Nei Pedro Regis?

Chiono chedu Mukadzi weAnguera

Ine mameseji makumi matatu nemasere makumi matatu nemanomwe ekuti yakagashirwa naPedro Regis kubva muna4921, muviri wezvinhu zvinosanganisirwa nemaficha akatsanangurwa eWedu Mukadzi weAnguera muBrazil akakosha zvakanyanya. Zvakakwezva kutarisisa kwevanyori vanehunyanzvi vakaita senge mutori wenhau anozivikanwa anozvivikanwa wekuItaly, Saverio Gaeta, uye munguva pfupi yapfuura yave iri nyaya yeongororo yebhuku-murefu nemuongorori Annarita Magri. Pakutanga kutarisa, iwo ma meseji anogona kuratidzika seanodzokorora (kupomerwa zvakare kunowanzoratidzwa kune avo veMedjugorje) maererano nekusimbisa kwavo kusingagumi pane dzimwe pfungwa dzepakati: kukosha kwekupa hupenyu hwese kuna Mwari zvakakwana, kutendeka kune yechokwadi Magisterium yeKereke, kukosha kwemunamato, magwaro uye Ekaristi. Nekudaro, kana ichinge yatariswa kwenguva refu, iwo maAnguera mameseji anobata pazvinhu zvakasiyana-siyana zvisina chekuita nedzidziso dzeChechi kana zvakabvumidzwa zvakazarurwa. 

Nzvimbo yeChechi yakanangana neAnguera apparitions inonzwisisika ndeyambiro; sezvakaitwa neZaro di Ischia, komisheni yakavambwa nechinangwa chekuongorora. Nekudaro, zvinofanirwa kutaurwa kuti chinzvimbo cheMsgr. Zanoni, Archbishop wavazvino we Feira de Santana, nebasa reDiocesan raAnguera, anotsigira zvakanyanya, sezvatinoona kubva muhurukuro pfupi iyi (muchiPutukezi nemusoro-weChitungwiza madiki): Click pano

Uye Archbishop Zanoni vaonekera pachena muAnguera padhuze naPedro Regis, uye vachirumbidza vafambi.

Zvinofanira kuve pachena kuti zviri mukati memashoko aya hazvigone kuve nemweya wedhimoni nekuda kwechechi yechitendero. Ichokwadi kuti munhu ane simba weCanada Dominican François-Marie Dermine akamhan'arira Pedro Regis munhau yeCatholic Katolika nekugamuchira iwo mharidzo ne "zvakangonyorwa kunyorwa." Muvoni, iye amene, akatsoropodza uyu fungidziro zvakananga uye nekugutsikana (tinya pano. Kuti utarise Pedro achigovana Mikova yaakatambira, tinya pano.

Paunenge uchiongororwa mafungiro aFr. Tsvina neruremekedzo kumubvunzo wakasarudzika wezuva razvino rekuzivisa a priori vachipesana nechero chiporofita (sezvakaita zvakanyorwa naF. Stefano Gobbi) uye anotarisa nezvekuuya kweEra Runyararo maonero enhema. Nezve mukana wekuti Pedro Regis angave akagadzira dzinenge 5000 mameseji panguva ingangoita makore makumi matatu nematatu, inofanirwa kubvunzwa kuti inokwanisika kukurudzira kwaingave nako pakuita kudaro. Kunyanya, sei Pedro Regis angafungidzira iyo yakawedzera meseji # 33, iyo yaakagamuchira pachena apo akapfugama kweanenge maawa maviri munaNovember 458, 2? Uye angadai akazvinyora sei pamapeji anopfuura mazana gumi nepfumbamwe pasuru yakavezwa, neshoko rakamira zvakakwana pakupera kwepeji 1991? Pedro Regis, iye amene, akange asingazive zvakarewo nezve mamwe mazwi ezvebhaibheri akashandiswa mushoko. Zvinofungidzirwa kuti zvapfuura mazana masere ezvipupuriro zvaivepo, kusanganisira vatori venhau vepaTV, nekuti Mukadzi wedu weAnguera akange avimbisa zuva rapfuura kupa "chiratidzo" kune vasina chokwadi.

Mharidzo kubva kuna Pedro Regis

Pedro - Usabvumira Dhiyabhorosi Kukunyengera

Pedro - Usabvumira Dhiyabhorosi Kukunyengera

... nehuturu hunouraya hwedzidziso dzenhema
Read More
Pedro - Rega Hupenyu Hwako Hutaure Kupfuura Mazwi

Pedro - Rega Hupenyu Hwako Hutaure Kupfuura Mazwi

Ino ndiyo nguva yeuchapupu hwenyu hwechokwadi uye hushingi.
Read More
Pedro – Manyepo Ese Achadonha

Pedro – Manyepo Ese Achadonha

Usarasikirwa netariro yako
Read More
Pedro - Uchatsvaga Chikafu Chinokosha

Pedro - Uchatsvaga Chikafu Chinokosha

... uye zviwane munzvimbo shoma.
Read More
Pedro – Muchatambudzwa

Pedro – Muchatambudzwa

Asi usabvumira vatengesi vekutenda kuti vakunde
Read More
Pedro – Ramangwana reHuranda Hukuru

Pedro – Ramangwana reHuranda Hukuru

Vanhu vakaisa chisikwa pachinzvimbo cheMusiki.
Read More
Pedro – Nzira Yokuenda Kudenga

Pedro – Nzira Yokuenda Kudenga

...kuburikidza neMuchinjikwa.
Read More
Pedro – Mbeu Yakakushwa Kare Ichaunza Mufaro

Pedro – Mbeu Yakakushwa Kare Ichaunza Mufaro

Mwari achaita.
Read More
Pedro – Swedera Pedyo neKureurura

Pedro – Swedera Pedyo neKureurura

Zvose muhupenyu huno zvinopfuura, asi nyasha dzaMwari mukati mako dzinogara nekusingaperi.
Read More
Pedro – Dzidziso Dzicharegeredzwa

Pedro – Dzidziso Dzicharegeredzwa

Dzidziso dzenhema dzichapararira.
Read More
Pedro - Chingwa cheMuvengi…

Pedro - Chingwa cheMuvengi…

...chingwa chete. Muviri, Ropa, Mweya uye Divinity zviri muYukaristiya chete.
Read More
Pedro – Vatengesi veKutenda Vachabatana

Pedro – Vatengesi veKutenda Vachabatana

Varume vane simba vachawa
Read More
Pedro – Mapere Achawana Madhoo Akavhurika

Pedro – Mapere Achawana Madhoo Akavhurika

... vacharwisa.
Read More
Pedro – Usasiye Chechi yaJesu Wangu

Pedro – Usasiye Chechi yaJesu Wangu

Dzidziso nedzidziso dzechokwadi zvicharambwa...
Read More
Pedro – Dhiabhorosi Anopatsanura

Pedro – Dhiabhorosi Anopatsanura

Ishe achamutsa varume nevakadzi vekutenda...
Read More
Pedro – Makwayana Achaita Mapere

Pedro – Makwayana Achaita Mapere

Dzivisa hutsva huri kupararira kwese kwese.
Read More
Pedro - The Great Vessel Ichaenda Adrift

Pedro - The Great Vessel Ichaenda Adrift

...nekuda kwemhosva yemukuru.
Read More
Pedro – Pachave Nekukunda kweChechi

Pedro – Pachave Nekukunda kweChechi

Courage! usatsauka paari.
Read More
Pedro – Foggy Mirrors nemambure enhema

Pedro – Foggy Mirrors nemambure enhema

Kuburikidza nekukanganisa kwevafudzi vakaipa, mweya mizhinji ichafamba yakananga kugomba remweya.
Read More
Pedro - Dhiyabhorosi Achakonzera Kuvhiringidzika Kukuru

