Neiko “Maria Muduku”?

Muna 1996, mukadzi asingazivikanwe muRoma, anonzi "Mary Mary" (Diki Maria) akatanga kugamuchira nzvimbo dzinozivikanwa se "Drops of Light" (Gocce di Luce), iyo vaparidzi veItaly vanozivikanwa zvikuru Edizioni Segno yakapa mavhoriyamu gumi ari mufomu rebhuku, ichangoburwa kubva muna 10, kunyangwe mameseji ari kuenderera mberi. Ruzivo rwega rwunopihwa nezvemugamuchiri nderekuti mukadzi wemba ari nyore uye amai vanogara muurombo uye nekuhwanda. Nzvimbo, dzinonzi ndiJesu, dzinonyanya kuverengera kuverengwa kweMisa kwezuva, asi dzimwe nguva dzinobata zviitiko zvekunze. Kune avo vanoziva mabhuku echiCatholic akavanzika enguva yazvino, matauriro uye zvakanyatsorongeka, zvakadzika muMagwaro zvakafanana nehurukuro refu dzedzidziso dzaIshe dzinowanikwa muzvinyorwa zvaLuisa Piccarreta, Maria Valtorta kana Don Ottavio Michelini.

___________________________

Nhanganyaya kune Madonhwe eChiedza (Gocce di Luce) rakanyorwa na“Maria Muduku,” sezvakarairwa nomutungamiriri wake womudzimu—rakashandurwa kubva muchiItalian. 

Ave Maria!

Dai 28, 2020

Ndiri kunyora tsamba iyi ndichiteerera baba vangu vemweya, avo vakandikumbira kakawanda kuti nditsanangure nyaya ye “Madonhwe eChiedza” (Gocce di Luce), kureva kuti zvakatanga sei.

Ndeipi nyaya ye "Drops of Light?" Mubvunzo wokutanga kubvunzwa, uye wandakazvibvunza ndimene, ndouyu: “Nei ndiri ini, Ishe? Chiitiko ichi chemweya chinouya sei mumwoyo mangu?”

Mukuzara kwenguva, ndakasvika pakukwanisa kuzvitsanangura, kuti kunobvira sei kwandiri, uye kuti betsero yaMwari iripo sei.

Zvakatanga seizvi. Kwemakore mazhinji zvisati zvaitika, mushure, ungati, kuwanazve kutenda, kutevera nguva yedaro muhudiki hwangu uyezve kusangana kwakadzama nemunhu waJesu, zvanga zvichiitika kwandiri kuti, mumunamato, pamberi pemifananidzo mitsvene. , mumakereke, padivi pemakuva evatsvene, kana kuti munamato waive wakanyanya, wepedyo, kunyanya pandichifungisisa pamusoro pezvakavanzika zveKuda kwaShe, kutaura kweumwe kwaizopinda mumoyo mangu. Yakanga iriwo mhinduro kumibvunzo yangu, uye ndakanzwisisa kuti ikoku kwaifanira kuva kuchibva kuchimwe chinhu chiri munzvimbo yomudzimu.

Nekudaro, ndakaedza kusapa huremu kune ichi chiitiko uye kuchisiya parutivi, ndisingabatanidzi kukosha kwachiri. Mushure mekunge nguva yadarika, ndakaedza kukanganwa ndikafunga kuti yaive autosuggestion. Gare gare gare gare, zvisinei, sezvo yakapfuurira, ndakavamba kufunga pamusoro pako, uye naizvozvo ndakaenda kunokumbira muprista nokuda kwenzwisiso. Asi mushure mokutsanangura dambudziko racho, ndakaudzwa kuti ndakanga ndichirwara uye kuti ndaifanira kuenda kune imwe nyanzvi yebasa, iyo yakandiudza kuti ndakanga ndichinetswa nadhiyabhorosi uye naizvozvo ndaida maropafadzo nokudzingwa.

