezvekutenda kwake uye kunyangwe zvishoma nezveBhaibheri. Akafunga pane imwe nguva kuti "Sodhoma neGomora" vaive vanhu vaviri uye kuti "Mhemberero" izita reboka rerock. Zvino, panguva yeKudya kuMisa rimwe zuva, Jesu akatanga kutaura zvinonzwika kwaari achipa mashoko erudo nekuyambira achimuudza, “Mwanakomana wangu, iwe uri wekuwedzera weshoko Rangu Retsitsi. Sezvo mameseji ake anotarisa zvakanyanya kururamisiro iyo fanira huyai pasingapinduke nyika, ivo vanozadza zvirokwazvo chikamu chekupedzisira cheshoko raSt Faustina:

… Ndisati ndasvika seMutongi anotonga, ndinotanga kuvhura musuwo wetsitsi dzangu. Iye anoramba kupfuura nemusuwo wetsitsi dzangu anofanirwa kupfuura nemusuwo weruramisiro yangu…-Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1146

Rimwe zuva, Ishe vakamuraira kuti ataurire mameseji kuna Baba Vatsvene, Papa John Paul II. Fr. Seraphim Michaelenko, mutevedzeri wemutungamiriri weSt. Faustina, akaturikira mameseji aJennifer muchiPolish. Akaverengera tikiti kuenda kuRoma uyezve, nekumwe kusawirirana, akazviwana iye nevamwe vake mumakiromita emukati meVatican. Akasangana naMonsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye anoshanda naPapa nePolish Secretary of State of the Vatican. Iwo mameseji akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, John Paul II secretary chaiye. Mumusangano wekutevera, Msgr. Pawel akati, "Paridza meseji pasirese nzira yaungagone."

Mharidzo kubva kuna Jennifer

Jennifer - Makomo Achamuka

Jennifer - Makomo Achamuka

Nyika iri kupindura zvivi zvako ...
Read More
Jennifer - Huya uye Unamate

Jennifer - Huya uye Unamate

Ndinozorora muuthende hwenyika chinyararire.
Read More
Jennifer - Mazuva ekuchema achauya

Jennifer - Mazuva ekuchema achauya

...asi zvichateverwa nekukunda kukuru.
Read More
Jennifer - Kudana Kunamatira Vasina Kugadzirira

Jennifer - Kudana Kunamatira Vasina Kugadzirira

Namatira kuchengetedzwa kwemhuri.
Read More
Jennifer - Anopesana naKristu Ari Pedyo

Jennifer - Anopesana naKristu Ari Pedyo

Rusununguko rwako ruchatorerwa...
Read More
Jennifer - Mazuva ekuchema kukuru ari kuuya

Jennifer - Mazuva ekuchema kukuru ari kuuya

Vana mai nanababa vachashuva nekuchema vana vavo...
Read More
Jennifer - Nyika Ichaputirwa neMvura

Jennifer - Nyika Ichaputirwa neMvura

... nemisodzi kana vanhu vaona zvavakaitira vadiki ...
Read More
Jennifer - Ini Handisi Mwari wekutya

Jennifer - Ini Handisi Mwari wekutya

Muviri wako itembere yeMweya Mutsvene.
Read More
Jennifer - Mhepo dzeChirimo

Jennifer - Mhepo dzeChirimo

Chiporofita chiri padhuze?
Read More
Jennifer - Varipi Vapristi Vangu?

Jennifer - Varipi Vapristi Vangu?

Vazhinji vakavimba nesainzi yemunhu.
Read More
Jennifer - Awa Iri Kuuya

Jennifer - Awa Iri Kuuya

Iyo awa apo vanhu pavachaona chokwadi chemweya wake.
Read More
Jennifer - Beads of Light

Jennifer - Beads of Light

Rozari ichabaya rima.
Read More
Jennifer - Kusheedza Vaporofita

Jennifer - Kusheedza Vaporofita

Simuka usatya.
Read More
Jennifer - A New Corridor muNguva

Jennifer - A New Corridor muNguva

Kuzunungusa kukuru uye kuverenga ropa revasina mhosva.
Read More
Jennifer - Iyo Webhu Ichaparadzwa

Jennifer - Iyo Webhu Ichaparadzwa

Rusununguko runopihwa kuita Kuda kwaMwari.
Read More
Jennifer - Uripiko Kuvimba Kwako?

Jennifer - Uripiko Kuvimba Kwako?

Uri kunditsaura wega here kana kuti iwe pachako?
Read More
Jennifer - Iyo Shadows yeRussia neChina

Jennifer - Iyo Shadows yeRussia neChina

Pamusuwo weAmerica.
Read More
Jennifer - Kudengenyeka Kwakakura

Jennifer - Kudengenyeka Kwakakura

Awa Huru yechiedza iri kuuya.
Read More
Jennifer - Chiratidzo cheYambiro

Jennifer - Chiratidzo cheYambiro

Vachaona mweya yavo sezvandiri kuzviona.
Read More
Jennifer - Iko Kururamisa kukuru kuri kuuya

Jennifer - Iko Kururamisa kukuru kuri kuuya

Rudzi rwevanhu haruchakwanise kuvanda.
Read More
Jennifer - Hapasisina Nguva

Jennifer - Hapasisina Nguva

Rudzi rwevanhu rwarasikirwa nekuziva zvivi.
Read More
Jennifer - Vana Vangu Vanorwira Rudzi

Jennifer - Vana Vangu Vanorwira Rudzi

Haisi iyo ruvara rweganda rinokonzera kuparadzaniswa: icho chivi.
Read More
Jennifer - Muka Vana Vangu!

Jennifer - Muka Vana Vangu!

Wapinda muGetsemane yako.
Read More
Jennifer - Kururamisa Kwakakura Kunouya

Jennifer - Kururamisa Kwakakura Kunouya

Kana Tsitsi dzangu dzisisiri kutsvakwa saka kururamisira kunofanira kuuya.
Read More
Jennifer - Kuburitswa Kwatanga

Jennifer - Kuburitswa Kwatanga

Kudedera kukuru kuri kuuya.
Read More
Jennifer - Pane Vapoteri

Jennifer - Pane Vapoteri

Ndiri kudaidza vana Vangu kuti vatizire kuMwoyo Unoyera Zvitsvene, nekuti ndipo chete paunowana utiziro.
Read More
Jennifer - Nguva yeRunyararo

Jennifer - Nguva yeRunyararo

Jesu kuna: Mwana wangu, ndatumira madutu uye kudengenyeka kwenyika ino isati iri chiratidzo chinodikanwa nemurume ...
Read More
Jennifer - Matambudziko eZvipembenene uye Zvirwere

Jennifer - Matambudziko eZvipembenene uye Zvirwere

Jesu kusvika, Mbudzi 18, 2004: Vanhu vangu, mwenje uchauya uye unowira pamusoro pevanhu. Rutivi rumwe nerumwe rwechiedza icho ...
Read More
Jennifer - SemaBoxcars

Jennifer - SemaBoxcars

Jesu ku: Vanhu vangu, avo pakati penyu vanoramba vasingateerere kuteterera Kwangu vachakurumidza kuunzwa pamabvi ako ...
Read More
Jennifer - Kudengenyeka Kwakakura

Jennifer - Kudengenyeka Kwakakura

Jesu kuti:… kudedera kukuru kuri kuda kuuya nekuti pasi ratanga kuratidza vanhu kudzika ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.