Pedro - Dhiyabhorosi Achakonzera Kuvhiringidzika Kukuru

Musanyengerwa. Tizai vamwari venhema
Read More
Pedro - Varume Vakazvidza Musiki

Pedro - Varume Vakazvidza Musiki

Shanduka nekukurumidza.
Read More
Pedro – Dutu Guru Riri Kuswedera

Pedro – Dutu Guru Riri Kuswedera

Ino ndiyo nguva yekusarudza: ndiani waunoda kushandira?
Read More
Pedro - Usakanganwa Zvidzidzo Zvekare

Pedro - Usakanganwa Zvidzidzo Zvekare

Nyaradzai mwoyo yenyu uye murambe makatendeka.
Read More
Pedro - Avo Vanoda Uye Vanodzivirira Chokwadi Vacharaswa Kunze

Pedro - Avo Vanoda Uye Vanodzivirira Chokwadi Vacharaswa Kunze

Kutsiva kuchabva pachigaro.
Read More
Pedro – Kunyarara Kunosimbisa Vavengi vaMwari

Pedro – Kunyarara Kunosimbisa Vavengi vaMwari

Madhaka edzidziso dzenhema achakonzera upofu hwepamweya hukuru.
Read More
Pedro – Vafudzi Vakashata Vachavhura Mikova Yakafara

Pedro – Vafudzi Vakashata Vachavhura Mikova Yakafara

Chero zvingaitika, ramba wakatendeka
Read More
Pedro – The Broken Key

Pedro – The Broken Key

... haizovhuri gonhi rechokwadi.
Read More
Pedro - Ino Nguva Yekuvhiringidzika Kwemweya

Pedro - Ino Nguva Yekuvhiringidzika Kwemweya

Kukundwa kuchauya kukereke yenhema.
Read More
Pedro - Mwari Vari Kukurumidza Uye Nguva Yasvika ...

Pedro - Mwari Vari Kukurumidza Uye Nguva Yasvika ...

... nokuda kweKudzoka Kukuru.
Read More
Pedro - Mazuva Achauya Apo Varume Vachafamba…

Pedro - Mazuva Achauya Apo Varume Vachafamba…

... sebofu richitungamirira bofu.
Read More
Pedro – Divisheni Mumba yaMwari

Pedro – Divisheni Mumba yaMwari

Vavengi vachaita chiito kuti vadzime kubwinya kwechokwadi.
Read More
Pedro - Hunhu Hukananga Kugomba Rokuzviparadza

Pedro - Hunhu Hukananga Kugomba Rokuzviparadza

Varume vakazvigadzira nemaoko avo...
Read More
Pedro – Ramba uri muchiedza cheMwanakomana wangu.

Pedro – Ramba uri muchiedza cheMwanakomana wangu.

Usarega zvinhu zvenyika zvichikubvisa panzira yandakakuratidza.
Read More
Pedro - Mwanakomana weWolf Achaita Nehasha Hukuru

Pedro - Mwanakomana weWolf Achaita Nehasha Hukuru

Namatira Chechi
Read More
Pedro - Varume nevakadzi vekutenda vacharasikirwa nerusununguko rwavo

Pedro - Varume nevakadzi vekutenda vacharasikirwa nerusununguko rwavo

Shumirai Jehovha nomufaro;
Read More
Pedro - Varume neVakadzi veKutenda vachatsvaga Pfuma Yechokwadi…

Pedro - Varume neVakadzi veKutenda vachatsvaga Pfuma Yechokwadi…

...asi pfuma yechokwadi ichavanzwa.
Read More
Pedro - Usasiye Zvidzidzo Zvekare

Pedro - Usasiye Zvidzidzo Zvekare

Chokwadi chichadzimwa...
Read More
Mharidzo dzaPedro paKuparara kwechikepe

Mharidzo dzaPedro paKuparara kwechikepe

Iyo Great Vessel ichatsauka kubva pachiteshi chakachengeteka ...
Read More
Pedro Regis - Tendeuka kubva kune zvitsva zvinokutungamirira mukuparara ...

Pedro Regis - Tendeuka kubva kune zvitsva zvinokutungamirira mukuparara ...

... uye ramba wakatendeka kuMagisterium yechokwadi.
Read More
Pedro Regis - Dzivirira Jesu…

Pedro Regis - Dzivirira Jesu…

...uye dzidziso dzeMagisterium yechokwadi yeChechi Yake.
Read More
Pedro – Kunze KwaJesu Hakuna Ruponeso.

Pedro – Kunze KwaJesu Hakuna Ruponeso.

Vanhu vari kunanga kugomba rekuparadzwa pamweya.
Read More
Pedro – Shingai!

Pedro – Shingai!

Usaverengera zvaunofanira kuita kusvikira mangwana.
Read More
Pedro – Usakanganwe

Pedro – Usakanganwe

Mazuva akaoma achauya kuChechi.
Read More
Pedro – Hunhu Hunoda Kuporeswa

Pedro – Hunhu Hunoda Kuporeswa

Kumeso evanhu, zvose zvinoita sezvarasika.
Read More
Pedro – Usaore Moyo

Pedro – Usaore Moyo

Dzokera kuchokwadi.
Read More
Pedro – Kana Usina Simba

Pedro – Kana Usina Simba

...tsvaka simba musakaramende yeKureurura uye muYukaristiya.
Read More
Pedro - Nguva yeKudzoka Kukuru

Pedro - Nguva yeKudzoka Kukuru

Usaverengera zvaunofanira kuita kusvikira mangwana.
Read More
Pedro - Vashoma chete Vachava naJesu

Pedro - Vashoma chete Vachava naJesu

Iwe uri waJehovha uye ivo vanokuda.
Read More
Pedro - Zvombo Zvako zveDziviriro

Pedro - Zvombo Zvako zveDziviriro

Munamato, Kureurura, Eucharist, Rugwaro Rutsvene, Rosary Tsvene, uye kutendeka ...
Read More
Pedro – Tendeuka

Pedro – Tendeuka

Chengetedza hupenyu hwako hwomweya.
Read More
Pedro - Kutambudzwa Kukuru Kuchapararira Kwese Kwese

Pedro - Kutambudzwa Kukuru Kuchapararira Kwese Kwese

Usatevera madhaka edzidziso dzenhema.
Read More
Pedro – Usafuratira Jehovha

Pedro – Usafuratira Jehovha

Paunenge usipo, unova chipfuro chaDhiyabhorosi.
Read More
Pedro - Hunhu Anorwara

Pedro - Hunhu Anorwara

Zvandinotaura zvinofanira kukosheswa.
Read More
Pedro – Usarase Tariro

Pedro – Usarase Tariro

Ishe wangu ndivo vanotonga zvinhu zvose.
Read More
Pedro - Tarirai, Nguva dzakafanotaurwa dzasvika

Pedro - Tarirai, Nguva dzakafanotaurwa dzasvika

Vanonamata chete ndivo vanozoshingirira kurema kwemuchinjikwa.
Read More
Pedro - Vazhinji Vanhu Vakatsaurwa Vachafamba…

Pedro - Vazhinji Vanhu Vakatsaurwa Vachafamba…

...sebofu richitungamirira bofu.
Read More
Pedro - Murume Wekunyarara uye Munamato

Pedro - Murume Wekunyarara uye Munamato

Ndinokukumbira kuti uteerere inzwi raJesu.
Read More
Pedro - Mushure mekurwadziwa kwese, kukunda kwaMwari kuchauya…

Pedro - Mushure mekurwadziwa kwese, kukunda kwaMwari kuchauya…

...uye muchaona zvishamiso zvaShe kwose kwose.
Read More
Pedro – Iva Wakarurama

Pedro – Iva Wakarurama

Gara uchimutsvaka muYukaristiya
Read More
Pedro - Ndichakutungamirira Kukunda

Pedro - Ndichakutungamirira Kukunda

Rarama Rarama pamberi peMwanakomana wangu Jesu
Read More
Pedro – Pfuma Hukuru Huchavigwa