Ndikatevera zano ravaprista vakasiyana-siyana, asi hakuna chakaipa chakabuda mundangariro mangu kana kubva kuno wakaipa, ndikatizve mumwoyo mangu, “Ishe, chii chamunoda kwandiri? Kana zvose izvi zvisiri zvenyu, zvibvisei kwandiri. Ndavhenekerwa, ndinofunga, ndakabva ndatanga kukurukura, ndichitaura naJesu muYukaristiya, uye ndakati, “Muno muYukaristiya mune Mwari bedzi, uye naizvozvo hapana unyengeri. Uye pakuMugamuchira, ndaiti: "Ishe, hapana chandinonzwa. Rega ndinzwe, ndipindure, ndinzwisise."

Uye saka, ndisingatombozvizivi, nenzira yomuzvarirwo, ndakazvigadzirira ndimene kuti nditeerere, ndichisiya mwoyo wangu wakanyarara kuti Awane nzvimbo yose nengwariro, uye ndakatanga kuteerera kwekurukurirano pfupi—zvakafanana nepfungwa idzo. ndiwo mashoko anotaurwa mumwoyo—pfungwa inotaura: inotaura uye ndinonzwisisa kuti inzwi rechirume kana rechikadzi, angava Jesu kana kuti dzimwe nguva Mai Vedu, kana kuti musande. Ipfungwa inozviratidza uye inoda.

Chirairo pashure peChirairo, hurukuro dzakarebesa, uye ndakawedzera kugona kugamuchira, somwana anotanga kudzidziswa nemashoko mashoma, mapfupi, uye uyo, apo kunzwisisa kwavo kunokura, anogona ipapo kupfuurira kunhaurirano dzakatambanudzwa uye dzakakwana.

Panguva yeMisa Tsvene, pandinoteerera kuIzwi Dzvene, mukadzi murombo wekutenda kuduku, achinetseka, anoti mukati mangu, "Asi chii chingataurwa pamusoro peshoko iri?" Asi pakupera kwekuverenga, Ishe anototanga kudzidzisa kwake, zvisinei nguva dzose achindisiya ndakasununguka kuti ndimuteerere uye ndimugamuchire (maererano nemafungiro angu uye kana ndichida kuteerera kumhuri yemupristi), kana kuti kwete, nokuti zvingave zvisingaite kwandiri nekuda kwezviitiko kana vanhu.

Izwi iri harimbondisiyanise pane zvandinosangana nazvo. Misa Tsvene inopinda. Anotaura uye ini ndinoteerera, ndinotora chikamu. Chete panguva yekutsaurwa ndipo pane kunyarara kwekunamata. Zvakaitika kwandiri—kazhinji, asi kwete nguva dzose—zvichienderana nedzimwe nhambo, kuti zvaizova zvakandiomera kusvika paatari, kugamuchira Jesu, uye pakuona vamwe vachimira mumutsara vakadekara, dzimwe nguva ndinotambudzwa. Ndinotamburira, ndinokundwa neimwe nzira yokurwa, uye ndinotoda kuedza kumhanya. Mutsetse wokupedzisa kugamuchira Chirairo unoratidzika kuva uri kure kwazvo; Ndinoedza kuvanza kusagadzikana kwangu zvakanyanya sezvinobvira, chiso chakatsvuka uye kudikitira, semunhu akaita kukunda kukuru, uye ndinopa kunyadziswa kwangu kuna Jehovha. Sezvo ndasvika, ndichimugamuchira, ndinoti kwaari nomufaro, “Tazviita zvakare nguva ino. Kana kuti, nokuti chinhambwe chacho chinondiremera zvikuru—kunyangwe chinhambwe chemamita mashoma, ndinoti kwaari ndiri kure, “Ndibatsirei, ngakurege kuva nomunhu anozviona.” Ichi ndicho chikonzero ndinoda maMisa epakati pevhiki zvakanyanya kupfuura mhemberero huru pakati pemhomho.

Kangani ndakati nechemumoyo, "aiwa kwete nhasi, ndinogara ndakagara kuti ndisasangana nekusagadzikana uye kutamburira," asi ipapo mumwe munhu ane simba anondisundidzira, ndinonzwa sembwende kuna Rudo wangu. uye ndinoenda. Pandinongotora Chirairo, ndinoMupa zvinangwa zvangu, uye Anozvigamuchira opa maropafadzo Ake, uye ipapo Anotanga: “Maria wangu muduku.” Kwakafanana nemvura inonaya, gomo remvura richinaya pandiri, richisimbisa hurukuro yakanga yatotanga kare mukati meMisa Tsvene, richiikudza, richiikudza.

