Manuela Strack

Sei Manuela Strack?

Zvakaitika kuna Manuela Strack (akaberekwa muna 1967) muSievernich, Germany (makiromita makumi maviri nemashanu kubva kuCologne muDiocese yeAachen) zvinogona kukamurwa kuita zvikamu zviviri. Manuela, ane zviitiko zvinofungidzirwa zvisinganzwisisike zvakatanga muhudiki uye akawedzera kubva 25 zvichienda mberi, akatanga kutaura kuti akatambira mameseji akawanda kubva kuMukadzi Wedu, Jesu nevatsvene pakati pa1996 na2000, kusanganisira nzvimbo dzinoshamisa dzechitendero uye density yaaiti. kuna St. Teresa weAvila. 2005 "voruzhinji" kuratidzwa kweMarian kwakaitika pakati pe25 ne2000: mune yekutanga yeiyi, Amai vaMwari vakabvunza Manuela, "Uchava Rosary mhenyu kwandiri here? Ndini Maria, Akachena." Akamuzivisawo kuti mashura akanga atoitika muSievernich munguva yeHondo Yenyika Yechipiri asi akanga akavanzwa nevaNazi (mupristi weparish, Fr. Alexander Heinrich Alef, akanga ari mushori waHitler uye akafira mumusasa wevasungwa).

Mharidzo dzakagamuchirwa mune iyi yekutanga kutenderera kwezviratidzo zvinosimbisa - mukuenderana nemamwe akawanda akakomba manyuko echiporofita - kukosha kwemasakaramende, kurasika kwekutenda muEurope, njodzi dzedzidziso yemazuva ano (kusanganisira zvirongwa zvekubviswa kweYukaristiya), uye kuuya kwezviitiko zvakafanotaurwa muFatima.

Chikamu chechipiri muSievernich chakatanga munaNovember 5, 2018 nekuonekwa kweMwana Jesu seMucheche wePrague (chimiro chaAnga atotora mu2001). Muchikamu chechipiri ichi chinoenderera mberi chekuonekwa, nzvimbo yepakati inopihwa kuzvipira kuRopa Rinokosha raJesu, hunhu hwe eschatological hunosimbiswa (Rev 19: 13: "Akapfeka jasi rakanyikwa muropa"). Panguva imwe cheteyo Mwana naMambo, Jesu anopikira kutonga akatendeka Wake netsvimbo youmambo yendarama, nepo kuna avo vasingadi kumugamuchira, Achatonga netsvimbo yedare.

Mumharidzo, mune zvirevo kwete chete kundima zhinji dzebhaibheri - ine simbiso chaiyo pavaporofita veTestamente Yekare - asiwo kune zvakavanzika zveChechi. Maonero anonyanya kutaura nezve "Vaapostora veNguva Dzokupedzisira" vakatsanangurwa naSt. Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716): Mwana Jesu anooneka kakawanda ne "Golden Book", The Treatise of the True Devotion to the Akaropafadzwa Mhandara Maria wemuparidzi ane mukurumbira weBreton ane zvinyorwa zvakakanganwika kweanopfuura zana ramakore mushure mekufa kwake vasati vawanikwazve pakati pezana ramakore re19. Pane zvakare chirevo cheNyevero yakaporofitwa muGarabandal (1961-1965), neMwana Jesu achidudza izwi rechiSpanish rekuti "Aviso" pakutsanangura chiporofita; chokwadi chekuti Manuela Strack haana kunzwisisa chirevo ichi (achifunga kuti izwi rechiPutukezi) rinoratidza zvakasimba kuti iyi yakanga iri nzvimbo yakanzwika kubva "kunze" pane kubva mukufungidzira kwake.

Mumharidzo dzichangoburwa dzinonzi dzakabva kuna Jesu naSt Michael Mutumwa Mukuru, tinowana yambiro inodzokororwa maererano nekukoshera kwemitemo inopokana nemutemo waMwari (kubvisa pamuviri ...), kutyisidzirwa kwakaunzwa nedzidziso yezvechitendero yeGerman uye kurega basa rehufundisi kune chikamu chevafundisi. . Nzvimbo idzi dzinosanganisira dudziro inoshamisa yekupiswa kweNotre Dame muParis muna 2019 pamwe nenyevero nezve hondo yezvombo inosanganisira United States, Russia neUkraine inogona kuisa pasirese panjodzi (meseji yaApril 25, 2021). Meseji yakapihwa muna Zvita 2019 uye yakaziviswa muna Chivabvu 29, 2020 yakazivisa "makore matatu akaoma" ari kuuya.

Bhuku pamusoro peSievernich apparitions, MuNamen des Kostbaren Blutes (MuZita reRopa Rinokosha) rakabudiswa muna Ndira 2022, netsananguro pamusoro pemashoko aipihwa nemutori wenhau wekuGermany Michael Hesemann, nyanzvi munhoroondo yechechi.

Mharidzo kubva kuna Manuela Strack

Manuela - Ino ndiyo Nguva Yechisarudzo

Manuela - Ino ndiyo Nguva Yechisarudzo

Sinodhi ichaunza zviitiko zvakawanda
Read More
Manuela - Uri Mukutambudzika

Manuela - Uri Mukutambudzika

... asi zvakare inguva yemufaro nenyasha.
Read More
Manuela - Vhura Mwoyo Yako Yakakura!

Manuela - Vhura Mwoyo Yako Yakakura!

Baba Vokusingaperi vari kutarisa munamato wako wekutsiva.
Read More
Manuela - Rarama mumasakaramende

Manuela - Rarama mumasakaramende

Muka muhope dzenyu dzekusada Mwari!
Read More
Manuela - Usatya

Manuela - Usatya

Ramba wakatendeka kuChechi Tsvene!
Read More
Manuela - Muedzi Achaonekwa muSinodhi

Manuela - Muedzi Achaonekwa muSinodhi

Ndiri kubvumira izvi. Nyengetera uye ubayire!
Read More
Manuela - Namatira Sinodhi, umo Dhiabhorosi Ane Nzvimbo Yake

Manuela - Namatira Sinodhi, umo Dhiabhorosi Ane Nzvimbo Yake

Dzimwe dzidziso hadzisi kuna Baba
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.