Pedro – Pfuma Hukuru Huchavigwa

Vana vangu varombo vachachema nokuungudza.
Read More
Pedro - Muvengi Achaita Achipokana Nekureurura uye Eucharist

Pedro - Muvengi Achaita Achipokana Nekureurura uye Eucharist

Usabvumira Dhiyabhorosi kukunyengera.
Read More
Pedro – Pfuma Hukuru Ichashorwa

Pedro – Pfuma Hukuru Ichashorwa

Usabva pachokwadi. Usadzokera shure.
Read More
Pedro – Mikova Achavhurika

Pedro – Mikova Achavhurika

... uye vavengi vachaenda mberi.
Read More
Pedro – Kiyi kubva kuruoko kuenda kuruoko

Pedro – Kiyi kubva kuruoko kuenda kuruoko

... kurwadziwa kuchava kukuru kune vakatendeka.
Read More
Pedro – Mwenje Achadzima

Pedro – Mwenje Achadzima

Makereke achange ari murima
Read More
Pedro - Vakazvipira Kwandiri Vachadzivirirwa

Pedro - Vakazvipira Kwandiri Vachadzivirirwa

Chero zvichaitika, usasiye Church yaJesu wangu.
Read More
Pedro – Chipingaidzo Chikuru

Pedro – Chipingaidzo Chikuru

Hondo Huru ichauya...
Read More
Pedro - Zvese Inhema Zvichadonha

Pedro - Zvese Inhema Zvichadonha

Vanhu vakasvibiswa
Read More
Pedro – Nditeerere

Pedro – Nditeerere

Handina kubva Kudenga nejee.
Read More
Pedro – Kana Mwari Vachitaura, Vanoda Kunzwikwa

Pedro – Kana Mwari Vachitaura, Vanoda Kunzwikwa

Kune vakawanda, zvichange zvanyanya kunonoka.
Read More
Pedro – Kunyarara kweVakarurama

Pedro – Kunyarara kweVakarurama

...anosimbisa vavengi vaMwari.
Read More
Pedro – Hunhu Hwakasvibiswa Nechivi

Pedro – Hunhu Hwakasvibiswa Nechivi

Uri kunanga kune ramangwana rekusawirirana kukuru.
Read More
Pedro - Zvese Muhupenyu Huno Zvichapfuura

Pedro - Zvese Muhupenyu Huno Zvichapfuura

...asi nyasha dzaMwari dziri mamuri ngadzive nekusingaperi.
Read More
Pedro - Vavengi Vachakurudzira Mubatanidzwa

Pedro - Vavengi Vachakurudzira Mubatanidzwa

Zvibereko zvawo hazvibvi kuna Mwari.
Read More
Pedro – Ramangwana reMakwikwi

Pedro – Ramangwana reMakwikwi

Dhiyabhorosi apinda muTemberi Tsvene yaMwari
Read More
Pedro – Usaore Moyo Nekuomerwa Kwako

Pedro – Usaore Moyo Nekuomerwa Kwako

Kureurura, Eucharist, Rugwaro Rutsvene uye Rosary Tsvene: zvombo zveHondo Huru.
Read More
Pedro – Ramba Zviri Nyore Solutions

Pedro – Ramba Zviri Nyore Solutions

Ita basa rako rechokwadi sevaKristu.
Read More
Pedro - Chokwadi Chichavepo Munzvimbo Dzishoma

Pedro - Chokwadi Chichavepo Munzvimbo Dzishoma

Kuburikidza nesimba remunamato chete vanhu vachawana runyararo.
Read More
Pedro – Ishe Wangu Achasunungura Vanhu Vake

Pedro – Ishe Wangu Achasunungura Vanhu Vake

Hapana kukunda pasina Muchinjikwa.
Read More
Pedro - Gara Sarudza Mukova Wakamanikana

Pedro - Gara Sarudza Mukova Wakamanikana

Mirai makasimba panzira yandakakuratidzai. Courage!
Read More
Pedro – Namatira Mweya muPurigatori

Pedro – Namatira Mweya muPurigatori

Kutambura kwavo kukuru.
Read More
Pedro – Uri Kurarama Kutambudzika kukuru

Pedro – Uri Kurarama Kutambudzika kukuru

... uye nguva yeKudzoka Kukuru.
Read More
Pedro – Dzoka nekukurumidza!

Pedro – Dzoka nekukurumidza!

Usagare kure nenyasha dzake.
Read More
Pedro – Nyatsoteerera!

Pedro – Nyatsoteerera!

Muranda akatendeka achaita uye achabatsira kuruponeso rweChechi.
Read More
Pedro – Uchaona Zvinotyisa Panyika

Pedro – Uchaona Zvinotyisa Panyika

Asi Kukunda kwechokwadi kweMwoyo wangu Wakachena kuchauya.
Read More
Pedro – Courage! Usadzokera shure

Pedro – Courage! Usadzokera shure

Ramba wakatsiga mumunamato, tsvaga Chiedza chaShe.
Read More
Pedro - Kuvhiringidzika muImba yaMwari

Pedro - Kuvhiringidzika muImba yaMwari

Mazuva achauya apo vanhu vachatsvaga chokwadi vochiwana munzvimbo shoma.
Read More
Pedro - Mumoyo Yakawanda, Hakuzove neChiedza

Pedro - Mumoyo Yakawanda, Hakuzove neChiedza

Usabvumira rima remweya kuti ribate mweya wako.
Read More
Pedro – Chiutsi chaDhiyabhorosi Chichapararira Kwese

Pedro – Chiutsi chaDhiyabhorosi Chichapararira Kwese

Avo vanomukira vasanangurwa vaMwari vachakundwa.
Read More
Pedro – Kana Waita Kudonha

Pedro – Kana Waita Kudonha

...usarase tariro yako. Daidzira Jesu.
Read More
Pedro – Wakakosha

Pedro – Wakakosha

...kuzadzisa zvirongwa zvangu.
Read More
Pedro – Gomba Rokuzviparadza

Pedro – Gomba Rokuzviparadza

Uchaona zvinotyisa muimba yaMwari.
Read More
Pedro – A Poisonous Project

Pedro – A Poisonous Project

...asi Chechi yechokwadi yaJesu wangu haizomboparadzwi.
Read More
Pedro – Irwa nemuvengi

Pedro – Irwa nemuvengi

Kereke yechokwadi yaJesu wangu ichatambudzwa nekusekwa.
Read More
Pedro - Vazhinji Vakatendeka Vachasvibiswa

Pedro - Vazhinji Vakatendeka Vachasvibiswa

... uye kupesana nechokwadi.
Read More
Pedro – Chapupu kuMwanakomana Wangu Jesu

Pedro – Chapupu kuMwanakomana Wangu Jesu

Uri kurarama munguva yehondo huru yemweya.
Read More
Pedro – Judhasi Kutengesa Judhasi

Pedro – Judhasi Kutengesa Judhasi

Kuvhiringidzika kuchapararira kwose kwose.
Read More
Pedro - Handidi Kukumanikidza

Pedro - Handidi Kukumanikidza

...asi zvandinotaura zvinofanira kutorwa serious.
Read More
Pedro – Shumirai Ishe Nomufaro

Pedro – Shumirai Ishe Nomufaro

Ipa chikamu chenguva yako kumunamato.
Read More
Pedro - Vazhinji Vachatsvaga Iyo Yakareruka Nzira

Pedro - Vazhinji Vachatsvaga Iyo Yakareruka Nzira

Mikova yakafara ichapirwa uye mweya mizhinji icharasika.
Read More
Pedro – Vazhinji Vachapfidza