Anodururira rwizi mandiri, rwandisingakwanisi kuvhara. Zvinyorwa zvinonyorwa shure kwazvo zvakatendeka kwazviri: mashoko anonzwika ndiwo iwayo, asi haasi ose. Handisati ndichikwanisa nguva dzose kuaziva zvakakwana pasina chikanganiso sezvaakataurwa kwandiri, uye ndaisazokwanisa kuzvichengeta mumwoyo mangu nomuyeuko, kudai dzisiri nyasha dzaMwari kunditsigira nokudziyeuka.

Jesu muYukaristiya anozvishandura kuti aenderane nezvatingagona uye nekwaniso yedu yekuziva uye kune mutinhimira wekunamata, kunyangwe kutaura kwake kunoramba kuripo mumoyo, kunyangwe panguva yekunyarara kwekutenda. Nehurombo, iyo yekupedzisira inoperekedzwa nekukanganisa kwakawanda, kugunun'una kwevanhu, mazwi mazhinji evanhu, uye kunewo zviziviso zvemupristi zvinozvikanganisa. Kuti ubatisise pfuma yakadaro uye urege kuiparadzira, unofanira kuifungisisa mukati mako kusvika kumba, kuitira kuti ugone kuinyora nokutendeka zvikuru, uye kutiza muchechi, sepashure peMisa zvinhu zvose—mheremhere. , kwaziso—dzinoita kuti uzvikanganwe, nepo Jesu achiri mumwoyo mako, atokanganwika.

Mwari anozviratidza mukunyarara, uye kazhinji kurwadzisa kufungisisa uye kuramba kwakavharika mukati mehukama hwake hwepedyo apo kumativi ese ari kukanganisa uye ruzha, uye munhu anofanira kutamburira, achiramba ari parutivi, apo panzvimbo iyo mweya yakanaka inowanzouya kuzokuvhiringidza iwe nguva dzose, mu kuti nditaure newe. Ishe akanaka sei uyo anopa rubatsiro nenyasha mune zvose izvi kuitira kuchengetedza basa Rake, iro rakanangwa chaizvo kudzidzisa kuti, kunyange pamusoro pemunyengetero weungano neruwadzano, Iye ari Mwari murudo nezvisikwa zvake zvatiri tose. , anotsvaka kushamwaridzana uye kuyanana.

Ndanga ndichinyora zvese izvi [nzvimbo idzi] pasi kwemakore makumi maviri neshanu zvino, ndichidzokera kumba mushure meMisa Tsvene mumabhazi aifamba-famba, ndigere pamasitepisi echechi ndichitariswa neshungu, ndakahwanda muimba yekugezera kana kuti ndichimhanya kuenda kumba ndichinozvivharira mukamuri mangu, kure nezvinomanikidza zve mhuri ichigogodza ichisimbirira, ichitsvaga masevhisi angu uye kudya kwemanheru.

Ndakazviudza kane chiuru ndichiti, "Asi seiko ini, Ishe? Munoziva kwazvo kuti handisi mutsvene." Ndikaverenga nyaya dzevamwe vasande ndinobva ndati, “Mukaha uripo pakati pangu navo! Ini handisi nani kana akaipa kupfuura vamwe, ndinongovawo munhuwo zvake wausingaoni chimwe chinhu chakasiyana kana wakanditarisa. Ini handina kana kukodzera kune izvi. Hapana chinhu chandakadzidza pamusoro pezvinhu zvakadaro kunze kwekatekisimo duku yandaiva nayo ndichiri mwana. handina [chinokosha] zvinoreva: Ndinonyora chete, handishandise kana kuva nemakombiyuta; kusvika zvino, handina kana nharembozha kana chero chinhu, ungati, zvakanyanya tekinoroji. Ndakaverenga nezvezvaibudiswa, asi sezvandakaudzwa nababa vangu vomudzimu.

Kune mweya yakanaka zvikuru, inozvipira uye ine hunhu hukuru—mweya mitsvene. Ndine zvikanganiso zvakawanda. Ndichiri kunyunyuta kana zvinhu zvikasafamba sezvandinoda.