Pedro – Vazhinji Vachapfidza

...asi kunonoka!
Read More
Pedro - Chechi Ichadzokera…

Pedro - Chechi Ichadzokera…

Kana zvese zvaita kunge zvarasika, Kukunda kwaMwari kuchauya kwauri.
Read More
Pedro – Mhosva yeVafundisi Vakashata

Pedro – Mhosva yeVafundisi Vakashata

Iwe uchaona zvinotyisa ... asi usadzokera shure.
Read More
Pedro - Vazhinji Vacharasa Kutenda Kwechokwadi

Pedro - Vazhinji Vacharasa Kutenda Kwechokwadi

Uyo anopikisa Kristu achaita uye achakonzera nyonganyonga huru.
Read More
Pedro – Mbeu Yechakaipa Ichapararira Kwese

Pedro – Mbeu Yechakaipa Ichapararira Kwese

Wakakosha pakuzadzikiswa kwezvirongwa zvangu.
Read More
Pedro - Ini Handina Kuuya MuJest

Pedro - Ini Handina Kuuya MuJest

Vanonamata chete ndivo vanozoshingirira kurema kwemuchinjikwa.
Read More
Pedro - Peter Haazove Peter

Pedro - Peter Haazove Peter

Iwe haugoni kunzwisisa iye zvino zvandiri kukuudza.
Read More
Pedro – Dzivirira Chokwadi

Pedro – Dzivirira Chokwadi

Vanhu vakafuratira Musiki.
Read More
Pedro – Mutongi Akarurama

Pedro – Mutongi Akarurama

unofanira kupupura kutenda kwako.
Read More
Pedro – Nguva Dzakaoma Dzichasvika . . .

Pedro – Nguva Dzakaoma Dzichasvika . . .

. . . asi haungavi woga.
Read More
Pedro – Pamberi Pasina Kutya

Pedro – Pamberi Pasina Kutya

Vana vanodikanwa, Jesu wangu anokudai.
Read More
Pedro – Munamato, Kureurura uye Chidyo . . .

Pedro – Munamato, Kureurura uye Chidyo . . .

. . . izvi ndizvo zvombo zvehondo huru yemweya.
Read More
Pedro – Rarama Akatendeukira KuParadhiso

Pedro – Rarama Akatendeukira KuParadhiso

Tsvaka mbiri yeKudenga . . .
Read More
Pedro – The False Key. . .

Pedro – The False Key. . .

. . . haizovhuri mukova wechokwadi.
Read More
Pedro – Hausi Woga

Pedro – Hausi Woga

Ndipei maoko enyu ndikutungamirirei . . .
Read More
Pedro – Usarase Tariro Yako

Pedro – Usarase Tariro Yako

Ramba wakatendeka kudzidziso dzeMagisterium yechokwadi. . .
Read More
Pedro – Pfugama Mabvi Ako Mukunamata

Pedro – Pfugama Mabvi Ako Mukunamata

Usararama murima redzidziso dzenhema.
Read More
Pedro – Chechi yaJesu Wangu Inokunda

Pedro – Chechi yaJesu Wangu Inokunda

Varwi vakashinga vachaita . . .
Read More
Pedro – Makiyi Achapfuudzwa kubva Kuruoko kuenda kuRuoko

Pedro – Makiyi Achapfuudzwa kubva Kuruoko kuenda kuRuoko

Pamberi pasina kutya!
Read More
Pedro – Iva Akatendeka Kuna Jesu

Pedro – Iva Akatendeka Kuna Jesu

Pasina Yukaristiya hakuna Chechi . . .
Read More
Pedro - Ivai Varume neVakadzi Vemunamato

Pedro - Ivai Varume neVakadzi Vemunamato

Kune vakawanda vane ushingi hwaJudhasi.
Read More
Pedro - Vazhinji Vachava Martyrs

Pedro - Vazhinji Vachava Martyrs

Jesu wangu anoda chapupu chako cheruzhinji uye chakashinga.
Read More
Pedro – Hukuru Hwemweya Bofu Huchapararira

Pedro – Hukuru Hwemweya Bofu Huchapararira

Tsvaka Tsitsi dzaJesu wangu kuburikidza nesakaramende yekureurura...
Read More
Pedro – The Mirror is Blurred

Pedro – The Mirror is Blurred

Tsvaka simba muYukaristiya...
Read More
Pedro – Iva Pakati Pevanhu

Pedro – Iva Pakati Pevanhu

...mugwenga rekutambudzika.
Read More
Pedro – Edza Kuva Akatendeka

Pedro – Edza Kuva Akatendeka

Iva saJesu mune zvese.
Read More
Pedro - Uri Kurarama Hondo Huru

Pedro - Uri Kurarama Hondo Huru

Dutu guru richarova Chechi yaJesu wangu.
Read More
Pedro – Bere Rinotyisa

Pedro – Bere Rinotyisa

Ichasvika kuRoma, uye ikoko, kusiya mucherechedzo wayo...
Read More
Pedro – Kuzvidza Chokwadi

Pedro – Kuzvidza Chokwadi

Vafudzi vakaipa vachakonzera upofu hukuru pamweya nemarwadzo.
Read More
Pedro - Kuvhiringidzika muImba yaMwari

Pedro - Kuvhiringidzika muImba yaMwari

Bhabheri richapararira kwese… Kana maoko asina kuzodzwa, hakuna Hupo hwaJesu.
Read More
Pedro – Vana Vangu Varombo Vachaita Nzara

Pedro – Vana Vangu Varombo Vachaita Nzara

...zvekudya kweChokwadi.
Read More
Pedro – Usabve muChechi

Pedro – Usabve muChechi

Vafudzi vakaipa vachambundikira zvagara zviri rima.
Read More
Pedro – Kunyarara Kunosimbisa Vavengi vaMwari

Pedro – Kunyarara Kunosimbisa Vavengi vaMwari

Ipa nepaunogona napo pakudzivirira chokwadi.
Read More
Pedro – Hakuna Rugare Pasina Jesu

Pedro – Hakuna Rugare Pasina Jesu

Uri kurarama munguva dzekusuwa ... hudzvanyiriri hwechitendero hunotyisa huchapararira kwese kwese.
Read More
Pedro – Masoja Akashinga muCassocks

Pedro – Masoja Akashinga muCassocks

... acharwira Chechi imwe chete, yechokwadi.
Read More
Pedro - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Pedro - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Avo vanodyara hafu yechokwadi havazopindi munzvimbo tsvene yekusingaperi.
Read More
Simona – Nditeerere

Simona – Nditeerere

...kana ndakuudza kuti ida Jesu nemoyo wese.
Read More
Pedro – Mugomba Wemunhu

Pedro – Mugomba Wemunhu

Iva Chiratidzo cheKuvapo kwaKristu.
Read More
Pedro – Ishe Achanunura Vake

Pedro – Ishe Achanunura Vake

Kuchava nehondo huru.
Read More
Pedro – Usarase Rusununguko

Pedro – Usarase Rusununguko

Kuchava nevanofira kutenda.
Read More
Pedro – Uchamiswa pamberi peMatare

Pedro – Uchamiswa pamberi peMatare

...asi usadzokera shure.
Read More
Pedro - Mitemo Yamwari Icharegwa

Pedro - Mitemo Yamwari Icharegwa

Ramangwana richava rakanaka kune vakarurama.
Read More
Pedro – Mwari Kutanga

Pedro – Mwari Kutanga

Usagare kure nemunamato.
Read More
Pedro - Dhiyabhorosi Achaita Nehasha

Pedro - Dhiyabhorosi Achaita Nehasha

... tichipikisa vana vaMai Vedu. Usatya!
Read More
Pedro - Jesu Anoda Chapupu Chako Chakashinga

Pedro - Jesu Anoda Chapupu Chako Chakashinga

Usabve padzidziso dzeChechi yake.
Read More
Pedro – Kunyadziswa uye Kuzvidzwa

Pedro – Kunyadziswa uye Kuzvidzwa

...asi haana kudzokera shure.
Read More
Pedro - Kune Avo Vakazvipira Kwangu

Pedro - Kune Avo Vakazvipira Kwangu

... mwenje hauzombodzima.
Read More
Rugwaro - Zuva raIshe

Rugwaro - Zuva raIshe

Rava pedyo Zuva raIshe.
Read More
Pedro - Ini Handina Kuuya MuJest

Pedro - Ini Handina Kuuya MuJest

Utsi hwaDhiabhorosi hunokonzera upofu hwemweya pakati pevashumiri vaMwari vazhinji.
Read More
Pedro - Uri Kurarama Munguva Yakaipisisa kupfuura Mafashama

Pedro - Uri Kurarama Munguva Yakaipisisa kupfuura Mafashama

Yananiswa naMwari.
Read More
Pedro - Shamwari Yako Huru

Pedro - Shamwari Yako Huru

Vimba naJesu.
Read More
Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Vashoma vacharamba vakasimba mukutenda.
Read More
Pedro - Hondo Huru Yemweya

Pedro - Hondo Huru Yemweya

Iva akangwarira. Shinga!
Read More
Pedro - Dutu Huru reMweya

Pedro - Dutu Huru reMweya

Chikepe Chikuru chicharohwa.
Read More
Pedro - Nguva dzekusuwa

Pedro - Nguva dzekusuwa

Kuputsika kukuru kwechikepe kwekutenda.
Read More
Pedro - Usaore moyo

Pedro - Usaore moyo

Jesu wangu ari padivi pako.
Read More
Pedro - Hunhu panzira yekuzviparadza

Pedro - Hunhu panzira yekuzviparadza

Ino inguva yekusuwa.
Read More
Pedro - Varume Vanotyisa Vachaita

Pedro - Varume Vanotyisa Vachaita

Teerera kuna Jesu, gamuchira Evhangeri yake.
Read More
Pedro - Iwe Une Rusununguko

Pedro - Iwe Une Rusununguko

Usarega Dhiyabhorosi achikuita muranda.
Read More
Pedro - Kune Vanejajaja Mamaneja

Pedro - Kune Vanejajaja Mamaneja

Jesu anotarisira zvakawanda kubva kwauri. Usadzokera shure.
Read More
Pedro - Tevedzera Johane

Pedro - Tevedzera Johane

Usadzokera shure!
Read More
Pedro - Usapeta Zvombo Zvako

Pedro - Usapeta Zvombo Zvako

Ndimi Tenzi Wedu. Shinga!
Read More
Pedro - Paridzira Evhangeri

Pedro - Paridzira Evhangeri

Tsigira chokwadi.
Read More
Pedro - Ndiwe Chinangwa

Pedro - Ndiwe Chinangwa

... paunoregeredza munamato.
Read More
Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Hapana kukunda pasina Muchinjikwa.
Read More
Pedro - Kutambudza Kukuru Mberi…

Pedro - Kutambudza Kukuru Mberi…

... uchafanirwa kuita sarudzo ...
Read More
Pedro - Hunhu Hwakasvibiswa neChivi

Pedro - Hunhu Hwakasvibiswa neChivi

Ibva pasirese.
Read More
Pedro - Jesu Anoda Chapupu Chako Chakashinga

Pedro - Jesu Anoda Chapupu Chako Chakashinga

Tsvaga simba mumunamato uye Eucharist.
Read More
Pedro - Jesu, Chingwa Chipenyu

Pedro - Jesu, Chingwa Chipenyu

Maari ndimo mune kukunda kwako.
Read More
Pedro - Nguva Yekuvhiringidzika Kukuru

Pedro - Nguva Yekuvhiringidzika Kukuru

Pamberi mukudzivirira chokwadi!
Read More
Pedro - Varume Vanochinja Shoko raMwari

Pedro - Varume Vanochinja Shoko raMwari

Iva anoteerera kuitira kuti usanyengerwa.
Read More
Pedro - Hapana Kukundwa Kwevakarurama

Pedro - Hapana Kukundwa Kwevakarurama

Iva saJesu mune zvese.
Read More
Pedro - Usararame Kure Nemunamato

Pedro - Usararame Kure Nemunamato

Mune zvese, Mwari kutanga.
Read More
Pedro - Pane Nyore Mhinduro…

Pedro - Pane Nyore Mhinduro…

... inopihwa nevafudzi venhema.
Read More
Pedro – Vashoma Neushingi hwaJohane Mubhabhatidzi

Pedro – Vashoma Neushingi hwaJohane Mubhabhatidzi

Uri kuenda kune ramangwana rine maJudase mazhinji ...
Read More
Pedro - Teerera

Pedro - Teerera

Hunhu huchatongwa ...
Read More
Pedro - Kudzoka Kukuru

Pedro - Kudzoka Kukuru

Bhabheri richapararira kwese kwese.
Read More
Pedro - Kunyangwe mukutambudzika

Pedro - Kunyangwe mukutambudzika

... pupura kuti uri waIshe.
Read More
Pedro - Uchatambudzwa

Pedro - Uchatambudzwa

Vimba zvizere musimba raMwari.
Read More
Pedro - Chechi Inofanirwa Kuchengetedza Kuvapo Chaiko

Pedro - Chechi Inofanirwa Kuchengetedza Kuvapo Chaiko

Vazhinji vachasiya chokwadi.
Read More
Pedro - Kusvibisa mweya nekusika

Pedro - Kusvibisa mweya nekusika

Jesu ndiye Mvura Mhenyu.
Read More
Pedro - Vashandi veMufudzi Vachaputswa

Pedro - Vashandi veMufudzi Vachaputswa

Bhabheri rinokurudzirwa nevafundisi venhema richakonzera kupatsana
Read More
Pedro - Rima Guru Riri Kusvika

Pedro - Rima Guru Riri Kusvika

Uri kurarama nguva yakaipa kupfuura Mafashama.
Read More
Pedro - Jesu ndiye Nzira

Pedro - Jesu ndiye Nzira

Usatsvage mapfupi.
Read More
Pedro - Chii chinonzi Nhema Chichawa

Pedro - Chii chinonzi Nhema Chichawa

Chikepe Chikuru chichafamba pamadhaka.
Read More
Pedro - Hunhu Anorwara

Pedro - Hunhu Anorwara

... vanofamba munzira dzekuzviparadza dzakagadzirirwa nemaoko avo.
Read More
Pedro - Wakakosha

Pedro - Wakakosha

Teerera.
Read More
Pedro - Ndinokuziva Iwe Nezita

Pedro - Ndinokuziva Iwe Nezita

Varume nevakadzi vekutenda vachachengetedzwa.
Read More
Pedro - Pupurira: Iwe uri waIshe

Pedro - Pupurira: Iwe uri waIshe

Ino ndiyo nguva yakakodzera yekuzivisa Vhangeri.
Read More
Pedro - Usaende Kure neMunamato

Pedro - Usaende Kure neMunamato

Hakuzove nekukundwa kwevakarurama.
Read More
Pedro - Dana Kutendeuka Kwechokwadi

Pedro - Dana Kutendeuka Kwechokwadi

Vhura mwoyo yako ... ushingi!
Read More
Pedro - Vashoma Vachagara Mukutenda!

Pedro - Vashoma Vachagara Mukutenda!

Chero zvoitika, gara naJesu.
Read More
Pedro - Gamuchira Evhangeri Yake

Pedro - Gamuchira Evhangeri Yake

Pupurira zvishamiso zvaMwari nehupenyu hwako.
Read More
Pedro - Jesu Anoda Vakashinga!

Pedro - Jesu Anoda Vakashinga!