Sei ini? Ndinofunga kuti imhaka yekuti handisi munhu. Nyika haindioni. Ini handina chandingapa, kunyangwe hunhu nehunhu, zvichireva kuti Mwari chete ndiye anogona kundisarudza nekundisimudzira. Ndiani aigona kunyora zvinhu zvakadaro muhuwandu hwakadaro? Ndiri murombo uye ndisingazivi. Ndakangove amai vemba, uye ndinofunga kuti Mwari anoda kutaura kwandiri uye kumunhu wose, "Handiuyiri avo vanotova vatsvene, asi ndinouyira varombo vatadzi-vashoma, vasina simba asi vanodiwa." Haauyi kwandiri ne kwamuri nekuti takafanira, asi nekuti tiri varombo, uye kwandiri pakati pevazhinji vanogamuchira nyasha, anopa imwe yaanouya kuzoti: Chipo ichi ndinopa kwamuri kutaura kuti ndinoda kuita izvi nemumwe nemumwe wenyu.

Ini ndinodaidza iyi [nzvimbo yake] dhayari, imwe kutanga muna 1996 mumakore ekutanga e "Madonhwe eChiedza," naIshe vachitangisa hurukuro yemubatanidzwa uye hushamwari, asi iyo yaAnoda kupa kune wese. Anotidaidza kuti tisangane, titange hukama, [Iye uye] isu kuti tizivane kuitira kuti titaurirane kuburikidza nekutora chikamu, zvichireva kuti tinopinda mukubatana, rudo rwepedyo.

Nhaurirano dzinodzokororwa, kungofanana nerudo rusinganete runodzokororwa uye runoda kuti, "Ndinokuda." Zvinoreva kunzwisisa kuti Iye, nekupinda mukuonana kwemunhu-mumwe, anoda sei kukunda mwoyo wako, uye kana wakundwa, pane muchato usingaperi. Kana kusangana uku kukasatanga kuitika, kana pasina kutanga kuterera, saka hapana kuomerera kudzidziso yake. Zvadaro, zvinhu zvinobva "iwe" [rimwechete] kwauri" [muuzhinji], sezvo [vakawanda] vana vanozvarwa kubva muukama hune rudo, avo vanofanira kuwana ruzivo rwakafanana kuti vatore chikamu.

Uye Anopfuurira kudzidzisa, achinzvera Evhangeri nokuipfumisa, nokuti, sokutaura Kwaanoita, uchenjeri hwoumwari hahuna mugumo, sezvakaita zivo Yake. Izvo Jesu anouya kuzotaura kwandiri ndezvemunhu wese: Anozvitaurawo kwauri, uye munhu wega wega ndi“Maria mudiki.” Kana tikaunganidza akawanda uye madonhwe echiedza akadaro, tinovhenekera mweya yedu nawo.

Chaunzwa kwandiri ndiMwari akamuka uye anokunda, asi achiri kurovererwa pano, Mwari anobatwa zvisina kunaka uye asingadiwi sezvaaida, kunyanya neChechi yake, ndokusaka Achinyanya kutaura kuvapristi. , kuitira kuti vawane hukama hwepedyo naIshe uye vagowanazve ruzivo rwehuamai hwaMai Vedu.

Havazove vatsvene chete, asi majenareta emweya, madzibaba echokwadi evana vasingaverengeki muMweya, kuitira kuti vaunze kuzvarwa patsva kuChechi inofananidzwa neMwoyo wehumwari waJesu uye neMwoyo Wakachena waMaria, sezvavanoda.