Asi iwe unozokandwa kunze nekuda kwekudzivirira chokwadi.
Read More
Pedro - Jesu Akakunda Rufu

Pedro - Jesu Akakunda Rufu

Usarega pfungwa dzenhema dzichikusvibisa.
Read More
Pedro - Iti "Hongu" Kudana Kwake

Pedro - Iti "Hongu" Kudana Kwake

Kukunda kwaJesu wangu ndiko kukunda kwako.
Read More
Pedro - Koshesa Yukaristiya

Pedro - Koshesa Yukaristiya

Ida uye unamatire vapirisita.
Read More
Pedro - Iva Akatendeka kune Ichokwadi Magisterium

Pedro - Iva Akatendeka kune Ichokwadi Magisterium

Ndauya kuzokutungamira kuMwanakomana wangu Jesu.
Read More
Pedro - Uchanwa Mukombe Unorwadza

Pedro - Uchanwa Mukombe Unorwadza

Jesu achava newe. Shinga!
Read More
Pedro - Tsvaga Denga

Pedro - Tsvaga Denga

Ichi ndicho chinangwa chako.
Read More
Pedro - Nditeerere

Pedro - Nditeerere

Hunhu huri kunanga kugomba rakadzikadzika.
Read More
Pedro - Iwe Wakakosha Mukukunda

Pedro - Iwe Wakakosha Mukukunda

Kunyarara kwevakarurama kunosimbisa vavengi vaMwari.
Read More
Pedro - Sarudza Gedhi Rakamanikana

Pedro - Sarudza Gedhi Rakamanikana

Vashoma vacharamba vakatsiga.
Read More
Pedro - Iyo Nguva yeHondo Huru

Pedro - Iyo Nguva yeHondo Huru

Ngaparege kuva nechinhu chinokutadzisa kutevera Jesu.
Read More
Pedro - Ino Ndiyo Nguva Yakakodzera

Pedro - Ino Ndiyo Nguva Yakakodzera

... yekudzoka kwako.
Read More
Pedro - Jesu Wangu Ari Kufamba Newe

Pedro - Jesu Wangu Ari Kufamba Newe

Achapukuta misodzi yako.
Read More
Pedro - Pupurira Kuvapo Kwangu

Pedro - Pupurira Kuvapo Kwangu

Ndabva Kudenga kuzokubatsira.
Read More
Pedro - Hafu-chokwadi Chichapararira

Pedro - Hafu-chokwadi Chichapararira

Usatsvairwe nematope edzidziso dzenhema.
Read More
Pedro - Kana Zvese Zvichirasika

Pedro - Kana Zvese Zvichirasika

... Kukunda Kukuru kwaMwari kuchauya kwauri.
Read More
Pedro - Paunenge Usina Simba

Pedro - Paunenge Usina Simba

Tsvaga simba mumunamato uye Eucharist.
Read More
Pedro - Tsvaga Kuda Kwake Kweupenyu Hwako

Pedro - Tsvaga Kuda Kwake Kweupenyu Hwako

Tsvaga simba mumunamato uye muEucharist.
Read More
Pedro - Chete Avo Vanonamata…

Pedro - Chete Avo Vanonamata…

... uchakwanisa kutakura huremu hwemuchinjikwa.
Read More
Pedro - Ichokwadi Chichazvidzwa

Pedro - Ichokwadi Chichazvidzwa

Usarega nyika ichikusvibisa.
Read More
Pedro - Hunhu Anorwara

Pedro - Hunhu Anorwara

... asi Ishe uchava padivi pako.
Read More
Pedro - Dutu Guru

Pedro - Dutu Guru

Kuputsika kwechikepe kukuru kunokanganisa avo vari kure nekutenda.
Read More
Pedro -Iyi ndiyo Nguva Yekudzoka Kwako

Pedro -Iyi ndiyo Nguva Yekudzoka Kwako

Uri kuenda kunguva yemberi izere nezvipingaidzo.
Read More
Pedro - Bhendesa Makumbo Ako Mumunamato

Pedro - Bhendesa Makumbo Ako Mumunamato

Nesimba remunamato chete iwe unokwanisa kutakura huremu hwemiedzo ichauya.
Read More
Pedro - Uchatambudzwa

Pedro - Uchatambudzwa

Mushure meMuchinjikwa kunouya kukunda.
Read More
Pedro - Tendeuka, Namata

Pedro - Tendeuka, Namata

Pasina munamato, unodzungaira.
Read More
Pedro - Kukunda Kuuya

Pedro - Kukunda Kuuya

... kuburikidza neavo vakazvipira kwandiri.
Read More
Pedro - Ita Ongororo Yakadzika Yehana

Pedro - Ita Ongororo Yakadzika Yehana

Ruregerero runokutungamira kurusununguko.
Read More
Pedro - Gamuchira Dzidziso dzeChokwadi Magisterium

Pedro - Gamuchira Dzidziso dzeChokwadi Magisterium

Avo vasingadaro vachazvuzvurudzwa mugomba rakadzika dzedzidziso dzenhema.
Read More
Pedro - Chikepe Chikuru Chichatsauka kubva kuSafe Harbor

Pedro - Chikepe Chikuru Chichatsauka kubva kuSafe Harbor

Kukundwa kuchauya kukereke yenhema.
Read More
Pedro - Anodiwa, Mumwe Neumwe

Pedro - Anodiwa, Mumwe Neumwe

Wakadanirwa kuhutsvene.
Read More
Pedro - Bvisa Mhinganidzo Dzese

Pedro - Bvisa Mhinganidzo Dzese

Tsvaga simba mumunamato.
Read More
Pedro - Mushure mekurwadziwa Kwese

Pedro - Mushure mekurwadziwa Kwese

Pachava nemufaro mukuru.
Read More
Pedro - Wakasununguka

Pedro - Wakasununguka

Usarega satani achikuita muranda.
Read More
Simona - Ida Jesu

Simona - Ida Jesu

... uye kuMuda mune vamwe.
Read More
Pedro - Ino Ndiyo Nguva Yakakodzera

Pedro - Ino Ndiyo Nguva Yakakodzera

Tsvaga Tsitsi dzaJesu Wangu Mukureurura.
Read More
Pedro - Hunhu Anorwara

Pedro - Hunhu Anorwara

Uchatsvaga Chikafu Chakakosha asi ukachiwana.
Read More
Pedro - Teerera Jesu

Pedro - Teerera Jesu

Ramba uri munzira yechokwadi.
Read More
Pedro - Teerera

Pedro - Teerera

... kuti urege kunyengerwa.
Read More
Pedro - Mutengo wekunyarara

Pedro - Mutengo wekunyarara

Kunyarara kwevakarurama kunosimbisa vavengi vaMwari.
Read More
Pedro - Kana Zvese Zvinoita Sezvakarasika, Kukunda Kuchauya

Pedro - Kana Zvese Zvinoita Sezvakarasika, Kukunda Kuchauya

Usakanganwa: mumaoko ako Holy Rosary uye Magwaro Matsvene.
Read More
Pedro - Varume Vachasiya Mitemo yaMwari

Pedro - Varume Vachasiya Mitemo yaMwari

... uye muve varanda veNew Order.
Read More
Pedro - Matope eDzidziso Dzenhema

Pedro - Matope eDzidziso Dzenhema

Vazhinji vakasarudzwa kudzivirira vachanyengerwa.
Read More
Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Pedro - Kutambudzwa Kukuru

Madhaka edzidziso dzenhema achapararira kwese kwese.
Read More
Pedro - Kana Masvingo Awa

Pedro - Kana Masvingo Awa

Vavengi vachaenderera mberi nekukonzera kukuvara kukuru muImba yaMwari.
Read More
Pedro - Hondo Huru

Pedro - Hondo Huru

Chombo chako chekuzvidzivirira kuda chokwadi.
Read More
Pedro - Ramangwana reNyonganiso uye Chikamu

Pedro - Ramangwana reNyonganiso uye Chikamu

Chete kuburikidza nemunamato iwe unogona kutakura huremu.
Read More
Pedro Regis - Great Babel Ichapararira Kwese Kwese

Pedro Regis - Great Babel Ichapararira Kwese Kwese

Chombo chako chekuzvidzivirira chiri muEvhangeri neMagisterium echokwadi.
Read More
Pedro - Chikepe Chikuru, Kuputsikira Chikepe

Pedro - Chikepe Chikuru, Kuputsikira Chikepe

Ichi ndicho chikonzero chekutambudzika.
Read More
Pedro - Usadzokere shure

Pedro - Usadzokere shure

Usatendere dhiyabhorosi kuba rugare rwako.
Read More
Pedro - Inobatsira Mukukunda

Pedro - Inobatsira Mukukunda

Tsvaga Jesu mumunamato uye muEucharist.
Read More
Pedro - Chero Chii Chinoitika

Pedro - Chero Chii Chinoitika

Ramba wakasimba mukutenda.
Read More
Pedro - Kupatsanurwa kukuru muImba yaMwari

Pedro - Kupatsanurwa kukuru muImba yaMwari

Muna Mwari hamuna hafu-yezvokwadi.
Read More
Pedro Regis - Usatendere Rima raDhiyabhorosi Kukutungamira

Pedro Regis - Usatendere Rima raDhiyabhorosi Kukutungamira

Chero chii chinoitika, gara neMagisterium yechokwadi yeChechi yaJesu Wangu.
Read More
Pedro - Usatendere Rima raDhiyabhorosi

Pedro - Usatendere Rima raDhiyabhorosi

Hunhu hurikurwara uye hunoda kurapwa.
Read More
Pedro - Kutungamira Hondo

Pedro - Kutungamira Hondo

Gara naJesu.
Read More
Pedro Regis - Udza Munhu wese kuti Mwari Ari Kukurumidza

Pedro Regis - Udza Munhu wese kuti Mwari Ari Kukurumidza

Usasiire mangwana zvaunofanira kuita.
Read More
Pedro Regis - Dzoka Nokukurumidza!

Pedro Regis - Dzoka Nokukurumidza!

Usagara kure naIshe.
Read More
Pedro Regis - Dambudziko Rakakura Rokutenda

Pedro Regis - Dambudziko Rakakura Rokutenda

Iwe uri kunanga kune ramangwana rekuzvidza kukuru kweiyo Tsvene.
Read More
Pedro Regis - Mushure meMatambudziko Kereke ichave Inokunda

Pedro Regis - Mushure meMatambudziko Kereke ichave Inokunda

Hunhu hwasvibiswa nezvivi uye hunoda kurapwa.
Read More
Pedro Regis - Kutya kwako Kupindira kubva kuMuvengi Wangu

Pedro Regis - Kutya kwako Kupindira kubva kuMuvengi Wangu

Hapana munhu anogona kuita chero chinhu chakanangana newe kana ukaisa ruvimbo rwako netariro munaIshe.
Read More
Pedro Regis - Chirongwa cheVavengi vaMwari ndechekuparadza Chitsvene

Pedro Regis - Chirongwa cheVavengi vaMwari ndechekuparadza Chitsvene

Bhendesa mabvi ako mumunamato uye uchave unokwanisa kutakura huremu hwemiedzo ichauya.
Read More
Pedro Regis - Anorevesa uye Akashinga "Hongu"

Pedro Regis - Anorevesa uye Akashinga "Hongu"

Kunyarara kwevakarurama kunosimbisa vavengi vaMwari.
Read More
Pedro Regis - Varume Vanochinja Mitemo

Pedro Regis - Varume Vanochinja Mitemo

Chiedza chechokwadi hachizombodzimwa muvakatendeka.
Read More
Pedro Regis - Usatya Kurema kweMiyedzo

Pedro Regis - Usatya Kurema kweMiyedzo

Chombo chako chekudzivirira ndiwo munamato wepamwoyo.
Read More
Pedro Regis - Ipa Zvakanakisisa Zvako Mune Basa

Pedro Regis - Ipa Zvakanakisisa Zvako Mune Basa

Batsirai kune Inotsanangudza Rukundo rweMoyo Wangu Asingaiti
Read More
Pedro Regis - Pupurira kune Zvishamiso zvaIshe

Pedro Regis - Pupurira kune Zvishamiso zvaIshe

Muzvinhu zvese, Mwari kutanga. Ushingi.
Read More
Pedro Regis - Vatengesi veKutenda Vachabatana

Pedro Regis - Vatengesi veKutenda Vachabatana

Vanodzivirira veMagisterium yechokwadi vachakandirwa kunze.
Read More
Pedro Regis - Hunhu hweVarwere uye Vanoda Kuti Varapwe

Pedro Regis - Hunhu hweVarwere uye Vanoda Kuti Varapwe

Ndipe maoko ako uye ini ndichakutungamira mukukunda.
Read More
Pedro Regis - Zvisimbise muVhangeri

Pedro Regis - Zvisimbise muVhangeri

Pachave nechitambudzo chikuru kune avo vanoda nekudzivirira chokwadi.
Read More
Pedro Regis - Namata Zvakawanda Pamberi peMuchinjikwa

Pedro Regis - Namata Zvakawanda Pamberi peMuchinjikwa

Muchinjikwa unorema kune avo wekutenda
Read More
Pedro Regis - Makore Akareba Emiedzo Yakaoma

Pedro Regis - Makore Akareba Emiedzo Yakaoma

Zadzwa netariro. Ramangwana richava nani kune vakarurama.
Read More
Pedro Regis - Paridzira Jesu Kwese Kwese

Pedro Regis - Paridzira Jesu Kwese Kwese

Vavengi vachawedzera kubatana kuitira kuti vakuchengete kubva pachokwadi.
Read More
Pedro Regis - Chokwadi Chichawanikwa munzvimbo shoma

Pedro Regis - Chokwadi Chichawanikwa munzvimbo shoma

Chero zvingaitika, ramba wakatendeka kuMagisterium yechokwadi yeKereke yaJesu Wangu.
Read More
Pedro Regis - Kubwinya kweNyika Ino Kupfuura

Pedro Regis - Kubwinya kweNyika Ino Kupfuura

Tsvaga zvinobva kuna Mwari.
Read More
Pedro Regis - Avo Vanozvipira Kwangu Vachadzivirirwa

Pedro Regis - Avo Vanozvipira Kwangu Vachadzivirirwa

Ndinoda "Ehe" wako akavimbika uye akashinga
Read More
Pedro Regis - Usabva Pamunamato

Pedro Regis - Usabva Pamunamato

Paunenge usipo, unobva wavengwa waDhiyabheri.
Read More
Pedro Regis - Vazhinji Vachashatiswa kuburikidza nedzidziso Dzenhema

Pedro Regis - Vazhinji Vachashatiswa kuburikidza nedzidziso Dzenhema

Dhiabhori achaita kukuchengetedza iwe kubva pachokwadi.
Read More
Pedro Regis - Kuchave neKutambudzwa Kukuru

Pedro Regis - Kuchave neKutambudzwa Kukuru

Zadzwa netariro. Ani nani ari kuna She haangatongorore uremu hwekukundwa.
Read More
Pedro Regis - Hutsi hwaDhiyabhorosi

Pedro Regis - Hutsi hwaDhiyabhorosi

Hunhu huri kufamba munzira dzekuparadzwa.
Read More
Pedro Regis - Matenga Matsva, Nyika Idzva

Pedro Regis - Matenga Matsva, Nyika Idzva

Mushure mekurwadziwa kwese, Ishe vano pukuta misodzi yako.
Read More
Pedro Regis - Jesu Haazokusiye

Pedro Regis - Jesu Haazokusiye

Tevedzera Johane Mubhapatidzi uye chengetedza izvo zviri kuna Mwari.
Read More
Pedro Regis - Akaipisisa kupfuura Mafashama