“Madonhwe eChiedza”—chimwezve chipo chikuru chetsitsi kubva kudenga, kubva kuna Mwari asinganete kutaura nemunhu. Usazvitambise uye usangoti: “Mashoko aya akanaka sei,” achiasiya akanganwa uye asingararami.” Ichi ndicho chipo Chake, asi—regereraiwo kuzvikudza kwangu—mukati mayo, makabatana nokupinzwa, hausi mufaro bedzi we kuzvigamuchira kune zvakanaka zvazvingaunze: izvi zvakanyorwawo neropa rechibairo cheupenyu hwangu.Ndinogara ndichinetseka nekuti ndinotanga ndapinda munjodzi, ndinofukidzwa nekudzvinyirirwa nemuvengi, uye dzimwe nguva ndinotenda kuti izvi ndizvo. ndiko kunyengedza kwake, uye ndinozvitambudza, ndichikumbira ruregerero kunaShe nokuzvibvumira kunyora zvinhu zvakadaro.Uye dai ndisina vaprista kuti vandipe chiedza nokusimbisa, handaizoenderera mberi.Chinondinyaradza ndiko kuteerera kunondisunungura; Ndinozviita seshumiro.Kana ndikanzi ndienderere mberi ndinoteerera ndonyora,kana ndikanzi ndimire ndinorega.Handina chimwe chikonzero kunze kwembiri yaMwari uye nezvakanaka zvehama dzangu.

Chipo ichi chinodya kusanzwisisana uye kuraswa kweavo munhu anotarisira kubva kwavari chidakadaka netsigiro, chaizvoizvo nemhaka yokuti ivo vadikani vomunhu, vangava vanogoverana kutenda kumwe cheteko kana kuti kwete. Dai waiziva zvakaburitswa kumba, kazhinji pamwe chete nezvinyorwa zve “Madonhwe eChiedza.” Mumwedzi wega wega, mumakore ese aya, mutengo wanga uri wega unovava, asi unodiwa. Ndinokwanisa kumira padivi paJesu mumamiriro ezvinhu aya, kuti ndiunganidze madonhwe edikita rake neropa rake muGetsemane, ndine kukosha kushoma kwazvo, izvo zvinoita kuti ndidembe.

Ndinogara ndichitaura kuti mumwe nemumwe wedu ane nzvimbo yake murwendo rwehupenyu hwaJesu. Vamwe muhuduku Hwake hutsvene, vamwe mubasa rouduku Hwake, vamwe mukuparidza Kwake, Naye mukutarisira nokurapa vanorwara, vamwe vakarovererwa pamubhedha. Kanzvimbo kangu kari mubindu, padivi paIye anonditsigira, uye pandaimbopera simba, kunyanya pandaiverenga dzimwe nganonyorwa dzeupenyu hwevatsvene, izvo zvakandisiya ndichishamisika asi ndichityawo ukuru nekukwana kwakadaro, zvino iti, "Hatisi tose tinozvarwa tiri zvikepe kana kuti ngarava. Kunewo zvikepe zviduku." Baba Vekudenga vanovaonawo. Ini ndiri igwa duku, uye handifungi kuti ndingave chimwe chinhu, asi kunyange zvikepe zviduku zvinofamba uye zvinoyangarara pamusoro pegungwa raMwari, uye ivowo vanofanira kutarisana naro, kana kwakadzikama kana kuti kune mafungu ane simba, uye anogadzira. kuyambuka kumwechete; asi zvikepe zvose, zvingava zviduku kana zvikuru, zvinonangidzirwa kuchiteshi chimwe chetecho choutsvene.

Ndinovimba kuti izvi zvinounza zvakanaka kumweya wako, uye ndinokumbundikira nerudo rukuru muna Jesu naMariya. Ndinokunyengetererai: ndinyengeterereiwo.

Mary muduku

Little Mary Messages

Maria Mudiki - Enda Kwaari

Maria Mudiki - Enda Kwaari

St Joseph achakuchengeta.
Read More
Maria Mudiki – The Blessed will Dance . . .

Maria Mudiki – The Blessed will Dance . . .

. . . kufara nechisikwa chisingazove nemiedzo, asi chichava nekusingaperi.
Read More
Maria Mudiki - Kururama Kunounza Upenyu

Maria Mudiki - Kururama Kunounza Upenyu

Kururama kunofamba nekuzunungusa mweya yakarara
Read More
Little Mary - Rudo Runopinda

Little Mary - Rudo Runopinda

Dzidza kuda . . .
Read More
Neiko “Maria Muduku”?

Neiko “Maria Muduku”?

Muna 1996, mukadzi asingazivikanwe muRome, anonzi "Maria Mudiki" (Piccola Maria) akatanga kugamuchira nzvimbo dzinozivikanwa se "Madonhwe e ...
Read More
Posted in Mary muduku, Nei muoni iyeye?.