Pedro Regis - Akaipisisa kupfuura Mafashama

Usasiyire mangwana izvo zvaungaite nhasi.
Read More
Pedro Regis - Great Babel

Pedro Regis - Great Babel

Chengetedza hupenyu hwako hwomweya.
Read More
Pedro Regis - Dzivirira iyo Eucharist

Pedro Regis - Dzivirira iyo Eucharist

Mapere achatambanudza kuvhiringidzika kukuru mune zvokunamata.
Read More
Pedro Regis - Hafu-chokwadi uye Nhema

Pedro Regis - Hafu-chokwadi uye Nhema

Shingirirai mukukunda kukuru.
Read More
Pedro Regis - Kuvhiringidzika Kukuru

Pedro Regis - Kuvhiringidzika Kukuru

Vashoma vacharamba vakasimba mukutenda.
Read More
Pedro Regis - Pamberi Kudzivirira Chokwadi

Pedro Regis - Pamberi Kudzivirira Chokwadi

Rima rinorema rinowira paChechi.
Read More
Pedro Regis - Gara Panzira

Pedro Regis - Gara Panzira

Mazuva achauya apo vazhinji vachiramba kutenda nekuda kwekutya.
Read More
Pedro Regis - Iyo Nguva Yasvika

Pedro Regis - Iyo Nguva Yasvika

Ndiri kugadzira mvura inoshamisa yenyasha kuwa pamusoro pako kubva kudenga.
Read More
Pedro Regis - Dzivirira Iyo Pfuma Huru

Pedro Regis - Dzivirira Iyo Pfuma Huru

Vavengi vanozoita kudzima mwenje weYukaristi.
Read More
Pedro Regis - Vazhinji Vacharasikirwa nekutenda

Pedro Regis - Vazhinji Vacharasikirwa nekutenda

Vazhinji vanoita chibvumirano nemuvengi.
Read More
Pedro Regis - Kutambudzwa Kukuru Kunouya

Pedro Regis - Kutambudzwa Kukuru Kunouya

Vimba naye uye uchave anokunda.
Read More
Pedro Regis - Kuvhiringidzika Kukuru

Pedro Regis - Kuvhiringidzika Kukuru

Usatendera Dhiabhori kukunyengera uye kukuchengetedza kubva pachokwadi.
Read More
Pedro Regis - Vazhinji Vachanyengerwa

Pedro Regis - Vazhinji Vachanyengerwa

Hunhu huri kufamba muupofu hwomweya.
Read More
Pedro Regis - Hondo Yakakura Inouya

Pedro Regis - Hondo Yakakura Inouya

Chechi inotambudzwa zvakanyanya.
Read More
Pedro Regis - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Pedro Regis - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Kunyarara kwevakarurama kunosimbisa vavengi vaMwari.
Read More
Pedro Regis - Usadzokere shure

Pedro Regis - Usadzokere shure

Dambudziko rinenge riripo pese ...
Read More
Pedro Regis - Dutu Guru Rinouya

Pedro Regis - Dutu Guru Rinouya

Ramba wakatendeka ... haungazvuzvurudzirwe nematope edzidziso dzenhema.
Read More
Pedro Regis - Namata, Namata, Namata

Pedro Regis - Namata, Namata, Namata

Hunhu huri kunanga kugomba rakadzikadzika rekuzviparadza kwakagadzirirwa nevarume nemaoko avo.
Read More
Luz de Maria - Mapere ane Nzara

Luz de Maria - Mapere ane Nzara

Anopesana naKristu achanamatwa saMesiasi.
Read More
Pedro Regis - Chinhu Chinokatyamadza Chinouya

Pedro Regis - Chinhu Chinokatyamadza Chinouya

Vazhinji vachazove nekutenda kwavo kuzununguswa.
Read More
Pedro Regis - Vavengi Vanoratidzika kunge Vakanaka

Pedro Regis - Vavengi Vanoratidzika kunge Vakanaka

Jesu ndiye wega Nzira.
Read More
Pedro Regis - Chikepe Chakapunzika Pakutenda

Pedro Regis - Chikepe Chakapunzika Pakutenda

Avo vanoramba vakatendeka kusvikira kumagumo vachaziviswa kuti Vakaropafadzwa naBaba.
Read More
Pedro Regis - Pamunamato nePurigatori

Pedro Regis - Pamunamato nePurigatori

Gara kure nezvose zvinokutadzisa kubva kuna Jesu.
Read More
Pedro Regis - Dutu Guru Richauya

Pedro Regis - Dutu Guru Richauya

Iwe urikuda ramangwana rekutambudzika kukuru.
Read More
Pedro Regis - Rosary uye Magwaro Matsvene

Pedro Regis - Rosary uye Magwaro Matsvene

Ndipe maoko ako uye ini ndichakutungamira kuna Jesu.
Read More
Pedro Regis - Chengetedza Kutenda Kwako Pamwe

Pedro Regis - Chengetedza Kutenda Kwako Pamwe

Rega mutungamirirwe neChiedza chaIshe.
Read More
Pedro Regis - Vimba musimba raMwari

Pedro Regis - Vimba musimba raMwari

Kukunda kwako kunouya nesimba remunamato.
Read More
Pedro Regis - Pamberi Mukudzivirira Chokwadi

Pedro Regis - Pamberi Mukudzivirira Chokwadi

Vavengi vachakanda kunze chokwadi chakakura chekutenda.
Read More
Pedro Regis - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Pedro Regis - Ida uye Dzivirira Chokwadi

Ibvai pasi kuitira kuti murege kuitwa muranda nadhiyabhori.
Read More
Pedro Regis - Vimba naJesu

Pedro Regis - Vimba naJesu

Ndiye Chiedza chinovhenekera hupenyu hwako ...
Read More
Pedro Regis - Chipo Chikurusa

Pedro Regis - Chipo Chikurusa

Kurwisa kukuru kuchauya kunopesana neHupirisita neChiyamuro.
Read More
Pedro Regis - Chengetedza Murazvo wekutenda Uripo

Pedro Regis - Chengetedza Murazvo wekutenda Uripo

Chengetedza murazvo wekutenda uri mupenyu ... Chero zvingaitika, gara naJesu.
Read More
Pedro Regis - Kurudziranai

Pedro Regis - Kurudziranai

Kurudzirana mumwe nemumwe uye ufakaze kuHupo Hwangu pakati pako.
Read More
Pedro Regis - Nditeerere

Pedro Regis - Nditeerere

Nditeererei. Ini ndiri mai vako uye ndauya kubva kuDenga kuzokuendesa kuDenga.
Read More
Pedro Regis - Teerera

Pedro Regis - Teerera

Handidi kukumanikidza, asi teerera.
Read More
Pedro Regis - Rima Rinovhara Nyika Yese

Pedro Regis - Rima Rinovhara Nyika Yese

Vana vanodikanwa, muri kurarama munguva yekuvhiringidzika kukuru kwemweya.
Read More
Pedro Regis paNguva yerunyararo

Pedro Regis paNguva yerunyararo

Ndinoda kuti muite imi vatsvene kuti mukubwinya kwoushe hwaMwari. Vhura mwoyo wako! Munguva pfupi ...
Read More
Pedro Regis - Pasi Rinodedera

Pedro Regis - Pasi Rinodedera

Jesu kuna: Hupenyu hwevanhu hwakananga kune ramangwana rinoshungurudza. Pasi panodengenyeka uye gomba rakadzikadzika rikaonekwa. Vana vangu varombo ...
Read More
Pedro Regis - Dambudziko muChechi

Pedro Regis - Dambudziko muChechi

Yedu Mambokadzi Runyararo kuna, Ndira 1st, 2020: Vana vanodikanwa, ndiri Mambokadzi Runyararo uye ndine ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.